Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Ulga za Internet 2010 r. - jak odliczyć ulgę internetową?


Ulga za internetW rozliczeniu za 2009 rok, a zatem w zeznaniu składanym do końca kwietnia 2010 roku, można będzie skorzystać z ulgi internetowej. Ustawa o PIT przewiduje, że podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu m.in. kwoty wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Odliczenie to stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą VAT.

W prawie podatkowym wszelkie ulgi, zwolnienia czy wyjątki od przyjętych reguł stanowią pewien wyłom w ogólnej zasadzie powszechności opodatkowania, stąd powinny być stosowane i rozumiane literalnie. Niedopuszczalna jest tu wykładnia rozszerzająca.

Zatem zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, aby skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania sieci internet, muszą być spełnione następujące warunki:

1) podatnik musi ponieść wydatek z tytułu użytkowania sieci internet,

2) użytkowanie internetu musi odbywać się w lokalu będącym miejscem zamieszkania podatnika,

3) poniesiony wydatek musi być udokumentowany wystawioną fakturą VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,

4) wydatki podlegające odliczeniu nie mogą przekroczyć rocznie 760 zł.

Spełnienie łącznie wszystkich wymienionych warunków umożliwia skorzystanie z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Limit 760 zł

W skrócie można wyjaśnić, że ulga internetowa polega na odliczeniu od dochodu poniesionych w roku podatkowym wydatków z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

PRZYKŁAD: Obliczenie kwoty ulgi

Podatnik zamówił instalację stałego łącza do internetu. Montażu dokonał w miejscu jego zamieszkania dostawca usługi internetowej. Po zakończeniu instalacji wystawił podatnikowi fakturę opiewającą na 900 zł. Wcześniej podpisał z nim zaś umowę, z której wynika, że podatnik ponosi koszty instalacji potrzebnej do świadczenia usługi osprzętu oraz urządzeń, a także miesięczną opłatę abonamentową w wysokości 122 zł brutto. W pierwszej fakturze wykazane zostały: opłata abonamentowa za czerwiec – 122 zł; koszt modemu kablowego – 178 zł, koszty osprzętu sieciowego – 150 zł, instalacja – 150 zł, stała, roczna opłata konserwacyjna – 300 zł. Z tej kwoty podatnik może odliczyć tylko 122 zł opłaty miesięcznej za korzystanie z internetu. Pozostałych wydatków nie wolno mu odliczyć. W sumie opłaty za okres od czerwca do grudnia (abonamentowe) wyniosą 854 zł. Są one wyższe od limitu ulgi, dlatego w zeznaniu podatnik odliczy tylko 760 zł.

Podstawa prawna ■ Art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Limit ulgi internetowej jest limitem dotyczącym pojedynczego podatnika. Jeżeli z internetu korzysta w tym samym miejscu więcej osób, limit ten przysługuje każdej z nich odrębnie. Dotyczy to także małżonków. A zatem małżonkowie korzystający w tym samym miejscu z internetu mogą skorzystać w sumie z limitu 1520 zł (760 zł mąż i 760 zł żona).

PRZYKŁAD: Wydatki na internet ponad 760 zł

Podatniczka w 2009 roku wydała na internet 1050 zł. Posiada faktury VAT wystawione na swoje nazwisko, które potwierdzają opłacenie tej kwoty. Czy w rozliczeniu za 2009 rok podatniczka będzie mogła odliczyć tylko 760 zł, czy całą kwotę?

Podatniczka w rocznym PIT będzie mogła odliczyć tylko 760 zł, mimo że na sieć w 2009 roku wydała 1050 zł. Reszta wydanej sumy, tj. 290 zł, w rozliczeniu PIT nie będzie wykazana ani w rozliczeniu za 2009 rok, ani w latach następnych.

PRZYKŁAD: Wydatki na internet mniejsze niż 760 zł

Podatniczka w 2009 roku wydała na internet 550 zł. Posiada faktury VAT wystawione na swoje nazwisko, które potwierdzają opłacenie tej kwoty. Czy w rozliczeniu za 2009 rok podatniczka będzie mogła odliczyć 760 zł?

Niestety, podatniczka nie będzie mogła w PIT za 2009 rok odliczyć 760 zł. Przepisy ustawy o PIT rzeczywiście limitują odliczenie w ramach ulgi internetowej. Od dochodu można odliczyć kwotę faktycznie wydaną na internet w danym roku, ale nie większą niż 760 zł za cały rok. Jeśli zatem podatniczka na internet wydała faktycznie 550 zł, to swój dochód pomniejszy tylko o tę kwotę, czyli 550 zł, a nie limit 760 zł.

Liczy się miejsce zamieszkania

Ustawa o PIT przewiduje, że ulga dotyczy wykorzystywania internetu w miejscu zamieszkania podatnika. Warunek ten rodzi sporo komplikacji związanych m.in. z wykorzystywaniem internetu. Przepisy podatkowe, mimo że często posługują się terminem miejsce zamieszkania, pojęcia tego nie definiują. Zgodnie z definicją zawartą w art. 25 kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Tym samym o miejscu zamieszkania decydują dwa elementy – przebywanie w danej miejscowości i zamiar stałego pobytu. O stałości pobytu w danym miejscu decyduje przede wszystkim takie przebywanie, które ma na celu założenie tam pewnego rodzaju centrum interesów życiowych. O tym, gdzie takie centrum się znajduje, decyduje zaś sam podatnik. Istotne jest to, że miejsce zamieszkania nie ma dziś nic wspólnego z miejscem, w którym jesteśmy zameldowani, czy to na pobyt stały, czy też czasowy.

Tylko w jednym miejscu

W związku z tym przebywanie podatnika w jednej miejscowości, np. przez trzy, cztery miesiące czy nawet rok lub dwa, nie świadczy jeszcze o tym, że ma on w tej miejscowości lub pod tym adresem miejsce zamieszkania. W szczególności powinny o tym pamiętać te osoby, które z natury rzeczy przebywają w danej miejscowości czasowo, dlatego że albo zostały do niej oddelegowane, albo też w tej miejscowości tylko studiują.

Z drugiej strony, fakt, że pod danym adresem zamieszkujemy tylko czasowo, bo mieszkanie to wynajmujemy, nie świadczy jeszcze, że nie jest to nasze miejsce zamieszkania.

Jeśli bowiem nie mamy własnego mieszkania, a z zamiarem stałego pobytu w danej miejscowości wynajmujemy mieszkanie, to w tym właśnie miejscu mamy nasze miejsce zamieszkania, nawet gdyby najem skończył się po miesiącu (np. z powodu wypowiedzenia takiej umowy).

Ważne jest to, że gdy w danej miejscowości nie przebywamy z zamiarem stałego pobytu, to miejsce to nie jest miejscem naszego zamieszkania. A gdy takim miejscem nie jest, ponoszonych w tym miejscu wydatków na internet nie wolno nam odliczyć.

Co jednak najważniejsze, można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Oznacza to, że nie można korzystać z odliczenia wydatków na internet ponoszonych równocześnie w dwóch różnych miejscach.

PRZYKŁAD: Odliczenie ulgi u podatników z kilkoma mieszkaniami

Podatnik ma trzy mieszkania. W każdym z tych mieszkań zainstalowany jest internet. W jednym z mieszkań podatnik mieszka na stałe. Opłata miesięczna za internet w tym mieszkaniu wynosi 60 zł. Rocznie podatnik płaci zatem 720 zł. Drugie mieszkanie podatnik wynajmuje młodemu małżeństwu. Tu opłata wynosi 70 zł, czyli 840 zł rocznie i pokrywana jest przez wynajmujących. Na nich wystawiana też jest faktura przez dostawcę internetu. W trzecim mieszkaniu mieszka znajomy podatnika. W tym mieszkaniu opłata za internet wynosi 40 zł, czyli 480 zł rocznie.

W przedstawionej sytuacji podatnik może odliczyć we własnym zeznaniu tylko wydatki na internet w pierwszym mieszkaniu. Tylko tam ma bowiem miejsce zamieszkania. Jako że wydatki te są niższe niż limit, może odliczyć je w całości, czyli odliczyć całe 720 zł. W przypadku drugiego mieszkania podatnik z ulgi nie skorzysta. Ale tu z odliczenia mogą korzystać wynajmujący. Wydatek był poniesiony w ich miejscu zamieszkania, do którego mają tytuł prawny (umowa najmu). Na nich wystawiana jest też faktura VAT. Odliczą jednak tylko 760 zł. W przypadku trzeciego mieszkania z odliczenia nikt nie skorzysta. Wynajmujący nie ma tam miejsca zamieszkania, zaś najemcy nie ponoszą tego wydatku.

Podstawa prawna ■ Art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Trzeba uważać na fakturę

Żeby skorzystać z odliczeń z tytułu użytkowania sieci internet, podatnik musi posiadać fakturę potwierdzającą uiszczenie należności, z widniejącym na niej jego imieniem i nazwiskiem (jako nabywcy usługi). Co ważne, musi to być faktura VAT, a zatem nasz dostawca nie może być podmiotem zwolnionym z tego podatku. Na fakturze musi też być wyraźnie wskazane, że płacimy za internet, i ile ta opłata wynosi. Jest to szczególnie ważne tam, gdzie nabywamy całe pakiety usług, czyli np. telewizję kablową, telefon i internet. Jeśli na fakturze poszczególne usługi nie zostaną wyszczególnione, a znajdzie się na niej jedynie opłata za pakiet, o uldze internetowej możemy zapomnieć. Równie ważne jest, gdy jedna faktura dotyczy kilku osób korzystających z internetu i chcących korzystać z ulgi, by wszystkie te osoby były na fakturze wymienione. Trzeba zadbać o to już na etapie podpisywania umowy z dostawcą usług internetowych. Kogo na fakturze nie ma, ten z ulgi nie skorzysta. Jedyny wyjątek dotyczy małżonków. W ich przypadku sądy dopuszczają możliwość odliczenia, gdy wydatki ponoszone są z majątku wspólnego i oboje korzystają z internetu, nawet gdy faktura wystawiona jest na jedno z nich. Organy podatkowe są jednak przeciwnego zdania.

Elementy faktury

Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

■ imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
■ numery identyfikacji podatkowej;
■ numer kolejny faktury;
■ dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;
■ nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
■ miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
■ cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
■ wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
■ stawki podatku;
■ sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
■ kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
■ kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

Podstawa prawna ■ Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Co ważne, w ramach ulgi internetowej nie można odliczać wydatków poniesionych np. na zainstalowanie i kupno modemu internetowego czy prace remontowe i serwisowe sieci. W odliczonej kwocie nie mieszczą się także opłaty instalacyjne, przygotowawcze, konserwacyjne czy też naprawy uszkodzonego sprzętu. Nie odliczymy też zakupu różnego rodzaju kabli, wtyczek itp. osprzętu sieciowego. Warto o tym pamiętać, dlatego że najczęściej wydatki takie są uwidocznione obok opłaty za użytkowanie internetu na pierwszej fakturze, którą otrzymujemy.

PRZYKŁAD: Dokumentowanie odliczenia

W mieszkaniu mieszka rodzina złożona z małżeństwa z dwójką dzieci, w tym z dorosłym i pracującym synem, oraz dziadków. Z zainstalowanego w mieszkaniu internetu korzystają ojciec, matka, syn i dziadek. Postanowili oni solidarnie dzielić koszty opłat za internet. Faktura VAT wystawiana jest jednak tylko na ojca, który podpisał umowę z dostawcą usług internetowych. W takim przypadku z całą pewnością ani syn, ani dziadek nie skorzystają z ulgi internetowej. Nie dysponują bowiem fakturą wystawioną na ich imię i nazwisko, która potwierdzałaby, że kupili usługę dostępu do internetu. Bez kłopotu wydatki natomiast odliczy ojciec. Jego żona też może zaryzykować odliczenie, mimo że nie figuruje na fakturze. Sądy zgadzają się na takie odliczenie. Jest ono jednak negowane przez fiskusa.

Podstawa prawna ■ Art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Ewa Matyszewska

Jak uniknąć pułapek odliczając ulgę internetową - Chcesz z korzyścią rozliczyć się z fiskusem? Ebook "Jak uniknąć pułapek odliczając ulgę internetową " wyjaśnia: Jaki jest limit ulgi? Jak obliczyć kwotę ulgi? Dlaczego ważne jest miejsce zamieszkania?...

Podobne wpisy:


Ulga prorodzinna 2010 r. - jak odliczyć ulgę prorodzinną? (2)

Ulga prorodzinna 2010 r. - jak odliczyć ulgę prorodzinną?
Dodatek mieszkaniowy - jak otrzymać dodatek mieszkaniowy

piątek, 29 stycznia 2010, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu:
Komentarze
Gość: Paweł, 82.139.156.*
2010/03/02 13:54:40
Witam
Mam pytanie słyszałem ostatnio że internet można odliczyć w całej kwocie np. 760zł zapłaciłem za cały rok użytkowania i taką samą kwotę mogę odzyskać po rozliczeniu z urzędem skarbowym. Proszę o opinie czy jest to możliwe ?????
-
2010/03/03 00:00:19
Nie
-
Gość: oswi, *.217-171-62.tkchopin.pl
2011/01/04 13:12:58
Witam. Jestem zameldowany na stałe pod adresem A a wynajmuję mieszkanie i jestem zameldowany na czas określony pod adresem B. Umowę o internet mam jako nabywca na adres stałego zameldowania czyli A ale miejsce odbioru usługi i adres korespondencyjny jest na adres B. Nie mam złożone w urzędzie skarbowym deklaracji NIP-3. Pytanie więc czy mogę odliczyć internet od podatku.
-
2011/01/04 13:53:24
Z Internetu trzeba korzystać w lokalu, który jest naszym miejscem zamieszkania
-
Gość: , *.dynamic.gprs.plus.pl
2011/01/14 08:21:41
Witam
Mam pytanie, czy jeśli mam internet bezprzewodowy mogę dokonać odliczenia od podatku?
-
2011/01/14 09:11:52
Tak..
-
Gość: Tomek, 213.76.128.*
2011/01/26 09:04:56
Witam, może ktoś podpowie.....
Mamy z żoną dwa mieszkania w mieszkaniu A jesteśmy zameldowani, internet jest na mnie, w mieszkaniu B mieszkamy - internet jest na żonę. Czy w związku z tym każdy z nas może odliczyć internet na siebie? oczywiście jeżeli nie będziemy się wspólnie rozliczać.
-
2011/01/26 09:23:19
Aby skorzystać z ulgi:

z Internetu musisz korzystać w lokalu, który jest Twoim miejscem zamieszkania

musisz posiadać umowę na dostawę takiej usługi

musisz mieć uwidocznione wydatki za poniesione za korzystanie z Internetu na fakturze VAT, która powinna być wystawiona na Twoje nazwisko (opłaty mogą też być zawarte w książęce opłat za Internet)
-
Gość: aga, 46.112.222.*
2011/02/23 18:43:38
Witam,
Chciałam w tym roku rozliczyć internet bezprzewodowy i nie wiem czy moje dowody wpłaty są wystarczające. Wszystkich płatności dokonywałam przez internet w tytule opłat wpisując tylko i wyłącznie numer faktur (nie zaznaczałam, że jest to opłata za internet). Czy taki dowód ponoszonych kosztów wystarcza???
-
2011/02/23 19:08:02
Potrzebne są opłacone, imienne faktury VAT za korzystanie z internetu.
-
Gość: Andrzej, *.dynamic.chello.pl
2011/02/25 22:27:27
Witam serdecznie.
W tym roku poraz pierwszy będę rozliczać internet w zeznaniu podatkowym, posiadam internet z UPC, gdzie przy każdej fakturze otrzymuje rabat obniżający kwotę do zapłaty o 10 %, wg. promocji jaką posiadam. Moje pytanie brzmi, czy mam odliczać kwotę standardową bez rabatu, czy tą którą faktycznie placę po rabacie? Dziękuje za odpowiedź.
-
2011/02/26 08:47:52
"Moje pytanie brzmi, czy mam odliczać kwotę standardową bez rabatu, czy tą którą faktycznie placę po rabacie? Dziękuje za odpowiedź."

Odliczyć można kwotę, która się zapłaciło.
-
2011/02/27 01:34:29
Witam serdecznie,
W tym roku po raz pierwszy będę odliczał wydatki poniesione na użytkowanie internetu, w związku z czym mam pewne pytanie.
Pierwsza faktura, którą otrzymałem, wystawiona i zapłacona w styczniu 2010 r. , dotyczy dwóch miesięcy, tj część grudnia 2009 i styczeń 2010.
Czy kwotę do odliczenia powinienem pomniejszyć o część dotyczącą korzystania z internetu w grudniu (na fakturze nie ma informacji jaka to kwota), czy mogę odliczyć pełną kwotę?
-
2011/02/27 08:47:50
"Czy kwotę do odliczenia powinienem pomniejszyć o część dotyczącą korzystania z internetu w grudniu (na fakturze nie ma informacji jaka to kwota), czy mogę odliczyć pełną kwotę?"

Odlicza się kwotę, która została zapłacona .
-
Gość: mn35, *.dynamic.chello.pl
2011/02/27 13:48:13
Witam
Czy za internet mogę się rozliczyć razem z żoną nawet w tedy kiedy żona nie widnieje na fakturze. Dlaczego pytam w w/w opisie jest napisane SĄD JEST PRZYCHYLNY ALE FISKUS NIE. To jak się rozliczę z żoną (nie widnieje żona na fakturze) mam problem z fiskusem, czy lepiej nie ryzykować :)
pozdrawiam.
-
2011/02/27 13:57:05
"To jak się rozliczę z żoną (nie widnieje żona na fakturze) mam problem z fiskusem, czy lepiej nie ryzykować :) "

Powinny być imiennie wystawione faktury. Tak więc żona tez powinna widnieć na fakturze..
-
Gość: misia, *.adsl.inetia.pl
2011/03/02 12:46:57
Witam. Moje pytanie brzmi: moj okres rozliczeniowy na fakturze za grudzien2009-styczen 2010 to 2009.12.04-2010.01.03 czy w takim wypadku mam brac ten miesiac pod uwage przy odliczaniu od podatku internetu czy zaczac od 2010.01.04
-
2011/03/02 13:45:41
"Moje pytanie brzmi: moj okres rozliczeniowy na fakturze za grudzien2009-styczen 2010 to 2009.12.04-2010.01.03 czy w takim wypadku mam brac ten miesiac pod uwage przy odliczaniu od podatku internetu czy zaczac od 2010.01.04"

Odlicza się koszty poniesione za korzystanie z Internetu. Tak więc można odliczyć, to co się wydało, ale nie więcej niż 760 zł..
-
Gość: UserBarbara, 81.219.145.*
2011/04/06 12:09:10
Czy faktury przekazane do Urzędu Skarbowego mogą być duplikatami?
-
2011/04/06 12:27:56
Duplikat faktury VAT (zakładając, że oryginał zaginał lub uległ zniszczeniu), powinien w pełni gwarantować prawo do skorzystania z ulgi.
-
Gość: Janusz, 195.117.22.*
2011/04/11 10:45:31
Dzis dzwoniłem na ogólnopolską infolinie U.Skarbowego odnośnie wymaganego "zamieszkania". Przedstawiłem im wszystko szczegółowo. W moim przypadku mieszkam od ponad roku w mieszkaniu znajomego który wyjechał za granicę i mogłem opiekowac sie jego mieszkaniem. Zameldowanie stałe mam w innej miejscowości. Z jego mieszkania mam blizej do pracy , więc w nim mieszkam i założyłem na siebie w tym mieszkaniu internet. Pytałem czy muszę mieć zameldowanie lub umowę najmu. Usłyszałem "Nie, jedynie w Urzędzie Skarbowym do którego rejonu należy to mieszkanie mam złożyć przy okazji składania PITu, dodatkowo informacje na NIP-3, że tam zamieszkuję. Podobną sytuację miała moja znajoma, gdy chciała złożyć PIT za rok 2009 w innym urzędzie niż miejsce zameldowania, poproszono ją o NIP-3 z adresem że tam aktualnie mieszka.
-
Gość: , *.dynamic.chello.pl
2011/04/12 21:18:08
Witam moze glupie pytanie ale nalezy wpisac kwote netto czy brutto?
-
2011/04/13 13:57:43
Wpisuje się tyle, ile się wydało..
-
Gość: , *.play-internet.pl
2011/09/20 10:01:21
Faktura opiewa na kwotę 550 zł za cały rok. Na fakturach widnieję ja oraz moja małżonka i postanowiliśmy dzielić się wydatkami za Internet. Czy w związku z tym, każde z nas może odliczyć sobie 550 zł od dochodu czy tylko 225 zł ?
-
2011/09/20 10:12:21
Ulga za internet, to 760 zł. Tyle wynosi maksymalne odliczenie dla jednej osoby. Można także skorzystać z podwójnego odliczenia (2x760 zł), dla nas i np. małżonka lub dziecka, gdy mieszka się razem, a internet sporo kosztował (np. koszt wyniósł 1200 zł - to jedna osoba odlicza 760 zł, a druga 440 zł).
-
Gość: sylwia, *.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
2012/03/05 19:54:13
witam przy rozliczeniu internetu za rok 2011 widnieje informacja, ze moge odliczyc internet ale liczy sie data kiedy zaplacilam za internet... tzn liczy sie data do kiedy mialam zaplacic czy kiedy rzeczywiscie wplacilam pieniazki za fakture? bo przyznam , ze jedna byla sporo spozniona i nie wiem czy wpisywac tak jak to widnieje na fakturze, ze ma byc oplacona do 15 marca czy tak jak rzeczywiscie wplaciclam czyli na poczatku kwietnia?
-
2012/03/05 19:56:43
Liczą się wszystkie faktury zapłacone w 2011r.