Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Ulga za Internet 2010 r. - jak odliczyć ulgę internetową? (2)


Ulga za internetOdliczyć od dochodu można wydatki poniesione na internet, udokumentowane fakturą VAT. Faktura taka musi zostać faktycznie zapłacona. Przepisy mówią bowiem o odliczaniu wydatków faktycznie poniesionych. A zatem poza fakturą, aby móc bezpiecznie korzystać z ulgi internetowej, konieczne jest również posiadanie dowodu zapłaty. Bez dowodu zapłaty podatnik może mieć problem z udowodnieniem w razie kontroli lub czynności sprawdzających, że faktura została zapłacona, i w konsekwencji z udowodnieniem tego, że wydatek został poniesiony. Dlatego rozsądne jest zachowanie polegające na podpinaniu do faktur za poszczególne miesiące dowodów wpłat, niezależnie od tego, czy jest to druk przelewu, czy też tylko wygenerowany z konta internetowego dowód potwierdzający dokonanie przelewu na konto naszego dostawcy internetowego.

Ważne! Dowód zapłaty powinien określać, czego dotyczy i kto jest osobą wpłacającą (ponoszącą wydatek). Niezależnie od tego, w przypadku gdy z internetu korzysta w tym samym miejscu więcej osób uprawnionych do ulgi, i gdy faktura wystawiona jest na wszystkie te osoby, warto, dokonując zapłaty, wpisać, że rachunek regulowany jest w imieniu również tych innych osób. Chodzi o to, by łatwiej później udowodnić, że wydatek został poniesiony przez wszystkie te osoby, a nie tylko przez wpłacającego.

Wydruk to nie faktura


Podatnicy mają czasem kłopoty z udokumentowaniem użytkowania internetu, gdyż operatorzy zamiast wystawiania faktur VAT umożliwiają podatnikowi wgląd do treści faktury VAT za użytkowanie internetu w formie ścieżki dostępu do serwera operatora przy użyciu unikatowego hasła, skąd może pobrać i wydrukować wygenerowany dokument. W takim przypadku – gdy dokument zamieszczony na stronie internetowej nie ma kwalifikowanego podpisu elektronicznego – nie mamy do czynienia z fakturą VAT, również elektroniczną. Podatnik, który posiada tylko taki dostęp do faktur za internet, nie będzie miał prawa do skorzystania z ulgi internetowej w PIT. Aby z ulgi skorzystać, podatnik musi udokumentować poniesione wydatki albo fakturami elektronicznymi – nie dostępem do faktur, albo fakturami papierowymi.

Takiego wyjaśnienia udzieliło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 11597) oraz na pytanie Dziennika Gazety Prawnej.

Operator wystawi papierową fakturę


Faktura wydrukowana ze strony internetowej operatora nie daje podstaw do skorzystania z ulgi internetowej w PIT – potwierdza DGP Ministerstwo Finansów. Dostęp do faktury za internet on-line nie daje podatnikowi prawa do uwzględnienia w rocznym PIT ulgi internetowej. Aby ze zwolnienia skorzystać, podatnik musi posiadać albo fakturę papierową, albo e-fakturę z bezpiecznym podpisem elektronicznym. Potwierdza to Ministerstwo Finansów.

Według resortu, w przypadku gdy udostępnionego dokumentu nie można uznać za fakturę elektroniczną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. nr 133, poz. 1119), wówczas podatnik zobowiązany jest wystawić fakturę papierową. Faktury papierowe wystawia się zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz rozporządzenia z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 212, poz. 1337).

Ministerstwo podkreśliło także, że wydruk przez nabywcę usługi internetowej faktury z systemu informatycznego dostawcy usługi internetowej nie może być uznany za fakturę papierową.

– Obowiązek wystawiania faktur nie dotyczy przypadku, gdy usługa jest świadczona na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jednak na żądanie tych osób podatnicy zobowiązani są do wystawienia faktur – podsumowuje ministerstwo.

Faktura za abonament


Teraz wyjaśnijmy sytuację, gdy na fakturze VAT widnieje jedna zbiorcza opłata za usługi telekomunikacyjne. Często bowiem zdarza się, że podatnik od jednego operatora kupuje np. telewizję, telefon i internet. Operator taki natomiast wystawia za te usługi fakturę, na której widnieje jedna opłata, bez wyszczególnienia jej składników. I to duży kłopot.

Odliczeniu od dochodu podlega jedynie wysokość wydatków na użytkowanie sieci internet. Nie istnieje możliwość odliczenia od dochodu wydatków na inne usługi (w tym telewizję czy telefon), choćby nawet miały one związek z dostarczaniem internetu, np. w postaci rabatu.

Wysokość wydatków na internet ustala się na podstawie faktur VAT. Zatem, aby skorzystać z ulgi internetowej, trzeba poniesione wydatki udokumentować fakturą. Na fakturze tej muszą znaleźć się informacje o wysokości wydatków z tytułu korzystania z internetu, gdyż tylko one podlegają odliczeniu od dochodu.

Kilku domowników


W praktyce często bywa tak, że w jednym mieszkaniu, gdzie znajduje się internet, kilku domowników ponosi wydatki na sieć. Jak w takiej sytuacji korzystać z ulgi internetowej?

Ulga internetowa dotyczy podatnika, a nie lokalu. Jeżeli zatem w lokalu zamieszkuje kilka osób i każda z nich spełni łącznie warunki uprawniające do odliczenia, może skorzystać z ulgi do wysokości określonego limitu. Jeśli np. w jednym mieszkaniu podatnik i jego syn korzystają z internetu i ponoszą razem na ten cel wydatki, będą mogli obaj skorzystać z ulgi (na każdą osobę przysługuje oddzielny limit w wysokości 760 zł) jednak tylko do wysokości kwot rzeczywiście poniesionych w danym roku podatkowym przez każdego z nich. Skoro ulga dotyczy wydatków poniesionych, to konsekwencją tego faktu jest konieczność posiadania oprócz faktury również dowodu zapłaty, potwierdzającego uregulowanie faktury. Jeżeli płatność dokonywana jest za pomocą polecenia zapłaty, potwierdzenie dokonania wpłaty powinien stanowić załączony do tej faktury wydruk bankowy, z którego będzie wynikała kwota dokonanej wpłaty; imię i nazwisko wpłacającego, data poniesienia wydatku i tytuł wpłaty.

Najczęstszy przypadek, w którym ulga internetowa zostanie wykorzystana przez więcej niż jedną osobę na podstawie tej samej faktury dotyczy małżonków. Podobnie jak w przypadku ojca i syna również u małżonków, jeżeli z faktury będzie wynikać, że oboje ponoszą wydatki z tytułu użytkowania sieci w lokalu będącym miejscem zamieszkania, to każde z nich będzie miało prawo do odliczenia od dochodu w zeznaniu podatkowym nie więcej niż 760 zł. Ulga internetowa jest odliczeniem od dochodu, zatem skorzystać z niej można jedynie wtedy, gdy dochody takie się uzyskuje.

W konsekwencji ulga na korzystanie z sieci internet przysługuje odrębnie każdemu z małżonków, pod warunkiem że każdy z nich uzyskuje dochód oraz udokumentuje poniesiony wydatek fakturą, na której wystawca określi odbiorców usług i umieści dane osobowe każdego z małżonków. Każdy z rozliczających się wspólnie małżonków dokonuje odliczenia odrębnie, od uzyskanego przez siebie dochodu, podobnie jak limit odliczenia, który również dotyczy podatnika, a nie małżonków.

Warto tu zacytować wyrok WSA w Łodzi z 19 sierpnia 2009 r. (sygn. akt I SA/Łd 127/08), w którym sąd wyjaśnił, że jeśli faktura VAT wystawiona przez dostawcę internetu zawierała dane personalne tylko podatnika, to skoro wydatki na korzystanie z sieci w równym stopniu obciążały jego żonę, to naturalną konsekwencją tego stanu rzeczy jest możliwość odliczenia poniesionych wydatków przez obojga małżonków.

Dla bezpieczeństwa lepiej jednak, aby mąż i żona mogli skorzystać z ulgi w PIT, na fakturze za sieć widnieć powinny dane osobowe zarówno męża, jak i żony. Ponadto wystawiona faktura musi odzwierciedlać stan faktyczny, tzn. jednoznacznie wskazywać w treści nazwę usługi użytkowania sieci internet (usługi internetowe) z określeniem, jakiego okresu dotyczy.

Duplikat faktury daje ulgę


Podatnik, który zgubił lub zniszczył faktury za internet, a chce uwzględnić je w rocznym PIT, musi wystąpić do operatora sieci o duplikaty tych dokumentów. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), aby skorzystać z ulgi internetowej, konieczne jest udokumentowanie poniesionych wydatków oraz posiadanie faktur VAT. Jak tłumaczy Łukasz Strzelec, doradca podatkowy, menedżer w Ernst & Young, gdy podatnik może udowodnić poniesienie wydatków, np. potwierdzeniem przelewu, a nie zachował odpowiednich faktur, może wystąpić do dostawcy usług z wnioskiem o wydatnie duplikatów brakujących dokumentów.

– Posiadanie duplikatu faktury VAT, zakładając, że faktura pierwotna zaginęła lub uległa zniszczeniu, powinno w pełni gwarantować prawo do skorzystania z ulgi – ocenia Łukasz Strzelec.

Zauważa też, że w większości przypadków dostawcy usług pobierają opłatę z tytułu wystawienia duplikatu każdej pojedynczej faktury miesięcznej. W praktyce sytuacja taka wpływa na opłacalność skorzystania z ulgi. – Na przykład, przyjmując, że osoba płacąca podatki według 18-proc. stawki poniesie opłaty za 12 duplikatów faktur po 10 zł każdy, jej korzyść związana z ulgą internetową będzie skonsumowana praktycznie w całości – podsumowuje ekspert Ernst & Young.

Zniżka pracownicza na fakturze


Załóżmy, że faktury stwierdzające poniesienie wydatków z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu będącym podatnika i jego żony miejscem zamieszkania wystawione są na podatnika oraz żony nazwisko. Faktura VAT, którą podatnik otrzymuje, zawiera opłaty za poszczególne usługi, ich koszt oraz informację o zniżce dla pracowników. Kwota do zapłaty jest pomniejszona o kwotę zniżki. Jaką kwotę podatnik odliczy od dochodu w ramach ulgi internetowej?

Istotną przesłanką, od której ustawodawca uzależnił odliczenie wydatków poniesionych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet, jest faktyczne poniesienie tych wydatków. Przez poniesienie – zgodnie ze słownikiem języka polskiego – należy rozumieć bycie obarczonym, obciążonym. Wydatkiem poniesionym będzie zatem taki wydatek, którym podmiot jest obarczany, obciążany. Decydujące znaczenie ma zatem fakt obarczenia ciężarem ekonomicznym danego kosztu. Kwota poniesionego wydatku powinna być potwierdzona fakturą VAT.

W naszym przypadku odliczeniu od dochodu w ramach ulgi na internet podlega ostateczna kwota do zapłaty jako faktycznie poniesiony wydatek. Ponadto przedmiotowa ulga dotyczy podatnika. Jeżeli zatem każdy z małżonków spełni łącznie wymienione warunki, może skorzystać z ulgi do wysokości określonego limitu, który przysługuje każdemu z małżonków odrębnie.

Ulga przy wynajmowanym mieszkaniu


Podatnicy, którzy ponoszą w roku podatkowym wydatki na internet, mogą odliczyć je od dochodu w rocznym PIT. Mają do tego prawo również osoby, które opłacają internet w wynajmowanym mieszkaniu.

Z ulgi internetowej mogą korzystać podatnicy, którzy w roku podatkowym ponieśli wydatki na sieć. Ważne, aby wydatki były faktycznie poniesione, by internet był używany w miejscu zamieszkania oraz by podatnik posiadał fakturę VAT potwierdzającą wysokość opłat.

Co ważne, podatnik nie musi być właścicielem nieruchomości, w której użytkuje internet, aby z ulgi skorzystać. Odliczyć od dochodu można te wydatki, które są ponoszone w wynajmowanym mieszkaniu czy domu. Ważne tylko, aby faktura była wystawiona na wynajmującego, który wydatki poniósł, a nie na właściciela nieruchomości.

Ewa Matyszewska

Jak uniknąć pułapek odliczając ulgę internetową - Chcesz z korzyścią rozliczyć się z fiskusem? Ebook "Jak uniknąć pułapek odliczając ulgę internetową " wyjaśnia: Jaki jest limit ulgi? Jak obliczyć kwotę ulgi? Dlaczego ważne jest miejsce zamieszkania?...Podobne wpisy:


Ulga za Internet 2010 r. - jak odliczyć ulgę internetową?

Ulga prorodzinna 2010 r. - jak odliczyć ulgę prorodzinną? (2)
Ulga prorodzinna 2010 r. - jak odliczyć ulgę prorodzinną?
Dodatek mieszkaniowy - jak otrzymać dodatek mieszkaniowy?
piątek, 29 stycznia 2010, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: