Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie


Pozew o rozwód bez orzekania o winiePoniżej zamieszczam wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie, pozew można oczywiście modyfikować wedle własnych potrzeb...


Warszawa, 25 stycznia 2010 r.


Sąd Okręgowy
w Warszawie
Wydział Cywilny

Powódka: Anna Nowak ul. Nowa 4/23 40-600 Warszawa
Pozwany: Piotr Nowak  ul. Nowa 4/23  40-600 Warszawa

POZEW O ROZWÓD


z wnioskiem o wydanie postanowienia z art. 443 k.p.c. (zabezpieczenie roszczeń).

Wnoszę o:

1) rozwiązanie przez rozwód bez orzekania o winie małżeństwa powódki Anny Nowak z pozwanym Piotrem Nowakiem, które to małżeństwo zostało zawarte w dniu 19 kwietnia 2002 r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie, numer aktu małżeństwa 80/2002 .

2) powierzenie powódce Annie Nowak wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron Magdaleną Nowak urodzoną dnia 4 marca 2004 r. w Warszawie.

3) zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniej córki stron kwoty po 600 zł miesięcznie tytułem częściowego ponoszenia przez niego kosztów utrzymania i wychowania córki, przy czym kwota ta ma być płatna do dnia 10-tego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat do rąk powódki Anny Nowak, jako jej ustawowej przedstawicielki, która będzie zobowiązana do ponoszenia pozostałych kosztów utrzymania i wychowania córki.

4) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki Anny Nowak kosztów procesu według norm przepisanych.  

Ponadto wnoszę o:


5) powierzenie córki stron, na czas trwania procesu, powódce Annie Nowak oraz zabezpieczenie powództwa przez zobowiązanie pozwanego do łożenia przez czas trwania procesu kwoty po 600 zł tytułem zabezpieczenia, przy czym kwota ta ma być płatna do rąk powódki.

UZASADNIENIE

Strony zawarły związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w w Warszawie  w dniu 19 kwietnia 2002 r .

Dowód: skrócony odpis aktu małżeństwa.

Z małżeństwa tego w dniu 4 marca 2004 r urodziła się Magdalena Nowak.

Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia.

Pożycie stron początkowo układało się dobrze, z czasem jednak pomiędzy stronami zaczęło dochodzić do nieporozumień. Po pewnym czasie awantury w domu stały się nie do zniesienia.

W związku z takim stanem rzeczy strony w znacznym stopniu się od siebie oddaliły. Od kilku miesięcy nie istnieje pomiędzy stronami żadna więź gospodarcza, fizyczna ani uczuciowa. Powódka nie kocha pozwanego, a pozwany - jak wynika z jego zachowania - również nie kocha powódki. W tych warunkach nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego pomiędzy stronami. Utrzymanie tego związku nie leży w interesie społecznym ani w interesie dziecka stron.

Powódka Anna Nowak jest zatrudniona w Zakładzie Mięsnym i jej miesięczne zarobki wynoszą 1600 zł brutto.

Dowód: zaświadczenie o wysokości zarobków powódki.

Powódka Anna Nowak nie jest w stanie sama utrzymać siebie i dzieci. Względy słuszności przemawiają za tym aby pozwany w trakcie procesu i po jego zakończeniu łożył na utrzymanie dzieci kwotę po 600 zł miesięcznie.

W związku z powyższym żądania powódki są w pełni uzasadnione.

Anna Nowak

Załączniki:

1. odpis pozwu
2. odpis załączników
3. odpis skrócony aktu małżeństwa
4. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka
5. zaświadczenie o wysokości zarobków powódki


Dodatkowe informacje związane z rozwodem


1. Gdy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, to każdy z małżonków ma prawo żądać, by sąd rozwiązał małżeństwo poprzez rozwód. W orzeczeniu rozwodowym, sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winą za rozkład pożycia.

Pamiętaj ! Na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W takim przypadku następują takie skutki, jakby żadna ze stron niebyła winna rozkładu pożycia małżeńskiego.

2.
Rozwód nie jest dopuszczalny (nawet, gdy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia), gdy wskutek niego ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków lub jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami życia społecznego.

3.  Wyrok rozwodowy powinien zawierać kompleksowe rozstrzygniecie ważniejszych spraw rodzinnych. A więc sąd rozstrzyga w nim o: władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron, orzeka w jakiej wysokości każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania oraz wychowania dzieci (alimenty).

Pamiętaj ! Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając ją drugiemu do określonych obowiązków oraz uprawnień w stosunku do dzieci.

4. Sąd orzekając
rozwód, orzeka także w wyroku rozwodowym, jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, o sposobie korzystania z lokalu przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania po rozwodzie.

Pamiętaj ! Jeżeli zaistnieje wyjątkowa sytuacja, to można domagać się w pozwie eksmisji drugiego małżonka, gdy uniemożliwia on swoim rażąco nagannym postępowaniem wspólne zamieszkiwanie.

5. Małżonkowie (jest to dla nich duże udogodnienie) mogą zgłosić w pozwie o
rozwód lub w toku procesu wniosek o podział majątku wspólnego. 

Pamiętaj ! Sąd uwzględni taki wniosek, gdy przeprowadzenie podziału majątku stron, nie będzie powodem nadmiernego przedłużenia procesu rozwodowego.

Strony mogą także zgłosić podział wspólnego mieszkania (jeżeli nadaje się ono do podziału) lub złożyć wniosek o przyznanie mieszkania jednemu z małżonków, gdy druga ze stron wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczania lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków jest możliwe. 

Pamiętaj! Aby sąd uwzględnił taki wniosek, potrzebna jest zgoda obu stron procesu rozwodowego.

6. W pozwie o
rozwód można także dochodzić alimentów od drugiego małżonka, bo między rozwiedzionymi istnieje obowiązek alimentacyjny, gdy żadna ze stron nie ponosi winy rozkładu pożycia lub, jeżeli sąd zaniechał orzekania o winie oraz, gdy rozwód został orzeczony z winy obojga małżonków.

Pamiętaj! Alimentów może zażądać, gdy uprawniony do nich małżonek znajduje się w niedostatku.

W sytuacji, gdy sąd orzekł
rozwód z wyłącznej winy jednej ze stron, roszczenie alimentacyjne może przysługiwać tylko drugiej stronie, gdy rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

7. Osoba, która wnosi pozew o
rozwód, ma prawo zgłosić wniosek o wydanie na czas trwania procesu postanowienia, które będzie regulować wzajemne obowiązki małżonków: przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny, sposób roztaczania pieczy na wspólnymi małoletnimi dziećmi, jak również sprawę korzystania przez strony ze wspólnego mieszkania lub wydanie tej ze stron, która opuszcza wspólne mieszkanie, potrzebnych mu rzeczy.

Pamiętaj! Takie postanowienie sąd może wydać z własnej inicjatywy, a więc z urzędu.

8. Sprawy rozwodowe rozpatruje sąd wojewódzki. Pozew o
rozwód należy złożyć w sądzie wojewódzkim, a którego okręgu małżonkowie ostatnio wspólnie zamieszkiwali, gdy chociaż jedno z nich w okręgu tym jeszcze przebywa.

Pamiętaj! W przypadku braku tej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i tej podstawy brak - sąd miejsca zamieszkania powoda.

9. Od pozwu o
rozwód pobierana jest opłata tymczasowa w kwocie od 30 do 600 zł. Natomiast w wyroku orzekającym już rozwód sąd określą wpis ostateczny, biorąc pod uwagę stan majątkowy stron, który zostanie ustalony w toku procesu.

Pamiętaj! Wpis ten może być wyższy lub niższy od wpisu tymczasowego.

Jeżeli strony pojednają się w pierwszej instancji, to cały uiszczony wpis od pozwu o
rozwód zostanie zwrócony, a gdy do pojednania dojdzie w toku postępowania odwoławczego zwrócona zostanie połowa wpisu uiszczonego od apelacji.

10. Uzasadniając pozew o
rozwód należy wskazać na okoliczność, ze między stronami faktycznie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Szczególnie trzeba zwrócić uwagę na zerwanie łączących małżonków więzi duchowych, gospodarczych i fizycznych.  

Pamiętaj! Konieczne będzie sporządzenie oświadczenia co do liczby, wieku i płci dzieci, stosunków majątkowych oraz zarobkowych, czy i jaką umowę strony zawierały.

Najczęściej strony żądają rozwodu bez orzekania o winie. Mogą też zażądać orzeczenia rozwodu z winy obu stron bądź jednego z małżonków.

Nieznajomość prawa szkodzi. Co musisz wiedzieć, aby „przeżyć” rozwód i poradzić sobie z załatwieniem wszystkich spraw – łącznie z podziałem majątku i alimentami?

poniedziałek, 25 stycznia 2010, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: