Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Pozew o podwyższenie alimentów - wzór


Kiedy można wystąpić o podwyższenie alimentów na dziecko?Można to zrobić zawsze, gdy potrzeby dziecka się zwiększają (np.rozpoczyna naukę, a to się wiąże z nowymi wydatkami, dziecko przewlekle choruje, a wiec koszty leków, rehabilitacji). Z wnioskiem o podwyższenie alimentów w imieniu małoletniego dziecka występuje jego opiekun (matka/ojciec).

Pozew możemy napisać na komputerze lub odręcznie. Przygotowujemy go w dwóch egzemplarzach (sąd przesyła jeden egzemplarz pozwanemu,a więc musi być podany jego dokładny adres zamieszkania). Pozew należy uzasadnić. Najlepiej zrobić to krótko i zwięźle.

Należy także wymienić w pozwie dowody (uzasadni to podwyżkę alimentów). Do pozwu dołączamy też załączniki, które będą poparciem dowodów.

Gdy potrzebne są pieniądze na naukę dziecka, to jako załączniki dołączyć trzeba rachunki opłat za dodatkowe zajęcia (np. nauka języka obcego). Gdy potrzebujemy pieniędzy na leczenie, to do pozwu trzeba załączyć rachunki np. za leki. W sądzie należy będzie też okazać dokumentacje leczenia dziecka. 

Pozew z załączonymi dokumentami można złożyć do sądu rejonowego, który jest właściwy dla naszego miejsca zamieszkania lub adresu miejsca zamieszkania pozwanego.

Pozew o podwyższenie alimentów - jak napisać?


Data. Nazwa sądu
- w prawnym górnym rogu pozwu wpisujemy datę jego sporządzenia, a także nazwę miejscowości. Poniżej wpisujemy nazwę sądu rejonowego, do którego kierowany jest pozew (może to być sąd, który jest właściwy dla dzielnicy, w której mieszkamy).

Dane powoda i pozwanego - w górnym lewym rogu pozwu wpisujemy imię i nazwisko dziecka i swoje dane, bo w sądzie występujemy w jego imieniu. Podajemy tez dane pozwanego.

Żądania - Pozew zaczynamy od tego, że  w imieniu małoletniego dziecka występujemy o podwyższenie alimentów. Wpisujemy kwotę alimentów, jakiej obecnie żądamy.

Uzasadnienie - tutaj uzasadniamy żądanie podwyższenia alimentów. Piszemy zwięźle i krótko o tym, jaka jest nasza sytuacja materialna. Należy napisać ile zarabiamy i czy oprócz tego mamy jakieś inne dochody. Wyliczamy też miesięczne wydatki na dziecko (koszty wyżywienia, zakupu odzieży, podręczników i przyporów szkolnych). Warto miesięcznych wydatków doliczyć też koszty wypoczynku dziecka podczas ferii i wakacji. Podajemy też (nawet w przybliżeniu) jakie dochody ma pozwany.

Dowody - uzasadniając pozew należy podać dowody, które go uwiarygodnią. Powinny to być m.in. odpis poprzedniego wyroku w sprawie alimentów, rachunki za utrzymanie dziecka.

Załączniki - na końcu wymieniamy załączone dokumenty, jakie dołączyliśmy do pozwu (odpis pozwu, powołane dokumenty).

Podpis - na końcu pozwu składamy podpis pełnym imieniem i nazwiskiem. Sąd nie przyjmuje pozwu bez podpisu powódki.
Wzór


............................, .......................
miejscowość             data         

Sąd Rejonowy w ....miejscowość...

Wydział Rodzinny i Nieletnich     .

Powód: małoletnia imię i nazwisko
reprezentowany przez matkę
imię i nazwisko,
zam
. miejscowość, ulica numer domu, lokalu

Pozwany: imię i nazwisko,
zam.
miejscowość, ulica numer domu, lokalu

 

Wartość przedmiotu sporu: ............................... zł.

Pozew o podwyższenie alimentów

W imieniu małoletniego imię i nazwisko  wnoszę  o:

1. Podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanego imię i nazwisko wyrokiem Sądu Rejonowego w ...................... z dnia ................. r., sygn. akt ........................... na rzecz małoletniego imię i nazwisko z kwoty .................... (słownie: .........................) złotych do kwoty ........................ (słownie: ..............................) złotych miesięcznie płatnych do rąk jego matki imię i nazwisko, jako ustawowej przedstawicielki do dnia ................ każdego miesiąca z góry, poczynając od dnia ............................. r. z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat,

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kosztów proces według norm przepisanych,

3. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia .............................. r. Sąd Rejonowy w ............................ zasądził od pozwanego na rzecz małoletniego powoda urodzonego ........................ r. alimenty w kwocie ..................... złotych miesięcznie.

Dowód:

- akta sprawy Sądu Rejonowego w ........................, sygn. akt ............................

Po wydaniu wyroku w powyższej sprawie nastąpiła istotna  zmiana w zakresie usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda oraz wysokości kosztów jego utrzymania. Nadto poprawiła się sytuacja materialna pozwanego poprzez wzrost jego dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Sytuacja materialna i osobista matki małoletniego powoda uległa istotnemu pogorszeniu

Od ...................... r. matka małoletniego powoda imię i nazwisko została zwolniona z pracy w .................................. i ma status bezrobotnej. Otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych i poszukuje pracy.

Dowód:

- pismo zakładu pracy o zwolnieniu,
- pismo Urzędu Pracy.

Małoletni powód, który uczęszcza do gimnazjum, zachorował na astmę i wymaga stałej opieki i lepszego wyżywienia. Poza tym rozpoczął naukę języka niemieckiego. Jego potrzeby zatem istotnie wzrosły.

Dowód:

- zaświadczenie lekarskie dotyczące stanu zdrowia powoda.

Pozwany natomiast osiąga wyższe dochody niż rok temu z prowadzonej przez niego firmy budowlanej. Niedawno kupił nowe mieszkanie i samochód zachodniej marki.

Dowód:

- przesłuchanie stron.

Mając powyższe na uwadze uznać należy, że nastąpiła zmiana stosunków majątkowych, dochodowych i gospodarczych stron od czasu poprzedniego wyroku w sprawie alimentów, uzasadniająca żądanie podwyższenia od pozwanego alimentów na rzecz powoda.

podpis reprezentanta powoda

Załączniki:

1. Odpis pozwu,
2. Pismo zakładu pracy,
3. Pismo Urzędu Pracy,
4. Zaświadczenie lekarskie dotyczące powoda.


To Ci może pomóc

Masz zasądzone alimenty, ale nie wiesz, jak je wyegzekwować? Znajdziesz tu nie tylko informacje, jak walczyć o egzekucję swoich alimentów, ale również wszystkie potrzebne pisma, m.in.: pozew o alimenty, wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności czy skargę na czynność komornika. Nie poddawaj się bez walki ? te pieniądze Ci się należą!»

piątek, 11 czerwca 2010, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: