Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Pozew o zachowek - wzór

Wzór pozwu o zachowekSprawa o zachowek może zostać założona w ciągu trzech lat od dnia, w którym zostanie ogłoszony testament lub trzech lat od dnia śmierci spadkodawcy, gdy nie spisał on testamentu, lecz dokonał darowizn.

Wysokość zachowku, to połowa tego, co należałoby się spadkobiercy ustawowemu, gdyby zmarły spadkodawca pozostawił po sobie testament.

Warto wiedzieć, że zachowek wynosi 2/3 udziału spadkowego, jeżeli ma do niego prawo małoletnie dziecko lub osoba, która jest trwale niezdolna do pracy.

Jak napisać pozew o zachowek?


Jeżeli zmarły spadkodawca pominie w testamencie dzieci lub małżonka, to mogą oni złożyć do sadu specjalny wniosek.

1. Data, adres sądu - po prawej stronie pozwu należy napisać datę złożenia tego dokumentu i nazwę oraz adres sądu rejonowego do którego powód kieruje pozew.

2. Dane powoda i pozwanego - osoba, która składa pozew, to powód.  Po lewej stronie pozwu od góry podaje on swoje imię, nazwisko oraz adres. Poniżej wpisuje dane osoby pozwanej, od której powód domaga się zachowku.

3. Żądania - pozew zaczyna się od przedstawienia swoich żądań. Należy określić wysokość kwoty, jakiej się powód domaga jako zachowek od osoby, która jest uwzględniona w testamencie lub osoby, która została obdarowana przez zmarłego, po którym powodowi należy się zachowek, bo jest jego spadkobierca ustawowym.

4. Uzasadnienie - żądania w sprawie zachowku należy uzasadnić. Powód musi napisać, kim była dla niego osoba zmarła. Stopień pokrewieństwa ma szczególne znaczenie przy domaganiu się zachowku. Mają do niego prawo tylko małżonek zmarłego oraz jego dzieci (lub wnuki), a także rodzice.

5. Załączniki -  na końcu należy napisać, jakie dokumenty zostały załączone: dowód opłaty sadowej, odpis księgi wieczystej (w sytuacji, gdy do spadku wchodziła nieruchomość np. grunt, dom), a także drugi egzemplarz pozwu z tymi samymi dokumentami.

6. Podpis powoda - Pozew o zachowek należy podpisać odręcznie. W razie braku podpisu pozew nie zostanie przyjęty.


Wysokość zachowku


Dla przykładu:

Zmarły spadkodawca (wdowiec) miał dwóch synów. Cały swój majątek (200 tysięcy złotych ) zapisał w testamencie jednemu z nich. Drugiemu synowi będzie należał się zachowek 50 tysięcy złotych, a to dlatego,że gdyby spadkodawca nie zostawił testamentu, to dziedziczyłby 100 tysięcy. 1/2 z 100 tysięcy złotych = 50 tysięcy złotych.

Zmarły spadkodawca cały swój majątek (100 tysięcy zł) zapisał swojej konkubinie, pomijając w testamencie swoją żonę. Nie mieli oni wspólnych dzieci. Żona ma prawo domagać się od konkubiny męża zachowku w wysokości ok. 66 tysięcy. 150 zł (2/3 z 100 tysięcy złotych).


Wzór pozwu o zachowek


Katowice, dnia 15 czerwca 2011 r.

Do:

Sądu Rejonowego Katowice-Wschód
Wydział II Cywilny

ul.Lompy 14

40-040 Katowice


Powódka:

Anna Grad
Ul. Prosta 1/10
40-018 Katowice


Pozwana:

Magdalena Wilk
ul. Myśliwska 2/19
40-016 Katowice

Wartość przedmiotu sporu: 136250 zł


Pozew o zachowek

W imieniu własnym wnoszę o:

1. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kwoty 12000 zł z ustawowymi odsetkami od daty wytoczenia procesu do dnia zapłaty.

2. Zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych.

3. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

4. Przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powódki.

Ponadto wnoszę:

1.    Dołączenie akt Sądu Rejonowego w Katowicach  o stwierdzeniu nabycia spadku po Wacławie Mazurze, sgn. akt 123/123

Uzasadnienie

Spadkodawca Piotr Nowak, zamieszkały ostatnio w Katowicach, zmarł 20.04.2011 r., pozostawił testament i jedynym spadkobiercą uczynił córkę Magdalenę Wilk. Sąd Rejonowy w Katowicach stwierdził nabycie całego spadku przez Magdalenę Wilk. w sprawie sygn. akt. II C 167/11.

Dowód: akta Sądu Rejonowego w Katowicach.

Powódka i pozwana są dziećmi spadkodawcy. W przypadku dziedziczenia ustawowego ich udział wyniósłby po 1/2 spadku.

Dowód: skrócony odpis aktu urodzenia powódki.

Spadek po Piotrze Nowaku to: dom jednorodzinny w Katowicach przy ul. Starowiejskiej 2A o wartości 300000 zł wycena TU Warta; działka 600 m2 o wartości 65000 zł; wyposażenie domu o wartości 30000 wycena TU; Samochód Mercedes 650 xle o wartości 180000 zł;

Razem wartość spadku wynosi: 575000 zł.

Pozwana poniosła koszty pogrzebu spadkodawcy i koszty wzniesienia pomnika, co daje kwotę 30000 zł. Powódka wnosi, by pozwana udowodniła poniesione koszty. Wartość spadku po odliczeniu poniesionych przez pozwanej kosztów wynosi 545000 zł. Zachowek kwoty według przepisu art. 991 k.c. wynosi: 136250 zł. W obliczu przedstawionych faktów powódka wnosi o zasądzenie tej kwoty.

Anna Grad

Czeka Cię sprawa spadkowa, złożenie pozwu o zachowek lub sporządzenie testamentu, a nie wiesz, jak sobie z tym poradzić? Oto poradnik, dzięki któremu SAMODZIELNIE załatwisz sprawy spadkowe i przygotujesz odpowiednie pisma (znajdziesz tu aż 10 wzorów pism, m.in. wzór testamentu, pozwu o zachowek czy wniosku o stwierdzenie nabycia spadku). Nie zwlekaj z załatwieniem spraw spadkowych – przekroczenie terminów może Cię kosztować dużo więcej niż ten poradnik! Prawo spadkowe w praktyce z wzorami pism

Czeka Cię sprawa spadkowa, złożenie pozwu o zachowek lub sporządzenie testamentu, a nie wiesz, jak sobie z tym poradzić? Oto poradnik, dzięki któremu SAMODZIELNIE załatwisz sprawy spadkowe i przygotujesz odpowiednie pisma (znajdziesz tu aż 10 wzorów pism, m.in. wzór testamentu, pozwu o zachowek czy wniosku o stwierdzenie nabycia spadku). Nie zwlekaj z załatwieniem spraw spadkowych – przekroczenie terminów może Cię kosztować dużo więcej niż ten poradnik!

Dzięki poradnikowi Prawo spadkowe w praktyce z wzorami pism będziesz w stanie SAMEMU:

  • przeprowadzić sprawę spadkową i uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • sporządzić testament,
  • sporządzić pozew o zachowek,
  • przeprowadzić dział spadku,
  • rozliczyć się z urzędem skarbowym w sprawie podatku od spadku.

A to tylko najważniejsze zagadnienia. Zobacz, jaką jeszcze cenną wiedzę zawiera ten poradnik.

szczegóły: Prawo spadkowe w praktyce z wzorami pism
czwartek, 18 listopada 2010, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: