Arkadiusz Czapla
Kontakt:

e-mail : Napisz do mnie


Twoja wyszukiwarka
Blog > Komentarze do wpisu

Rodzaje działalności gospodarczej

Jakie są rodzaje działalności gospodarczej ?Samozatrudnienie - jest to jednoosobowa działalność gospodarcza. Składa się odpowiedni wniosek w gminie i w ten sposób staniemy się jednoosobowym przedsiębiorcą.

Spółka cywilna (SC) - Wspólnicy w takiej spółce (podstawa prawna: art.860&1 kodeksu cywilnego) mają obowiązek dążyć do osiągnięcia celu gospodarczego. Szczególnie przez wniesienie wkładów. Spółkę cywilną zakłada się w oparciu o kodeks cywilny i spisuje umowę zawierającą:

* imiona i nazwiska wspólników,

* miejsce oraz zakres działalności,

* obszar działania,

* wysokość wnoszonych kapitałów,

* zakres odpowiedzialności wspólników,

* uczestnictwo w zyskach i stratach spółki,

* czas trwania spółki oraz sposób jej rozwiązania.

Zakładając tego rodzaju spółkę należy pamiętać o wniesieniu klauzuli, która określa dokładny udział w zyskach i stratach.

Trzeba też pamiętać, że każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach, a także w takim samym stosunku uczestniczy w stratach i nie ma tutaj znaczenia rodzaj oraz wartość wkładu (jeżeli inaczej nie zapisano w umowie spółki). Wspólnicy mogą zostać zwolnieni od udziału w stratach, ale nie ma możliwości wyłączenia wspólnika z udziału w zyskach.

Zalety spółki cywilnej:
 • duża swoboda w określaniu zapisów postanowień umowy spółki,
 • przyjęcie odpowiedniej formy opodatkowania w zależności od rodzaju działalności,
 • nieskomplikowany sposób likwidacji.
Wady spółki cywilnej:
 • konieczność rejestrowania się każdego wspólnika osobno oraz ujawnienia w nazwie firmy nazwisk wszystkich wspólników.
Spółka jawna (SJ) - ten rodzaj działalności gospodarczej nie ma osobowości prawnej (tzw. ułomna osoba prawna). Jako spółka osobowa może zostać utworzona przez osoby fizyczne oraz prawne. Podstawą utworzenia SJ będzie spisanie umowy. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami, a także ze spółką.

W nazwie spółki jawnej trzeba zawrzeć:
 • nazwiska lub firmy/nazwy wspólników, a także dodatkowe oznaczenie "spółka jawna".
Jeżeli chodzi o kwestię, które są nieuregulowane w umowie spółki, to stosowane są przepisy tytułu II, działu I kodeksu spółek handlowych, które dotyczą spółki jawnej.

Do zalet takiego rodzaju działalności można zaliczyć proste procedury założenia przedsiębiorstwa i prowadzenia działalności. Umowa spółki nie wymaga aktu notarialnego. Korzyści dla wspólników są podobne  dla spółki jawnej i spółki cywilnej. Jeżeli chodzi o prawa i obowiązki wspólników, to podlegają one ustaleniom, które zawarte są w umowie spółki.

Jedną z wad SJ może być pełna, solidarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Dlatego warto dobrze poznać potencjalnych wspólników zanim przystąpi się do spółki jawnej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. zo.o.) - jest to działalność, która podlega przepisom kodeksu spółek handlowych (ksh). Należy ona do rodzaju spółek kapitałowych. Może ją utworzyć (podstawa prawna: art. 151 &1 ksh) jedna lub więcej osób w każdym prawnie dopuszczalnym celu, chyba że ustawa stanowi inaczej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem. Wspólnicy co do zasady za zobowiązania spółki nie odpowiadają.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. zo.o.) zakłada się:
 • zawierając umowę spółki pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego (art. 157 &2),
 • wnosząc cały kapitał zakładowy (art. 154),
 • ustanawiając władze/organa spółki,
 • wpisując ją do rejestru sądowego.
Niezbędne elementy umowy spółki (zgodnie z art. 157 &1):

Określenie:
 •  firmy i siedziby spółki,
 •  przedmiotu działalności spółki,
 •  wysokości kapitału zakładowego,
 •  czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
 • liczby oraz wartości nominalnej udziałów, które są objęte przez poszczególnych wspólników,
 • czasu trwania spółki oraz zarejestrowanie jej w rejestrze sądowym
Organa spółki zo.o.:
 • zarząd,
 • rada nadzorcza/komisja rewizyjna
 • zgromadzenie wspólników
Czytaj: Spółka z o.o. krok po kroku ...

Spółdzielnia socjalna - forma prawna przedsiębiorstwa, która umożliwia jej członkom (osoby bezrobotne, niepełnosprawne, organizacje pozarządowe, kościelne, osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego, alkoholicy, narkomani, osoby zwolnione z zakładu karnego, osoby posiadające pełną oraz ograniczoną zdolność czynności prawnych itp) powrót do uregulowanego życia społecznego oraz na rynek pracy.

Jest to rodzaj spółdzielni pracy, który opiera się na zasadach osobistego świadczenia pracy przez osoby, które są jej członkami.

Spółdzielnie socjalną może założyć nie mniej niż pięć osób (w przypadku osób fizycznych) i lub dwie osoby (w przypadku osób prawnych). Spółdzielnia powinna liczyć nie mniej niż pięciu i nie więcej niż pięćdziesięciu członków.

Ten rodzaj działalności podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego na wniosek założycieli. Wraz z wnioskiem należy obowiązkowo dołączyć zaświadczenia, które potwierdzą ich status jako osób, które należą do ww. kategorii. Stosunek pracy między spółdzielnią socjalną, a jej członkiem nawiązuje się na podstawie spółdzielczej umowy o pracę.

Inne rodzaje działalności gospodarczej

Fundacja - zapisy,,które dotyczą działalności fundacji regulowane są ustawą o fundacjach z 6 kwietnia 1984 r. z późniejszymi zmianami.

Stowarzyszenie - funkcjonuje prawnie na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach,z  późniejszymi zmianami.

To warto przeczytać:

1.Jak napisać poprawny biznesplan - Publikacja "Jak napisać poprawny biznesplan" jest odpowiednim poradnikiem nie tylko dla osób debiutujących w roli przedsiębiorcy, ale również dla właścicieli małych i średnich firm.

2. Jak wygrać w biznesie? - Poznaj fachową instrukcję od A do Z realizacji własnej działalności, tak by cieszyć się niesłabnącymi dochodami...

3. Moja Firma - Krok po kroku od formalności do przedsiębiorczości. Jak założyć własną firmę i zacząć nowy rozdział w swoim życiu...

4. Skuteczny biznesplan - Czy chcesz poznać sprawdzony przepis na zbudowanie DUŻEGO dochodowego BIZNESU? Ci, którzy mają to w nosie zawsze będą MALI...

5 Skuteczny wniosek, czyli jak wydoić unijną krowę - Wykorzystaj ostatnią szansę na duże, unijne pieniądze. Pozyskaj je dla swojej firmy, gminy, miasta lub dobrego pomysłu...


Podobne wpisy:


Jak wyjechać do sanatorium ?

Dotacja z urzędu pracy na założenie firmy
Wyrejestrowanie działalności gospodarczej
Zgłoszenie działalności gospodarczej
wtorek, 23 listopada 2010, prawocywilneikarneTrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: