Arkadiusz Czapla
Kontakt:

e-mail : Napisz do mnie
Blog > Komentarze do wpisu

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie

Pozew o rozwód bez orzekania o winiePoni?ej zamieszczam wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie, pozew mo?na oczywi?cie modyfikowa? wedle w?asnych potrzeb...


Warszawa, 25 stycznia 2010 r.

S?d Okr?gowy
w Warszawie
Wydzia? Cywilny

Powódka: Anna Nowak ul. Nowa 4/23 40-600 Warszawa
Pozwany: Piotr Nowak  ul. Nowa 4/23  40-600 Warszawa

POZEW O ROZWÓD


z wnioskiem o wydanie postanowienia z art. 443 k.p.c. (zabezpieczenie roszcze?).

Wnosz? o:

1) rozwi?zanie przez rozwód bez orzekania o winie ma??e?stwa powódki Anny Nowak z pozwanym Piotrem Nowakiem, które to ma??e?stwo zosta?o zawarte w dniu 19 kwietnia 2002 r. przed Kierownikiem Urz?du Stanu Cywilnego w Warszawie, numer aktu ma??e?stwa 80/2002 .

2) powierzenie powódce Annie Nowak wykonywania w?adzy rodzicielskiej nad ma?oletnim dzieckiem stron Magdalen? Nowak urodzon? dnia 4 marca 2004 r. w Warszawie.

3) zas?dzenie od pozwanego na rzecz ma?oletniej córki stron kwoty po 600 z? miesi?cznie tytu?em cz??ciowego ponoszenia przez niego kosztów utrzymania i wychowania córki, przy czym kwota ta ma by? p?atna do dnia 10-tego ka?dego miesi?ca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie zw?oki w p?atno?ci którejkolwiek z rat do r?k powódki Anny Nowak, jako jej ustawowej przedstawicielki, która b?dzie zobowi?zana do ponoszenia pozosta?ych kosztów utrzymania i wychowania córki.

4) zas?dzenie od pozwanego na rzecz powódki Anny Nowak kosztów procesu wed?ug norm przepisanych. Ponadto wnosz? o:

5) powierzenie córki stron, na czas trwania procesu, powódce Annie Nowak oraz zabezpieczenie powództwa przez zobowi?zanie pozwanego do ?o?enia przez czas trwania procesu kwoty po 600 z? tytu?em zabezpieczenia, przy czym kwota ta ma by? p?atna do r?k powódki.

UZASADNIENIE

Strony zawar?y zwi?zek ma??e?ski przed Kierownikiem Urz?du Stanu Cywilnego w w Warszawie  w dniu 19 kwietnia 2002 r .

Dowód: skrócony odpis aktu ma??e?stwa.

Z ma??e?stwa tego w dniu 4 marca 2004 r urodzi?a si? Magdalena Nowak.

Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia.

Po?ycie stron pocz?tkowo uk?ada?o si? dobrze, z czasem jednak pomi?dzy stronami zacz??o dochodzi? do nieporozumie?. Po pewnym czasie awantury w domu sta?y si? nie do zniesienia.

W zwi?zku z takim stanem rzeczy strony w znacznym stopniu si? od siebie oddali?y. Od kilku miesi?cy nie istnieje pomi?dzy stronami ?adna wi?? gospodarcza, fizyczna ani uczuciowa. Powódka nie kocha pozwanego, a pozwany - jak wynika z jego zachowania - równie? nie kocha powódki. W tych warunkach nast?pi? trwa?y i zupe?ny rozk?ad po?ycia ma??e?skiego pomi?dzy stronami. Utrzymanie tego zwi?zku nie le?y w interesie spo?ecznym ani w interesie dziecka stron.

Powódka Anna Nowak jest zatrudniona w Zak?adzie Mi?snym i jej miesi?czne zarobki wynosz? 1600 z? brutto.

Dowód: za?wiadczenie o wysoko?ci zarobków powódki.

