Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Amortyzacja środków trwałychAmortyzacja: środki trwałeKażdy przedsiębiorca prędzej czy później musi zmierzyć się z tak egzotycznym zjawiskiem jak amortyzacja. Dlaczego? Dlatego, że żadnej działalności nie da się prowadzić bez podstawowego chociażby tylko wyposażenia, takiego jak komputer, drukarka, telefon czy samochód. Potrzebne jest też chociaż małe biuro, biurko, krzesło itd. Aby to wyposażenie zdobyć, najczęściej trzeba je dla firmy kupić albo nabyć w jakikolwiek inny sposób, jeśli ten jest tylko legalny. I tu pojawia się kłopot zwany amortyzacją.

Z przepisów podatkowych wynika bowiem wprost, że taki kupiony dla firmy sprzęt nie może być ot tak sobie wrzucony w koszty na podstawie faktury na jego zakup czy też innego dokumentu potwierdzającego nabycie jego własności. A raczej nie zawsze może być tak potraktowany.

Część firmowych zakupów rzeczowych musi być traktowana jako tzw. środek trwały, a jeśli zakup ma charakter zakupu nie rzeczy, a prawa, jako wartość niematerialna i prawna. W takim przypadku trzeba stosować przepisy o amortyzacji, choć niekoniecznie będziemy taką rzecz czy prawo amortyzować. Najpierw jednak słowo o tym, czym jest amortyzacja. Otóż jest to sposób rozliczania kosztów zakupu (lub nabycia w inny sposób) takich rzeczy i praw, które nie zużywają się jednorazowo, czyli które można używać wiele razy lub używać w sposób ciągły przez jakiś czas.

Jeśli zatem kupujemy gwoździe, które w normalnych warunkach zużywa się tylko raz, po to by jakieś rzeczy ze sobą połączyć (to, że taki gwóźdź można później odzyskać i wykorzystać ponownie, nie ma tu znaczenia, bo normalnie przewiduje się jego jednorazowe zużycie), przepisami o amortyzacji martwić się nie trzeba. Jeśli jednak jest to komputer, który normalnie przeznaczony jest do użytkowania w dłuższym czasie, to nawet gdybyśmy chcieli go użyć raz, przepisami o amortyzacji trzeba się już martwić.

W dużym uproszczeniu sama amortyzacja polega na tym, że do kosztów wpisujemy nie cały wydatek na rzecz lub prawo, ale określoną przez przepisy jego część. Inaczej mówiąc, zakup trafia w koszty w dłuższym czasie, różnym w zależności od tego, jakie przepisy przewidziały dla niego normatywne (czyli założone) okresy użytkowania.

Nawet jednak takie rzeczy i prawa, które nie służą do jednorazowego użytku, mogą być czasem wpisane do kosztów od razu. Otóż co do zasady środkiem trwałym jest wszystko, co zamierzamy używać na potrzeby firmy dłużej niż rok. To prosta zasada. Zamierzasz używać rok i dłużej: środek trwały. Zamierzasz używać krócej: nie środek trwały. Chyba że się pomylimy. Jeżeli przewidywaliśmy, że coś będzie używane krócej niż rok, a będziemy tego używali dłużej, to z chwilą przekroczenia rocznego okresu użytkowania czeka nas droga przez mękę. Po pierwsze, wydatek na zakup tego czegoś musimy wyrzucić z kosztów (odjąć go od kosztów lub wystornować, w zależności od tego, jaką terminologię ktoś woli stosować).

Po drugie, trzeba ułożyć plan amortyzacji i wyliczyć odpisy amortyzacyjne. Po trzecie, należy zapłacić karne odsetki za to, że nasze koszty przez cały ten okres były wyższe, niż być powinny. Te zasady dotyczą w praktyce jednak tylko takich rzeczy i praw, których wartość w chwili nabycia (tzw. wartość początkowa, a zatem nie sama cena,ale i np. koszty montażu, gdy takie były) jest wyższa niż 3,5 tys. zł. Jeśli była niższa, otwiera się przed nami morze możliwości, a karne odsetki zupełnie nam nie grożą.


Środek trwały (a także wartość niematerialna i prawna) to coś takiego, co w firmie będzie używane dłużej niż rok. To jednak reguła, od której przewidziano wyjątkowo ważny wyjątek. Otóż w praktyce jest tak tylko z tymi składnikami, które kosztują powyżej 3,5 tys. zł. Jeśli kosztowały mniej, mamy trzy możliwości. Pierwsza – nie uznawać takiej rzeczy za środek trwały i od razu wpisać rzecz w koszty. Druga – uznać rzecz za środek trwały i dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, czyli wpisać całą kwotę w koszty, a rzecz umieścić w ewidencji środków trwałych.

Trzecia – uznać rzecz za środek trwały i normalnie amortyzować, czyli wpisywać w koszty podatkowe po kawałku. Wybór jednego z tych sposobów postępowania należy do nas. Biorąc to pod uwagę, można zatem uznać, że zakup każdej rzeczy czy prawa, których początkowa wartość ustalona zgodnie z przepisami o amortyzacji jest niższa niż 3,5 tys. zł, może być od razu zaliczony do kosztów podatkowych, nawet jeśli rzeczy te lub prawa będą używane dłużej niż rok. I to bez narażania się na konsekwencje w postaci karnych odsetek z powodu przekroczenia rocznego okresu użytkowania. Proste, wygodne rozwiązanie.

Czym są środki trwałe

Prawo podatkowe pozwala na dokonywanie amortyzacji określonych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przy czym amortyzacja jest obowiązkiem, a nie prawem podatnika. Co ważne, odpisów amortyzacyjnych należy dokonywać, nawet jeśli w świetle przepisów podatkowych nie są one zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Amortyzacji podlegają, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

■ budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

■ maszyny, urządzenia i środki transportu,

■ inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 ustawy o PIT. To właśnie takie składniki majątku nazywane są środkami trwałymi.

Amortyzacji podlegają również, niezależnie od przewidywanego okresu używania:

■ przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane inwestycjami w obcych środkach trwałych,

■ budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie,

■ składniki majątku, niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy określonej w art. 23a pkt 1, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników (jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a ustawy odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający), które również zaliczane są do środków trwałych,

■ tabor transportu morskiego w budowie, sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w grupie statki o symbolu 35.11, zaliczone do branży 1051–1053 Systematycznego Wykazu Wyrobów (SWW) Głównego Urzędu Statystycznego.

W przypadku składników majątku nie dokonuje się amortyzacji. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami nie podlegają amortyzacji następujące wartości niematerialne i prawne:

■ prawa wieczystego użytkowania gruntów,

■ wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w inny sposób niż w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania, gdy przyjęte składniki majątku są zaliczane do składników majątku używającego,

■ budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu,

■ dzieła sztuki i eksponaty muzealne.

Amortyzacji nie podlegają również składniki majątku (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne), które nie są używane na skutek zaprzestania działalności, w której te wartości były używane. W tym przypadku wartości te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaprzestano tej działalności.

PRZYKŁAD: Skutki zaprzestania działalności Podatnik dysponuje prawem do znaku towarowego na markową wodę mineralną. We wrześniu 2009 r. firma zarzuciła jednak produkcję wody mineralnej, koncentrując się na prowadzonej dotychczas równocześnie z produkcją wody produkcji soków owocowych.

W związku z zaprzestaniem produkcji wody mineralnej podatnik przestał korzystać ze znaku towarowego. Oznacza to, że powinien zaprzestać amortyzacji znaku towarowego począwszy od października 2009 r.


Autor: Marek Kutarba
środa, 16 czerwca 2010, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu:
Komentarze
2017/06/13 12:42:21
Niewielu przedsiębiorców wie, że może amortyzować i rejestrować swoje znaki, żeby je chronić. A szkoda, bo to zapewnia dużo bezpieczeństwa i przede wszystkim pozwala się domagać swoich praw względem własnej marki. Potrzebna taka edukacja w społeczeństwie!