Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Jak napisać umowę przedwstępną?

Umowa przedwstępnaUmowa przedwstępna daje sprzedającemu i kupującemu, większą gwarancję,że ostateczna umowa sprzedaży dojdzie do skutku (np. sprzedaż mieszkania, domu, działki). Umowy przedwstępne zawiera się najczęściej przy zakupie nieruchomości.

Przy sprzedaży nieruchomości, podpisanie umowy przedwstępnej, da nam pewność,że kupujący chce to naprawdę zrobić. Zrezygnowanie z kupna, oznacza stratę pieniędzy (zadatek) zapłaconych na poczet ceny.

Jeśli zaś będziemy kupować nieruchomość, to umowa przedwstępna zapewni nam to, że sprzedający nie podniesie nagle ceny, ponieważ została ona już ustalona w tej umowie.

Jeżeli chcemy kupić mieszkanie na rynku wtórnym, za pieniądze banku, to bank wręcz zażąda od nas dostarczenia umowy przedwstępnej podpisanej z właścicielem tego mieszkania. Jest to niezbędny dokument, który musi być dołączony do wniosku o kredyt hipoteczny na kupno mieszkania z drugiej ręki.

Umowę przedwstępną można także podpisać przy kupienie mieszkania za pośrednictwem agencji nieruchomości.

Podpisuje się ją na gotowym formularzu, który jest przygotowany przez agencje nieruchomości. Przedstawiciel agencji może uczestniczyć przy zawieraniu umowy przedwstępnej.

Jednak trzeba się liczyć z tym, ze agencja nieruchomości pobierze prowizje za swoją usługę (zazwyczaj jest to 2,9 % wartości nieruchomości). Jeżeli niedojdzie do sprzedaży, to pierwsza rata prowizji przeważnie przepada.


Jak powinna wyglądać umowa przedwstępna?


W umowie przedwstępnej powinny znaleźć się zapisy:

Tytuł umowy


Umowa przedwstępna jest umową, która zobowiązuje do sprzedaży, a więc powinno się w niej podać co zostanie sprzedane. Umowę można sporządzić na komputerze lub napisać odręcznie.


Dane stron umowy


Umowę przedwstępną zaczynamy od podania daty jej sporządzenia, danych sprzedającego i kupującego.

Dane przedmiotu sprzedaży


& 1 umowy powinien zawierać dokładne dane przedmiotu umowy (np. mieszkania, innej nieruchomości, auta).

Cena przedmiotu sprzedaży


W & 2 umowy należy napisać, że osoba, która sprzedaje przedmiot, zobowiązuje się zawrzeć ostateczną umowę i podać termin, kiedy to ma nastąpić. Podajemy kwotę sprzedaży (też słownie) np. mieszkania, innej nieruchomości, auta.

Zadatek


W & 3 umowy przedwstępnej podajemy wysokość zadatku lub zaliczki. Należy napisać, że kwota zostanie zaliczona na poczet ceny przedmiotu sprzedaży. Podajemy także co stanie się z kwota zadatku (zaliczki), gdy nie dojdzie do sprzedaży.

Co oznacza zaliczka?


Gdyby nie doszło do transakcji z winny kupującego (np. brak kredytu), to osoba, która sprzedaje zwraca otrzymaną od niego zaliczkę.

Gdy transakcja nie dojdzie do skutku z winy sprzedającego ( np. znalazł innego klienta ), to musi on zwrócić otrzymaną zaliczkę. Jeżeli zostanie podpisana ostateczna umowa, to zaliczka zostaje zaliczona na poczet ceny.


Co oznacza zadatek?


Jeśli transakcje nie dojdzie do skutku z winy osoby kupującej, to traci ona pieniądze, które wpłaciła jako zadatek.

Gdy sprzedawca wycofa się z umowy, to musi wypłacić osobie kupującej zadatek w podwójnej wysokości (oddaje zadatek i drugie tyle z własnej kieszeni).

Gdy transakcja dojdzie do skutku, to zadatek zalicza się na poczet ceny.


Zapisy końcowe


Ostatni paragraf powinien zawierać zapis, że jeśli w umowie miałyby nastąpić zmiany, konieczne będzie sporządzenie nowego dokumentu.

Umowa przedwstępna zawsze musi być sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach.


Podpisy stron


Pod umową podpisy składają obie strony umowy (sprzedający i kupujący). Podpis musi być odręczny.

Wzór umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

zawarta dnia  ......................................... w .......................................pomiędzy
.............................................................................. zwaną dalej Sprzedającym reprezentowanym  przez:
................................................. a ................................ zamieszkałym w .................... zwanym dalej Kupującym reprezentowanym  przez: ............................................................

§1

1.    Sprzedający oświadcza, iż jest właścicielem nieruchomości o pow. ........................m2 położonej w .........................................opisanej w księdze wieczystej .............................  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w .........................- Wydział Ksiąg Wieczystych.

2.    Sprzedający oświadcza że, działka - zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego - przeznaczona jest pod zabudowę obiektów  ...............................................

3.    Sprzedający oświadcza, iż przedmiotowa nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich.

§2

Strony zobowiązują się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości opisanej w § 1 do dnia ...........................................................................................................................

§3

Strony ustalają cenę nabycia przedmiotowej nieruchomości na .......................... (słownie: ....................................................................) zł

§4

Kupujący wpłaca tytułem zadatku na poczet ceny zakupu kwotę  ............................ (słownie: ..............................................) zł, a Sprzedający niniejszym kwotę tę przyjmuje.

§5

1.    W razie niewykonania umowy przez Sprzedającego, zwróci on Kupującemu kwotę zadatku w podwójnej wysokości.

2.    W razie niewykonania umowy przez Kupującego traci ona zadatek na rzec Sprzedającego.

§6

Wydanie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi najpóźniej do dnia  ...................................

§7

Wszelkie opłaty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Kupujący.

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9

Ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.

§10

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Podpis sprzedającego         Podpis kupującego                                                                                                                Podobne wpisy:


Jak złożyć wniosek o paszport?

Jak zmienić nazwisko po rozwodzie?
Zawarcie związku małżeńskiego
Nowe przepisy w prawie rodzinnym
środa, 04 listopada 2009, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: