Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie


Pozew o rozwód z orzekaniem o winiePoniżej zamieszczam wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie, pozew można oczywiście modyfikować wedle własnych potrzeb...


Warszawa, 22 stycznia 2010 r.
Sąd Okręgowy
w Warszawie
Wydział Cywilny

Powódka: Anna Nowak ul. Nowa 4/23 40-600 Warszawa
Pozwany: Piotr Nowak  ul. Nowa 4/23  40-600 Warszawa

POZEW O ROZWÓD

z wnioskiem o wydanie postanowienia z art. 443 k.p.c.

Wnoszę o:

1) rozwiązanie przez rozwód z winy pozwanego małżeństwa powódki Anny Nowak z pozwanym Piotrem Nowakiem, które to małżeństwo zostało zawarte w dniu 19 kwietnia 2002 r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie , numer aktu małżeństwa 80/2002 .

2) powierzenie powódce Annie Nowak wykonywania władzy rodzicielskiej nad (wspólnym małoletnim dzieckiem stron) Magdalena Nowak urodzoną  dnia 4 marca 2004 r. w Warszawie.

3) zasądzenie od pozwanego Piotra Nowaka na rzecz Magdaleny Nowak (dziecka stron ) kwoty po 600 zł. miesięcznie tytułem częściowego ponoszenia przez niego kosztów utrzymania i wychowania Magdaleny Nowak, przy czym kwota ta ma być płatna poczynając od dnia 1 lutego do dnia 10-tego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat do rąk powódki jako jej ustawowej przedstawicielki, która będzie zobowiązana do ponoszenia pozostałych kosztów utrzymania i wychowania Magdaleny Nowak.

4) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych,

5) powierzenie powódce Annie Nowak dziecka stron na czas trwania procesu i zabezpieczenie powództwa przez zobowiązanie pozwanego Piotra Nowaka do łożenia przez czas trwania procesu kwoty po 600 zł. miesięcznie do rąk powódki Anny Nowak.

Równocześnie wnoszę o:

6) orzeczenie eksmisji pozwanego ze wspólnego lokatorskiego
mieszkania stron położonego przy ul. Nowej 4/23, należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej Jutrzenka.

7) wezwanie na rozprawę następujących świadków:

Barbara Kowalska ul. Stara 1/20 40-600 Warszawa
Jan Kowalski ul. Stara 1/20 40-600 Warszawa

UZASADNIENIE

Strony zawarły związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie  w dniu 19 kwietnia 2002 r

Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa stron

Z małżeństwa tego w dniu 4 marca 2004 r urodziła się Magdalena Nowak.

Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia.

Pożycie stron układało się początkowo dobrze, choć zakłócały je wypadki nadużywania alkoholu przez pozwanego, który wówczas stawał się agresywny wobec powódki. Z czasem wypadki upijania się przez pozwanego stawały się coraz częstsze, wzmagała się też jego agresja. Rozdźwięk w małżeństwie stron pogłębił się w roku  2007 - pozwany przestał wówczas pracować zawodowo. Przepijał pieniądze, nie wracał po kilka dni na noc do domu.

Pozwany był o powódkę chorobliwie zazdrosny, każde jej wyjście z domu kończyło się awanturą, bił wielokrotnie powódkę, kopał ją i szarpał. Po awanturze, która miała miejsce 24 listopada 2007 r. i dotkliwym pobiciu powódki wyprowadził się z domu.

Dowód: zeznania świadków, zeznania stron, obdukcje lekarskie powódki.

W tych warunkach nastąpił pomiędzy stronami zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Utrzymywanie tego związku nie leży ani w interesie społecznym, ani w interesie dziecka stron. Pozwany nie mieszka w domu od ponad 2 lat i nie interesuje się dzieckiem - nigdy go nie odwiedza.

Anna Nowak

Załączniki:

1. odpis skrócony aktu małżeństwa stron
2. odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci
3. obdukcje lekarskie powódki
4. postanowienie o zawieszeniu dochodzenia
5. kserokopia pozwu
6. kserokopie załącznikówDodatkowe informacje

1. Gdy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, to każdy z małżonków ma prawo żądać, by sąd rozwiązał małżeństwo poprzez rozwód. W orzeczeniu rozwodowym, sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winą za rozkład pożycia.

Pamiętaj! Na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W takim przypadku następują takie skutki, jakby żadna ze stron niebyła winna rozkładu pożycia małżeńskiego.

2.
Rozwód nie jest dopuszczalny (nawet, gdy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia), gdy wskutek niego ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków lub jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami życia społecznego.

3.  Wyrok rozwodowy powinien zawierać kompleksowe rozstrzygniecie ważniejszych spraw rodzinnych. A więc sąd rozstrzyga w nim o: władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron, orzeka w jakiej wysokości każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania oraz wychowania dzieci (alimenty).

Pamiętaj! Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając ją drugiemu do określonych obowiązków oraz uprawnień w stosunku do dzieci.

4. Sąd orzekając
rozwód, orzeka także w wyroku rozwodowym, jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, o sposobie korzystania z lokalu przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania po rozwodzie.

Pamiętaj! Jeżeli zaistnieje wyjątkowa sytuacja, to można domagać się w pozwie eksmisji drugiego małżonka, gdy uniemożliwia on swoim rażąco nagannym postępowaniem wspólne zamieszkiwanie.

5. Małżonkowie (jest to dla nich duże udogodnienie) mogą zgłosić w pozwie o
rozwód lub w toku procesu wniosek o podział majątku wspólnego. 

Pamiętaj! Sąd uwzględni taki wniosek, gdy przeprowadzenie podziału majątku stron, nie będzie powodem nadmiernego przedłużenia procesu rozwodowego.

Strony mogą także zgłosić podział wspólnego mieszkania (jeżeli nadaje się ono do podziału) lub złożyć wniosek o przyznanie mieszkania jednemu z małżonków, gdy druga ze stron wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczania lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków jest możliwe. 

Pamiętaj! Aby sąd uwzględnił taki wniosek, potrzebna jest zgoda obu stron procesu rozwodowego.

6. W pozwie o
rozwód można także dochodzić alimentów od drugiego małżonka, bo między rozwiedzionymi istnieje obowiązek alimentacyjny, gdy żadna ze stron nie ponosi winy rozkładu pożycia lub, jeżeli sąd zaniechał orzekania o winie oraz, gdy rozwód został orzeczony z winy obojga małżonków.

Pamiętaj! Alimentów może zażądać, gdy uprawniony do nich małżonek znajduje się w niedostatku.

W sytuacji, gdy sąd orzekł
rozwód z wyłącznej winy jednej ze stron, roszczenie alimentacyjne może przysługiwać tylko drugiej stronie, gdy rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

7. Osoba, która wnosi pozew o
rozwód, ma prawo zgłosić wniosek o wydanie na czas trwania procesu postanowienia, które będzie regulować wzajemne obowiązki małżonków: przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny, sposób roztaczania pieczy na wspólnymi małoletnimi dziećmi, jak również sprawę korzystania przez strony ze wspólnego mieszkania lub wydanie tej ze stron, która opuszcza wspólne mieszkanie, potrzebnych mu rzeczy.

Pamiętaj! Takie postanowienie sąd może wydać z własnej inicjatywy, a więc z urzędu.

8. Sprawy rozwodowe rozpatruje sąd wojewódzki. Pozew o
rozwód należy złożyć w sądzie wojewódzkim, a którego okręgu małżonkowie ostatnio wspólnie zamieszkiwali, gdy chociaż jedno z nich w okręgu tym jeszcze przebywa.

Pamiętaj! W przypadku braku tej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i tej podstawy brak - sąd miejsca zamieszkania powoda.

9. Od pozwu o
rozwód pobierana jest opłata tymczasowa w kwocie od 30 do 600 zł. Natomiast w wyroku orzekającym już rozwód sąd określą wpis ostateczny, biorąc pod uwagę stan majątkowy stron, który zostanie ustalony w toku procesu.

Pamiętaj! Wpis ten może być wyższy lub niższy od wpisu tymczasowego.

Jeżeli strony pojednają się w pierwszej instancji, to cały uiszczony wpis od pozwu o
rozwód zostanie zwrócony, a gdy do pojednania dojdzie w toku postępowania odwoławczego zwrócona zostanie połowa wpisu uiszczonego od apelacji.

10. Uzasadniając pozew o
rozwód należy wskazać na okoliczność, ze między stronami faktycznie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Szczególnie trzeba zwrócić uwagę na zerwanie łączących małżonków więzi duchowych, gospodarczych i fizycznych.  

Pamiętaj ! Konieczne będzie sporządzenie oświadczenia co do liczby, wieku i płci dzieci, stosunków majątkowych oraz zarobkowych, czy i jaką umowę strony zawierały.

Najczęściej strony żądają rozwodu bez orzekania o winie. Mogą też zażądać orzeczenia rozwodu z winy obu stron bądź jednego z małżonków.

Porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej - wzór umowy»

Nieznajomość prawa szkodzi. Co musisz wiedzieć, aby „przeżyć” rozwód i poradzić sobie z załatwieniem wszystkich spraw – łącznie z podziałem majątku i alimentami?

Kliknij i sprawdź»Podobne wpisy:

Rozwód a separacja
Orzeczenie rozwodu - o czym sąd rozstrzyga orzekając rozwód?
Pozew o rozwód - co powinien zawierać pozew o rozwód ?
Umowa leasingu a umowy najmu i dzierżawy ..

piątek, 22 stycznia 2010, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: