Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Zasiłek dla bezrobotnych 2016 r. - komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?


Zasiłek dla bezrobotnychPrawo do zasiłku dla bezrobotnych ma każda osoba, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy i nie ma dla niej propozycji pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Następnym warunkiem jest przepracowanie przez osobę bezrobotną w okresie 18 miesięcy przed rejestracją co najmniej 365 dni:
 • na umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem,
 • na umowę o prace nakładczą lub na podstawie umowy agencyjnej,
 • na umowie zlecenia,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej,

 • praca w okresie tymczasowego aresztowania, tutaj warunkiem jest, by podstawę wymiaru składek stanowiła kwota w wysokości co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • zwolnienie nastąpiło po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeśli jej okres odbywania wynosił 240 dni,
 • bezrobotny opłacał składkę na fundusz pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej u pracodawcy zagranicznego,
 • pracował za granicą i przybył do Polski jako repatriant,
 • pracował w państwach Unii Europejskiej.


Bardzo ważne jest odprowadzanie w tym czasie przez pracodawcę lub samego bezrobotnego składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Pracę trzeba udokumentować.

Kiedy można otrzymać zasiłek dla bezrobotnych i na jak długo?

Od 1 stycznia 2010 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która zmieniła system przyznawania zasiłków dla bezrobotnych, a także ich wysokość.

Obecnie nowy zasiłek dla bezrobotnych wynosi 717 zł brutto - taka kwota będzie wypłacana tylko przez pierwsze trzy miesiące. Gdy upłyną wysokość zasiłku spadnie do 563 zł brutto. Do końca grudnia 2009 r. podstawowe świadczenie było wypłacane w wysokości 575 zł brutto. Bezrobotny, który zarejestrował się w urzędzie pracy w grudniu 2009 r., otrzyma zasiłek w starej wysokości. (poniżej aktualizacja wysokości kwoty zasiłku dla bezrobotnych)


Pamiętaj ! Nie każdy bezrobotny otrzyma zasiłek w kwocie 717 zł, a potem 563 zł (aktualizacja wysokości zasiłku dla bezrobotnych poniżej).

 

Zasiłek obliczany jest w zależności od stażu pracy osoby bezrobotnej:

 • gdy staż pracy wynosi do 5 lat pracy - zasiłek będzie wypłacony w wysokości 80 % zasiłku podstawowego,

 • gdy staż pracy wynosi od 5 do 20 lat pracy - zasiłek będzie wypłacony w wysokości 100 % zasiłku podstawowego,

 • gdy staż pracy wynosi co najmniej 20 lat pracy - zasiłek będzie wypłacony w wysokości 120 % zasiłku podstawowego.

Zasiłek dla bezrobotny ulega waloryzacji co roku 1 czerwca. Bezrobotny pobiera go przez 6 lub 12 miesięcy. Wszystko zależy od stopy bezrobocia w powiecie. Gdy stopa bezrobocia jest niższa niż przeciętna krajowa to zasiłek wypłacany jest przez 6 miesięcy. Gdy wynosi co najmniej 150 % stopy przeciętnego bezrobocia, to wypłaca się go przez 12 miesięcy.

Zasiłek dla bezrobotny wypłacany jest przez 12 miesięcy także osobom, które ukończyły 50 lat oraz przepracowały co najmniej 20 lat, a pracodawca w tym czasie płacił wszystkie składki. Do zasiłku przez 12 miesięcy maja także prawo osoby, które maja na utrzymaniu dzieci nie starsze niż 15 lat. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dokładnie wyjaśnia, o jakie sytuacje chodzi.


Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie:

 • 7 dni od rejestracji w urzędzie pracy,

 • 90 dni, gdy w okresie 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron,

 • 180 dni, gdy bezrobotny 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy został dyscyplinarnie wyrzucony z pracy bez wypowiedzenia.

Jeżeli bezrobotny otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia, będzie musiał poczekać na zasiłek tak długo, na jaki okres otrzymał odszkodowanie.

Jeżeli bezrobotny, który ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych podejmie zatrudnienie lub inna prace zarobkową, to ma prawo ubiegać się o przyznanie dodatku aktywizacyjnego .

Wysokość dodatku aktywizacyjnego to różnica między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywaną pensją. Dodatek przysługuje przez okres wypłacania zasiłku dla bezrobotnych.

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje:

 • jeżeli osoba bezrobotna skierowana została do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały refundowane,

 • jeżeli osoba bezrobotna podjęła prace z własnej inicjatywy w zakładzie pracy w którym była zatrudniona lub dla którego wykonywała inną pracę zarobkową bezpośrednio przed rejestracją w UP,

 • jeżeli osoba bezrobotna sama znalazła sobie prace za granicą.

Utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych zostaje utracone, gdy:

 • skończył się okres, na który został przyznany,

 • osoba bezrobotna odmawia bez uzasadnienia przyjęcia propozycji pracy, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych, robót publicznych, czy poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym,

 • osoba bezrobotna bez powodu nie podejmie m.in. szkolenia, stażu.

Aktualizacja

Od 1 czerwca 2012 r. o 32,80 zł wzrośnie kwota zasiłku wypłacana bezrobotnemu w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do tego świadczenia.

Na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zasiłki dla bezrobotnych podlegają od 1 czerwca każdego roku waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku.

Zgodnie z komunikatem prezesa GUS z 13 stycznia 2012 r. (MP z 2012 r., poz 23) wskaźnik ten wyniósł w stosunku do 2010 r. 104,3% (wzrost cen o 4,3%).

Os 1 czerwca 2012 r. wskaźnikiem tym zwaloryzowana zostanie kwota zasiłków dla osób bezrobotnych, które zostały przyznane po 31 grudnia 2009 r. i tak ustalony zasiłek będzie wynosił:

 • 794,20 zł (761,40 zł x 104,3 proc.) – przez pierwsze trzy miesiące posiadania prawa do zasiłku,
 • 623,60 zł (597,90 zł x 104,3 proc.) – przez kolejne miesiące posiadania prawa do zasiłku.

W górę pójdzie także kwota zasiłków dla bezrobotnych przyznanych do 31 grudnia 2009 r. i osoba bezrobotna, która ma do niego prawo dostanie o 26,30 zł więcej niż dotychczas. Od 1 czerwca 2012 r. zasiłek będzie wynosił:

 • 637 zł (610,70 zł x 104,3 proc.).

Długie zwolnienie lekarskie może pozbawić Cię zasiłku dla bezrobotnych

Jeże będziesz pobierać zasiłek dla bezrobotnych i zaczniesz chorować, to dostarczysz do urz,edu zwolnienie lekarskie. ..... I tutaj trzeba uważać, bo można stracić zasiłek.

Pamiętaj! Zasiłek dla bezrobotny jest wstrzymywany, gdy osoba bezrobotna dostarczy zwolnienie lekarskie o łącznej długości 90 dni.

Urząd pracy nie uprzedza o tym, że można stracić zasiłek. Powiadamia o tym bezrobotnego, gdy to już się stanie. Dlatego trzeba liczyć dni zwolnienia i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na stratę zasiłku.

Podstawa prawna: art. 33 ust. 4 pkt 9 ustawy o promocji zatrudnienia (DzU nr 69/2008,poz 415).

czwartek, 07 stycznia 2010, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu:
Komentarze
Gość: Maja, *.cdma.centertel.pl
2010/03/24 10:58:36
Poszłam się zarejestrować do UP.Pani widząc ,że od ostatniej pracy minęło ponad 6 miesięcy odmówiła przyjęcia wniosku mówiąc, że zasiłek mi się nie należy a ubezpieczyć ma mnie pracujący mąż.Czy miała prawo tak postąpić zważając tez na moją cieżką sytuację finansową a w tej chwili jestem jeszcze w ciąży czy rzeczywiście nic mi się nie należy juz ?
-
2010/03/24 12:46:34
Zarejestrować może się każda osoba, która nie ma pracy, ale by otrzymać zasiłek muszą być spełnione określone warunki ..
-
Gość: mr_czekolada, *.wnue.3s.pl
2010/03/26 10:25:23
Heh, zgodnie ze wstępem należało by nie pracować tylko przez klika dni w ciągu tych 18 miesięcy. Licząc średnio 21 dni pracujących w miesiącu i mnożąc to przez 18 m-cy daje to wynik 378 dni. A w artykule zaznaczone że wypracować należy 365 dni... Powinno być rok w znaczeniu ogólnym, a nie podana dokładna ilość dni.
-
2010/03/26 10:36:34
Zasiłek przysługuje osobom, które w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania pracowały łącznie przez okres co najmniej 365 dni ..
-
Gość: prawie bezrobotny, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/03/28 16:16:48
Za tydzień kończy mi się 2 tygodniowy okres wypowiedzenia (firma ogłosiła upadłość) w związku z tym mam pytanie.
Czy prawo do zasiłku przez 12 miesięcy przysługuje:
1. Osobom po 50-tce
2. Osobom z 20 letnim stażem
3. Osobom po 50-tce i z 20 letnim stażem
W tej chwili mam 49 lat, staż ponad 20 lat i chciałbym się upewnić jaki będzie mi przysługiwał zasiłek

Za odpowieź będę bardzo wdzięczny

Pozdrawiam
-
2010/03/28 20:22:43
Prawo do zasiłku przez 12 miesięcy mają osoby powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku.
-
Gość: prawie bezrobotny, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/03/30 15:58:40
Czyli u mnie będzie 6 miesięcy :-/

Podziękował :-)
-
Gość: delis, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/04/03 20:37:11
konczy mi się umowa na czas określony pracowałam 2 lata już wiem że tej umowy mi nie przedłużą czy moge sie starać o zasiłek
-
2010/04/04 06:43:10
Tak..
-
2010/04/06 08:05:41
Moje pytanie brzmi czy dla osob ktore byly zatrudnione na 3/4 etatu nalezy sie zasiełek, mimo iz nie zarabialy minimalnego wynagrodzenia brutto, a sa przepracowane 2 lata.
-
2010/04/06 13:48:24
Musi być umowa o pracę z minimalnym wynagrodzeniem ..
-
Gość: Michał, *.chello.pl
2010/04/06 14:17:03
Witam pracowałem 4 lata na czas nie określony i rozwiazałem umowe za porozumieniem stron msc temu czy należy mi sie zasiłek? z gory dziekuje za odpowiedz
-
2010/04/06 16:42:06
Jeżeli była to umowa o pracę z minimalnym wynagrodzeniem, to oczywiście tak.,.

Trzeba się tylko zarejestrować..
-
Gość: iza, 109.243.119.*
2010/04/06 20:24:25
witam :) mam pytanie czy jeżeli pracowałam od 2007roku do czerwca 2008 roku na 1/8etatu miałam odprowadane składki (pełne)i dopiero zaczełam pracę w 2009r w grudniu na umowę na zastepstwo na pełny etat i bede pracować do wrzesnia czy należy mi sie zasilek dla bezrobotnych?
-
2010/04/06 21:54:01
Trzeba mieć przepracowane w okresie 18 miesięcy przed rejestracją co najmniej 365 dni i jeżeli jest to zatrudnienie na umowę o pracę, przynajmniej minimalne wynagrodzenie (1317 zł)
-
Gość: , *.adsl.inetia.pl
2010/04/12 11:13:19
witam, czy jeśli mam umowe od 20.04.2009 i dostalam teraz wypowiedzenie za porozumieniem stron, które kończy się 24.04.2010 (otrzymywałam minimalne wynagrodzenie oraz bylam zatrudniona na umowe o prace na pelny etat) to czy nalezy mi sie zasiłek? w jaki sposób liczone jest te 365 dni ? jako rok? czy jako faktycznie przepracowane dni tj. ilosc dni przepracowanych w miesiacu? Bardzo proszę o porade. Z góry dziękuje
-
2010/04/12 13:25:16
Chodzi o umowę o pracę, która trwa przynajmniej rok w ciągu 18 miesięcy..
-
Gość: mukada, *.134.151.131.static.crowley.pl
2010/04/12 16:07:10
Witam! Ja pracuję od 01.09.1989 roku. Firma w zwiazku z restrukturyzacją zwalnia 240 osób jako likwidacja miejsca pracy. Jestem samotna matka i dostane wypowiedzenie na koniec kwietnia, wiem ze mam 3miesieczne wypowiedzenie ale co dalej.. nigdy nie byłam na bezrobociu. Jaka kwota przysługuje mi sie zasiłku? i jak długo ? jestem zatrudniona na umowe o prace na czas nieokreslony mieszkam w Siemianowicach Śl. mukada@tlen.pl
-
2010/04/12 17:10:23
120 % zasiłku podstawowego. Zasiłek jest wypłacany 6 lub 12 miesięcy, zależnie od stopy bezrobocia w powiecie. Wszystkiego można dowiedzieć się w PUP.
-
Gość: , *.nat.umts.dynamic.eranet.pl
2010/04/14 16:43:57
Według decyzji Urzędu Pracy zasiłek przysługuje mi od 5 kwietnia 2010 roku. kiedy otrzymam go na konto? dzięki za odpowiedź
-
2010/04/14 16:52:26
O, to zależy od UP w danym mieście.. Trzeba się dopytać..
-
2010/04/15 15:12:25
Dzień dobry.Mam 59 lat,staż pracy 44 lata,wypowiedzenie z winy pracodawcy lecz pracodawca od września 2009 nie płaci składek na ZUS.Czy mam prawo do zasiłku?
-
2010/04/15 15:42:19
Prawo do zasiłku ma osoba, która wciągu 18 miesięcy wstecz od dnia zarejestrowania udokumentuje, że przepracowała 365 dni, a w tym czasie były za nią odprowadzane składki na ZUS i Fundusz Pracy.


-
2010/04/16 15:18:09
Dzień dobry.dziękuję za odpowiedż z dnia 15.04.2010.Jeśli nie mam prawa do zasiłku dla bezrobotnych z powodu nie płacenia składek ZUS przez pracodawcę ,czy mogę uzyskać prawo do zasiłku przedemerytalnego .przypominam że mam udokumentowany staż pracy 44 lata .
-
2010/04/18 11:17:05
Świadczenie przedemerytalne przysługuje tylko wtedy tylko, jeśli:

jest się osobą bezrobotną, zarejestrowaną w urzędzie pracy

w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiło się - bez uzasadnionej przyczyny - przyjęcia propozycji zatrudnienia, także w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych

gdy złoży się wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego.

Trzeba mieć tez odpowiedni wiek :

w pierwszym przypadku

kobieta co najmniej 56 lat, mężczyzna 61 lat - jeżeli posiadają wymagany do emerytury okres pracy : kobiety co najmniej 20 lat, mężczyźni 25 lat. Warunkiem jest jeszcze, że do chwili zwolnienia z pracy trzeba być zatrudnionym w firmie co najmniej przez pół .
roku.

w drugim przypadku

kobieta co najmniej 55, mężczyzna 60 lat, trzeba wykazać się wymaganym do emerytury okresem pracy co najmniej 30/35 lat (kobieta/mężczyzna). Do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy także trzeba być zatrudnionym minimum sześć miesięcy.

-
2010/04/19 19:06:34
dziękuję za kolejną odpowiedż,jednak jest ona niepełna i nie usuwa moich wątpliwości.Kolejnym wariantem świadczenia przedemerytalnego wg ustawy jest wariant bez względu na wiek który wymaga rozwiązania stosunku pracy z winy pracodawcy po minimum 6 miesiącach zatrudnienia i stażu minimum 40lat.Wszystkie te warunki mam spełnione.Czy do nich wystarczy zarejestrować się jako bezrobotny na minimum 6 miesięcy czy koniecznie trzeba mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych.Czy jest możliwe i zgodne z prawem pozostawienie bez pomocy kogoś kto przepracował ponad 40 lat ,miał opłacane składki przez cały ten okres z wyjątkiem kilku ostatnich miesięcy ? Jak można skłonić pracodawcę do opłacenia składek?
-
2010/04/19 19:51:53
Trzeba być zarejestrowanym i pobierać przez pół roku zasiłek dla bezrobotnych.

Jak można skłonić pracodawcę do opłacenia składek? hmm...

To już pytanie do Państwowej Inspekcji Pracy
-
Gość: kis1san, *.net.stream.pl
2010/04/19 20:03:58
Witam,jestem zatrudniony na 3/5 etatu (na czas określony 18 miesięcy), w maju kończy się umowa. Czy mam prawo do zasiłku jeśli w momencie zatrudnienia wysokość umowy wynosiła więcej niż minimalne wynagrodzenie, ale już w tym roku jest to trochę poniżej minimalnego wynagrodzenia. Dziękuje za odp.
-
2010/04/19 20:15:52
Trzeba mieć przepracowane, przynajmniej 365 dni z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę..
-
Gość: stażysta, *.internetdsl.tpnet.pl
2010/04/20 14:21:45
Witam. jestem na rocznym staż z UP. czy okres odbywania stażu będzie zaliczony do ewentualnego zasiłku? czy w ogóle po stażu przysługuje zasiłek?
-
2010/04/20 14:45:09
Po stażu, nie ma zasiłku dla bezrobotnych.

Staż nie jest zatrudnieniem, a stypendium nie wynosi minimalnego wynagrodzenia...
-
Gość: , *.internetdsl.tpnet.pl
2010/04/21 12:15:32
Witam pracuje od 2005 roku moje wynagrodzenie jest wyższe niż minimalne ide na urlop wypoczynkowy w czasie urlopu mam zamiar rozpocząć pracę za granica na okres około 6 miesięcy, rozwiązuję umowę z polskim pracodawcą za porozumieniem stron a z zagranicznym za upłynięciem okresu czy dostane wówczas zasiłek dla bezrobotnych z góry dziękuję za odpowiedz :) miłego dnia
-
2010/04/21 12:44:07
Zasiłek przysługuje, gdy :

przepracowaliśmy w okresie 18 miesięcy przed rejestracją co najmniej 365 dni :

na umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem,

opłacaliśmy składkę na fundusz pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej u pracodawcy zagranicznego..
-
Gość: Ania, 62.121.73.*
2010/04/21 18:23:10
Witam,
Czy jeśli otrzymuje rente rodzinną mam również prawo do zasiłku? Kończy mi się umowa o pracę 30.04.2010r., która trwała 24 miesiące. Z góry dziękuję za odpowiedż.
-
2010/04/21 18:32:50
Jeżeli dochód z renty rodzinnej, przekracza połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę (1317 zł), to nie można zarejestrować się jak bezrobotny, a co za tym idzie, nie należy się zasiłek dla bezrobotnych.
-
Gość: Natja, 178.56.47.*
2010/04/21 20:17:14
W tym roku kończę 51 lat.Jestem matką samotnie wychowującą 9 letnie dziecko.Prowadziłam przez kilka lat własną działalność,ale ptzez cały rok ubiegły chorowałam,kco wiązało się z pobytem na zwolno\ieniu lekarskim.Mam 30 lat pracy.Czy w chwili zlikwidowania firmy i zarejestrowania się w UP otrzymam zasiłek?
Jeśli tak to w jakiej wysokości?
-
2010/04/21 20:57:20
Osoba, która prowadziła działalność, musi przedstawić :

decyzję o likwidacji działalności, czyli wykreśleniu firmy z ewidencji działalności gospodarczej,

zaświadczenie z ZUS, że płaciła składki na ubezpieczenie społeczne.

Przy co najmniej 20 latach pracy, zasiłek wypłacany jest w wysokości 120 % zasiłku podstawowego ( zasiłek podstawowy - 717 zł przez pierwsze trzy miesiące, później 563 zł brutto. )-
2010/04/21 21:22:21
witam w 2006r przez 6 miesięcy pracowałam na pełnym etacie w 2009r przez 11 miesięcy pracowałam na 1/2 etatu czy przysługuje mi sie zasiłek dla bezrobotnych
-
2010/04/21 21:32:56
Warunkiem jest przepracowanie przez osobę bezrobotną w okresie 18 miesięcy przed rejestracją co najmniej 365 dni ...
-
2010/04/21 21:40:38
dziękuje za odpowiedz prawdłyszałma ze jest takie coś ze jeżeli w ciagu 3 lat osoba przepracuje 365 dni na pełnych składkach otrzyma zsiłek dla bezrobotnych czy to prawda prosze o odpowiedz z góry dziękjue
-
2010/04/21 21:48:39
Nie ma takiej możliwości ...
-
2010/04/23 10:55:10
Proszę nie mylcie pojęć. 356 dni dotyczy pozostawania w stosunku pracy, a nie samego świadczenia pracy. Ktoś może być np. 2 lata na urlopie wychowawczym, gdzie składki społeczne (w tym FP) nie będzie przekazywane) a po zwolnieniu i tak należy mu się zasiłek. I jeszcze jedno sprostowanie, 356 dni liczy się kalendarzowo (pozostawanie w stosunku pracy) a nie wg dni pracujących ;-). Pozdrowienia dla forumowiczów.
-
Gość: xxx, *.skierniewice.vectranet.pl
2010/04/27 14:30:51
Witam, Po wygaśnięciu umowy, w jakim czasie trzeba się zarejestrowac w PUP, aby otrzymac odrazu zasiłek (w ciągu 14 dni czy 30 dni)? Pozdrawiam
-
2010/04/27 14:54:47
14 dni ..
-
Gość: edzia, 178.56.26.*
2010/05/04 21:58:43
witam. czy jezeli przysluguje mi zasilek i pierwszy juz dostalam, a teraz zmienilam adres zameldowania (inne miasto), to czy przy zmianie urzedu pracy przepadnie mi zsilek? z gory dziekuje za odpowiedz.
-
2010/05/04 22:20:13
Nie, ale może ulec jego okres pobierania, bo uzależniony on jest przede wszystkim od stopy bezrobocia na terenie powiatu, z urzędu pracy którego pobiera się zasiłek..
-
Gość: karolcia, *.nat.umts.dynamic.eranet.pl
2010/05/05 20:01:07
Witam, mam tylko takie jedno pytanko. Chodzi o wniosek, który trzeba złożyć, aby dostać zasiłek. Czy dostanę go w urzędzie, mogę go gdzieś pobrać, czy pisze się go samodzielnie. Weszłam na stronę urzędu, w zakładkę pliki do pobrania, ale takiego wniosku nie było.
Z góry dziękuję za odp. :)
-
2010/05/05 23:33:48
Można go dostać w urzędzie pracy..
-
2010/05/07 10:47:52
Zarejestrowałem działalność gospodarczą i przez 24 miesiące opłacałem ulgowe składki ZUS, bez składki na fundusz pracy, po czym przez kolejny jeden miesiąc (listopad 2009) opłaciłem pełną składkę ZUS, w której zawarta była składka na fundusz pracy, po czym od 1 grudnia 2009 zawiesiłem działalność gospodarczą. Obecnie, w maju ukończyłem 60 lat życia i gdybym wznowił działalność gospodarczą, to w tym wieku ZUS już nie pobierałby składek na fundusz pracy. Chcę jednak całkowicie wyrejestrować działalność gospodarczą i ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych. Czy będzie mi przysługiwał?
-
2010/05/07 12:58:44
Trzeba dopytać si ew urzędzie pracy, bo naprawdę każdy urząd, każdy powiat, podchodzi do tych spraw troszkę inaczej.

Iść do UP i oni tam o wszystkim poinformują..
-
Gość: macq, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/05/07 18:46:39
Witam. Czy mojej żonie należy się zasiłek dla bezrobotnych? Pracowala od kwietnia 2009 na 3/4 etatu za najniższą krajową a w pażdzierniku urodziło nam się dziecko, dalej była na macieżyńskim do połowy kwietnia 2010. Po wizycie w UP okazało się że może lecz dgy poszła złożyć wniosek powiedziano jej że w styczniu 2010 wzrosła najniższa krajowa i nie może dostać zasiłku. Jak to więc jest w takim przypadku?
-
2010/05/07 19:00:39
Niestety nie. Jeżeli żona zarejestrowała by się w UP jeszcze w grudniu ubiegłego roku, to ten zasiłek by przysługiwał..
-
Gość: KARROL, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/05/15 22:26:29
WITAM, poproszę o poradę. miesiąc temu przyznano mi zasiłek w wysokości 717 zl przez pierwsze 3 miesiące i bodajże 528zl przez kolejne 3. Pierwszy raz pobiorę go na początku czerwca a od 20 czerwca dostałam ppropozycję pracy ale tylko na okres wakacji, tj. do 31 sierpnia, więc na ten czas straciłabym status bezrobotnego, ale we wrześniu znow zglosilabym się do urzędu aby zarejstrowac się jako bezrobotna. I czy w takim przypadku mam prawo do jaakiegoś zasiłku czy juz nie? Dodam ze we wrzesniu nadal będę spełniac warunek przepracowanych 365 dni przez ostatnie 18 miesiecy. Z góry dziękuję za odpowiedz.
-
2010/05/16 09:07:12
Tak
-
2010/05/17 18:02:43
Witam. Mam pytanie czy korzystając z dofinansowania do studiów podyplomowych, będę dostawała zasiłek dla bezrobotnych, który mi przysługuje??
Dziękuję za odpowiedź
-
2010/05/17 18:41:42
Różnie z tym bywa..

Przeważnie jedno jest zabierane ..

Najlepiej się dopytać w UP.
-
Gość: oliwka00104, 94.254.172.*
2010/05/18 12:48:43
witam czy po urlopie wychowawczym bende miała zasiłek dla bezrobotnych
-
2010/05/18 13:50:05
Jeżeli spełnione są wszystkie warunki do jego otrzymania, to oczywiście tak.
-
Gość: , 86.111.114.*
2010/05/20 14:57:21
mam pytanie czy jak rozwiąże umowę o prace na mocy porozumienia stron a ostatnio 4m-c chorowałam dodam że pracuje 15 lat w jednej firmie czy jak nie podejmę pracy w innej firmie to dostane zasiłek czy tylko mogę się zarejestrować się jako bezrobotna
-
2010/05/20 17:55:24
Zasiłek jest dla osób bezrobotnych ...
-
Gość: monika-12345, *.centertel.pl
2010/05/20 18:39:53
chciała bym sie dowiedziec czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych. pracowałam do 15 stycznia 2009 roku do 31 maja 2010 roku na umowe zlecenie nie odporwadzałam składek na fundusz pracy, moja pensja to 1200 zl brutto , czy w takim razie przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych
-
2010/05/20 18:44:24
Nie ..
-
Gość: CIEKAWA, *.chello.pl
2010/05/21 19:49:36
Witam. Mam pytanko byłam zatrudniona od 05.05.2009 do 05.11.2009r. na umowę o pracę na pełny etat. moja umowa wygasła i poszłam na zsiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, który trwał 182 dni. Pani w UP powiedziała mi, że należy mi się zasiłek dla bezrobotnych. Czy udzieliła mi prawdziwej informacji?
-
2010/05/21 22:16:51
Tak.
-
Gość: , 86.111.114.*
2010/05/22 09:18:11
mam pytanie czy jak rozwiązałam umowę o prace na mocy porozumienia stron na moją prośbę to czy należy mi się zasiłek
-
Gość: dajzi, *.broker.com.pl
2010/05/22 09:37:13
witam.
mam pytanie i prosilbabym o odpowiedz :)
z koncem maja koncze prace u mojego pracodawcy (pracowalam 3 lata na umowe o prace, wynagrodzenie jakies 2500zl brutto/miesiac) za porozumieniem stron, przy czym to ja zlozylam wypowiedzenie czyli bez zadnych odpraw itp.
jezeli na poczatku czerwca sie zajerestruje w UP to kiedy najwczesniej otrzymam zasilek???

dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam
-
Gość: anna z katowic, 83.142.221.*
2010/05/22 12:12:54
Dzień dobry! Chciałam zapytać czy w świetle obowiązujących przepisów przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?
Od.02.02.2008 do 04.08.2009 r. pracowałam w wymiarze 1/2 etatu za najniższą krajową pensję, od 05.08.2009 do 31.12.2009 na całym etacie za 1276 zł brutto a od 01.01.2010 r do chwili obecnej na 3/4 etatu za 988 zł brutto. Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam
-
2010/05/22 23:57:21
Jeżeli są spełnione warunki do otrzymania zasiłku, to tak...
-
2010/05/23 00:04:14
Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie :

90 dni, gdy w okresie 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron,
-
2010/05/23 00:08:10
Trzeba mieć przepracowane przynajmniej 365 dni z przynajmniej minimalną pensją (1316 zł obecnie)
-
Gość: bezrobotna, *.olsztyn.vectranet.pl
2010/05/25 19:43:53
Witam! Mam pytanie. Skończyłam studia ponad rok temu. Po studiach odbyłam staż. Obecnie od ponad pół roku nie mogę znaleźć pracy, jestem zarejestrowana w UP, nigdy wcześniej nie pracowałam na żadną umowę. Czy należy mi się jakiś zasiłek, bądź jakakolwiek pomoc finansowa? Z czego mam życ?!
-
Gość: tyldee, *.ssp.dialog.net.pl
2010/05/25 19:44:04
Witam w kwietniu 2009 skonczylem liceum ogolnoksztalcace i od tamtej pory nie pracowalem na na bialo ze tak powiem, chcialbym sie dowiedzecz czy przysluguje mi prawo do zasilku dla bezrobotnego?
zgury dziekuje za odpowiedz
-
2010/05/25 21:55:42
Nie..
-
2010/05/25 22:01:21
Nie..

Zasiłek przysługuje osobie, która w okresie 18 miesięcy przed rejestracją była zatrudniona co najmniej 365 dni z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę.

Ważne jest by w tym czasie przez pracodawcę lub samego bezrobotnego była odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
-
2010/05/26 07:28:11
witam
przepracowalem 26 lat, zostalem zwolniony dyscyplinarnie, zarejestrowalem sie w urzedzie pracy po prawie 6 miesiacach, rozumiem, ze kara musi byc i otrzymam zasilek po uplywie 180 dni ale nie rozumiem dlaczego tylko za jeden dzien a nikt nie potrafi mi tego wytlumaczyc, pani obslugiwajaca mnie powiedziala tylko, ze z takim zwolnieniem na dluzszy okres nie otrzymam zasilku, prosze o odpowiedz, pozdrawiam
-
2010/05/26 07:35:33
O w tej sprawie nie pomogę, widocznie wszystko jest zgodne z prawem, jeżeli taka jest decyzja UP.

Wydaje mi się, ze chodzi tu o to, ze zasiłek został przyznany na 6 miesięcy, a ze względu na zwolnienie dyscyplinarne, karencja wynosi 180 dni czyli tyle ile wynosi długość zasiłku, więc po upływie kary, zasiłek przyznany jest tylko za 1 dzień.
-
Gość: thinarr, *.tosa.pl
2010/05/26 07:59:41
Witam. Czy dostanę zasiłek dla bezrobotnych , jeśli w ciągu ostatnich 18 miesięcy pracy wykorzystałam (łącznie) 90 dni urlopu bezpłatnego? Przepracowałam 279 dni (bez sobót i niedziel) oraz 11 dni przebywałam na chorobowym? Proszę o odpowiedź.
-
2010/05/26 09:34:07
Czy jest to 290 dni, a musi być minimalnie 365 dni ..
-
Gość: ida5555, *.adsl.inetia.pl
2010/05/27 10:08:27
Witam.
Mam 57 lat. Pracowałam od 26-06-2006 do 07-08-2009 na pełnym etacie. Zwolniono mnie dyscyplinarnie. Od następnego dnia miałam zasiłek chorobowy do dnia podjęcia następnej pracy tj 26-10-2009. Przyjęto mnie na okres próbny, niestety choroba nie pozwoliła mi dotrwać do przedłużenia umowy i od 21-01-2010 jestem na chorobowym, które ustanie w lipcu. Czy będę miała prawo do zasiłku? Proszę o odpowiedż
-
2010/05/27 12:40:36
Tak..
-
Gość: Adamos, *.vectranet.pl
2010/05/27 12:45:53
Witam. Czy jak bezrobotny z prawem do zasiłku spodziewa się zasiłku po 3 miesiącach od zarejestrowania a np. po 2 miesiącach po zarejestrowaniu stał się niezdolny do pracy na 2 miesiące i dostarczył zwolnienie lekarskie, to czy zasiłek zostanie mu wypłacony po tych 3 miesiącach.
-
2010/05/27 12:55:26
Tak.
-
Gość: mariuszz, *.elpos.net
2010/05/29 09:17:57
Czy po ukończeniu szkoły średniej, mogę ubiegać się o kuroniówkę?
Podkreślam, że nie idę na studia.
Jeżeli tak to jakie kroki mam podjąć?

Z góry dziękuję :-)
-
Gość: MadRat, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/05/30 20:55:05
Witam
Od 17 grudnia 2008 pracowałem w supermarkecie na pełnym etacie z minimalnym wynagrodzeniem. W związku z redukcją etatu firma postanowiła zamiast zwolnić pracowników, odciąć kilku pracownikom ćwierć etatu. Od 1 kwietnia 2010 pracuję na umowie 3/4 etatu. Jest niekorzystna sytuacja w firmie, zatem mam pytanie czy w tym momencie przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnego z wyżej wymienionym okresie czasu pracy na całym etacie?

Pozdrawiam
Kamil
-
2010/05/30 22:49:39
Nie..

Zasiłek jest dla osób, które pracowały...

Po szkole średniej nie przysługuje ..
-
2010/05/30 22:52:43
Tak...
-
Gość: , *.chello.pl
2010/05/31 18:14:51
Witam,
proszę o info. czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?
Mam przepracowane łącznie ponad 5 lat. Ostatnio pracowałam w firmie na umowę o pracę od 01.05.2009 r. do 31.07.2009 (okres próbny) oraz od 01.08.2009 do 28.02.2010 r. Umowa w lutym br. nie została przedłużona. Od 15.12.2009 do 17.05.2010 przebywałam na urlopie macierzyńskim, który od 01.03.2010 opłacany był przez ZUS. Może nadmienię, że poprzednio byłam zatrudniona na umowę o pracę, czas nieokreślony. Umowa ta po 3 latach została rozwiązana za porozumieniem stron z końcem kwietnia 2009 r.
-
2010/05/31 19:31:31
Zasiłek przysługuje osobie, które pozostawała stosunku pracy minimalnie przez 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP..
-
Gość: , *.chello.pl
2010/05/31 19:36:17
Opacznie zrozumiałam, że zatrudnienie u jednego pracodawcy musi spełniać warunek 365 dni. Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź. Pozdrawiam!
-
Gość: Gość66, 195.117.14.*
2010/05/31 19:38:31
Witam. byłam zatrudniona na umowę o pracę od 22,05,2009 do 31,05,2010, a od 21,05,2010 jestem na zasiłku chorobowym który będzie trwał ok. cztery miesiące. czy po tym przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?
Z góry dziękuje.
-
2010/05/31 20:04:48
Jeżeli jest minimalne wynagrodzenie i odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, to tak...
-
Gość: Andrzej51, *.ibd.gtsenergis.pl
2010/06/01 08:50:58
Witam, byłem zatrudniowy na umowę o pracę przez ostatnie 6 lat u tego pracodawcy. Umowa została rozwiązana w dniu 31.05.2010 za wypowiedzeniem przez pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia (Art.30 par.1 pkt.2 Kodeksu pracy). Proponuje mi się podpisanie umowy na czas określony od dnia 07.06.2010 na okres 3 miesięcy. Czy po tym okresie będę miał prawo do zasiłku dla bezrobotnych i mozliwość przejścia na zasiłek przedemerytalny. Staż pracy mam 44 lata i wiek 59 lat. Pozdrawiam
-
2010/06/01 09:50:48
Jeżeli w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP będzie Pan pozostawał w stosunku pracy minimalnie przez 365 dni, to nie będzie problemu ..
-
Gość: madzia, *.chello.pl
2010/06/01 10:28:38
nigdy nie pracowalam obecnie wychowuje dzieci czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych
-
2010/06/01 11:31:59
Nie. Nie ma podstaw do wypłacenia zasiłku dla bezrobotnych. Zasiłek jest dla osób, które pracowały i miały opłacane składki ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
-
Gość: jj, *.olsztyn.mm.pl
2010/06/02 12:12:05
Witam. Od 3 lat byłam zatrudniona na 1/2 etatu i nie miałam minimalnej krajowej z całego etatu.Od końca zeszłego roku-listopada, jestem na urlopie wychowawczym. Czy po urlopie wych.jeśli będzie trwał 365dni od którego od 01.01.2010 składki odprowadz.są przez zus od tej minimalnej za cały etat otrzymam zasiłek dla bezrobotnych jak stacę pracę gdy wrócę?
Dziękuję za odpowiedź.
-
Gość: , *.cdma.centertel.pl
2010/06/02 21:48:33
ja pracowałam 6 miesięcy pełny wymiar godzin mój mąż jast również bezrobotny bez prawa do zasiłku mamy dwoje małych dzieci 3 i 7 lat czy mamy szansę na jakąkolwiek pomoc?
-
2010/06/02 23:20:08
Tak
-
2010/06/02 23:21:23
6 miesięcy to za mało, by otrzymać zasiłek dla bezrobotnych..
-
Gość: obserwator, *.adsl.inetia.pl
2010/06/08 21:44:51
do pandama 51
Uwazam ze jesli pracował pan na umowe o prace w wysokosci płacy minimalnej,nie ma pan na swiadectwie pracy zadnej wzmianki o nie płaceniu skladek,to na jakiej podstawie urzad pracy miałby odmówic przyznania zasiłku.Istotne jest to co jest wypisane na swiadectwie pracy.
-
Gość: Damian, *.toya.net.pl
2010/06/09 18:15:57
Witam! Czy jak nie mam skonczonej szkoly sredniej i mam 18 lat to przysluguje mi zasilek?
-
2010/06/09 18:36:47
Zasiłek jest dla osób, które pracowały...
-
Gość: Madziara, 188.33.20.*
2010/06/14 20:26:38
mam pytanie pracowałam od 2.03.2009 do 24.12,2009 miałam małą przerwę w pracy i teraz pracuję od 22.03.2010 i chcę złozyć wypowiedzenie z pracy na początku lipca czyli przypuszczalnie bym pracowała do 15.o7.2010.Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych i na ile go dostanę.Z góry dziękuję bardzo za odpowiedż
-
2010/06/14 21:15:00
Jeżeli rejestrując się w UP będzie udokumentowane minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed dniem rejestracji pozostawania w stosunku pracy z przynajmniej minimalna pensją (1316 zł), pracodawca w tym czasie odprowadzał składkę na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy, to oczywiście tak.

Zasiłek pobiera się przez 6 lub 12 miesięcy, wszystko zależy od bezrobocia w danym regionie.
-
Gość: , *.nat.umts.dynamic.eranet.pl
2010/06/15 12:53:50
jestem zarejestrowana w urzędzie pracy od 6 lat .W tym roku kończę 56 lat.Czy otrzymam świadczenie przedemerytalne.Mam 20 lat pracy łącznie tj. składkowe i nieskładkowe.
-
2010/06/15 13:42:59
Komu przysługuje świadczenie emerytalne
www.prawopracy.fr.pl/artykul.php?artnum=33
-
Gość: Pracownik, 212.160.172.*
2010/06/17 11:23:21
Witam
Czy będąc zatrudniona na 0,75 etatu to będzie mi sie kiedykolwiek należał zasiłek dla bezrobotnych? jaki ewentualnie okres trzeba przepracować?. nadmieniam ze nie zarabaiam najniżej krajowej.
Z góry dziękuje za odpowiedź
pozdrawiam.
-
2010/06/17 12:50:13
Zasiłek przysługuje osobie, które w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP pozostawała w stosunku pracy przez minimum 365 dni z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem za prace i pracodawca płacił składkę na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy.
-
Gość: jasiastar, *.nat.umts.dynamic.eranet.pl
2010/06/18 12:55:09
jestem zatrudniona od 2002roku na czas nieokreslony .W 2009 roku w kwietniu zostałam rodziną zastępczą spokrewnioną dla trojga wnuków byłam z tego powodu na urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego a od grudnia na bezpłatnym urlopie wychowawczym do 27 czerwca i odtego dnia rozwiązuję umowę o pracę za porozumieniem stron czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych
-
2010/06/18 13:39:04
Tak.
-
Gość: ulka, 109.243.183.*
2010/06/20 00:21:38
Witam,
czy przy rozwiązaniu umowy o pracę bez porozumienia stron przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?
-
2010/06/20 07:15:55
Jeżeli spełnione są wszystkie warunki, do otrzymania zasiłku, to tak.
-
Gość: Danie, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/06/21 13:05:00
Dziendobry mam pytanie jeżeli pracowałem za granicą 3 lata od 2007 do 2010 i wcześniej w polsce przez 5 lat to mogę sie starac o zasiłek.I jeszcze jedno jesli mam komornika bedzie odbierał mi ten zasiłek Z gury Dziękuje za odp
-
2010/06/21 13:14:54
Jeżeli pracując za granicą opłacano składkę na Fundusz pracy, to tak..

Komornik może zająć zasiłek dla bezrobotnych, ale przy uwzględnieniu ograniczeń, które wynikają z art. 87 - 91 Kodeksu pracy.
-
Gość: wika, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/06/22 14:13:22
od 01.12.2006 do 01.12.2008 prowadziłam działalność od 01.12.2008 do 31.08.2009 pracowałam na umowę o pracę na czas nieokreślony z minimalnym wynagrodzeniem, z tymże w trakcie trwania umowy czyli od lipca 2009 byłam na zwolnieniu lekarskim poniewaz zaszłam w ciążę. dlatego też do końca ciąży czyli do 02.02.2010 byłam zwolnieniu lekarskim a później na macierzyńskim. czy teraz należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?
-
2010/06/22 15:03:49
Tak ..
-
Gość: valentine, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/06/24 00:24:56
Witam,
od lipca 2009 roku prowadzę działalność gospodarczą (płacęi niższe składki ZUS, dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gosp.). Chciałabym zacząć opłacać składkę na Fundusz Pracy, czy istnieje taka możliwość? W razie ewentualnego zaprzestania działalności nie chcę pozostać bez środków do życia, czy będzie przysługiwał mi zasiłek dla bezrobotnych, jeśli zacznę opłacać składkę na Fundusz Pracy? Pozdrawiam.
-
2010/06/24 06:12:30
Tak..
-
Gość: maja, 188.33.134.*
2010/06/25 14:43:24
Witam,
od 9 października 2008r do 14 maja 2009r pracowałam w firmie spółce, która została rozwiązana, wypowiedzenie za porozumieniem stron. Od 15 maja 2009 do chwili obecnej pracuje u wspólnika poprzedniej firmy, czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych? Czy 18miesięcy musi być przepracowane w jednej firmie?
-
2010/06/25 14:48:21
Nie 18 miesięcy, tylko minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP..
-
Gość: asiantyy, *.4web.pl
2010/06/26 21:35:10
Witam, pracowałam w jednej firmie na umowę zlecenie trzy lata. Potem przeszłam na umowę o pracę i przepracowałam 10,5 miesiąca. Na umowie zlecenie pensja wynosiła 300 zł na umowie o pracę 1400. Zmiana umowy nastąpiła dzień po dniu. Czy należy mi się zasiłek? Z góry dziękuję za odpowiedź.
-
2010/06/26 21:58:35
Nie.

Trzeba pozostawać w stosunku pracy przynajmniej 365 dni i zarabiać w tym czasie przynajmniej minimalna pensje.. (1317 zł) ...
-
Gość: dajzi, *.broker.com.pl
2010/06/28 14:04:41
czy jezeli po przepracowaniu 3 lat na umowe o prace z wynagrodzeniem 2500brutto sam sie zwolnilem na mocy porozumienia stron przysługuje mi zasiłek??? czy tylko wtedy jezeli pracodawca mnie zwolnil??
-
2010/06/28 14:14:31
Zasiłek przysługuje, ale po upływie 90 dni, gdy w okresie 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron,
-
Gość: nimanik, 109.243.61.*
2010/07/10 23:15:39
Pracowalem dwa lata na pelny etat.Za niedlugo konczy mi sie umowa i mam zamiar jej nie przedluzyc.Po jakim czasie przysluguje zasilek dla bezrobotnych.
-
2010/07/11 07:14:40
Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie :

7 dni od rejestracji w urzędzie pracy,

90 dni, gdy w okresie 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron,

180 dni, gdy bezrobotny 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy został dyscyplinarnie wyrzucony z pracy bez wypowiedzenia.
-
Gość: piotrek, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/07/15 12:51:03
Witam, od stycznia 2009 roku pracuje na umowie o prace na czas określony zawartą na kwote ponizej minimalnego wynagrodzenia, jednak w każdym miesiącu dodatkowo mialem umowę zlecenie z odprowadzanymi składkami, dzieki czemu łącznie dochód w miesiącu przekraczał minimalne wynagrodzenie (ok 2200 brutto) i w związku z tym naliczany był fundusz pracy, umowa kończy sie w lipcu 2010 (przepracowane 1 rok i 7 miesięcy). W związku z tym czy nalezy mi sie zasiłek dla bezrobotnych?
-
Gość: Aneti, *.wide-net.pl
2010/07/15 13:20:51
Witam! Od 01.01.2010r do 31.12.2010r mam umowę o prace na pełny etat i już wiem że mi nie przedłużą umowy. Z tym że w październiku urodzę dziecko i przez 5 miesięcy( czyli gdzieś do marca 2011r) będę na urlopie macierzyńskim. Czy po urlopie macierzyńskim będę miało prawo do zasiłku dla bezrobotnych? i kiedy najlepiej się zarejestrować w UP, po zakończeniu umowy czy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego?
-
2010/07/17 11:40:15
Tak..

Zarejestrować można się po urlopie macierzyńskim.
-
2010/07/17 11:41:54
Tak..
-
Gość: misiaczek, *.nat.umts.dynamic.eranet.pl
2010/07/20 11:38:31
12.05.2008 roku podpisałam umowę o pracę na okres 3 lat.Zakład pracy rozwiązał ją z dniem 25.11.2009roku.Przyczyną rozwiązania umowy była niezdolnośc do pracy w skutek choroby.Od 16.08.2009roku do 10.08.2010roku jestem na świadczeniu rehabilitacyjnym.Czy po zakończeniu świadczeń przysługuje mi prawo do zasiłku ?
-
2010/07/20 11:58:05
Tak..
-
2010/07/20 17:52:57
Mam pytanie. Pracowałem w jednej firmie od 2007-08-05 do 29-09-25. W tym czasie przebywałem na urlopie bezpłatnym od 24-08-2009 do 25-09-2009. Podczas urlopu a dokładnie 1 września 2009 roku znalazłem nową pracę w której pracowałem do 08-01-2010. Zgłosiłem się do urzędu pracy 4 lipca 2010 czy należy się dla mnie zasiłek dla bezrobotnych, a jak nie to dlaczego?
-
2010/07/20 19:14:11
Zasiłek przysługuje, gdy bezrobotny pozostawał w stosunku pracy minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP i otrzymywał przynajmniej minimalną pensje..

W tym czasie pracodawca musiał odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy...

Jeżeli jest spełniony ten wymóg to zasiłek będzie się należał..

-
2010/07/20 20:03:14
Mam pytanko czy po powrocie z Uk moge sie starac o zasiłek i jakie papiery mi sa do tego potrzebne
-
2010/07/20 21:46:36
Jeżeli była opłacana składka na Fundusz pracy, to tak..

A papiery, to podobnie jak od pracodawcy polskiego ...
-
Gość: anonim, 178.56.38.*
2010/07/21 10:06:57
Pracowalam w firmie od 09.2007r. a od 10.2009 jestem na urlopie wychowawczym w tym czasie firma zostala poddana likwidacji a upadlosc nadal trwa wiec nadal jestem zatrudniona. Ndaszedl czas wypowiedzenia umowy. Prosze powiedziec czy w zaleznosci jak zawarte bedzie wypowiedzenie nalezy sie mniejszy lub wiekszy zasilek ?
-
2010/07/21 10:15:18
Wysokość zasiłku jest zależna od stażu pracy, a nie od rodzaju wypowiedzenia..

gdy staż pracy wynosi do 5 lat pracy - zasiłek będzie wypłacony w wysokości 80 % zasiłku podstawowego,

gdy staż pracy wynosi od 5 do 20 lat pracy - zasiłek będzie wypłacony w wysokości 100 % zasiłku podstawowego,

gdy staż pracy wynosi co najmniej 20 lat pracy - zasiłek będzie wypłacony w wysokości 120 % zasiłku podstawowego.
-
Gość: malx4, *.nat.umts.dynamic.eranet.pl
2010/07/21 14:41:00
Witam,mam takie pytanie. Pracowałam przez 2 lata w pełnym wymiarze godzin,zaszłam w ciąże i obecnie jestem na zasiłku chorobowym. Czy po zasiłku chorobowym i trzymiesięcznym zasiłku macierzyńskim przysługuje mi prawo do zasiłku dla bezrobotnych?
-
Gość: Porto, 178.56.7.*
2010/07/22 12:10:17
Czy jeśli sam zwolnię się z pracy będzie przysługiwał mi zasiłek dla bezrobotnych?
-
2010/07/24 10:46:03
"Czy jeśli sam zwolnię się z pracy będzie przysługiwał mi zasiłek dla bezrobotnych?"

Tak, ale po 90 dniach od dnia rejestracji w UP...
-
2010/07/24 10:53:18
"Pracowałam przez 2 lata w pełnym wymiarze godzin,zaszłam w ciąże i obecnie jestem na zasiłku chorobowym...."

Jeżeli będą spełnione wszystkie warunki, to tak..
-
Gość: , *.dynamic.gprs.plus.pl
2010/07/25 18:39:57
a jesli jestem zatrudniona w ramach robot publicznych, PUP mnie wyslal? najpierw od wrzesnia przez pol roku, a nastepnie pracodawca znowu mnie zglosil i od kwietnia na kolejne pol roku za 1600 brutto? bedzie mi przyslugiwal zasilek?
-
2010/07/25 20:07:12
"a jeśli jestem zatrudniona w ramach robot publicznych, PUP mnie wysłał?"

Nie.

Zasiłku nie otrzyma osoba bezrobotna, która rozpoczęła pracę, odbywa staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, szkolenie, bierze udział w pracach interwencyjnych lub robotach publicznych...
-
Gość: , 109.243.35.*
2010/07/26 22:30:36
Witam!
Od 1.12.2007 do 30.06.2010r prowadziłam działalność gospodarczą po dotacji z RUP i płaciłam niższy zus do 30.11.2009r a od 1.12.2009 do 30.06.2010r miałam działalność zawieszoną. Mam 47 lat i ponad 20 letni staż pracy. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?
-
2010/07/26 23:10:26
"Od 1.12.2007 do 30.06.2010r prowadziłam działalność gospodarczą po dotacji z RUP i płaciłam niższy zus do 30.11.2009r a od 1.12.2009 do 30.06.2010r miałam działalność zawieszoną."

Zasiłek przysługuje, gdy w okresie 18 miesięcy przed dniem rejestracji osoba bezrobotna będzie miała udokumentowane co najmniej 365 dni opłacania składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia (1317zł)..
-
Gość: aniusia, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/07/27 11:02:57
witam czy jak pracowałam 3.5 roku na umowe o prace na pół etatu i zostałam zwolniona to nalezy mi sie zasiłek czy nie . prosze o odpoeiwedź .
-
2010/07/27 11:35:40
"witam czy jak pracowałam 3.5 roku na umowe o prace na pół etatu "

Tak, jeżeli w tym czasie pracodawca odprowadzał wymagane składki i wypłacał przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę..
-
Gość: Gosia, *.tvk.torun.pl
2010/07/31 22:17:57
Czy jeżeli po ustaniu stosunku pracy choruje się przez okres dłuższy niż 6 miesięcy (chorobowe + świadczenie rehabilitacyjne) to czy po zakończeniu choroby można otrzymać zasiłek dla bezrobotnych ? Przed zwolnieniem praca przez 30 lat z pensją powyżej najniższego wynagrodzenia.
-
2010/08/01 06:20:27
"Czy jeżeli po ustaniu stosunku pracy choruje się przez okres dłuższy niż 6 miesięcy (chorobowe + świadczenie rehabilitacyjne) to....."..

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie, która jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, więc jeżeli było wypłacane, to widocznie zasiłek się nie należy..

Ale najlepiej dopytać się w UP..
-
Gość: Piotr, *.sta.osiek.net.pl
2010/08/01 22:22:38
Witam. Czy jeżeli jestem na zasiłku dla bezrobotnych i zostałem zatrudniony na 2 miesiące na prace interwencyjne i został mi na ten czas przerwany zasiłek to czy należy mi sie przedłużenie o te 2 miesiące zasiłku?
-
2010/08/02 09:49:27
"Witam. Czy jeżeli jestem na zasiłku dla bezrobotnych i zostałem zatrudniony na 2 miesiące na prace interwencyjne"

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych ..
-
Gość: Adam, *.ssp.dialog.net.pl
2010/08/04 19:57:47
Witam. Od 5 maja 2009 roku prowadzę działalność gospodarczą, planuję ją jednak zawiesić - czy po rejestracji w PUP będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych? Pozdrawiam
-
Gość: Agunia, 80.50.130.*
2010/08/04 21:26:04
Witam! Od maja 2009 do końca lipca 2010 (15 miesięcy) byłam zatrudniona na umowę o pracę na 1/2 etatu a moje wynagrodzenie wynosiło 551,73 na rękę, dodatkowo pobierałam rentę rodzinną. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?
-
2010/08/05 07:21:21
"Witam! Od maja 2009 do końca lipca 2010 (15 miesięcy) byłam zatrudniona na umowę o pracę na 1/2 etatu a moje wynagrodzenie wynosiło 551,73 na rękę, .."

Nie. Warunkiem otrzymania zasiłku jest zatrudnienie z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem (1317zł)
-
2010/08/05 07:24:24
"Witam. Od 5 maja 2009 roku prowadzę działalność gospodarczą, planuję ją jednak zawiesić - czy po rejestracji w PUP"

Jeżeli są spełnione wszystkie warunki do otrzymania zasiłku, to tak ...
-
Gość: Wiktoria, *.21.radom.pilicka.pl
2010/08/06 10:03:23
Witam. Mam pytanie dotyczące zasiłku? Pracuje od czerwca 2009 roku. Teraz jestem na trzeciej umowie do końca października, ale w sierpniu wychodzę za mąż i zmienię miejsce zamieszkania. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych jeśli będę mieszkała w innym powiecie, a mój mąż opłaca składki KRUS.
-
2010/08/06 12:50:43
"Witam. Mam pytanie dotyczące zasiłku? Pracuje od czerwca 2009 roku. Teraz jestem na trzeciej umowie do końca października, ale w sierpniu wychodzę za mąż i zmienię miejsce zamieszkania."

Tak..
-
Gość: malx4, *.nat.umts.dynamic.eranet.pl
2010/08/10 11:55:05
2010/07/21 14:41:00 napisalam:
Witam,mam takie pytanie. Pracowałam przez 2 lata w pełnym wymiarze godzin,zaszłam w ciąże i obecnie jestem na zasiłku chorobowym. Czy po zasiłku chorobowym i trzymiesięcznym zasiłku macierzyńskim przysługuje mi prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

W odpowiedzi dostałam: "jesli beda spelnione wszystkie warunki to tak"

Moje pytanie brzmi: jakie musza byc spelnione warunki?
-
2010/08/10 13:33:46
"Moje pytanie brzmi: jakie musza byc spelnione warunki?"

Wszystkie warunki jakie trzeba spełnić przedstawione są w artykule ...
-
Gość: asia, 195.94.219.*
2010/08/11 15:19:38
mam pytanie , pracowalam w tym samym zakladzie ponad 2 lata z tym ze 10 miesiecy na umowe o prace a reszte na umowe zlecenie , czy pzysluguje mi zasilek dla bezrobotnych gdy pojde zarejestrowac sie do uredu pracy ??
-
2010/08/12 07:03:59
"mam pytanie , pracowalam w tym samym zakladzie ponad 2 lata z tym ze 10 miesiecy na umowe o prace a reszte na umowe zlecenie "

Jeżeli była to praca z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę i były odprowadzane składki na Fundusz pracy oraz na ubezpieczenie społeczne, to tak ...
-
Gość: peja, 81.15.146.*
2010/08/13 16:01:15
20 letni staż pracy liczy sie z przerwami czy jako ciągłość ?
-
Gość: anna85, *.dynamic.gprs.plus.pl
2010/08/16 17:41:33
witam, pracowałam od września 2009 do czerwca 2009 na 1/2 etatu brutto 8,1, oraz od lipca 2009 do lipca 2010 - pół tego okresu 1/2 etatu i pół 3/4, stawka godzinowa brutto to 7,9. Czy przysuguje mi zasiłek dla bezrobotnych?
-
2010/08/17 09:25:15
"20 letni staż pracy liczy sie z przerwami czy jako ciągłość ?"

Dodaje się do siebie wszystkie przepracowane lata i to daje cały staż pracy ....
-
2010/08/17 09:28:45
"witam, pracowałam od września 2009 do czerwca 2009 na 1/2 etatu brutto 8,1, oraz od lipca 2009 do lipca 2010 - pół tego okresu 1/2 etatu "

Jeżeli była to praca z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem (1317 zł) i pracodawca płacił wymagane składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne , to tak ...
-
Gość: ja_szczecin, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/08/17 13:41:58
Witam
obecnie jestem na urlopie wychowawczym prawdopodonie umowa która kończy sie 30 września nie będzie przedłuzona czy będzie przysługiwał mi zasiłek dla bezrobotnych?? dodam że w obecnej firmie pracuje 6 lat na cąły etet
-
Gość: ja1, 212.87.240.*
2010/08/17 20:31:30
Po 5 latach pracy 30 maja 2010 zostałem zwolniony z pracy do 31 października 2010 pobieram rentę rodzinną i nie mogę się zarejestrować w UP jako bezrobotny czy po 31 października mogę liczyć na zasiłek po zarejestrowaniu się ?
-
2010/08/18 08:29:23
"obecnie jestem na urlopie wychowawczym prawdopodonie umowa która kończy sie 30 września"

Jeżeli była to praca z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem i były płacone wymagane składki, to tak ...
-
2010/08/18 08:32:39
"Po 5 latach pracy 30 maja 2010 zostałem zwolniony z pracy do 31 października 2010 pobieram rentę rodzinną"

Jeżeli oprócz stażu spełnione są także pozostałe wymagania (przynajmniej minimalne wynagrodzenie, płacone składki), to tak ...
-
Gość: pablo198, *.wroclaw.mm.pl
2010/08/18 22:23:57
Witam!
Mam następujące pytanie czy jeżeli się zarejestrowałem w PUP i przyznano mi zasiłek i sam znajdę pracę to PUP płaci mi przez jakiś czas jeszcze jakieś pieniądze??Gdzieś słyszałem, że jeżeli pracę znajdę sam to urząd za to płaci. Jak to wygląda naprawdę? Z góry dzięki za odpowiedź
-
2010/08/20 09:27:05
"Mam następujące pytanie czy jeżeli się zarejestrowałem w PUP i przyznano mi zasiłek i sam znajdę pracę to PUP płaci mi przez jakiś czas jeszcze jakieś pieniądze??"

Gdy osoba bezrobotna z własnej inicjatywy podejmuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, może się ubiegać o dodatek aktywizacyjny w wysokości do 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek (art. 48 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
-
Gość: aga, *.xdsl.centertel.pl
2010/08/22 13:42:20
Jestem na urlopie wychowawczym , który kończy się w październiku (jestem na nim od 2006 roku na dwójkę dzieci) wcześniej w danej firmie przepracowałam pół roku, natomiast razem mam przepracowane 10 lat. Nigdy nie byłam bezrobotna, a teraz po powrocie do pracy,wiem że zostanę zwolniona.
Interesuje mnie informacje, czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?
-
2010/08/23 17:57:47
Witam. Otrzymałam wypowiedzenie z powodu trudnej sytuacji firmy. Okres wypowiedzenia to 3 miesiące. Czy jeśli teraz zaproponuję skrócenie tego wypowiedzenia z art.30 paragraf1pkt 1 w związku z art 10 ustawy z dnia 13.03.2003 (Dz.U. 90 poz 844), to prawo do zasiłku będzie mi przysługiwało jak przy wypowiedzeniu przez pracodawcę, czy jak podczas porozumienia stron, czyli po 3 miesiącach?. Jestem jedynym pracownikiem tej firmy.
-
2010/08/24 11:03:34
"Witam. Otrzymałam wypowiedzenie z powodu trudnej sytuacji firmy. Okres wypowiedzenia to 3 miesiące. "

Jak podczas porozumienia stron...
-
2010/08/24 11:06:29
"Jestem na urlopie wychowawczym , który kończy się w październiku (jestem na nim od 2006 roku na dwójkę dzieci) wcześniej w danej firmie przepracowałam pół roku, natomiast razem mam przepracowane 10 lat."

Przy spełnieniu wszystkich warunków do otrzymania zasiłku - tak...
-
Gość: paulinap, *.internetdsl.tpnet.pl
2010/08/24 14:08:05
Witam. Obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim. Umowe mam od 16.08.2009 do 31.10.2010 r. i jest to umowa o pracę. Na zwolnieniu lekarskim przebywalam od stycznia teraz jestem na urlopie macierzynskim od 29.04.2010 r. do 30.09.2010 r. Czy po urlopie nalezec mi sie bedzie zasilek? i jaka to bedzie kwota?
-
2010/08/25 08:10:54
"Witam. Obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim. Umowe mam od 16.08.2009 do 31.10.2010 r. i jest to umowa o pracę."

Tak.

Kwota zasiłku zależy od stażu pracy ..

80 % zasiłku podstawowego - staż pracy do 5 lat
100 % zasiłku podstawowego - staż pracy od 5 do 20 lat pracy
120 % zasiłku podstawowego - staż pracy co najmniej 20 lat pracy

Zasiłek podstawowy - 742,10 zł przez pierwsze trzy miesiące, w następnych miesiącach 582,70 zł.
-
2010/08/27 08:23:16
Proszę o pomoc
Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych.
W roku lutym 2009 zaczełam pracować na 1/2 etatu z wynagrodzeniem 1000zł brutto. od maja 2009 do 31 grudnia pracowałam na cały etat z wynagrodzeniem 2000 zł brutto. od stycznia 2010 do września na 1/2 etatu z wynagrodzeniem 1000 zł brutto.
Z góry dziękuje za odpowiedz.
-
2010/08/27 08:49:42
"W roku lutym 2009 zaczełam pracować na 1/2 etatu z wynagrodzeniem 1000zł brutto. od maja 2009 do 31 grudnia pracowałam na cały etat z wynagrodzeniem 2000 zł brutto. od stycznia 2010 do września na 1/2 etatu z wynagrodzeniem 1000 zł brutto. "

Nie.

Za krótki okres pracy z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem.
-
2010/08/27 12:08:00
A fakt, że wcześniej czyli do końca 2008 roku pracowałam na cały etat nie ma na to wpływu. Liczy się ostatnie 18 m-cy? Poprzedni staż pracy to 3 lata i 7 miesięcy. Między jednym a drugim pracodawcą miałam przerwę 1.5 miesiąca.
-
2010/08/27 13:18:33
"A fakt, że wcześniej czyli do końca 2008 roku pracowałam na cały etat nie ma na to wpływu"

Tu nie chodzi o długość etatu, tylko o zbyt małe wynagrodzenie..

Trzeba pozostawać w stosunku pracy przynajmniej 365 dni z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę..
-
2010/08/27 14:19:00
Dziękuje za odpowiedz
a jak wygląda sprawa jezeli nie ma ciągłości pracy - np za ok 1 m-c znajde prace z wynagrodzeniem bedzie ok to musze pracować 365 dni czy gdyby cos bylo nie tak nabede prawa do zasiłku
Z góry dziękuje
-
Gość: Marta, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/08/27 15:59:35
Witam,

byłam zatrudniona w okresie 25 maja 2009 do 24 sierpnia 2010. W międzyczasie byłam wciąży na zwolnieniu lekarskim, później na urlopie macierzyńskim i wychowawczym. Na świadectwie pracy jest napisane, iż wystąpiły okresy nieskładkowe przypadające w okresie zatrudnienia uwzględnione przy ustalaniu prawa do emerytury lun renty. Czy w związku z tym należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
-
2010/08/27 17:20:51
"a jak wygląda sprawa jezeli nie ma ciągłości pracy - np za ok 1 m-c znajde prace z wynagrodzeniem bedzie ok to musze pracować 365 dni czy gdyby cos bylo nie tak nabede prawa do zasiłku "

Po prostu trzeba w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP pozostawać przynajmniej 365 dni w stosunku pracy ...
-
2010/08/27 17:24:04
"Witam,
byłam zatrudniona w okresie 25 maja 2009 do 24 sierpnia 2010. W międzyczasie byłam wciąży na zwolnieniu lekarskim, później na urlopie macierzyńskim i wychowawczym...."


Jednym z warunków do otrzymania zasiłku są płacone przez pracodawce składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne ...
-
Gość: Julita, 77.252.244.*
2010/08/31 13:31:07
Witam. Od dnia 01.09.2010 bede bezrobotna. Wg prawa, pracodawca ma obowiazek przeslac Swiadectwo Pracy w ciagu 7 dni. Glowna siedziba miesci sie w Warszawie wiec musze czekac na ow dokument. Pochodze z warminsko mazurskiego. W UP bez swiadectwa nie chca zarejestrowac. A bez rejestracji nie mam ubezpieczenia zdrowotnego. A jesli w ciagu tych kilku dni cos mi sie przydarzy ? Czy rzeczywiscie nie mozna sie zarejestrowac w urzedzie juz jutro i doniesc Swiadectwo? Czy urzad moze odmowic rejestracji ? Dziekuje za odpowiedz
-
2010/08/31 14:12:52
"Witam. Od dnia 01.09.2010 bede bezrobotna. Wg prawa, pracodawca ma obowiazek przeslac Swiadectwo Pracy w ciagu 7 dni. Glowna siedziba miesci sie w Warszawie wiec musze czekac na ow dokument..... "

Świadectwo pracy jest potrzebne do udokumentowania stażu pracy .. dlatego jest niezbędnym dokumentem..
-
Gość: Alok, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/08/31 17:32:41
Witam , za kilka dni będę bezrobotna, pracowałam na 1/2 etatu moje wynagrodzenie miesięczne wynosi 922 brutto od miesiąca mam 1050,20 brutto. Rozwiązanie umowy nastąpi na mocy porozumienia stron ze względu na zmianę miejsca zamieszkania,.,,, czy w takim układzie należy mi się zasiłek??? czy będę czekać 90 dni ??
-
2010/08/31 17:51:09
"Witam , za kilka dni będę bezrobotna, pracowałam na 1/2 etatu moje wynagrodzenie miesięczne wynosi 922 brutto od miesiąca mam 1050,20 brutto."

Zasiłek nie będzie w ogóle przysługiwał. Zbyt niskie wynagrodzenie. Trzeba zarabiać przynajmniej minimalną pensje (1317 zł).
-
Gość: , 62.198.36.*
2010/08/31 23:25:34
Witam, pracuje za granica od 3lat w jednym z krajow UE. Praca w pelnym wymiarze, ale sezonowa na czas okreslony (np. od 01.04.2009 do 02.10.2009 co daje 6m-cy oraz od 04.01.2010 do 05.10.2010 co daje 9m-cy), tak ze wracam do Polski z poczatkiem pazdziernika 2010r. i jesli zarejestruje sie w UP to czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych? Zakladajac ze minimalna kwota zarobku oraz laczny czas pracy z ost. 18m-cy to jakies 15m-cy czyli sa ustawowo ok. To jakie musze miec dokumety z zagranicy, czy jakis uniwersalny formulaz z UE? Jak podejsc do sprawy?
-
Gość: ŁUKASZ, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/09/01 15:40:23
WITAM! MAM PYTANIE,,JESLI W ROKU 2009 W PAZDZIERNIKU ZAREJESTROWALEM SIE W URZEDZIE PRACY I DO TEGO CZASU NIE UDALO MI SIE ZADNEJ PRACY ZDOBYC,,CO PRAWDA URZAD MI OFEROWAL SZKOLENIA ROZNEGO TYPU ITP..ALE REZYGNOWALEM Z PRZYCZYN ZDROWOTNYCH ITP..WIEC JE PRZEKLADALEM NA INNE TERMINY..W PAZDZIERNIKU MINIE ROK JAK JUZ JESTEM NA BEZROBOCIU.. CZY PRZYSLUGUJE MI SIE ZASILEK PO TYM ROKU ZAREJESTROWANIA I BYCIU NA BEZROBOCIU?
-
2010/09/01 20:08:41
"WITAM! MAM PYTANIE,,JESLI W ROKU 2009 W PAZDZIERNIKU ZAREJESTROWALEM SIE W URZEDZIE PRACY I DO TEGO CZASU NIE UDALO MI SIE ZADNEJ PRACY ZDOBYC,,CO PRAWDA URZAD MI OFEROWAL SZKOLENIA ROZNEGO TYPU ITP"

Nie..
-
2010/09/01 20:11:38
"Witam, pracuje za granica od 3lat w jednym z krajow UE. Praca w pelnym wymiarze, ale sezonowa na czas okreslony (np. od 01.04.2009 do 02.10.2009 co daje 6m-cy oraz od 04.01.2010 do 05.10.2010 co daje 9m-cy), tak ze wracam do Polski z poczatkiem pazdziernika 2010r. i jesli zarejestruje sie w UP to czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych?"

Jeżeli była opłacana składka na fundusz pracy, to zasiłek będzie się należał..
-
2010/09/05 21:40:19
witam mam pytanie. czy mi sie nalezy zasiłek. przez ostatnie 18 miesiecy pracowałem 13miesięcy na pelnym etacie 1400zl brutto, 1 miesiąc nigdzie nie pracowałem, i ostalnie 4 miesiące pracowałem na pół etatu 660zl.
-
2010/09/06 17:24:13
"witam mam pytanie. czy mi sie nalezy zasiłek. przez ostatnie 18 miesiecy pracowałem 13miesięcy na pelnym etacie 1400zl brutto, 1 miesiąc nigdzie nie pracowałem, i ostalnie 4 miesiące pracowałem na pół etatu 660zl."

Tak.
-
Gość: ja45, *.pz3-nat.espol.com.pl
2010/09/06 18:50:21
witam mam pytanie , czy mi sie nalezy zasilek i jak dlugo musze czekac ,jesli mam 16 lat pracy 1317 brutto -skladki byly odprowadzane -- zwolnienie za porozumieniem stron z powodu zmniejszenia etatow pracy bardzo prosze o odpowiedz---- z gory dziekuje
-
2010/09/06 19:58:06
"witam mam pytanie , czy mi sie nalezy zasilek i jak dlugo musze czekac ,jesli mam 16 lat pracy 1317 brutto -skladki byly odprowadzane -- zwolnienie za porozumieniem stron z powodu zmniejszenia etatow pracy "

Tak.

7 dni od dnia rejestracji w UP..
-
Gość: , 94.254.170.*
2010/09/09 21:35:38
Witam, mam pytanie.
Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych, jezeli pracowalam na umowe o prace od 01-10-2008 do 31-12-2008 z wynagrodzeniem 563,00 brutto, od 01-02-2009 do 31-01-2009 z wynagrodzeniem 638,00 brutto, od 01-02-2009 do 30-11-2009 z wynagrodzeniem 1276,00 brutto, a od 01-12-2009 do 01-09-2010 na umowe zlecenie z wynagrodzeniem 900,00? teraz jestem na bezplatnym chorobowym, nie wiem czy za wrzesien dostane umowe na te 40-50 przepracowanych godzin, czy umowa sie skonczy wraz z dniem 31-08-2010. Czy jesli dostanę swiadectwo pracy dnia 01-10-2010 bez ostatniego miesiaca, tj. bez wrzesnia, nie bedzie za pozno na zapisanie sie do Urzedu Pracy?
Czy to prawda ze z ostatnich przepracowanych 18 miesiecy wylicza sie srednią zarobków?
-
2010/09/11 09:39:25
"Witam, mam pytanie.
Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych, jezeli pracowalam na umowe o prace od 01-10-2008 do 31-12-2008 z wynagrodzeniem 563,00 brutto, od 01-02-2009 do 31-01-2009 z wynagrodzeniem 638,00 brutto, od 01-02-2009 do 30-11-2009 z wynagrodzeniem 1276,00 brutto, a od 01-12-2009 do 01-09-2010 na umowe zlecenie z wynagrodzeniem 900,00?"


Zasiłek nie będzie się należał. Jednym z warunków jest praca z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem, które obecnie wynosi 1317 zł.
-
Gość: kasia, 78.9.75.*
2010/09/12 21:34:35
Witam.
W listopadzie kończy mi się umowa o pracę. Z pewnych względów nie chcę jej przedłużać. Dodam, że byłam tam zatrudniona przez rok w ramach prac interwencyjnych.
Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych? Jeśli tak to na jaki okres?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
-
2010/09/13 20:08:57
"Witam.
W listopadzie kończy mi się umowa o pracę. Z pewnych względów nie chcę jej przedłużać. Dodam, że byłam tam zatrudniona przez rok w ramach prac interwencyjnych."


Niestety nie.. osobom skierowanym do prac interwencyjnych nie przysługuje zasiłek..
-
Gość: lisiczka, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/09/13 22:07:12
witam
Pracuję 3 lata w firmie, jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na pół etatu i opłacana stawką godzinową, która wynosi 8,5 zł brutto. Niedługo kończy mi się umowa, czy będę miała prawo do zasiłku?
-
Gość: , *.dynamic.gprs.plus.pl
2010/09/14 13:58:34
Witam. Przez ostatnie 3 lata pracowałam na umowę-zlecenie, pobierając 1.000 zł brutto. Z tego też powodu nie przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych. Czy jest jakiś okres karencji czy nie dostanę zasiłku z powodu straty tej pracy?
-
2010/09/14 20:51:43
"Witam. Przez ostatnie 3 lata pracowałam na umowę-zlecenie, pobierając 1.000 zł brutto. Z tego też powodu nie przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych."

Zasiłek w ogóle nie będzie przysługiwał. Zbyt niskie wynagrodzenie.
-
2010/09/14 20:53:34
"witam
Pracuję 3 lata w firmie, jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na pół etatu i opłacana stawką godzinową, która wynosi 8,5 zł brutto"


Jeżeli są spełnione wszystkie warunki do otrzymania zasiłku to tak ...
-
Gość: gogi, *.internetdsl.tpnet.pl
2010/09/16 17:27:18
Dzień dobry. Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin.Koniec umowy przypada na dzień 30.09.2010r.Jeśli zakład pracy będzie chciał umowę ze mną przedłużyć a ja nie wyrażę na to zgody, to czy otrzymam zasiłek dla bezrobotnych.Pracuję dwa lata.
-
2010/09/16 17:59:32
"Dzień dobry. Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin.Koniec umowy przypada na dzień 30.09.2010r"

Tak, ale po 90 dniach od rejestracji w UP...
-
Gość: Anna, *.net.stream.pl
2010/09/17 17:02:38
Witam,
mam pytanie czy będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych, mam przepracowany okres 365 dni w czasie 18 miesięcy ale u 2 różnych pracodawców, wypowiedzenie kończy się 25.09.2010 a od 1 października wracam na studia dzienne. Nie mieszkam już z rodzicami i utrzymuje się sama.
-
2010/09/17 21:10:14
"Witam,
mam pytanie czy będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych, mam przepracowany okres 365 dni w czasie 18 miesięcy ale u 2 różnych pracodawców, wypowiedzenie kończy się 25.09.2010 a od 1 października wracam na studia dzienne"


Tak, jeżeli zostaną spełnione pozostałe warunki do otrzymania zasiłku, czyli przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę oraz płacone składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne...
-
Gość: , 83.143.102.*
2010/09/19 13:24:52
witam , jeżeli przez ostatnie 2 lata pracowałem na 3/4 etatu dostając 878 zl. wynagrodzenia to czy należy mi się zasiłek ?
-
2010/09/20 07:00:46
"witam , jeżeli przez ostatnie 2 lata pracowałem na 3/4 etatu dostając 878 zl. wynagrodzenia to czy należy mi się zasiłek"

Nie..
-
Gość: szymon, *.internetdsl.tpnet.pl
2010/09/20 15:53:47
Witam, po jakim okresie dostane zasiłek jeśli w czerwcu 2010 rozwiązałem umowę o prace za porozumieniem stron? Po 7 dniach od rejestracji czy po 90?

dziękuje za odpowiedź
pozdrawiam
-
Gość: ewelina, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/09/20 22:02:33
Witam.Jezeli pracuje na pół etatu i przepracowałam 2 lata moje wynagrodzenie to 654zł to czy przysługuje mi sie zasiłek,w Urzedzie Pracy mi powiedzielie ze nie bo musze miec maksymalne wynagrodzenie czyli 1200zł,ale cos mi sie tu nie podoba bo napewno tak nie jest.Czekam na odpowiedz.Pozdrawiam Ewelina
-
2010/09/21 07:06:48
"Witam.Jezeli pracuje na pół etatu i przepracowałam 2 lata moje wynagrodzenie to 654zł to czy przysługuje mi sie zasiłek,w Urzedzie Pracy mi powiedzielie ze nie"

Zasiłek nie przysługuje.. Jednym z warunków jest przynajmniej minimalne wynagrodzenie za prace, które obecnie wynosi 1317 zł..
-
2010/09/21 07:10:51
"Witam, po jakim okresie dostane zasiłek jeśli w czerwcu 2010 rozwiązałem umowę o prace za porozumieniem stron? Po 7 dniach od rejestracji czy po 90? "

Po 90 ...
-
Gość: Iga, *.olsztyn.mm.pl
2010/09/21 11:27:31
Witam. Obecnie jestem na urlopie wychowawczym,od grudnia 2009 do stycznia 2011 i spodziewam się,że po powrocie stracę pracę. Jestem zatrudniona od 3 lat na pół etatu i nieosiągałam krajowej jak za cały etat. Nie wiem czy jeżeli przez ten obecny rok kiedy jestem na urlopie wych.i ZUS płaci składki jak za cały etat to będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych czy będą się liczyły składki z połowy etatu jak chodziłam do pracy? Dziękuję za odpowiedź.
-
2010/09/21 12:05:37
"Witam. Obecnie jestem na urlopie wychowawczym,od grudnia 2009 do stycznia 2011 i spodziewam się,że po powrocie stracę pracę. Jestem zatrudniona od 3 lat na pół etatu i nieosiągałam krajowej jak za cały etat. "

Brane będzie pod uwagę 12 miesięcy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP pozostawania w stosunku pracy z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę (obecnie 1317 zł)
-
Gość: ooshak, *.ssp.dialog.net.pl
2010/09/22 13:32:43
Czy jeśli w trakcie tych 365 dni pracownik przez ich częśc przebywał na zwolnieniu oraz zasiłku rehabilitacyjnym z ZUS-u to także należy się zasiłek? czy też liczą się tylko dni faktycznie przepracowane?
-
2010/09/22 13:56:54
"Jeśli w trakcie tych 365 dni pracownik przez ich częśc przebywał na zwolnieniu oraz zasiłku rehabilitacyjnym z ZUS-u to także należy się zasiłek? czy też liczą się tylko dni faktycznie przepracowane?"

Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy ...
-
2010/09/23 13:36:20
Witam
Jestem zatrudniona w firmie od 5 lat na pelny etat w tym
od marca 2009 na zwolnieniu lekarskim w czasie ciazy
od 30 wrzesnia 2009 na macierzynskim
do 30 wrzesnia 2010 na wychowawczym
Do pracy po wychowawczym wracam 01.10 i spodziewam sie zwolnienia z powodu likwidacji stanowiska pracy, czy bedzie mi sie nalezal zasilek dla bezrobotnych. W okresie 18 -cy bylam zatrudniona przez 365 dni z tym, ze nie wiem jak liczyc ten ostatni okres czyli L4, macierzynski, wychowawczy. Dodam jeszcze, ze obowiazuje mnie 3 miesieczny okres wypowiedzenia ale ja zgodze sie na 2 tygodniowy czy ma to wplyw na zasilek?

-
2010/09/23 14:04:07
"Witam
Jestem zatrudniona w firmie od 5 lat na pelny etat w tym
od marca 2009 na zwolnieniu lekarskim w czasie ciazy
od 30 wrzesnia 2009 na macierzynskim
do 30 wrzesnia 2010 na wychowawczym
Do pracy po wychowawczym wracam 01.10 i spodziewam sie zwolnienia z powodu likwidacji stanowiska pracy, czy bedzie mi sie nalezal zasilek dla bezrobotnych"


Tak.

Liczony jest okres pozostawania stosunku pracy...

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie :

90 dni, gdy w okresie 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron..
-
2010/09/23 17:42:52
Prosze jeszcze o odpowiedz,
to pracodawca mnie zwalnia a ja zgadzam sie skrocic okres wypowiedzenia zamiast 3 m-cy na 2 tygdonie to czy w takim przypadku zasilek bede miala dopiero po 90 dniach?
-
2010/09/23 17:56:23
"Prosze jeszcze o odpowiedz,
to pracodawca mnie zwalnia a ja zgadzam sie skrocic okres wypowiedzenia zamiast 3 m-cy na 2 tygdonie to czy w takim przypadku zasilek bede miala dopiero po 90 dniach?"


Tak...

-
2010/09/28 15:32:35
Witam! Chciałam się dowiedzieć czy należy mi się 12 miesięczny zasiłek dla bezrobotnych? W ubiegłym roku dokładnie 7 listopada 2009 założyłam działalność gospodarczą.9 lipca natomiast urodziłam dziecko i przebywam na macierzyńskim.Po upływie roku chcę się wycofać z biznesu i zamknąć działalność.Dodam jeszcze że jestem na najniższych składkach ZUS.
-
2010/09/29 07:05:53
"Witam! Chciałam się dowiedzieć czy należy mi się 12 miesięczny zasiłek dla bezrobotnych?"

Zasiłek w ogóle nie będzie się należał...
-
Gość: mAREK, *.nat.umts.dynamic.eranet.pl
2010/09/30 14:15:03
WITAM MAM PYTANIE... po jakim czasie przysługuje zasiłek z pup jak juz jestem zarejestrowany 6 miesiecy i pup nadal nie znalazł mi pracy
-
2010/09/30 20:04:38
'WITAM MAM PYTANIE... po jakim czasie przysługuje zasiłek z pup jak juz jestem zarejestrowany 6 miesiecy i pup nadal nie znalazł mi pracy"

Jeżeli jest się bezrobotnym bez prawa do zasiłku, to w ogóle nie będzie przysługiwał..
-
Gość: Jozy, *.89-161.tel.tkb.net.pl
2010/10/03 20:30:05
Witam.Przepracowałem ponad rok na pełnym etacie.Skończyla mi się umowa,której nie chcialem przedłużać (niekorzystne warunki). Na swiadectwie napisane jest ze rozwiazanie umowy nastapilo z uplywem czasu na ktory byla zawarta art.30 par. 1 pkt 4 KP. Po jakim czasie od zarejestrowania w PUP dostanę zasiłek? 7 dni czy 90?
-
2010/10/04 07:24:47
"Witam.Przepracowałem ponad rok na pełnym etacie.Skończyla mi się umowa,której nie chcialem przedłużać (niekorzystne warunki). Na swiadectwie napisane jest ze rozwiazanie umowy nastapilo z uplywem czasu na ktory byla zawarta art.30 par. 1 pkt 4 KP."

Po 7 dniach..
-
Gość: , *.nat.umts.dynamic.eranet.pl
2010/10/04 22:32:20
Witam
Pracowałem przez 17 miesiecy na umowe o prace na czas okreslony zostalem zwolniony z 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia nie rejestrowałem sie w urzedzie,probowałem znalesc prace na własna reke niestety nie udało mi sie nie rejestrowalem sie w U.P. okres 2 tygodniowego wypowiedzenia zakonczyl sie 08.05.2010r. czy jesli zglosze sie do Urzedu otrzymam zasilek ? dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam
-
2010/10/05 07:28:02
"Witam Pracowałem przez 17 miesiecy na umowe o prace na czas okreslony zostalem zwolniony z 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia nie rejestrowałem sie w urzedzie,probowałem znalesc prace na własna reke niestety nie udało mi sie nie rejestrowalem sie w U.P. "

Jeżeli będą spełnione wymagane warunki, to tak ...
-
2010/10/05 08:24:17
Witam. Zatrudniając się w swojej byłej pracy najpierw pracowałam na umowę zlecenie póżniej dostałam umowę na czas określony. Umowa skończyłą się z dniem 30 września ( po prostu koniec umowy i redukcja stanowiska ). Umowa była na 1/8 etatu ze stawką płacy zasadniczej 164 zł brutto. Łącznie przepracowałam w tej firmie ponad rok, wliczając też umowy zlecenie. Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?
-
2010/10/05 08:58:35
"Witam. Zatrudniając się w swojej byłej pracy najpierw pracowałam na umowę zlecenie póżniej dostałam umowę na czas określony. Umowa skończyłą się z dniem 30 września ( po prostu koniec umowy i redukcja stanowiska ). Umowa była na 1/8 etatu ze stawką płacy zasadniczej 164 zł brutto."

Nie. Zbyt niskie wynagrodzenie..
-
Gość: cichyk, *.inetia.pl
2010/10/05 11:31:11
Witam.Przepracowalam ponad 2 lata jako sprzedawca.Dostalam wymowienie oraz swiadectwo pracy gdzie jest napisane ze pracowalam na pol etatu bez wzmianki ile zarabialam oraz czy byly odprowadzane skladki.Czy z takim swiadectwem mam szanse dostac zasilek dla bezrobotnych?
-
2010/10/05 11:48:20
"Witam.Przepracowalam ponad 2 lata jako sprzedawca.Dostalam wymowienie oraz swiadectwo pracy gdzie jest napisane ze pracowalam na pol etatu bez wzmianki ile zarabialam oraz czy byly odprowadzane skladki."

Jeżeli była to prac z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem i pracodawca odprowadzał składki, to zasiłek będzie się należał...
-
Gość: aischa224, *.net.pbthawe.eu
2010/10/07 18:17:55
jesli sama sie zwolnie a przepracowane w tym zakladzie mam 3 lata a na umowie 1350 zl - pelen etat to nalezy mi sie zasilek ?
-
2010/10/08 07:37:30
"jesli sama sie zwolnie a przepracowane w tym zakladzie mam 3 lata a na umowie 1350 zl - pelen etat to nalezy mi sie zasilek ?"

Tak, ale po upłynięciu 90 dni od dnia rejestracji w UP...
-
Gość: emka, 188.33.107.*
2010/10/08 10:42:15
Witam serdecznie Do końca sierpnia 2010 r. przebywałam na urlopie wychowawczym i z tym samym dniem skończyła mi się umowa o pracę. Z racji tego, że firma w której pracowałam zmieniła siedzibę świadectwo pracy otrzymałam ok. 06.09.2010. Następnego dnia zgłosiłam się i zarejestrowałam w urzędzie pracy. Otrzymałam decyzję, iż uznano mnie za osobę bezrobotną z dniem 07.09.2010 i przyznano mi zasiłek od dnia 15.09.2010. Pytanie czy zasiłek nie należy się za cały miesiąc??!! Cały wrzesień jestem bez pieniędzy i jeszcze otrzymuję połowie zasiłku w październiku....
-
2010/10/08 11:37:26
"Pytanie czy zasiłek nie należy się za cały miesiąc??!! Cały wrzesień jestem bez pieniędzy i jeszcze otrzymuję połowie zasiłku w październiku...."

Nie.

Bo dlaczego miałby się należeć, jeżeli miedzy 1.09 a 14.09 nie było prawa do zasiłku, a rejestracja w UP nastąpiła 7.09 ?

Zasiłek przysługuje od 15.9, tak więc został wypłacony za niecały wrzesień..
-
Gość: nela, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/10/11 19:37:36
Witam,
Po jakim czasie otrzymam zasiłek i jaka to będzie kwota ? z dniem 30wrzesnia dostałam wypowiedzenie warunków pracy termin wypowiedzenia jest miesieczny i powinnam go otrzymac w listopadzie bo decyzję o rezygnacji lub przyjeciu nowych warunków mam podjąć do 15 grudnia br.chce zrezygnować ponieważ nowe warunki mnie nie satysfakcjonują, sa za niskie i jezeli zgodziła bym sie zostac i po 3 miesiacach sama chciala bym odejsć to wogole nie bedzie mi przysługiwał zasiłek bo mój dochód bedzie niższy od stycznia od najniższej krajowej:(
-
2010/10/12 07:16:14
"Witam,
Po jakim czasie otrzymam zasiłek i jaka to będzie kwota ? z dniem 30wrzesnia dostałam wypowiedzenie warunków pracy termin wypowiedzenia jest miesieczny i powinnam go otrzymac w listopadzie bo decyzję o rezygnacji lub przyjeciu nowych warunków mam podjąć do 15 grudnia br chce zrezygnować ponieważ nowe warunki mnie nie satysfakcjonują......"


Po 90 dniach od rejestracji w UP..

Wysokość zasiłku jest w w artykule ..:)
-
2010/10/12 18:14:38
W okresie 07.1992 do 02.2010 pracowałem w pełnym wymiarze czasu pracy.Rozwiązałem umowę za porozumieniem stron.W PUP Sosnowcu zarejestrowałem się dnia 04.2010 a zasiłek przyznali mi dnia 07.2010 w kwocie 120%.Przez jaki okres będę pobierał zasiłek.Dziś pobrałem zasiłek za trzeci miesiąc,i zostałem poinformowany że mi się już więcej nie należy,czy słusznie?Według mnie należy się przez 6 miesięcy.Z Poważaniem...adrian1973..
-
2010/10/13 07:15:58
"Dziś pobrałem zasiłek za trzeci miesiąc,i zostałem poinformowany że mi się już więcej nie należy,czy słusznie?Według mnie należy się przez 6 miesięcy.Z Poważaniem...adrian1973.."

Zasiłek przysługuje przez 6 miesięcy, ale ze względu na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, przysługiwał on po 90 dniach od rejestracji w UP. Dlatego wypłacany był tylko za trzy miesiące..
-
Gość: Studentka_21, *.adsl.inetia.pl
2010/10/14 00:59:04
Witam serdecznie, Chcialabym zapytac czy, jezeli zdecydowalam sie na kontynuacje nauki tzn. studia, to czy przysluguje mi pewne wynagrodzenie? Jestem tym zainteresowana, poniewaz na stronie Portal Publicznych SLuzb Zatrudnien przeczytalam, ze przysluguje stypenduim dla osob ktore kontynuuja nauke.

Z gory dziekuje za informacje.
-
2010/10/14 07:08:14
"Jestem tym zainteresowana, poniewaz na stronie Portal Publicznych SLuzb Zatrudnien przeczytalam, ze przysluguje stypenduim dla osob ktore kontynuuja nauke."[b/]

Proszę przeczytać: Stypendium dla studenta

-
Gość: nesta, 94.75.84.*
2010/10/18 18:29:25
witam. w czerwcu rozwiązałem umowę o pracę. zarejestrowałem się jako bezrobotny. wiem, że przez pierwsze trzy miesiące nic nie dostaje a przez trzy następne należy mi się zasiłek. mam wobec tego pytanie: czy mogę jednocześnie pobierać zasiłek i pracować na umowie zleceniu ? jeśli nie to czy mogę ubiegać się o zasiłek aktywizacyjny ?
-
2010/10/19 07:33:23
"czy mogę jednocześnie pobierać zasiłek i pracować na umowie zleceniu ? jeśli nie to czy mogę ubiegać się o zasiłek aktywizacyjny ? "

czy mogę jednocześnie pobierać zasiłek i pracować na umowie zleceniu ?

Nie..

czy mogę ubiegać się o zasiłek aktywizacyjny ?

Tak..


-
Gość: Dionizos, *.unreg.tvk.wroc.pl
2010/10/20 10:18:13
Witam, pracowałem w jednej firmie przez 5 lat po rozwiazaniu umowy zarejstrowalem sie w PuP, przez pół roku otrzymywalem zasilek, po pół roku skonczyl mi sie, juz nic nie otrzymywalem ale caly czas jestem zarejstrowany. Wczoraj dostalem propozycje z agencji pracy (nie z PuP) oferte podjecia pracy, umowa na czas okreslony 2 tygodnie. Przed podjeciem pracy musze sie wyrejstrować z PuP czy jesli by mi nie przedluzyli tej 2 tygodniowej umowy to nalezy mi sie zasiłek? Po ponownym zarejstrowaniu sie do PuP
-
2010/10/20 10:55:46
"Przed podjeciem pracy musze sie wyrejstrować z PuP czy jesli by mi nie przedluzyli tej 2 tygodniowej umowy to nalezy mi sie zasiłek? Po ponownym zarejstrowaniu sie do PuP"

Nie. Znowu potrzebne będzie przepracowanie przynajmniej 365 dni ..
-
Gość: , 188.33.135.*
2010/10/22 19:35:19
Od 13 lat pracuje w jednym miejscu pierwsze 7 lat miałam umowę ma cały etat mastępne 6 lat miałam pół etatu. Firma upada. Czy po zarejestrowaniu się w UP będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych?
-
2010/10/22 19:59:58
"Od 13 lat pracuje w jednym miejscu pierwsze 7 lat miałam umowę ma cały etat mastępne 6 lat miałam pół etatu. Firma upada. Czy po zarejestrowaniu się w UP będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych? "

Jeżeli są spełnione wszystkie warunki, to tak ...
-
2010/10/25 10:21:20
witam.mam pytanko jezeli jestem zatrudniona na 1/2 etatu zarabiam 540zl a teraz jestem na zwolnieniu poniewaz jestem w ciazy to czy po urodzeniu nalezy mi sie platnye wychowawcze i czy przy ewentualnym zwolnieniu nalezy mi sie koroniowka?? dziekuje za odpowiedz:)
-
2010/10/25 11:29:59
"czy po urodzeniu nalezy mi sie platnye wychowawcze i czy przy ewentualnym zwolnieniu nalezy mi sie koroniowka?? dziekuje za odpowiedz:)"

Będzie się należał zasiłek macierzyński. Urlop wychowawczy po macierzyńskim, jeżeli pracodawca przedłuży umowę. Urlop wychowawczy jest bezpłatny. MOPS wypłaca dodatek do zasiłku wychowawczego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 504zł netto miesięcznie..

Rodzaj umowy tu nie ma znaczenia, ważne jest, by umowa była zawarta na dalszy okres, bo to daje możliwość przejścia na urlop wychowawczy. Ważny też jest dochód, by dostawać dodatek z MOPS.

Zasiłek dla bezrobotnych nie będzie się należał, zbyt niskie wynagrodzenie.
-
Gość: Magda, 77.236.26.*
2010/10/26 12:14:53
Witam, proszę o sprawdzenie informacji, które podaje Pan/Pani na tej stronie, gdyż z ustawy o przeciwdziałaniu bezrobociu wynika, że PRAWO DO ZASIŁKU przysługuje przez okres 6, 12 lub 18 miesięcy, nie ZASIŁEK. Więc dla osoby, która rozwiązała z pracodawcą umowę za wypowiedzeniem lub porozumieniem, zasiłek przysługuje po 90 i będzie go pobierała dniach do końca okresu posiadania PRAWA DO ZASIŁKU. Czyli tylko 3 miesiące. Taka jest interpretacja GUP w Krakowie, można sprawdzic telefonicznie: 126855060.
Nie jest tak, że po 90 dniach będzie pobierała zasiłek przez 6 miesięcy. Można się głeboko rozczarować.
-
2010/10/26 14:33:44
"Witam, proszę o sprawdzenie informacji, które podaje Pan/Pani na tej stronie, gdyż z ustawy o przeciwdziałaniu bezrobociu wynika, że PRAWO DO ZASIŁKU przysługuje przez okres 6, 12 lub 18 miesięcy, nie ZASIŁEK. Więc dla osoby, która rozwiązała z pracodawcą umowę za wypowiedzeniem lub porozumieniem, zasiłek przysługuje po 90 i będzie go pobierała dniach do końca okresu posiadania PRAWA DO ZASIŁKU. Czyli tylko 3 miesiące. Taka jest interpretacja GUP w Krakowie, można sprawdzic telefonicznie: 126855060.
Nie jest tak, że po 90 dniach będzie pobierała zasiłek przez 6 miesięcy. Można się głeboko rozczarować. "


Proszę przeczytać artykuł jeszcze raz ze zrozumieniem...

Jasno z niego wynika, że zasiłek dla bezrobotnych w jednym z wariantów przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie :

90 dni, gdy w okresie 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron...

Tak więc taki bezrobotny będzie pobierał zasiłek przez okres trzech miesięcy...
-
Gość: kasia, *.chello.pl
2010/10/26 18:07:20
31.10. kończy mi się umowa o pracę na czas określony (pracowałam 13 miesięcy). Jednocześnie do dnia 31.12.2010 podpisaną mam umowę o dzieło (redagowanie artykułów) - de facto jednak od miesiąca nie wykonuję tej pracy (jestem jedynie do dyspozycji redakcji) i tym samym nie otrzymuję wynagrodzenia. Stąd moje pytanie - czy mając podpisaną umowę cywilno-prawną, w sytuacji gdy nie mam żadnych dochodów, należy mi się zasiłek dla bezrobotnych po ustaniu umowy o pracę? Z góry dziękuję za odpowiedź.
-
2010/10/27 08:57:12
"Stąd moje pytanie - czy mając podpisaną umowę cywilno-prawną, w sytuacji gdy nie mam żadnych dochodów, należy mi się zasiłek dla bezrobotnych po ustaniu umowy o pracę? Z góry dziękuję za odpowiedź. "

Zasiłek przysługuje osobom,które są bezrobotne i w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP pozostawały przynajmniej 365 dni w stosunku pracy z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę (1317 zł).

Dodatkowo pracodawca musiał w tym czasie odprowadzać składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne.
-
Gość: Ania, 46.113.32.*
2010/10/30 23:50:55
Witam. Chciałabym dowiedZieć się czy jeśli w roku 2009 pracowałam na umowę o pracę przez 6 miesięcy (były odprowadzane wszystkie składki, zarabiałam najniższą krajową) był to okres od maja do końca października, w tym roku ten sam pracodawca przyjął mnie znowu na taki sam okres czasu czyli maj- październik. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych jeśli za pierwszym razem zostałam przez niego przyjęta w ramach tzw. robót interwencyjnych, a za drugim razem zatrudnił mnie bezpośrednio? nie pobierałam nigdy wcześniej zasiłku dlatego też nurtuje mnie też 2gie pytanie... mnianowicie, czy jeśli zarejstrowałam się 2dni po zakończeniu pracy nie będzie to przeszkodą do uzyskania zasiłku?? aha dodam, że mam w "zapasie" miesiąc na umowę o przcę z innej firmy..
-
2010/10/31 09:55:42
"Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych jeśli za pierwszym razem zostałam przez niego przyjęta w ramach tzw. robót interwencyjnych"

Roboty interwencyjne nie są doliczane do okresu zatrudnienia, który jest potrzebny do zasiłku dla bezrobotnych...
-
Gość: Miśka, *.tpn.ceron.pl
2010/11/02 08:33:38
Mój mąż jest dzierżawcą gospodarstwa rolnego, ja pracuję zawodowo na czas określony./na rok / Kończy mi sie umowa o pracę. Czy po ustaniu zatrudnienia będzie mi sie należał zasiłek dla bezrobotnych ??
-
2010/11/02 08:40:03
"Kończy mi sie umowa o pracę. Czy po ustaniu zatrudnienia będzie mi sie należał zasiłek dla bezrobotnych ??"

Jeżeli będą spełnione wszystkie warunki do jego otrzymania, to oczywiście tak ..
-
Gość: , *.in-net.pl
2010/11/05 17:38:48
Witam, miałam umowę o pracę na czas określony tj na rok i właśnie sie kończy, z tym że prawie cały czas byłam na zwolnieniu ponieważ byłam w ciąży, a później na urlopie macierzyńskim, mój synek ma 5 miesięcy. Czy po skończonej umowie i zarejestrowaniu sie jako bezrobotna przysluguje mi zasiłek?
-
2010/11/05 17:41:24
"Czy po skończonej umowie i zarejestrowaniu sie jako bezrobotna przysluguje mi zasiłek?"

Jeżeli będą spełnione wszystkie warunki do jego otrzymania, to tak..
-
Gość: karo, *.acn.waw.pl
2010/11/06 13:52:07
Witam. Mam pytanie. W swojej poprzedniej pracy pracowałam 2 lata na umowie o pracę. Niestety z przyczyn osobistych musiałam się wyprowadzić do innego miasta, a co za tym idzie złożyć wypowiedzenie z pracy. W UP, jeszcze przed złożeniem wypowiedzenia, dowiedziałam się, że mogę dostać zasiłek dla bezrobotnych już po 7 dniach od rejestracji jeśli będę miała w świadectwie pracy zaznaczone, że zmieniłam miejsce zamieszkania ( taką adnotacje miałam). Rejestrując się w UP już w innym mieście, Pani potwierdziła, że po 7 dniach powinnam mieć zasiłek. Podałam nr konta, ale do dziś pieniędzy nie mam. Czy może oni mają jakiś stały termin przelewu środków na konto? Nie ukrywam, że czekam na te pieniążki jak na zbawienie stąd moje wątpliwości. Rejestrowałam się 18.10 a w decyzji mam napisane, że zasiłek jest przyznany od 26.10.
-
2010/11/06 14:27:59
"Rejestrowałam się 18.10 a w decyzji mam napisane, że zasiłek jest przyznany od 26.10. "

Telefon - zadzwonić do UP - sprawa wyjaśniona .. :)
-
2010/11/07 00:11:55
witam.z dniem 01 listopada 2010r. stałam się osobą bezrobotną, z przyczyn kryzysu firmy, zatrudniona byłam od 04.05.2006r.w międzyczasie zaszłam w ciążę, a od 03.01.2009- 22.05.2009 korzystałam z urlopu macierzyńskiego, potem od 11.06.2009-30.10.2009r. z urlopu wychowawczego, przez następny rok pracowałam na pełnym etacie, przy dochodach 2300 brutto, panie z UP poinformowały mnie w czasie rejestracji, że nie należy mi się zasiłek dla bezrobotnych, ponieważ pracodawca nie płacił składek na Fundusz Pracy, ponieważ ustawowo miał taką ulgę - tłumacząc się pomyłką w Ustawie...co dziwne Panie z UP z miejscowości oddalonej ode mnie 25km mówiły po okazaniu mojego świadectwa pracy, że zasiłek mi się należy. Jak to jest dlaczego nie należy mi się zasiłek jeśli spełniam warunki, a ulga jest przecież dla pracodawcy?
-
2010/11/07 09:14:25
"Jak to jest dlaczego nie należy mi się zasiłek jeśli spełniam warunki, a ulga jest przecież dla pracodawcy?"

Ale jednym z warunków jest właśnie opłacana składka na Fundusz pracy
-
2010/11/07 10:11:03
Witam znowu, odnośnie sytuacji opisanej wyżej w sprawie zasiłku po macierzyńskim, to dlaczego matka powracająca do pracy, następnie zwolniona, nie ma równych praw jak inni, ulga jest przymusowa dla pracodawcy, bo nawet jeśli ją opłaca to dostaje zwrot z ZUS-u, w tej sytuacji każda matka zostaje oszukana przez nasze Państwo, gdzie tu sprawiedliwość...?
-
2010/11/07 15:42:54
Niestety takie są warunki do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. Równe dla wszystkich. I nikt tu nie został oszukany.

-
Gość: kubayoo, *.adsl.inetia.pl
2010/11/08 20:40:37
Witam. 04.12.2009 zostałem zatrudniony w zakładzie na umowe zlecenie. Niestety mają być zwolnienia i prawdopodobnie strace prace w grudniu tego roku. W międzyczasie 3 razy po 5 dni zostałem wysłany na urlop bezpłatny oraz przez okres 4 dni byłem na chorobowy. W tych miesiącach dostawałem wypłate powyżej minimalnej krajowej, czy moge liczyć na zasiłek dla bezrobotnych jeśli zostane zwolniony 4.12.2010? czy braknie mi dni w których byłem na urlopie.
Z góry dzięki za odpowiedź
Pozdrawiam.
-
2010/11/09 07:07:37
"W tych miesiącach dostawałem wypłate powyżej minimalnej krajowej, czy moge liczyć na zasiłek dla bezrobotnych jeśli zostane zwolniony 4.12.2010? czy braknie mi dni w których byłem na urlopie."[b/]

Trzeba się dopytać w UP ...
-
Gość: , *.leon.com.pl
2010/11/11 20:52:20
Jak obliczają staż pracy przy określaniu stawki zasiłku???? Czy szkoła (4 lata technikum) też się wlicza??? Z góry dziękuję za odpowiedź.
-
2010/11/11 21:25:22
"Czy szkoła (4 lata technikum) też się wlicza???"

Nie
-
Gość: , *.tvgawex.pl
2010/11/16 22:12:51
Witam, w marcu, po dwóch latach pracy, złożyłam wypowiedzenie. W czasie pracy studiowałam dziennie. 15.11. 2010 obroniłam pracę magisterską. W marcu nie mogłam się zarejestrować jako bezrobotna, bo studiowałam dziennie. Moje pytanie: czy przysługuje mi zasiłek? (pracowałam na pełen etat) mam na utrzymaniu dwoje małych dzieci. Będę wdzięczna za odpowiedź.
-
2010/11/16 22:31:17
"Moje pytanie: czy przysługuje mi zasiłek? (pracowałam na pełen etat) mam na utrzymaniu dwoje małych dzieci. Będę wdzięczna za odpowiedź. "

Zasiłek będzie się należał, gdy osoba bezrobotna pozostawała w stosunku pracy przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją UP, zarabiała przynajmniej minimalna pensję (1317 zł), a pracodawca odprowadzał składki na Fundusz Pracy oraz ubezpieczenie społeczne. Praca musi być udokumentowana.
-
Gość: Anna, *.wroclaw.vectranet.pl
2010/11/17 10:09:01
Witam, pracowałam przez 2 lata potem przez 3 lata byłam na urlopie wychowawczym, wróciłam potem do pracy i po 3 mies rozwiązałam stosunek pracy za porozumieniem stron ze względów rodzinnych, czy będzie mi się należał zasiłek
-
2010/11/17 10:47:46
"Witam, pracowałam przez 2 lata potem przez 3 lata byłam na urlopie wychowawczym, wróciłam potem do pracy i po 3 mies rozwiązałam stosunek pracy za porozumieniem stron ze względów rodzinnych, czy będzie mi się należał zasiłek"[b/]

Zasiłek należy się, gdy osoba bezrobotna pozostawała przynajmniej 365 dni w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP. Ponadto w tym czasie trzeba było zarabiać przynajmniej minimalną pensje (1317 zł), a pracodawca odprowadzał składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne.
-
Gość: Anna, *.wroclaw.vectranet.pl
2010/11/17 11:05:22
Czy ma znaczenie to że ja wystąpiłam o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, a nie zostałam zwolniona?
-
2010/11/17 11:19:05
"Czy ma znaczenie to że ja wystąpiłam o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, a nie zostałam zwolniona?"

Tak. Zasiłek będzie się należał dopiero po upłynięciu 90 dni.

Tak więc, gdy zostanie przyznany np. na 6 miesięcy, to będzie się go otrzymywać tylko przez 3 miesiące.
-
Gość: Bossona, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/11/17 11:25:11
Witam
Jestem po 3-letniej szkole zawodowej oraz odbyłam na roczny staz . I obecnie nie pracuje, Jesli sie zarejestruje na bezrobociu to czy dostane jakies wynagrodzenie... zasiłek czy cos?
-
Gość: Wiola, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/11/17 11:28:55
Witam
Chce sie zarejsestrowac na bezrobociu.. Jakie dokumenty są potrzebne aby tego dokonac?
-
2010/11/17 11:30:26
"Witam
Jestem po 3-letniej szkole zawodowej oraz odbyłam na roczny staz . I obecnie nie pracuje, Jesli sie zarejestruje na bezrobociu to czy dostane jakies wynagrodzenie... zasiłek czy cos?"


Nie.
-
2010/11/17 11:32:17
"Witam
Chce sie zarejsestrowac na bezrobociu.. Jakie dokumenty są potrzebne aby tego dokonac?"|


Udać się do urzędu pracy po wniosek i tam poinformują co trzeba do tego wniosku dołączyć :)
-
Gość: , 212.106.29.*
2010/11/17 22:23:58
WITAM JESTEM ZATRUDNIONA OD 2002 ROKU OBECNIE PRZEBYWAM NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM DOWIEDZIAŁAM SIĘ ŻE PRACODAWCA LIKWIDUJE FIRME CZY BĘDZIE NALEŻAŁ MI SIĘ ZASIŁEK?
-
2010/11/18 07:11:06
"WITAM JESTEM ZATRUDNIONA OD 2002 ROKU OBECNIE PRZEBYWAM NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM DOWIEDZIAŁAM SIĘ ŻE PRACODAWCA LIKWIDUJE FIRME CZY BĘDZIE NALEŻAŁ MI SIĘ ZASIŁEK?"

Jeżeli są spełnione wszystkie warunki (przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy, przynajmniej minimalna pensja, płacone przez pracodawcę składki), to oczywiście tak.
-
Gość: Mario, *.dynamic.gprs.plus.pl
2010/11/19 00:48:30
Witam. Sytuacja jest następująca:
- zawiesiłem swoja działalność gospodarczą w tym miesiącu
- mam zaległości w odprowadzaniu składek ZUS za siebie i za zatrudnianych wcześniej pracowników
- mam 3,5 letniego syna
- pracuję najemnie lub w swojej działalności nieprzerwanie od 14 lat
CZY PRZYSŁUGUJE MI ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH I W JAKIEJ WYSOKOŚCI?
-
2010/11/19 10:07:24
"CZY PRZYSŁUGUJE MI ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH I W JAKIEJ WYSOKOŚCI?"

Odprowadzane składki są jednym z warunków, które muszą być spełnione, by otrzymać zasiłek.

Wybrać się do UP i dopytać się bardziej szczegółowo..
-
Gość: warszawa, 94.254.132.*
2010/11/20 23:38:35
Witam,
Mam łącznie 11 lat stażu pracy. Od 05.2009 zostałąm zastrudniona na czas określony 1 roku. Od 05.2010 umowa została mi przedłużona na czas nieokreślony. Myślę o tym by złożyć w końcu listopada 1 miesięczne wypowiedzenie (normalne, bez porozumienia stron). W związku z tym nasuwa mi się kilka pytń i prosiłabym o obfitą i wyczerpującą odpowiedź:
1. Czy mam prawo dootrzymania zasiłku jeśli ja wypowiadam umowę normalnie, bez porozumienia stron?
2. Od zarejestrowania w UP w styczniu kiedy otrzymałabym pieniążki z zasiłku na konto bankowe - w tym samym miesiącu?
3. Ile czasu mogę otrzymać zasiłek jeżeli mam 5 letniego synka - 6 czy 12 miesięcy?

Dziękuję za odpowiedź
-
Gość: , *.adsl.inetia.pl
2010/11/21 08:55:50
Witam, mąż przez kilka miesięcy pozostawał bez pracy, następnie od 01.04.2009r. do 31.03.2010r. pracował z tyt. umowy zlecenia w jednej firmie- umowa nie został przedłużona na kolejne miesiące, następnie pracował również na umowę zlecenie dla innej firmy od 01.04.2010- 31.06.2010r. Od tamtej pory pozostaje bez pracy. W UP poinformowano go, że nie przysługuje mu zasiłek, dlaczego?
pozdrawiam i dziękuję za wyjaśnienie,
aga
-
2010/11/21 09:29:26
"Od tamtej pory pozostaje bez pracy. W UP poinformowano go, że nie przysługuje mu zasiłek, dlaczego? pozdrawiam i dziękuję za wyjaśnienie."

Widocznie nie spełnia wszystkich wymaganych warunków..

W artykule wszystko jest wyszczególnione.
-
2010/11/21 09:33:49
"1. Czy mam prawo dootrzymania zasiłku jeśli ja wypowiadam umowę normalnie, bez porozumienia stron?
2. Od zarejestrowania w UP w styczniu kiedy otrzymałabym pieniążki z zasiłku na konto bankowe - w tym samym miesiącu?
3. Ile czasu mogę otrzymać zasiłek jeżeli mam 5 letniego synka - 6 czy 12 miesięcy? "


1. Tak
2. W następnym miesiącu
3 Wszystko zależy od stopy bezrobocia w powiecie. Gdy stopa bezrobocia jest niższa niż przeciętna krajowa to zasiłek wypłacany jest przez 6 miesięcy. Gdy wynosi co najmniej 150 % stopy przeciętnego bezrobocia, to wypłaca się go przez 12 miesięcy.

Wszystkiego można dokładnie się dowiedzieć w UP.
-
Gość: lisiczka, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/11/21 18:47:08
witam
Jestem zatrudniona w firmie od 1.08.2009 w oparciu o umowę o pracę na pół etatu i opłacana stawką godzinową 8,50 brutto za godzinę. W ciągu miesiąca przepracowuję średnio 80 godzin tak więc na miesiąc zarabiam 680 zł brutto.Czy w przypadku zwolnienia przysługuje mi prawo do zasiłku?
-
2010/11/22 07:16:04
"W ciągu miesiąca przepracowuję średnio 80 godzin tak więc na miesiąc zarabiam 680 zł brutto.Czy w przypadku zwolnienia przysługuje mi prawo do zasiłku?"

Nie.

Jednym z warunków jest przynajmniej minimalna pensja, która obecnie wynosi 1317 zł .
-
Gość: , *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/11/22 19:32:35
Witam! Podstawa mojego wynagrodzenia to 1050 brutto (pracuję na 3/4 etatu) natomiast dochodzi do tego prawie co miesiąc premia. Co miesiąc pracodawca nalicza składki na FP bez względu na to czy brutto wychodzi 1800 czy 1050 (bo przez 2 miesiące nie uzyskałam premi). Czy sam fakt że mimo wszystko składka Na FP została pobrana jest podstawą do przyznania mi zasiłku dla bezrobotnych.
-
2010/11/22 19:56:17
"Czy sam fakt że mimo wszystko składka Na FP została pobrana jest podstawą do przyznania mi zasiłku dla bezrobotnych."

Podstawą jest pozostawanie w stosunku pracy przez przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem (1317 zł) oraz opłacane składki na Fundusz pracy oraz ubezpieczenie społeczne.
-
Gość: , 217.97.181.*
2010/11/23 02:53:27
Witam! Od pół roku jestem na zasiłku( zasiłek przyznany mam na rok). Jeśli podejme prace, a po okresie próbnym nie dostane dalszej umowy, to moge wrócić na zasiłek? W tym momencie nie będe już miała przepracowanych 365 dni w ostatnich 18 miesiacach.
-
2010/11/23 06:46:50
"Jeśli podejme prace, a po okresie próbnym nie dostane dalszej umowy, to moge wrócić na zasiłek? "

Nie.

Trzeba będzie znów przepracować te 365 dni ...
-
Gość: Ania, 46.112.177.*
2010/11/23 11:04:22
Gość: Ania, 46.113.32.12* 2010/10/30 23:50:55
Witam. Chciałabym dowiedZieć się czy jeśli w roku 2009 pracowałam na umowę o pracę przez 6 miesięcy (były odprowadzane wszystkie składki, zarabiałam najniższą krajową) był to okres od maja do końca października, w tym roku ten sam pracodawca przyjął mnie znowu na taki sam okres czasu czyli maj- październik. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych jeśli za pierwszym razem zostałam przez niego przyjęta w ramach tzw. robót interwencyjnych, a za drugim razem zatrudnił mnie bezpośrednio? nie pobierałam nigdy wcześniej zasiłku dlatego też nurtuje mnie też 2gie pytanie... mnianowicie, czy jeśli zarejstrowałam się 2dni po zakończeniu pracy nie będzie to przeszkodą do uzyskania zasiłku?? aha dodam, że mam w "zapasie" miesiąc na umowę o przcę z innej firmy..


To pana zaskocze- bo mi przysługuje. Miałam najniższą krajową i pracodawca opłacał wszystkie składki.
A forumowiczom prpopnuje udać się do urzędu po porady
-
2010/11/23 11:22:18
"To pana zaskocze- bo mi przysługuje. Miałam najniższą krajową i pracodawca opłacał wszystkie składki.
A forumowiczom prpopnuje udać się do urzędu po porady"


Oczywiście, zasiłek będzie przysługiwał, gdy bezrobotny:

gdy bezrobotny pozostawał w stosunku 365 dni w ciągu 18 miesiecy przed rejestracją w UP,
zarabiał przynajmniej minimalną pensję : 1317 zł,
pracodawca odprowadzał składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne

i oczywiście najlepiej udać się do UP, bo żyjemy w takim kraju, że co urząd to inna interpretacja przepisów...

tylko nie każdemu chce się ruszyć cztery litery ...
-
Gość: a123, *.centertel.pl
2010/11/26 18:08:09
Witam, nabyłam prawo do zasiłku, czy pobierając go istnieje możliwość skierowania mnie przez UP na roboty publiczne lub prace interwencyjne?
-
Gość: bartek, 84.10.182.*
2010/11/26 18:24:52
Pobieram zasiłek w wysokości 80%. W urzędzie powiedziano mi, iż wysokość zasiłku zależy od miesiąca. W pierwszym miesiącu otrzymałem nie całe 500 zł. Czy to jest możliwe? I dlaczego wysokość mojego zasiłku zależy od danego miesiąca, jeżeli w artykule stawki są stałe?
-
2010/11/26 19:17:32
"Witam, nabyłam prawo do zasiłku, czy pobierając go istnieje możliwość skierowania mnie przez UP na roboty publiczne lub prace interwencyjne?"

Tak
-
2010/11/26 19:25:18
"Czy to jest możliwe? I dlaczego wysokość mojego zasiłku zależy od danego miesiąca, jeżeli w artykule stawki są stałe?"

Zasiłek podstawowy przez pierwsze trzy miesiące wynosi 742,10 zł , a więc powinno to być 80 % z tej kwoty.

W następnych miesiącach zasiłek podstawowy to 582,70 zł, a więc 80 % z tej kwoty.
-
Gość: , *.leczyca.vectranet.pl
2010/11/28 14:13:00
witam,czy mając na utrzymaniu 2 dzieci poniżej 15lat mam prawo do rocznego zasiłku dla bezrobotnych i w jakiej kwocie?dodam ,że jestem teraz na urlopie wychowawczym,a łącznie przepracowałam 3,5roku
-
Gość: ola, *.centertel.pl
2010/11/28 18:09:43
witam,prowadzę firmę od ponad dwuch lat.opłacałam zniżkowy zus i już od trzech miesięcy płacę normalny zus.po jakim okresie płacenia pełnego zusu należy mi sie kuroniówka jeśli zaprzestanę prowadzenia działalności?pozdrawiam
-
2010/11/29 07:10:54
"witam,czy mając na utrzymaniu 2 dzieci poniżej 15lat mam prawo do rocznego zasiłku dla bezrobotnych i w jakiej kwocie"

To czy zasiłek pobiera się przez 6 lub 12 miesięcy uzależnione jest od bezrobocia w powiecie.

Gdy stopa bezrobocia jest niższa niż przeciętna krajowa to zasiłek wypłacany jest przez 6 miesięcy. Gdy wynosi co najmniej 150 % stopy przeciętnego bezrobocia, to wypłaca się go przez 12 miesięcy.
-
2010/11/29 07:13:10
"po jakim okresie płacenia pełnego zusu należy mi sie kuroniówka jeśli zaprzestanę prowadzenia działalności?pozdrawiam"

Minimum 365 dni..
-
Gość: , *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/11/29 11:47:28
w 03.2008 zrezygnowałam z pracy i przeszłam na świadczenie pielęgnacyjne na dziecko cz należy mi się zasiłek.?Składki były pobierane
-
2010/11/29 11:58:00
"w 03.2008 zrezygnowałam z pracy i przeszłam na świadczenie pielęgnacyjne na dziecko cz należy mi się zasiłek.?Składki były pobierane

Jeżeli były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (1317 zł), to tak..
-
2010/11/30 14:37:10
Witam
W styczniu 2011 kończę 60 lat. Mam przepracowane 41 lat. W grudniu 2010 kończy mi się umowa o pracę i z tego co wiem to nie zostanie ona przedłużona, czyli samoczynnie wygaśnie. Pozostanie mi tylko zarejestrować się w Urzędzie Pracy i ewentualnie szukać pracy. I w tym miejscu chciałbym zadać pytanie a mianowicie, czy będę mógł ubiegać się o świadczenie przedemerytalne czy tylko o zasiłek dla bezrobotnych. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
-
2010/11/30 15:18:12
"I w tym miejscu chciałbym zadać pytanie a mianowicie, czy będę mógł ubiegać się o świadczenie przedemerytalne czy tylko o zasiłek dla bezrobotnych."

Jeżeli umowa o pracę została rozwiązana z przyczyn, które dotyczą zakładu pracy, to aby otrzymać świadczenie przedemerytalne muszą być spełnione te warunki: do dnia rozwiązania stosunku pracy trzeba ukończyć:

co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna.

posiadać sześciomiesięczny okres zatrudnienia u pracodawcy, u którego doszło do rozwiązania umowy o pracę.

W tym przypadku można także otrzymać świadczenie bez względu na osiągnięty wiek, ale trzeba mieć udowodniony okres uprawniający do emerytury: 35 lat - kobieta,
40 lat - mężczyzna

a także posiadać przynajmniej 6-miesięczny okres pracy u pracodawcy, z którym została rozwiązana umowa.
-
Gość: madzik, *.szczecinek.vectranet.pl
2010/11/30 19:07:49
Witam,
od marca 2010 do czerwca pracowałam na pół etatu (wynagrodzenie było niższe niż minimalne ustawowe). Od 1 czerwca do 24 listopada 2010 byłam zatrudniona na cały etat na podstawie umowy zastępstwa na czas nieobecności pracownika (wynagrodzenie wyższe niż minimalne ustawowe) oraz od 25 listopada 2010 do 30 czerwca 2011 mam umowę na czas określony (wynagrodzenie wyższe niż minimalne ustawowe). Czy w takim przypadku będę miała prawo do zasiłku dla bezrobotnych od 1 lipca 2011 roku?
-
2010/12/01 07:08:54
"Czy w takim przypadku będę miała prawo do zasiłku dla bezrobotnych od 1 lipca 2011 roku?"

Tak.
-
Gość: madzik, *.szczecinek.vectranet.pl
2010/12/01 07:59:31
A co będzie w sytuacji, kiedy jestem w ciąży. Wiem, że pracodawca będzie musiał przedłużyć moją umowę do dnia porodu, a potem będzie mi przysługiwał zasiłek macierzyński. Czy w tej sytuacji zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany równorzędnie z zasiłkiem macierzyńskim?
-
2010/12/01 09:53:15
"Czy w tej sytuacji zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany równorzędnie z zasiłkiem macierzyńskim?"

Nie.
-
Gość: Ted, *.adsl.inetia.pl
2010/12/03 09:56:54
Pracowałem w firmie 9 m-cy na 3/4 etatu i dostałem aneks do umowy (na etat w tej samej firmie). Minęło 11 m-cy i dostałem wypowiedzenie. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?
-
2010/12/03 10:28:08
"Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?"

Jeżeli będa spełnione wszystkie warunki do jego otrzymania (udokumentowana praca, przynajmniej minimalne wynagrodzenie, opłacane składki przez pracodawcę), to tak ..
-
Gość: , 89.238.40.*
2010/12/06 14:11:03
Witam. Zwracam się z pytanie, czy 4 letnie technikum wlicza se również do stażu pracy. Przepracowany mam rok, także przysługuje mi prawo zasiłku.
W związku z powyższym proszę o informacje do jakiego kryterium zaliczam się z otrzymaniem zasiłku, 80% czy 100%.
Dziękuję za odpowiedź
-
2010/12/06 14:28:27
"W związku z powyższym proszę o informacje do jakiego kryterium zaliczam się z otrzymaniem zasiłku, 80% czy 100%. "

Techniku wlicza się do ogólnego stażu pracy, ale nie do tego, od którego obliczany jest zasiłek dla bezrobotnych.

W tym przypadku będzie to 80 % zasiłku.
-
2010/12/07 13:21:21
Witam, do końca tego roku mam urlop wychowawczy a pracuje w firmie od 2008 roku. czy przysługiwać mi będzie zasiłek jeśli nie zarejestruję się od razu na początku roku tylko pod koniec marca???będę wdzięczna za odpowiedź
-
2010/12/07 13:34:32
"czy przysługiwać mi będzie zasiłek jeśli nie zarejestruję się od razu na początku roku tylko pod koniec marca???"

Jeżeli inne warunki też są spełnione, to tak ...
-
Gość: niedzwiedzica4, *.tktelekom.pl
2010/12/10 09:40:22
Witam. Mam pytanie. Bede musiala sie zarejestrowac w Urzedzie pracy po raz pierwszy i prosze mi powiedziec jakie zaswiadczenia i papiery sa mi do tego potrzebne. Z gory dziekuje
-
2010/12/10 09:48:12
"Bede musiala sie zarejestrowac w Urzedzie pracy po raz pierwszy i prosze mi powiedziec jakie zaswiadczenia i papiery sa mi do tego potrzebne. Z gory dziekuje"

Sprawa wygląda tak:

udajemy się do UP, tam pobieramy kwestionariusz i przy okazji dowiadujemy się jakie dokumenty będą nam potrzebne do rejestracji. Zwykle jest to dowód, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa pracy itp.. :)
-
Gość: Arek, *.centertel.pl
2010/12/10 13:58:34
Witam
Jestem inż.mechanikiem to jest mój wyuczony zawód i tytuł.
od 2009.05 roku nie pracuję i jestem zarejestrowany w UP.(skończył mi sie zasiłek i utrzymuje sie z oszczędności)
od 2007.-2009.05 byłem konstruktorem mechanikiem więc wszystko zgodnie z wykształceniem i kierunkiem studiów.
od 2005-2007 podczas studiów pracowałem jako operator maszyn.
Niestety mój UP wysłał do mnie wezwanie w/s pracy właśnie na stanowisko operatora.
Czy mogę odmówić tej pracy.W tym momencie średnio jestem 2 razy w miesiącu na rozmowach w/s pracy jako konstruktor.
Wiec na zdrowy rozsądek pani kierownik bierze tylko pod uwagę to co jest na lokalnym rynku pracy a nie bierze pod uwagę wykształcenia.
Jestem w dużej kropce.Z jednej strony nie chcę zadzierać z UP,zaś z drugiej nie chcę iść na operatora bo znowu szukanie pracy będzie jeszcze trudniejsze na stanowisko inżynierskie.Bardzo proszę o szybką poradę.
Arek
-
2010/12/10 14:35:27
"Czy mogę odmówić tej pracy.W tym momencie średnio jestem 2 razy w miesiącu na rozmowach w/s pracy jako konstruktor."

Za odmowę przyjęcia pracy można stracić status bezrobotnego i przywileje z tym związane (np. ubezpieczenie zdrowotne), więc tu trzeba samemu zdecydować...

-
Gość: Wiesława, *.nat.umts.dynamic.eranet.pl
2010/12/13 00:23:11
Czy zasiłek dla bezrobotnych należy się tylko raz? Byłam na zasiłku dla bezrobotnych przez okres 12 miesięcy.Podjęłam zatrudnienie i pracowałam przez 2 lata.Z dniem 31 grudnia zakład rozwiązuje ze mną umowę o pracę.Czy mogę znów starać się o zasiłek?
-
2010/12/13 07:26:38
"Z dniem 31 grudnia zakład rozwiązuje ze mną umowę o pracę.Czy mogę znów starać się o zasiłek?"

Tak.
-
Gość: ania, 94.254.189.*
2010/12/13 13:45:47
Witam
Dzisiaj dostałam decyzję PUP o odmowie przyznania mi prawa do zasiłku tłumacząc, że "Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu , jeżeli w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania był zatrudniony przez co najmniej 365 dni i osiągnął wynagrodzenie w kwocie co najmniej min. wynagrodzenia".
W związku z tym mam pytanie. Czy mam od tej decyzji się odwołać? Zarejestrowałam się 22/11/2010

Jestem bez pracy od 01/02/2010, z pracy sama zrezygnowałam. W między czasie pobierałam rentę rodziną (do 30 września). Do 01/02/2010 mój staż pracy wynosił ponad 5 lat, mam to udokumentowane świadectwami pracy. Wynagrodzenie miałam więcej niż min.
Proszę o pomoc w ten sprawie.
-
2010/12/13 14:27:33
"Czy mam od tej decyzji się odwołać? "

Jeżeli w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP nie pozostawała Panie w stosunku pracy przynajmniej 365 dni i pensja nie była przynajmniej minimalna (1317 zł), to zasiłek się nie należy i nie ma się co odwoływać.

Takie są przepisy.
-
Gość: absolwentka, *.dynamic.chello.pl
2010/12/13 19:36:35
Mam pytanie, w zeszłym tygodniu obroniłam dyplom czy po studiach przysługuje mi jakiś zasiłek? Czy jedyną korzyścią z zarejestrowania się będzie ubezpieczenie zdrowotne? Nie muszę chyba dodawać, że nigdy nigdzie nie pracowałam i szukam swojej pierwszej pracy...
-
2010/12/14 07:22:07
"Mam pytanie, w zeszłym tygodniu obroniłam dyplom czy po studiach przysługuje mi jakiś zasiłek?"

Nie.
-
Gość: magda, *.elk.mm.pl
2010/12/14 12:59:44
witam prowadze dzialalnosc gosp. od 1.06. dostalam dofinansowanie z pup na jej otwarcie niestety zaszlam w ciaze czy jak zlikwiduje dzialalnosc po roku bede mogla ubiegac sie o zasilek dla bezrobotnych dodam ze place niski zus
-
2010/12/14 15:26:54
"czy jak zlikwiduje dzialalnosc po roku bede mogla ubiegac sie o zasilek dla bezrobotnych dodam ze place niski zus"

Zasiłek przysługuje przy pełnych składkach..
-
Gość: , *.wroclaw.mm.pl
2010/12/14 20:08:46
Witam mam pytanie.Czy te 365 dni jakie muszą być przepracowane do prawa do zasiłku to muszą być w jednej firmie?A jeżeli przez 3 mce pracowałam na umowę zlecenie?
-
2010/12/15 07:22:10
"Witam mam pytanie.Czy te 365 dni jakie muszą być przepracowane do prawa do zasiłku to muszą być w jednej firmie?A jeżeli przez 3 mce pracowałam na umowę zlecenie?"

Nie musi być w jednej firmie. Umowa zlecenie wlicza się do stażu .
-
Gość: arek, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/12/15 13:04:48
witam. jestem zarejestrowany jako 1 pracownik w firmie, na pełny etat,czas nieokreślony.pracuje w tej firmie 2 lata.
dostałem wypowiedzenie 1 miesięczne: w związku z likwidacją stanowiska pracy pracownika -art.30. par.1.pkt 2 kp. czy dostane zasiłek dla bezrobotnych.
-
2010/12/15 14:25:57
"dostałem wypowiedzenie 1 miesięczne: w związku z likwidacją stanowiska pracy pracownika -art.30. par.1.pkt 2 kp. czy dostane zasiłek dla bezrobotnych."

Przy spełnieniu wszystkich wymogów - tak ..
-
Gość: Lutek2000, *.dynamic.chello.pl
2010/12/22 17:23:23
Jestem do 2,5 roku na rencie okresowej.Mam przepracowane 26lat oraz 49lat .Czy jeżeli renta nie zostanie przedłużona będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych? W jakiej wysokości i przez jaki okres? ile czasu mam na zarejestrowanie się w UP po ustaniu renty aby nie stracic prawa do zasiłku?
-
Gość: Lutek2000, *.dynamic.chello.pl
2010/12/22 17:24:57
Czy do zasiłku 120% musi być ukończone 50lat, czy kalendarzowe?
-
2010/12/23 07:16:28
"Czy do zasiłku 120% musi być ukończone 50lat, czy kalendarzowe?"

Potrzebny jest staż co najmniej 20 lat pracy...
-
2010/12/23 07:18:38
"Czy jeżeli renta nie zostanie przedłużona będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych? W jakiej wysokości i przez jaki okres? ile czasu mam na zarejestrowanie się w UP po ustaniu renty aby nie stracic prawa do zasiłku?"

Najlepiej dopytać się o to w urzędzie pracy ...
-
Gość: Albin, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/12/25 17:30:19
pracowałem od 20.05.2009 do 31.10. 2009, następnie od 18.5. 2010 d0 19.10. 2010, oraz od 26.10.2010 do 21. 12. 2010. wszystko pełny etat umowa o prace z najniższym wynagrodzeniem, składki opłacone czy nalezy mi się zasiłek dla bezrobotnych.
I dziękuję ze odpowiedz\ż.
-
2010/12/25 19:47:13
"pracowałem od 20.05.2009 do 31.10. 2009, następnie od 18.5. 2010 d0 19.10. 2010, oraz od 26.10.2010 do 21. 12. 2010. wszystko pełny etat umowa o prace z najniższym wynagrodzeniem, składki opłacone czy nalezy mi się zasiłek dla bezrobotnych. "

Tak
-
Gość: marcia, *.globalconnect.pl
2010/12/29 16:00:53
Witam
Przez 6lat opiekowałam się córką niepełnosprawna która miała orzeczenie o niepełnosprawności .Dostawałam na nią świadczenie pielęgnacyjne ostatnio w wysokości 520 zł ,czy jesli teraz sie zarejestruje to bedzie mi sie należał zasiłek dla bezrobotnych?
-
2010/12/30 08:09:17
"Dostawałam na nią świadczenie pielęgnacyjne ostatnio w wysokości 520 zł ,czy jesli teraz sie zarejestruje to bedzie mi sie należał zasiłek dla bezrobotnych?"

Nie.
-
Gość: , *.adsl.inetia.pl
2010/12/30 11:20:29
Witam pracowalem w Londynie kilka lat placilem tamtejsze ubezpieczenie . Czy nalezy mi sie zasilek . jakie dokumenty mam przedstawic.
-
2010/12/30 11:33:23
"Witam pracowalem w Londynie kilka lat placilem tamtejsze ubezpieczenie . Czy nalezy mi sie zasilek . jakie dokumenty mam przedstawic."

Zasiłek będzie się należał, gdy bezrobotny opłacał składkę na fundusz pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej u pracodawcy zagranicznego
-
Gość: , *.adsl.inetia.pl
2010/12/30 11:51:21
Pracowalem w Londynie jako samozatrudniony placilem ubezpieczenie 2klasy nic nie wiem o funduszu pracy
-
2010/12/30 12:04:13
"Pracowalem w Londynie jako samozatrudniony placilem ubezpieczenie 2klasy nic nie wiem o funduszu pracy"

Składki na Fundusz pracy muszą być płacone..
-
Gość: yniu, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/12/30 21:23:59
Byłam zatrudniona w ostatnich 18 miesiącach przez 11 m-cy (w czasie tych 11 m-cy byłam 4 m-ce na zasiłku chorobowym) Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych. Byłem zatrudniona na pełny wymiar czasu pracy.
-
Gość: Michał, *.dynamic.chello.pl
2010/12/30 23:59:59
Będę bezrobotny od 1 stycznia 2011 (wygaśnięcie umowy). Pracowałem w zakładzie pracy nieprzerwanie 14 miesięcy ( 1 miesiąc umowa o dzieło, 1 miesiąc umowa-zlecenie i rok umowa o pracę pełen etat) i na umowie miałem małe pieniądze, ale nie jestem pewien czy to najniższa krajowa. Jeśli nie- to czy przysługuje mi prawo do zasiłku? (inne wymagania zdaje się spełniać). Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź :)
-
Gość: DOROTA, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/12/31 12:39:39
mam staż pracy 27 lat na pełny etat ,wynagrodzenie 1400 brutto. Czy należy mi się zasiłek, skoro przez ostatnie 18 miesięcy byłam 7 miesięcy na zwolnieniu , dziękuje za odpowiedz .
-
2010/12/31 15:21:09
"mam staż pracy 27 lat na pełny etat ,wynagrodzenie 1400 brutto. Czy należy mi się zasiłek, skoro przez ostatnie 18 miesięcy byłam 7 miesięcy na zwolnieniu , dziękuje za odpowiedz ."

Zasiłek przysługuje osobie, która pozostawała przynajmniej 365 dni w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP..
-
2010/12/31 15:23:00
"Byłam zatrudniona w ostatnich 18 miesiącach przez 11 m-cy (w czasie tych 11 m-cy byłam 4 m-ce na zasiłku chorobowym) Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych. Byłem zatrudniona na pełny wymiar czasu pracy. "

W stosunku pracy trzeba pozostawać przez przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy
-
2010/12/31 15:30:40
"Będę bezrobotny od 1 stycznia 2011 (wygaśnięcie umowy). Pracowałem w zakładzie pracy nieprzerwanie 14 miesięcy ( 1 miesiąc umowa o dzieło, 1 miesiąc umowa-zlecenie i rok umowa o pracę pełen etat) i na umowie miałem małe pieniądze, ale nie jestem pewien czy to najniższa krajowa. Jeśli nie- to czy przysługuje mi prawo do zasiłku? (inne wymagania zdaje się spełniać). Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź :)"

Najlepiej udać się do UP i tam udziela szczegółowych informacji ...

A minimalne wynagrodzenie w 2011 będzie wynosiło 1386 zł
-
Gość: agnieszka13101983, *.nat.umts.dynamic.eranet.pl
2011/01/02 17:11:47
witam mam pytanko bylem zatrudniony przez 3 lata i teraz skonczylam mi sie umowa z 1 sty 2011 czy nalezy mi sie zasilek jesliposiadam 2,2 ha ziemi prosze o pomoc i z gory dziekuje
-
2011/01/03 07:13:20
"witam mam pytanko bylem zatrudniony przez 3 lata i teraz skonczylam mi sie umowa z 1 sty 2011 czy nalezy mi sie zasilek jesliposiadam 2,2 ha ziemi prosze o pomoc i z gory dziekuje"

Jeżeli są spełnione wszystkie warunki do otrzymania zasiłku to tak...
-
Gość: mamusia, *.dynamic.chello.pl
2011/01/04 17:32:14
Witam.
Mam pytanie czy będąc 4 lata na rencie socjalnej od 2006 roku(w między czasie ukończyłam technikum w 2008) i rejestrując sie w UP czy będzie przysługiwało mi prawo do zasiłku?
-
2011/01/04 18:07:26
"Mam pytanie czy będąc 4 lata na rencie socjalnej od 2006 roku(w między czasie ukończyłam technikum w 2008) i rejestrując sie w UP czy będzie przysługiwało mi prawo do zasiłku?"

Nie.
-
Gość: marta, 46.112.231.*
2011/01/06 12:20:53
Jesli w trakcie pracy (od 4 I 2010) nastapiła kilkudniowa przerwa (najwyżej tydzień) w umowie, to jeśli przepracuję rok + ten tydzień (lub wiecej) to będzie mi przysługiwał zasiłek, czy też ta przerwa dzieli okres na pół i bedę mieć już tylko np. pół roku pracy i zasiłek sie nie należy?
-
2011/01/07 07:09:52
"Jesli w trakcie pracy (od 4 I 2010) nastapiła kilkudniowa przerwa (najwyżej tydzień) w umowie, to jeśli przepracuję rok + ten tydzień (lub wiecej) to będzie mi przysługiwał zasiłek, czy też ta przerwa dzieli okres na pół i bedę mieć już tylko np. pół roku pracy i zasiłek sie nie należy?"

W stosunku pracy trzeba pozostawać minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP. Jeżeli ten warunek będzie spełniony oraz pozostałem warunki do otrzymania zasiłku, to będzie on przysługiwał.
-
Gość: kaka, *.flash-net.pl
2011/01/07 20:13:59
od 1 czerwca pracuje na umowe o prace na czas nieokreslony od 11 grudnia poszlam na miecierzynski a od kwietnia na wychowawczy ktory trwa do 11 maja..po tym prawdopodobne umowa zostanie zerwana...czy przysluguje mi potem zasilek??
-
2011/01/08 09:20:48
"od 1 czerwca pracuje na umowe o prace na czas nieokreslony od 11 grudnia poszlam na miecierzynski a od kwietnia na wychowawczy ktory trwa do 11 maja..po tym prawdopodobne umowa zostanie zerwana...czy przysluguje mi potem zasilek??"

Aby należał się zasiłek,to bezrobotny musiał pozostawać w stosunku pracy przez minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP...
-
Gość: Iwona, *.adsl.inetia.pl
2011/01/10 17:43:45
Witam,czy urlop wychowawczy jest zaliczany do stażu pracy?
-
2011/01/10 17:49:35
"Witam,czy urlop wychowawczy jest zaliczany do stażu pracy?"

Tak.
-
Gość: Teresa61ol, *.internetdsl.tpnet.pl
2011/01/10 22:31:33
Mam 61 lat i pracowalam nieprzerwanie przez okres 3 lat do 31 grudnia 2010 roku. Obecnie nie pracuje, ale szukam pracy. Czy w moim wieku nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych, przez jaki okres i w jakiej wysokosci. Dziekuje.
-
Gość: , 217.97.167.*
2011/01/10 22:51:40
Witam, jestem zatrudniona na pełny etat w jednym zakładzie pracy ,a w innym na 1/32 etatu. Jeżeli dostanę wypowiedzenie w pracy na pełnym etacie a nie rozwiażę umowy na 1/32, to czy będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych?
-
Gość: Marcin, *.netburg.pl
2011/01/11 08:58:29
Byłem 10.01.2011 w UP by się zarejestrować. I ku mojemu zdziwieniu pani z informacji powiedziała że nie przysługuje mi zasiłek. Umowę dostałem od nich na czas określony od 18.08.2008-31.12.2010 . Byłem zarejestrowany w okresie od 18.08.2008 do 28.02.2010 w wymiarze na pełny etat natomiast w okresie od 01.03.2010 do 31.12.2010 w wymiarze 1/2 etatu. Czy może ktoś mi to wytłumaczyć czy ta pani miała racje czy po prostu się myliła.
-
2011/01/11 09:12:56
"Czy może ktoś mi to wytłumaczyć czy ta pani miała racje czy po prostu się myliła. "

Pewnie nie są spełnione wszystkie wymogi do otrzymania zasiłku.
-
2011/01/11 09:15:29
"Jeżeli dostanę wypowiedzenie w pracy na pełnym etacie a nie rozwiażę umowy na 1/32, to czy będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych? "

Zasiłek jest dla osób bezrobotnych., a pracując na 1/32 etatu taką osobą się nie jest...
-
2011/01/11 09:18:37
"Czy w moim wieku nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych, przez jaki okres i w jakiej wysokosci."

Zasiłek będzie się należał, gdy będą spełnione wszystkie warunki do jego otrzymania.

Wysokość zależna jest od stażu pracy, a osoby, które ukończyły 50 lat otrzymują go przez 12 miesięcy ..
-
Gość: gosc, *.rdns.blackberry.net
2011/01/11 12:07:03
Czy po odbyciu kilku lat pracy za granica przysluguje mi prawo do zasilku?
Mam 24lat. Posiadam tak?e cale udokumentowanie pracy oraz skladek.
-
2011/01/11 12:23:57
"Czy po odbyciu kilku lat pracy za granica przysluguje mi prawo do zasilku? "

Jeżeli była opłacana składka na Fundusz pracy, to tak ...
-
Gość: otxs, 81.219.222.*
2011/01/11 17:06:44
Witam od października 2009 do sierpnia 2010 na 3/4 etatu a od 1 sierpnia 2010 pracuję na cały etat czy jak zwolniłbym się końcem stycznia 2011 roku to dostałbym zasiłek? Bo już nie wytrzymuję psychicznie tam...proszę o odpowiedź dodam, że umowę mam do końca lipca 2011...bardzo proszę odpowiedź
-
Gość: ass, 178.73.50.*
2011/01/11 17:49:07
Witam. Prowadziłem działalność gospodarczą przez 2 lata. We wrześniu 2010 roku byłem zmuszony ją zamknąć. Opłacałem cały zus, tzn. bez funduszu pracy. Czy przysługuje mi zasiłek???
-
2011/01/11 18:33:45
"Opłacałem cały zus, tzn. bez funduszu pracy. "

Składki na Fundusz pracy muszą być opłacane ...
-
2011/01/11 18:35:47
"Bo już nie wytrzymuję psychicznie tam...proszę o odpowiedź dodam, że umowę mam do końca lipca 2011...bardzo proszę odpowiedź"

Wszystko zależy od tego, czy spełnione są wszystkie warunki do otrzymania zasiłku..
-
Gość: , *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/01/11 18:42:57
Czy należy mi się kuroniówka? Pracuje w jednym zakładzie 5 lat, dostałam wypowiedzenie z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Mąż mój odziedziczył gospodarstwo rolne (ok.5 ha przeliczeniowych) jeszcze przed ślubem, nie jestem współwłaścicielem tego gospodarstwa, figuruje tylko jako żona i domownik. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
-
2011/01/11 18:46:48
"Czy należy mi się kuroniówka? Pracuje w jednym zakładzie 5 lat, dostałam wypowiedzenie z trzymiesięcznym wyprzedzeniem."

Jeżeli jest to praca z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem (obecnie 1386 zł), pracodawca odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy, to tak ...
-
Gość: iwona, *.adsl.inetia.pl
2011/01/11 22:13:15
Czy okres pobierania zasiłku zaliczany jest do stażu pracy?
-
2011/01/11 22:22:02
"Czy okres pobierania zasiłku zaliczany jest do stażu pracy?"

Tak. Ten okres zaliczany jest do uprawnień pracowniczych, tak więc można go potem wliczyć np. do wymiaru urlopu, dodatku za staż pracy czy też nagród jubileuszowych.
Trzeba to będzie udokumentować zaświadczeniem z urzędu pracy.
-
Gość: , *.dynamic.chello.pl
2011/01/12 10:53:20
Witam Mam takie pytanko czy praktyka wlicza mi się w staż pracy , w końcu z tego tez mi odlicza na na fundusze ??
-
Gość: wwweronik, *.krak.tke.pl
2011/01/12 11:06:00
Witam. Jeśli dubluję pytanie to przepraszam. chciałbym tylko dowiedzieć się kilku rzeczy.
Od 01.04.2010 do 31.03.2011 mam umowę o pracę na kwotę 1317 zł. Obecnie jestem na urlopie macierzyńskim. Na czas luty/marzec chciałabym wziąć urlop wychowawczy czy będzie mi się należał zasiłek? Czy żeby mi się należał zasiłek nie mogę brać wychowawczego tylko pracować i poczekać do końca umowy (która na pewno nie będzie przedłużona)?
I czy ukończone studia liczą się do stażu pracy przy zasiłku?
-
2011/01/12 11:06:28
"Mam takie pytanko czy praktyka wlicza mi się w staż pracy , w końcu z tego tez mi odlicza na na fundusze ??"

Tak, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za prace (obecnie 1386 zł)
-
2011/01/12 11:10:01
"Jeśli dubluję pytanie to przepraszam. chciałbym tylko dowiedzieć się kilku rzeczy.
Od 01.04.2010 do 31.03.2011 mam umowę o pracę na kwotę 1317 zł"


Aby otrzymać zasiłek trzeba zarabiać przynajmniej minimalne wynagrodzenie. Od nowego roku ta kwota wzrosła i wynosi 1386 zł..
-
Gość: bożena, *.ip.netia.com.pl
2011/01/12 11:26:32
witam pracowałam na umowę o pracę 5 lat na pół etatu wynagrodzenie 650 żł brutto obecnie jestem na urlopie wychowawczym 2 lata na pewno będę zwolniona czy będzie przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych z góry dziękuję za odpowiedz
-
2011/01/12 11:30:59
"witam pracowałam na umowę o pracę 5 lat na pół etatu wynagrodzenie 650 żł brutto obecnie jestem na urlopie wychowawczym 2 lata na pewno będę zwolniona czy będzie przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych z góry dziękuję za odpowiedz "

Nie. Jednym z wymogów jest minimalne wynagrodzenie za pracę, które od 1.1 2011 r wynosi 1386 zł ..
-
Gość: Majka, *.adsl.inetia.pl
2011/01/14 18:09:08
Przepracowalam rok czasu bez 15 dni. W czasie wymowienia poszlam na zwolnienie,ktore jest do polowy lutego, czy po zwolnieniu i zarejestrowaniu w Urzedzie pracy bedzie przyslugiwal mi zasilek dla bezrobotnych.
-
2011/01/15 11:52:13
"Przepracowalam rok czasu bez 15 dni. W czasie wymowienia poszlam na zwolnienie,ktore jest do polowy lutego, czy po zwolnieniu i zarejestrowaniu w Urzedzie pracy bedzie przyslugiwal mi zasilek dla bezrobotnych."

Zasiłek przysługuje osobie która pozostawała w stosunku pracy przez minimum 365 dni .
-
2011/01/15 15:23:35
Witam!Proszę o pomoc...
od2002r.jestem zatrudniona w firmie na czas nieokreślony w 2007r.urodziłam dziecko i do tego czasu jestem na urlopie wychowawczym.Czy po zwolnieniu się z pracy będzie przysługiwał mi zasiłek?dziękuję i pozdrawiam.
-
2011/01/16 13:50:59
".Czy po zwolnieniu się z pracy będzie przysługiwał mi zasiłek?dziękuję i pozdrawiam"

Przy spełnieniu wszystkich warunków - tak..
-
Gość: BezPracy19, *.devs.futuro.pl
2011/01/17 18:38:17
Te 365 dni to ma być ciągłe (dzień po dniu) czy może to być przerwa między pracą na etacie, a zawartą następnie umową na czas określony ? Ponad 20 lat (21) pracuje stale z przerwa mi pomiędzy jedną pracą, a podjętą druga. Z przerwą pomiędzy nimi nie dłuższą niż 30 dni.
-
2011/01/17 19:49:53
"Te 365 dni to ma być ciągłe (dzień po dniu) czy może to być przerwa między pracą na etacie, a zawartą następnie umową na czas określony ?"

Trzeba pozostawać w stosunku pracy minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP...
-
Gość: Justynka, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/01/18 10:55:20
Witam! Mam 53 lata mam pracuję 32 lata .Załad redukuje etaty i ja znalazłam się wśród zwolnionych .Prawo do zasiłku przedemerytalnego nabywam dopiero za 2 lata.Przez 1 rok będe miała zasiłek dla bezrobotnych to jest dokońca kwietnia roku 2012 .wiem że trzeba przepracować pół roku przynajmniej przed staraniem się o zasiłek przedemerytalny i zarejstrować się ale czytałam tu na forum że trzeba mieć 365 dni przepracowane żeby być zarejstrowanym boje się że nawet gdyby udało mi się namówić jakiegoś pracodawę żeby zatrudnił mnie na pół roku to nic nieda.
-
2011/01/18 11:00:49
....trzeba mieć 365 dni przepracowane żeby być zarejstrowanym boje się że nawet gdyby udało mi się namówić jakiegoś pracodawę żeby zatrudnił mnie na pół roku to nic nieda......

Minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy wymagane jest do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, a nie rejestracji ...
-
Gość: Justynka, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/01/18 11:09:28
Chciałabym doprecyzować .Czyli że nie muszę pobierać zasiłku dla bezrobotnych żeby starać się o zasiłek przedemerytalny.
-
2011/01/18 11:33:43
"Chciałabym doprecyzować .Czyli że nie muszę pobierać zasiłku dla bezrobotnych żeby starać się o zasiłek przedemerytalny."

Żeby móc się starać o świadczenia przedemerytalne, to kobieta musi mieć skończone co najmniej 56 lat, można wcześniej 55 lat, ale, gdy okresy składkowe i nieskładkowe wynoszą 30 lat.

Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie bezrobotnej, która jest zarejestrowana jako bezrobotna i przez co najmniej pół roku pobierała z urzędu pracy zasiłek dla bezrobotnych.


-
Gość: BezPracy19, *.adsl.inetia.pl
2011/01/18 11:53:22
W 18 m-ach pracy przed ew. zasiłkiem musi być zatrudnienie przez 12m-cy tj. 365 DNI.Przepis nic nie mówi o konieczności ciągłości zatrudnienia, daje tym możliwośc bycia bez zatrudnienia przez okres 6 m-cyw tej przestrzeni czasowej. Skąd więc ta nadinterpretacja ?o ciągłości . Ten czas 18 m-cy po prostu daje możliwośc uzbierania 12 m-cy zatrudnienia - tak też można to zinterpretowac . Jest to furtka dla Urzędników. Bowiem jesli by miałq byc ciagłośc to nalezałoby przy 365 dniach uzyc sformułowania " nieprzerwalne lub w ciaglosci. Tego zapisu jest brak. W tym wszystkim codzi o to aby porostu zasiłek przyznac jak najmniejszej ilosci osob.Czyz nie tak jest?!
-
2011/01/18 12:03:51
"Czyz nie tak jest?!"

Nie mnie to oceniać. Nie jestem ustawodawcą ....
-
Gość: BezPracy19, *.adsl.inetia.pl
2011/01/18 12:20:12
Czy konieczne jest odprowadzanie przez pracodawcę ZUS i FP/ Co się dzieje jeśli tego nie uczynił ?. Kto ma być ukarany? pracownik któremu nie przyzna się zasiłku czy pracodawca który złamał przepis !. Dlaczego w takich przypadkach karze się bezrobotnego pozbawiając go zasiłku w UP .Powinno się egzekwować od pracodawcy należne zaległości w trybie niezależnym . Pracownik może nie wiedzieć o działaniach pracodawcy.Co w tym przypadku robić ?.
-
2011/01/18 12:22:47
"Czy konieczne jest odprowadzanie przez pracodawcę ZUS i FP/"

Konieczne jest. No tak się dzieje, ze pracodawcy nie odprowadzają ..

Najlepiej informować o tym PIP ..
-
Gość: martaxxx, *.internetdsl.tpnet.pl
2011/01/19 11:03:51
witam,
czy należy mi sie zasilek dla bezrobotnych jezeli podjelam prace od grudnia 2010 na pelny etat przy najnizszej krajowej po czym od lutego do konca maja bylam na zwolnieniu lekarskim, potem do konca pazdziernika na maciezynskim a listopadzie na wychowawczym. z koncem listopada skonczyla mi sie umowa, czy w takiej sytuacji mam prawo do zasilku?
-
2011/01/19 11:29:40
"czy należy mi sie zasilek dla bezrobotnych jezeli podjelam prace od grudnia 2010 na pelny etat przy najnizszej krajowej po czym od lutego do konca maja bylam na zwolnieniu lekarskim, potem do konca pazdziernika na maciezynskim a listopadzie na wychowawczym. z koncem listopada skonczyla mi sie umowa, czy w takiej sytuacji mam prawo do zasilku?"

Aby otrzymać zasiłek bezrobotny musiał pozostawać w stosunku pracy minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP..
-
Gość: iwona, *.adsl.inetia.pl
2011/01/19 16:37:48
Witam,mam 40 lat i przepracowane ponad 20lat.Przez jaki okres czasu przysługuje mi prawo do zasiłku 6 czy 12 miesięcy?(rozwiązanie umowy o prace z powodu likwidacji zakładu pracy)Dziękuję i Pozdrawiam .
-
Gość: kacper, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/01/19 18:15:33
Witam mam pytanie .Przepracowałem 16 miesięcy w firmie . Za tydzień rozwiązuje umowę o prace za porozumieniem stron . Na jak długi czas będzie przysługiwać mi zasiłek ? z góry dziękuje
-
2011/01/20 08:25:25
"Witam mam pytanie .Przepracowałem 16 miesięcy w firmie . Za tydzień rozwiązuje umowę o prace za porozumieniem stron . Na jak długi czas będzie przysługiwać mi zasiłek ? z góry dziękuje"

6 lub 12 miesięcy. Wszystko zależne jest od stopy bezrobocia w powiecie. Wszystkiego można dowiedzieć się w UP...
-
2011/01/20 08:27:33
"Witam,mam 40 lat i przepracowane ponad 20lat.Przez jaki okres czasu przysługuje mi prawo do zasiłku 6 czy 12 miesięcy.."

Ten okres uzależniony jest od stopy bezrobocia w powiecie... Trzeba pytać w UP...
-
Gość: , *.internetdsl.tpnet.pl
2011/01/20 22:41:18
witam, proszę bardzo o odpowiedź,
prowadziłam działalność gospod.przez 15 lat w ostatnin czasie interes przestał się opłacać zamknęłam firmę ,ale mam zaległość w ZUS rozłożoną na raty(25 mies.) czy w tym przypadku man prawo do zasiłku
-
2011/01/21 06:59:53
"prowadziłam działalność gospod.przez 15 lat w ostatnin czasie interes przestał się opłacać zamknęłam firmę ,ale mam zaległość w ZUS rozłożoną na raty(25 mies.) czy w tym przypadku man prawo do zasiłk"

Raczej nie.. Najlepiej dopytać się w UP...
-
Gość: , *.adsl.inetia.pl
2011/01/21 11:12:44
Witam, mam pytanie. Pracuje od lutego 2010 r na umowę o pracę ale na 3/4 etatu i moje wynagrodzenie brutto wynosi 1300 zł/mc. Do tego mam jeszcze prowizje i zwykle moje wynagrodzenie brutto podstawa + prowizja mieści się w przedziale 1500 - 2500 zł/mc. Umowa kończy mi się w styczniu 2011 i nie zamierzam jej przedłużać, czyli będę spełniać wymóg przepracowania 12 m-cy, ale w tym czasie dwa razy zdarzyło się, że otrzymałam tylko samą podstawę, czyli 1300 zł. Czy w związku z tym otrzymam zasiłek, czy muszę przepracować całe 12 m-cy z wynagrodzeniem minimalnym w każdym miesiącu, czy to może być jakaś średnia?(moja średnia z tych 12 miesięcy będzie wynosiła ponad 1500 zł brutto, czyli więcej niż płaca minimalna). Dziękuję za odpowiedź.
-
2011/01/21 11:32:50
"Czy w związku z tym otrzymam zasiłek, czy muszę przepracować całe 12 m-cy z wynagrodzeniem minimalnym w każdym miesiącu, czy to może być jakaś średnia?(moja średnia z tych 12 miesięcy będzie wynosiła ponad 1500 zł brutto, czyli więcej niż płaca minimalna)."

Ustawa przewiduje,że podstawą naliczania składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy jest kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia i to dopiero daje prawo do zasiłku...
-
Gość: michał, 83.238.147.*
2011/01/21 17:56:22
Witam,
Przyznano mi prawo do zasiłku po upływie 90 dni (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem). Czy długość prawa do zasiłku zostanie skrócone o okres 90 dni ? Wg Art. 73 ust. 1 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia i inst. rynku pracy , wynika, że zostanie skrócony.
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam
Michał
-
2011/01/22 14:37:18
"Czy długość prawa do zasiłku zostanie skrócone o okres 90 dni ? Wg Art. 73 ust. 1 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia i inst. rynku pracy , wynika, że zostanie skrócony. "

Tak..
-
Gość: klaudia48, *.jkns.pl
2011/01/23 18:16:57
Witam mam 48lat po 25latach pracy dostałam od szefa do wyboru albo zwolnienie za porozumieniem stron z 3 miesięcznym wypowiedzeniem lub jak tego nie przyjmę to dostane dyscyplinarne zwolnienie. Czy będzie przysługiwał mi zasiłek dla bez robotnych. ?
-
2011/01/24 07:12:35
"Witam mam 48lat po 25latach pracy dostałam od szefa do wyboru albo zwolnienie za porozumieniem stron z 3 miesięcznym wypowiedzeniem lub jak tego nie przyjmę to dostane dyscyplinarne zwolnienie. Czy będzie przysługiwał mi zasiłek dla bez robotnych. ? "

Tak. Po 90 dniach od rejestracji w UP...
-
Gość: Basiek, 109.110.223.*
2011/01/24 13:58:07
Witam!
Moje pytanie brzmi następująco... pracowałam 361 dni (od 4 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010) w ramach umowy o pracę na czas określony. Wynagrodzenie było wyższe od minimalnego, wszystkie składki były odprowadzane. Zarejestrowałam się więc w UP, a tam poinformowano mnie że brakuje tych kilku dni do otrzymania zasiłku... Jestem od 10 dni zarejestrowana w UP. Dostałam propozycję pracy (ale nie z urzędu pracy) na umowę zlecenie na okres dwóch tygodni - wynagrodzenie 700zł brutto. Czy po wyrejestrowaniu, przepracowaniu tych dwóch tygodni i ponownym zarejestrowaniu, będę miała prawo do zasiłku????
Z góry dziękuję za odpowiedź.
-
2011/01/24 15:10:52
"Czy po wyrejestrowaniu, przepracowaniu tych dwóch tygodni i ponownym zarejestrowaniu, będę miała prawo do zasiłku???? "

Zasiłek przysługuje, jeżeli pozostawało się minimum 365 dni w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.. Do tego podstawą naliczania składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy musi być kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1386 zł) ...
-
Gość: klaudia48, *.jkns.pl
2011/01/24 18:30:55
Przy wypowiedzeniu z pracy jaki musi być artykuł dopisany żeby dostać od razu bezrobocie ?
-
2011/01/24 18:42:46
"Przy wypowiedzeniu z pracy jaki musi być artykuł dopisany żeby dostać od razu bezrobocie ? "

Jeżeli 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron to zasiłek jest po 90 dniach - nie od razu...
-
Gość: , *.bialapodlaska.vectranet.pl
2011/01/25 11:06:09
od 1 11 2010 rokujestem na kuroniowce 15 1 2011 skonczylem 50 lat czy przydluza mi o 6 miesiecy kuroniuwke
-
2011/01/25 12:08:40
"od 1 11 2010 rokujestem na kuroniowce 15 1 2011 skonczylem 50 lat czy przydluza mi o 6 miesiecy kuroniuwke"

Trzeba zapytać się o to w urzędzie pracy ..., bo co urząd to inne obyczaje panują ..:)
-
Gość: klaudia48, *.jkns.pl
2011/01/25 14:17:50
"Przy wypowiedzeniu z pracy jaki musi być artykuł dopisany żeby dostać od razu bezrobocie ? "

"Jeżeli 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron to zasiłek jest po 90 dniach - nie od razu..."

Pracodawca zgodził się nie na porozumienie stron tylko na 3 miesięczne wypowiedzenie dlatego pytam o artykuł jaki ma być na wypowiedzeniu żeby nie dał jakiegoś nie korzystnego.
-
2011/01/25 14:27:13
"Pracodawca zgodził się nie na porozumienie stron tylko na 3 miesięczne wypowiedzenie dlatego pytam o artykuł jaki ma być na wypowiedzeniu żeby nie dał jakiegoś nie korzystnego. "

Ale tu nie ma różnicy, czy umowa będzie rozwiązana za porozumieniem stron, czy za wypowiedzeniem, to i tak zasiłek należy się po 90 dniach...
-
Gość: klaudia48, *.jkns.pl
2011/01/25 14:29:25
Dlaczego ? Jak to normalne zwolnienie jest z zakładu pracy, dzwoniłam do PUP i tam powiedziała Pani że jest od razu przy zwolnieniu.
-
Gość: klaudia48, *.jkns.pl
2011/01/25 14:30:42
To pracownik rozwiązuje umowę ze mną a nie ja.
-
2011/01/25 14:36:31
90 dni, gdy w okresie 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron - tak mówi ustawa..

Proszę sobie poszukać i poczytać..

Żyjemy w takim kraju, że urząd, to mądrzejsi tam pracują ..
-
Gość: klaudia48, *.jkns.pl
2011/01/25 14:38:03
Ale "bezrobotna rozwiązała stosunek pracy" to nie ja rozwiązałam stosunek pracy tylko Pracodawca mnie zwalnia.
-
2011/01/25 14:41:10
"To pracownik rozwiązuje umowę ze mną a nie ja. "

"Ale "bezrobotna rozwiązała stosunek pracy" to nie ja rozwiązałam stosunek pracy tylko Pracodawca mnie zwalnia. "

To, kto w końcu ta umowę rozwiązuje ..:)

-
Gość: klaudia48, *.jkns.pl
2011/01/25 14:42:46
Prezes mnie zwalnia za wypowiedzeniem 3 miesięcznym z pracy.
-
2011/01/25 14:45:24
No to wpisać jakiś błahy powód...
-
Gość: klaudia48, *.jkns.pl
2011/01/25 14:47:54
W PUP powiedzieli że powód ich nie interesuje tylko żeby jakiś artykuł był wpisane.
-
2011/01/25 14:52:11
"W PUP powiedzieli że powód ich nie interesuje tylko żeby jakiś artykuł był wpisane. "

No to w kadrach powinni bez problemu to zrobić...
-
Gość: Sylwia, *.qnt.pl
2011/01/31 08:38:58
Dzień dobry, we wrześniu 2010 (koniec września) zwolniłam się z poprzedniej firmy, do końca listopada byłam jeszcze na zwolnieniu lekarskim, od 1 grudnia podjęłam pracę i właśnie dziś kończy mi się umowa na okres próbny (trzy miesiące). Jeżeli poszłabym zarejestrować się to czy zasiłek dostanę od razu czy z karą za to, że poprzednią umowę rozwiązałam sama??
Dziękuję
-
2011/01/31 08:44:23
"Jeżeli poszłabym zarejestrować się to czy zasiłek dostanę od razu czy z karą za to, że poprzednią umowę rozwiązałam sama?? "

Cytat:

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie:

90 dni, gdy w okresie 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron
-
Gość: pawelb, *.ssp.dialog.net.pl
2011/02/01 10:11:35
czy zasilek wyplacany jest z gory za miesiac czy po miesiacu bycia bezrobotnym?
-
2011/02/01 10:37:47
"czy zasilek wyplacany jest z gory za miesiac czy po miesiacu bycia bezrobotnym?"

Cytat:

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie:

7 dni od rejestracji w urzędzie pracy,

90 dni, gdy w okresie 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron,

180 dni, gdy bezrobotny 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy został dyscyplinarnie wyrzucony z pracy bez wypowiedzenia.
-
2011/02/01 10:58:09
Witam!
Pracuje od kwietnia 2010 w sklepie na umowie o prace z wynagrodzeniem 2060zł brutto, wczoraj szefowa oznajmila,ze zamyka sklep ,bo nie przynosi zysków, wiec czy moge sie starac o zasilek? przed ta praca bylam zatrudniona ponad dwa lata i innej firmie od 10.2007 do 03.2010 roku.
-
2011/02/01 11:03:15
"Pracuje od kwietnia 2010 w sklepie na umowie o prace z wynagrodzeniem 2060zł brutto, wczoraj szefowa oznajmila,ze zamyka sklep ,bo nie przynosi zysków, wiec czy moge sie starac o zasilek? przed ta praca bylam zatrudniona ponad dwa lata i innej firmie od 10.2007 do 03.2010 roku."

W ciągu 18 miesięcy przed rejestracją bezrobotny musiał pozostawać przynajmniej 365 dni w stosunku pracy i otrzymywać przynajmniej minimalne wynagrodzenie (obecnie 1386 zł) . Pracodawca musiał także odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy. Jeżeli to jest spełnione, to zasiłek się należy.
-
2011/02/01 11:05:03
Bardzo dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam
-
2011/02/01 13:24:35
Witam. 31.01.2011 wygasła mi umowa. Miałem możliwość podpisania nowej ale z przyczyn finansowych nie podpisałem...zbyt mała stawka.. W jakim okresie czasu powinienem się zarejestrować w UP i czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?? jeśli tak to po jakim czasie otrzymam.. Pracowałem w okresie od 15.12.2009 do 31.01.2011
-
2011/02/01 13:40:47
"W jakim okresie czasu powinienem się zarejestrować w UP i czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?? jeśli tak to po jakim czasie otrzymam.. Pracowałem w okresie od 15.12.2009 do 31.01.2011 "

Najlepiej zrobić to od razu.

Zasiłek przysługuje, gdy bezrobotny ma minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.. Musiał też otrzymywać minimalne wynagrodzenie (1386 zł) i powinny być odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy.

Zasiłek przysługuje w takim przypadku:

7 dni od rejestracji w urzędzie pracy

-
2011/02/01 13:52:58
Dzięki :) czyli pierwsze pieniądze pojawią sie na koncie za miesiąc ?
-
2011/02/01 14:01:19
"Dzięki :) czyli pierwsze pieniądze pojawią sie na koncie za miesiąc ?"

Cytat:

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie:

7 dni od rejestracji w urzędzie pracy,

90 dni, gdy w okresie 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron,

180 dni, gdy bezrobotny 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy został dyscyplinarnie wyrzucony z pracy bez wypowiedzenia.
-
Gość: , *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/02/01 19:11:07
dostalam zasilek na styczen luty i marzec ale w marcu chca mnie skierowac do pracy a mam male dzieci 4 miesiace. mam pytanie czy moge odmowic podjecia pracy i czy mi zabiora zasilek za marzec i czy jak nie mam z kim,ich zostawic to czy moge nie podjac zatrudnienia a dalej miec status osoby bezrobotnej. odpiszcie prosze o porade
-
2011/02/01 19:19:51
"dostalam zasilek na styczen luty i marzec ale w marcu chca mnie skierowac do pracy a mam male dzieci 4 miesiace. mam pytanie czy moge odmowic podjecia pracy i czy mi zabiora zasilek za marzec i czy jak nie mam z kim,ich zostawic to czy moge nie podjac zatrudnienia a dalej miec status osoby bezrobotnej."

Cytat:

Utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych zostaje utracone, gdy:

skończył się okres, na który został przyznany,

osoba bezrobotna odmawia bez uzasadnienia przyjęcia propozycji pracy, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych, robót publicznych, czy poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym,

osoba bezrobotna bez powodu nie podejmie m.in. szkolenia, stażu.

Na samym końcu artykułu jest także link Zobacz, kiedy stracisz prawo do zasiłku dla bezrobotnych...

wiec można sobie poczytać...
-
Gość: moni28, *.centertel.pl
2011/02/01 19:39:32
witam!
z dniem porodu wygasła moja umowa o prace, urlop macierzyński skończył mi się 30.12.2010r, do tej pory nie zarejestrowałam się w urzędzie pracy. czy rejestrując się teraz będzie mi przysługiwał zasiłek i jak długo będzie on trwał, mam troje małych dzieci. acha i czy będę miała jakąś karę że od razu się nie zarejestrowałam? bardzo proszę o szybką odpowiedź. z góry dziękuję
-
2011/02/01 19:45:28
"z dniem porodu wygasła moja umowa o prace, urlop macierzyński skończył mi się 30.12.2010r, do tej pory nie zarejestrowałam się w urzędzie pracy. czy rejestrując się teraz będzie mi przysługiwał zasiłek i jak długo będzie on trwał..."

Zasiłek będzie przysługiwał, gdy pozostawało się w stosunku pracy przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP, zarabiało sie przynajmniej minimalne wynagrodzenie (1386 zł) i pracodawca odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy.

Zasiłek wypłacany jest przez 6 lub 12 miesięcy, zależy to od stopy bezrobocia w powiecie. Wszystko opisane jest w artykule ..:)
-
Gość: ostrolenkaleon, *.core.ynet.pl
2011/02/01 22:40:27
witam mam taki problem pracowałem przez 6 miesięcy na umowę zlecenie i dostawałem mniej niż najniższa krajowa a potem przez 10 miesięcy na umowę zlecenie na pełny etat za najniższe wynagrodzę nie czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych ??? za odpowiedz dziękuje
-
2011/02/02 07:52:10
"witam mam taki problem pracowałem przez 6 miesięcy na umowę zlecenie i dostawałem mniej niż najniższa krajowa a potem przez 10 miesięcy na umowę zlecenie na pełny etat za najniższe wynagrodzę nie czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych ??? za odpowiedz dziękuje"

Musi to być przynajmniej 365 dni z minimalnym wynagrodzeniem (obecnie 1386 zł)
-
Gość: mycha1977, *.nat.umts.dynamic.eranet.pl
2011/02/02 10:45:10
Witam
obecnie znajduje sie w okresie dwutygodniowego wypowiedzenia. Jestem zatrudniona od 05.11.2001r. jest to mój czwarty pracodawca jednakże nie mam ani jednego dnia przerwy w zatrudnieniu. Moje pytanie dotyczy kwesti ewentualnego dodatku do zasiłku dla bezrobotnych ze względu na sprawowanie opieki nad dziećmi - nie jestem matka samotnie wychowującą dzieci, dzieci nie mają alimentów, rent ani zadnych zasiłków czy dodatków; maż osiąga wynagrodzenie dyskwalifikujące nas do korzystania z pomocy osrodka pomocy społecznej. Nie mamy uprawnień również do świadczeń rodzinnych. Dzieci mają 6 i 2 lata. Czy poza podstawowym zasiłkiem dla bezrobotnych coś jeszcze moge uzyskać?
-
2011/02/02 10:59:11
"Czy poza podstawowym zasiłkiem dla bezrobotnych coś jeszcze moge uzyskać? "

Dodatek aktywizacyjny, gdy podejmie się zatrudnienie lub inna prace zarobkową...
-
Gość: Mira, *.adsl.inetia.pl
2011/02/02 15:28:54
Dzień dobry!
Prowadziłam działalność gospodarczą od marca 2007 roku. Po 2 latach opłacałam pełną składkę oraz składkę na FP. Po przekroczeniu 55 lat składki FP nie opłacam. Obecnie zamykam działalność. W ZUS okresy składkowe i nieskładkowe przekroczyły 20 lat.
Czy będzie mi przysługiwał po rejestracji w UP zasiłek dla bezrobotnych?
-
2011/02/03 07:02:55
"Prowadziłam działalność gospodarczą od marca 2007 roku. Po 2 latach opłacałam pełną składkę oraz składkę na FP. Po przekroczeniu 55 lat składki FP nie opłacam. Obecnie zamykam działalność. W ZUS okresy składkowe i nieskładkowe przekroczyły 20 lat.
Czy będzie mi przysługiwał po rejestracji w UP zasiłek dla bezrobotnych?"


Musi to być robione przez 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.

Wtedy będzie przysługiwał zasiłek.
-
Gość: Mira, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/02/03 08:29:49
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Rozumiem, że nie opłacanie obecnie FP nie ma wpływu na uprawnienie.
Pozdrawiam.
M
-
2011/02/03 08:48:24
"Rozumiem, że nie opłacanie obecnie FP nie ma wpływu na uprawnienie. "

Ważne, by była opłacana w ciągu tych minimum 365 dni, które uprawniają do pobierania zasiłku...
-
Gość: Mira, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/02/03 08:55:52
Niestety nie była opłacana, gdyż z racji wieku ( powyżej 55 lat) byłam z niej zwolniona.
Czy w takim razie zasiłek nie będzie się należał?
-
Gość: Mira, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/02/03 09:11:07
Jeśli zasiłek nie będzie przysługiwał, czy mogłabym wstecznie zapłacić składki na FP.
Jeszcze nie zamknęłam działalności.
-
2011/02/03 09:35:41
"Niestety nie była opłacana, gdyż z racji wieku ( powyżej 55 lat) byłam z niej zwolniona.
Czy w takim razie zasiłek nie będzie się należał?"


No składki są wymogiem, ale trzeba się dopytać w UP, jak to jest w sytuacji, gdy się jest z niej zwolnionym...
-
2011/02/03 09:36:51
"Jeśli zasiłek nie będzie przysługiwał, czy mogłabym wstecznie zapłacić składki na FP.
Jeszcze nie zamknęłam działalności. "


Pewnie tak. W UP udzielą szczegółowych informacji..
-
Gość: Mira, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/02/03 09:41:06
Bardzo dziękuję! Pędzę do UP :-)
Serdecznie pozdrawiam!
M
-
Gość: Mira, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/02/03 10:56:34
W UP poinformowano mnie, że zasiłek będzie się należał, mimo nie opłaconych składek na FP ( z uwagi na zwolnienie z racji wieku)
Jeszcze raz dziękuje za porady i pozdrawiam.
-
Gość: czarnaporzeczka, 109.243.237.*
2011/02/03 12:10:48
Jestem zarejestrowana w urzędzie pracy. Zwolniłam się z pracy za porozumieniem stron. Zasiłek przysługiwał mi więc po 90 dniach. Przez 3 miesiące pobierałam zasiłek, a po ich upływie dowiedziałam się, że upłynął maksymalny okres pobierania zasiłku, czyli 6 miesięcy i zasiłek mi już nie przysługuje. Zaznaczam, że zasiłek pobierałam przez 3 miesiące. Nigdzie takiej informacji nie znalazłam, ze na mocy wypowiedzenia umowy o pracy za porozumieniem stron zasiłek przysługuje mi tylko przez 3 miesiące
-
2011/02/03 12:20:13
"Zaznaczam, że zasiłek pobierałam przez 3 miesiące. Nigdzie takiej informacji nie znalazłam, ze na mocy wypowiedzenia umowy o pracy za porozumieniem stron zasiłek przysługuje mi tylko przez 3 miesiące"

Zasiłek przysługiwał po 90 dniach karencji ...czyli równa się to 3 miesiące ...

Został przyznany na 6 miesięcy. 6 miesięcy - 3 miesiące karencji = 3 miesiące pobierania zasiłku...
-
Gość: monika, *.adsl.inetia.pl
2011/02/03 13:09:17
Dzień dobry,
Moja siostra wróciła na stałe z Anglii, gdzie pracowała 5 lat. Zarejestrowała się w UP tydzień po przyjeździe. Posiada wszystkie dokumenty od poprzedniego pracodawcy. Powiedziano jej jednak, że nie przysługuje jej zasiłek, chyba że przepracuje rok u nowego pracodawcy i zostanie przez niego zwolniona...
Bardzo proszę o podpowiedź, czy decyzja UP jest słuszna?
Pozdrawiam
Monika
-
2011/02/03 14:20:09
"Powiedziano jej jednak, że nie przysługuje jej zasiłek, chyba że przepracuje rok u nowego pracodawcy i zostanie przez niego zwolniona...
Bardzo proszę o podpowiedź, czy decyzja UP jest słuszna? "


Pewnie nie był spełniony ten zapis:

"bezrobotny opłacał składkę na fundusz pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej u pracodawcy zagranicznego"

Nie była opłacana składka - zasiłek nie przysługuje ...
-
Gość: monika, *.adsl.inetia.pl
2011/02/03 14:31:10
Dziękuję za odpowiedź. Chciałabym jednak dodać, że pani w UP nie spojrzała na dokumenty, które siostra miała przy sobie. Wykreśliła jej ten ostatni okres pracy za granicą z karty rejestracyjnej i powiedziała, że to(?) się nie liczy(?).
Hmm....
-
2011/02/03 14:36:12
"Wykreśliła jej ten ostatni okres pracy za granicą z karty rejestracyjnej i powiedziała, że to(?) się nie liczy(?).
Hmm...."


No, bo jeżeli nie była opłacana składka, to się nie liczy do stażu, który jest potrzebny, by otrzymać zasiłek..
-
Gość: monika, *.internetdsl.tpnet.pl
2011/02/03 17:00:55
pewnie racja, gdyby chociaz pani zechciala zajrzeć w dokumenty siostry, bo tak jak napisalam nawet na nie nie spojrzała :(. ot, zwyczajnie przekreślila lub jak kto woli podkreśliła....
Pozdrawiam
Monika
-
2011/02/06 15:56:29
Witam,zostałam zatrudniona 20-04-10,jednak po miesiącu pracy poszłam na zwolnienie bo dziecko zachorowało na cukrzyce a potem byłam na zwolnieniu ciążowym.Pracodawca przedłużył umowe mi do daty porodu czyli do 23-01-11 od tego momentu jestem na urlopie macierzyńskim.Czy po macierzyńskim mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych?
-
2011/02/07 07:20:27
"Czy po macierzyńskim mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych?"

Minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy, przynajmniej minimalna pensja (1386 zł) + składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy i zasiłek będzie się należał..
-
2011/02/07 17:50:47
Witam,ale umowe mam od 20-04-10 do 23-01-11 a macierzyński bedzie wypłacał mi bedzie zus?Czy w zwiazku z tym bedzie mi sie nalezal zasilek?
-
2011/02/07 17:55:46
Witam,ale umowe mam od 20-04-10 do 23-01-11 a macierzyński bedzie wypłacał mi bedzie zus?Czy w zwiazku z tym bedzie mi sie nalezal zasilek?

Nie ma minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy ...
-
Gość: maja, *.opera-mini.net
2011/02/08 20:21:37
Mam pytanie. Czy należy mi się zasiłek jeśli miałam umowę równo na rok,ale przez ten okres byłam sporo czasu na zwolnieniu a później na zasiłku macierzyńskim. Na zwolnieniu byłam okolo 6 miesiecy.
-
2011/02/08 21:39:01
"Mam pytanie. Czy należy mi się zasiłek jeśli miałam umowę równo na rok,ale przez ten okres byłam sporo czasu na zwolnieniu a później na zasiłku macierzyńskim. Na zwolnieniu byłam okolo 6 miesiecy."

Liczy się minimum 365 dni pozostawiania w stosunku pracy ...

Ważne też jest to jaka była płaca (musi być przynajmniej minimalne wynagrodzenie) i czy pracodawca odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
-
Gość: kaba13@wp.pl, *.cable.smsnet.pl
2011/02/09 00:09:32
Pracowałam ponad 3 lata na pełnym etacie brutto 1700,od 01.11.2010 zmieniono mi etat na 3/4 ,ale osiągam najnizsza krajową,zato prcodawca nie płaci za mnie na fundusz pracy bo mam skonczone 56 lat (w czrewcu 2011 57 lat) wg Ustawy nie musi,czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych,jezeli zwolniona zostanę w sierpniu.
-
2011/02/09 07:09:02
"Pracowałam ponad 3 lata na pełnym etacie brutto 1700,od 01.11.2010 zmieniono mi etat na 3/4 ,ale osiągam najnizsza krajową,zato prcodawca nie płaci za mnie na fundusz pracy bo mam skonczone 56 lat (w czrewcu 2011 57 lat) wg Ustawy nie musi,czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych,jezeli zwolniona zostanę w sierpniu."

Tak..
-
Gość: martajm, 77.252.72.*
2011/02/10 10:46:16
Mam pytanko, pracowałam przez 4 miesiace na umowe zlecenie, nastepnie przez prawie 8 na umowę o pracę (do dnia porodu), w tej chwili jestem na urlopie macierzyńskim, ale zastanawiam się czy przysługiwać mi będzie zasiłek dla bezrobotnych po skończonym urlopie macierzyńskim. Jeśli ktoś się orientuje to proszę o odpowiedź.
-
2011/02/10 11:07:28
"Jeśli ktoś się orientuje to proszę o odpowiedź."

Jeżeli w dniu rejestracji w UP będzie minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy, pensja wynosiła przynajmniej minimalne wynagrodzenie (1386 zł) i pracodawca odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, to tak ... :)
-
Gość: , *.dynamic.chello.pl
2011/02/10 15:05:33
Witam od 28 stycznia mam prawo do zasilku w zwiazku z tym mam pytanie czy zasilek dostane w lutym i czy bedzie to calosc (przyznano mi 120%) czy tylko za te kilka dni?
-
2011/02/10 15:18:56
"Witam od 28 stycznia mam prawo do zasilku w zwiazku z tym mam pytanie czy zasilek dostane w lutym i czy bedzie to calosc (przyznano mi 120%) czy tylko za te kilka dni?"

Za kilka dni
-
Gość: ala2505, *.cdma.centertel.pl
2011/02/12 16:28:04
witam, od października 2009 pracuje w firmie, teraz chciałabym się zwolnić (za porozumieniem stron) ponieważ chcę wyjechać na 3 mies. do Francji do pracy, czy w związku z tym należy mi się zasiłek i kiedy bym musiała zarejestrować się zaraz po zwolnieniu czy mogę po powrocie z zagranicy i wtedy złożyć wniosek...proszę o pomoc...
-
2011/02/12 17:10:14
"witam, od października 2009 pracuje w firmie, teraz chciałabym się zwolnić (za porozumieniem stron) ponieważ chcę wyjechać na 3 mies. do Francji do pracy, czy w związku z tym należy mi się zasiłek i kiedy bym musiała zarejestrować się zaraz po zwolnieniu czy mogę po powrocie z zagranicy i wtedy złożyć wniosek...proszę o pomoc..."

Można zarejestrować się teraz,zasiłek w takim przypadku (zwolnienie za porozumieniem stron) i tak będzie wypłacany po 90 dniach ...
-
Gość: , *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/02/12 21:31:33
witam mam przepracowane 2lata na pelny etat mialam mala przerwe 34 dni podjelam ponownie prace na 1/2 etatu.ukonczylam prace 17.07.2010 podjelam 20.08.2010.pracuje do dnia dzisiejszego czy nalezy mi sie zasilek za ten okres 2 lat
-
2011/02/13 13:47:01
"witam mam przepracowane 2lata na pelny etat mialam mala przerwe 34 dni podjelam ponownie prace na 1/2 etatu.ukonczylam prace 17.07.2010 podjelam 20.08.2010.pracuje do dnia dzisiejszego czy nalezy mi sie zasilek za ten okres 2 lat"

Zasiłek przysługuje m.in, gdy pozostawało się w stosunku pracy minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP..
-
Gość: zenobia456@wp.pl, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/02/14 15:58:05
odpowiedzi Pana nie sa poparte ustawami i to jest dziwne prosze podac nr ustawy ,która mówi ze zostałes zwolniony dyscyplinarnie przepracowałem wymagane 365 itd dni a zasiłek nalezy sie tylko pół roku prosze mi podac podstawe prawna zaznaczam ze mieszkam w regiony ,który ma duzy procent bezrobocia
-
2011/02/14 17:53:44
"odpowiedzi Pana nie sa poparte ustawami i to jest dziwne prosze podac nr ustawy ,która mówi ze zostałes zwolniony dyscyplinarnie przepracowałem wymagane 365 itd dni a zasiłek nalezy sie tylko pół roku prosze mi podac podstawe prawna zaznaczam ze mieszkam w regiony ,który ma duzy procent bezrobocia"

Proszę bardzo: Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Proszę wygooglować i poczytać :)

Takie są przepisy, można iść, zadzwonić do UP 9i tam odpowiedź będzie taka sama...
-
Gość: , *.dynamic.chello.pl
2011/02/14 20:05:59
Witam!
Pracowałem wcześniej w Norwegii (udokumentowany na E-301 od 01.1.2009 do 04.042010r.) i złożyłem wniosek do PUP o zasiłek dn.01.06.2010r.,póżniej 16.06.2010r.do WUP z uwagi na brak druku E-301.
Decyzją 20 stycznia 2011r.odwiesił o zawieszniu postępowania z uwagii na dostarczenie E-301 przez właściwą instytucję w Norwegii.
Decyzją z dn.7luty 2011r.WUP-Katowice odmówił mi prawa do zasiłku z powodu podjęcia pracy od 09.11.2010r.uzasadnianąc art 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.(t.j. Dz.U. z 2008r. nr 69,poz.415 z póżniejszą zm.)
Pytanie:
Czy to właściwa decyzja skoro cały czas informowano mnie (ustnie),że chwilą otrzymania E-301 zasiłek zostanie mi przyznany od dnia złozenia wnisku t.j.16.06.2010r.
Nadmieniam też mam w Polsce udokumentowany 25 letni staż pracy t.j.od 28 luty.1981 do 07.08.2006,pózniej 21.08.2006r.w Norwegii.
Bardzo proszę o poradę
-
2011/02/14 20:31:30
"Czy to właściwa decyzja skoro cały czas informowano mnie (ustnie),że chwilą otrzymania E-301 zasiłek zostanie mi przyznany od dnia złozenia wnisku t.j.16.06.2010r.
Nadmieniam też mam w Polsce udokumentowany 25 letni staż pracy t.j.od 28 luty.1981 do 07.08.2006,pózniej 21.08.2006r.w Norwegii. "


Podejmując pracę traci się status osoby bezrobotnej, tak więc zasiłek nie może się należeć..

-
Gość: cejero8, *.nat.umts.dynamic.eranet.pl
2011/02/16 10:51:20
przepracowałem 5 lat,ostatnie pół roku byłem na zwolnieniu lekarskim.Czy zostanie mi przyznany zasiłek jeśli rozwiąże umowe z własnej inicjatywy?
-
2011/02/16 14:04:30
"przepracowałem 5 lat,ostatnie pół roku byłem na zwolnieniu lekarskim.Czy zostanie mi przyznany zasiłek jeśli rozwiąże umowe z własnej inicjatywy?"

Tak, ale dopiero po 90 dniach od rejestracji w UP.

Cytat:

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie:

90 dni, gdy w okresie 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron..
-
2011/02/16 18:26:34
W jakiej wysokości należy się zasiłek dla bezrobotnych po 36 latach pracy wiek 56 lat.
Rozwiązanie umowy za porozumieniem z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
-
2011/02/16 18:33:15
"W jakiej wysokości należy się zasiłek dla bezrobotnych po 36 latach pracy wiek 56 lat. "

120 % zasiłku podstawowego...
-
Gość: Ania, 195.205.154.*
2011/02/19 13:08:35
Mój zakład pracy ma być likwidowany i w związku z tym mam pytanie jak długo i w jakiej wysokości po przepracowaniu 11lat należała będzie mi tzw.kuroniówka?
-
2011/02/19 18:06:07
"Mój zakład pracy ma być likwidowany i w związku z tym mam pytanie jak długo i w jakiej wysokości po przepracowaniu 11lat należała będzie mi tzw.kuroniówka?"

100 % zasiłku podstawowego.

A okres pobierania uzależniony jest od stopy bezrobocia w danym powiecie. Może to być 6 lub 12 miesięcy .
-
2011/02/21 14:26:19
Witam,chciałam sie dowiedziec czy jak pobierałam tylko 1 m-ac zasiłku dla bezrobotnych to po przepracowaniu nie całego roku(pracacod 20-04-2010 do 23-01-2011) dalej moge pobierac reszte zasiłku?pobierałam tez dodatek aktywizacyjny.
-
2011/02/21 14:39:20
"Witam,chciałam sie dowiedziec czy jak pobierałam tylko 1 m-ac zasiłku dla bezrobotnych to po przepracowaniu nie całego roku(pracacod 20-04-2010 do 23-01-2011) dalej moge pobierac reszte zasiłku?pobierałam tez dodatek aktywizacyjny."

Trzeba pozostawać w stosunku pracy minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracja w UP...
-
Gość: Dotka, *.bialnet.com.pl
2011/02/22 20:26:52
Witam. Pracuje od 24 maja 2010 roku na 3/4 etatu. Jesli zakoncze prace 24 maja 2011 roku to czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych??
-
Gość: AnnnaSzcz, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/02/22 20:57:13
Witam,
Przez 4 lata do 2010 roku do listopada miałam umowę o pracę na pełny etat. od grudnia mam 1/2 etatu z kwotą minimalną 800 zł więc nie mieszczę się w minimalnej pensji jaka jest potrzebna aby mieć zagwarantowany zasiłek dla bezrobotnych. Proszę o przedstawienie mi dokładnych wytycznych jaką kwotę powinnam miec aby dostać zasiłek. prosze o szybką odpowiedź.
Z góry Dziekujęę bardzo
-
2011/02/23 13:53:14
"Witam. Pracuje od 24 maja 2010 roku na 3/4 etatu. Jesli zakoncze prace 24 maja 2011 roku to czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych??"

Wszystko zależy od tego, czy zarabiało sie w tym czasie przynajmniej minimalne wynagrodzenie (1386 zł) i czy pracodawca odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
 
1 , 2 , 3 , 4