Powódka Anna Nowak nie jest w stanie sama utrzyma? siebie i dzieci. Wzgl?dy s?uszno?ci przemawiaj? za tym aby pozwany w trakcie procesu i po jego zako?czeniu ?o?y? na utrzymanie dzieci kwot? po 600 z? miesi?cznie.

W zwi?zku z powy?szym ??dania powódki s? w pe?ni uzasadnione.

Anna Nowak

Za??czniki:

1. odpis pozwu
2. odpis za??czników
3. odpis skrócony aktu ma??e?stwa
4. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka
5. za?wiadczenie o wysoko?ci zarobków powódki


Dodatkowe informacje zwi?zane z rozwodem


1. Gdy pomi?dzy ma??onkami nast?pi? trwa?y i zupe?ny rozk?ad po?ycia ma??e?skiego, to ka?dy z ma??onków ma prawo ??da?, by s?d rozwi?za? ma??e?stwo poprzez rozwód. W orzeczeniu rozwodowym, s?d orzeka tak?e, czy i który z ma??onków ponosi win? za rozk?ad po?ycia.

Pami?taj ! Na zgodne ??danie ma??onków s?d zaniecha orzekania o winie. W takim przypadku nast?puj? takie skutki, jakby ?adna ze stron nieby?a winna rozk?adu po?ycia ma??e?skiego.

2.
Rozwód nie jest dopuszczalny (nawet, gdy nast?pi? zupe?ny i trwa?y rozk?ad po?ycia), gdy wskutek niego ucierpia?oby dobro wspólnych ma?oletnich dzieci ma??onków lub je?eli z innych wzgl?dów orzeczenie rozwodu by?oby sprzeczne z zasadami ?ycia spo?ecznego.

3.  Wyrok rozwodowy powinien zawiera? kompleksowe rozstrzygniecie wa?niejszych spraw rodzinnych. A wi?c s?d rozstrzyga w nim o: w?adzy rodzicielskiej nad wspólnymi ma?oletnimi dzie?mi stron, orzeka w jakiej wysoko?ci ka?dy z ma??onków obowi?zany jest do ponoszenia kosztów utrzymania oraz wychowania dzieci (alimenty).

Pami?taj ! S?d mo?e powierzy? wykonywanie w?adzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczaj?c j? drugiemu do okre?lonych obowi?zków oraz uprawnie? w stosunku do dzieci.

4. S?d orzekaj?c
rozwód, orzeka tak?e w wyroku rozwodowym, je?eli ma??onkowie zajmuj? wspólne mieszkanie, o sposobie korzystania z lokalu przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania po rozwodzie.

Pami?taj ! Je?eli zaistnieje wyj?tkowa sytuacja, to mo?na domaga? si? w pozwie eksmisji drugiego ma??onka, gdy uniemo?liwia on swoim ra??co nagannym post?powaniem wspólne zamieszkiwanie.

5. Ma??onkowie (jest to dla nich du?e udogodnienie) mog? zg?osi? w pozwie o
rozwód lub w toku procesu wniosek o podzia? maj?tku wspólnego. 

Pami?taj ! S?d uwzgl?dni taki wniosek, gdy przeprowadzenie podzia?u maj?tku stron, nie b?dzie powodem nadmiernego przed?u?enia procesu rozwodowego.

Strony mog? tak?e zg?osi? podzia? wspólnego mieszkania (je?eli nadaje si? ono do podzia?u) lub z?o?y? wniosek o przyznanie mieszkania jednemu z ma??onków, gdy druga ze stron wyra?a zgod? na jego opuszczenie bez dostarczania lokalu zamiennego i pomieszczenia zast?pczego, o ile podzia? b?d? jego przyznanie jednemu z ma??onków jest mo?liwe. 

Pami?taj! Aby s?d uwzgl?dni? taki wniosek, potrzebna jest zgoda obu stron procesu rozwodowego.

6. W pozwie o
rozwód mo?na tak?e dochodzi? alimentów od drugiego ma??onka, bo mi?dzy rozwiedzionymi istnieje obowi?zek alimentacyjny, gdy ?adna ze stron nie ponosi winy rozk?adu po?ycia lub, je?eli s?d zaniecha? orzekania o winie oraz, gdy rozwód zosta? orzeczony z winy obojga ma??onków.

Pami?taj! Alimentów mo?e za??da?, gdy uprawniony do nich ma??onek znajduje si? w niedostatku.

W sytuacji, gdy s?d orzek?
rozwód z wy??cznej winy jednej ze stron, roszczenie alimentacyjne mo?e przys?ugiwa? tylko drugiej stronie, gdy rozwód poci?gn?? za sob? istotne pogorszenie sytuacji materialnej ma??onka niewinnego.

7. Osoba, która wnosi pozew o
rozwód, ma prawo zg?osi? wniosek o wydanie na czas trwania procesu postanowienia, które b?dzie regulowa? wzajemne obowi?zki ma??onków: przyczyniania si? do zaspokojenia potrzeb rodziny, sposób roztaczania pieczy na wspólnymi ma?oletnimi dzie?mi, jak równie? spraw? korzystania przez strony ze wspólnego mieszkania lub wydanie tej ze stron, która opuszcza wspólne mieszkanie, potrzebnych mu rzeczy.

Pami?taj! Takie postanowienie s?d mo?e wyda? z w?asnej inicjatywy, a wi?c z urz?du.

8. Sprawy rozwodowe rozpatruje s?d wojewódzki. Pozew o
rozwód nale?y z?o?y? w s?dzie wojewódzkim, a którego okr?gu ma??onkowie ostatnio wspólnie zamieszkiwali, gdy chocia? jedno z nich w okr?gu tym jeszcze przebywa.

Pami?taj! W przypadku braku tej podstawy wy??cznie w?a?ciwy jest s?d miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i tej podstawy brak - s?d miejsca zamieszkania powoda.

9. Od pozwu o
rozwód pobierana jest op?ata tymczasowa w kwocie od 30 do 600 z?. Natomiast w wyroku orzekaj?cym ju? rozwód s?d okre?l? wpis ostateczny, bior?c pod uwag? stan maj?tkowy stron, który zostanie ustalony w toku procesu.

Pami?taj! Wpis ten mo?e by? wy?szy lub ni?szy od wpisu tymczasowego.

Je?eli strony pojednaj? si? w pierwszej instancji, to ca?y uiszczony wpis od pozwu o
rozwód zostanie zwrócony, a gdy do pojednania dojdzie w toku post?powania odwo?awczego zwrócona zostanie po?owa wpisu uiszczonego od apelacji.

10. Uzasadniaj?c pozew o
rozwód nale?y wskaza? na okoliczno??, ze mi?dzy stronami faktycznie nast?pi? trwa?y i zupe?ny rozk?ad po?ycia ma??e?skiego. Szczególnie trzeba zwróci? uwag? na zerwanie ??cz?cych ma??onków wi?zi duchowych, gospodarczych i fizycznych.  

Pami?taj! Konieczne b?dzie sporz?dzenie o?wiadczenia co do liczby, wieku i p?ci dzieci, stosunków maj?tkowych oraz zarobkowych, czy i jak? umow? strony zawiera?y.

Najcz??ciej strony ??daj? rozwodu bez orzekania o winie. Mog? te? za??da? orzeczenia rozwodu z winy obu stron b?d? jednego z ma??onków.

Porozumienie o sposobie wykonywania w?adzy rodzicielskiej - wzór umowy»


Nieznajomo?? prawa szkodzi. Co musisz wiedzie?, aby „prze?y?” rozwód i poradzi? sobie z za?atwieniem wszystkich spraw – ??cznie z podzia?em maj?tku i alimentami?»


Podobne wpisy:


Wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie
Rozwód a separacja
Orzeczenie rozwodu - o czym s?d rozstrzyga orzekaj?c rozwód?
Pozew o rozwód - co powinien zawiera? pozew o rozwód ?
poniedziałek, 25 stycznia 2010, prawocywilneikarneTrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: