Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Kto może ubiegać się o zwrot VAT za materiały budowlane


Jak odzyskać VAT na zakupione materiały budowlaneOsoby budujące i remontujące systemem gospodarczym mogą ubiegać się o zwrot części VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych przeznaczonych na realizację inwestycji. Żeby odzyskać część zapłaconego przy zakupie towarów podatku, należy złożyć odpowiednio udokumentowany wniosek w urzędzie skarbowym.

Osoby fizyczne, które nabywają materiały budowlane przeznaczone na remont lub budowę własnego domu bądź mieszkania, mają prawo do odzyskania części poniesionych wydatków na ten cel. Budownictwo systemem gospodarczym w Polsce ciągle jest znaczącą formą organizacyjną realizacji przedsięwzięć budowlanych. Dla zmniejszenia obciążeń fiskalnych tej formy budownictwa mieszkaniowego w polskim ustawodawstwie funkcjonuje system rekompensat umożliwiający osobom fizycznym – nabywcom materiałów budowlanych – odzyskiwanie części wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych. W istocie chodzi tu o zwrot części VAT zawartego w cenie nabytych towarów, wynikającej z różnicy stawki 22 proc. i 7 proc. VAT. Wyjaśnijmy, że od 1 maja 2004 r., czyli po dniu przystąpienia Polski do UE, stawka VAT na materiały budowlane wzrosła z 7 proc. do 22 proc.

Spowodowało to, że rzeczywisty
koszt realizacji inwestycji mieszkaniowych systemem gospodarczym znacznie wzrósł. W celu zneutralizowania skutków podwyżki stawki VAT 29 sierpnia 2005 r. uchwalona została ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Na jej podstawie osoby fizyczne, które po 30 kwietnia 2004 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową i objętych podwyżką VAT, mogą odzyskać część wydatków poniesionych na ten cel. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2006 r. i od tego czasu była dwukrotnie nowelizowana. Ujednolicono tryb ubiegania się o rekompensatę oraz uproszczono zasady dokonywania zwrotu. Najważniejsza zmiana polegała jednak na likwidacji epizodycznego charakteru ustawy. W pierwotnym założeniu miała ona obowiązywać jedynie przez dwa lata – do końca 2007 r. Parlament przedłużył jednak bezterminowo jej stosowanie.

Zwrot części VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych w związku z inwestycją mieszkaniową można otrzymać po spełnieniu określonych warunków. Dotyczą one zarówno osób uprawnionych do uzyskania rekompensaty, jak i rodzaju poniesionych wydatków oraz realizowanych inwestycji, z tytułu których podatnik ubiega się o zwrot.

Prawo do zwrotu


Przede wszystkim podkreślić należy, że system rekompensat został wprowadzony zmyślą o osobach, które nabywają materiały budowlane w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Oznacza to, że zwrot części wydatków przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, które nie są podatnikami VAT i nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Prawo do zwrotu przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, z późn zm.). W przypadku remontu domu lub mieszkania wymagany jest natomiast tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. W przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą – Prawo budowlane wymagane jest pozwolenie na budowę, ubiegając się o zwrot, trzeba również posiadać takie pozwolenie.

Spełnienie powyższych warunków nie oznacza jeszcze, że podatnik może ubiegać się o zwrot VAT. Uprawnienie to przysługuje tylko osobom fizycznym, które są w stanie udokumentować zakupy związane z inwestycją mieszkaniową. Zgodnie z ustawą o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesione wydatki muszą być udokumentowane fakturami w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, wystawionymi od 1 maja 2004 r. Na podstawie wystawionych faktur podatnik ustala kwotę przysługującego mu zwrotu, natomiast urząd skarbowy ocenia jego zasadność.

Zakup materiałów budowlanych udokumentowany fakturami uprawnia do zwrotu, pod warunkiem że dotyczył określonej przez ustawodawcę inwestycji mieszkaniowej. Zwrot VAT przysługuje osobom, które poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z inwestycją mieszkaniową polegającą na:


■ budowie budynku mieszkalnego,

■ nadbudowie lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne lub przebudowie (przystosowaniu) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach,

■ remoncie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Ponieważ remont domu lub mieszkania to pojęcie szerokie, ustawodawca wyraźnie określił, jakiego rodzaju prace remontowe uprawniają do zwrotu wydatków. Katalog takich robót można znaleźć w załączniku do ustawy. Trzeba pamiętać, że w przypadku remontu przeprowadzone prace muszą mieścić się w ustawowym wykazie. W przeciwnym wypadku zwrot VAT nie będzie przysługiwał.

Wykaz robót zaliczanych do remontu budynku lub lokalu mieszkalnego


I. Wykaz robót zaliczanych do remontu budynku mieszkalnego

1. Remont lub modernizacja przyłączy, elementów przyłączy budynku lub wykonanie nowych przyłączy, obejmujące:

1) przyłącza wodociągowe, hydrofornie;
2) przyłącza kanalizacyjne, bezodpływowe zbiorniki ścieków, urządzenia do oczyszczania ścieków;
3) przyłącza sieci cieplnej, węzły cieplne, kotłownie;
4) przyłącza do linii elektrycznej.

2. Wykonanie nowego przyłącza do sieci gazowej.

3. Remont i modernizacja fundamentów, łącznie z izolacjami, obejmujące:

1) wzmocnienie fundamentów lub ich zabezpieczenie;
2) izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne;
3) osuszanie fundamentów.

Autor : Magdalena Majkowska - Gazeta Prawna

Komentarze, praktyczne rady i przepisy: Kto może ubiegać się o zwrot? Ile można odzyskać? Jak ustalić limit zwrotu... : E-Poradnik Gazety Prawnej - Jak odzyskać VAT na zakupione materiały budowlane?
Podobne wpisy:


Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym, nowa ustawa o podatku akcyzowym

Jak wybudować dom, poradnik dla budujących dom
Kto może zgłosić upadłość konsumencką ?
Jak otrzymać pieniądze na otwarcie firmy z urzędu pracy ?
poniedziałek, 22 czerwca 2009, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu:
Komentarze
2010/06/08 08:55:10
W artykule chciałbym sprostować jeden fragment, gdyż może on wprowadzić czytelnika chcącego zakupić materiały budowlane, w błąd. Otóż napisano, iż prawo do skorzystania z możliwości zwrotu VAT przysługuje tylko osobie, która jest osobą fizyczną i nie jest podatnikiem VAT. Jest to błędne stwierdzenie. Taka osoba może być podatnikiem VAT. Poniżej wyjaśnienie.

W świetle przepisów ustawy zwrot podatku przysługuje osobom fizycznym, które dokonują zakupu materiałów budowlanych nie działając w charakterze podatnika podatku VAT. Jest to różnica w stosunku do bardzo podobnie brzmiącego zdania przytoczonego wyżej. Otóż, osoba fizyczna, które jest płatnikiem podatku VAT (np. prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą) również może się ubiegać o zwrot VAT, o ile zakupy jakie poczyniła nie wiążą się z uzyskiwaniem przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej. Muszą to być wydatki poniesione na cele prywatne. Wówczas można się ubiegać w opisanej sytuacji o zwrot VAT z tytułu zakupu materiałów budowlanych.