Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Wzór umowy spółki z o.o


Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąPoniżej zamieszczam wzór umowy spółki z o.o, umowę można oczywiście modyfikować wedle własnych potrzeb..


UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


zawarta dnia ........................................ w  .................................................................... pomiędzy:

1. ........................................................, zamieszkałym w ......................., ul. ..............................,

2. ........................................................, zamieszkałym w ......................., ul. ..............................,

3. ........................................................, zamieszkałym w ......................., ul. ..............................,

4. ........................................................, zamieszkałym w

......................., ul. .............................., zwanymi dalej Wspólnikami.

§ 1

Strony umowy stwierdzają, że dla wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części umowy Spółką Spółka działać będzie pod firmą....................................................Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może formy skróconej w brzmieniu: ..........................................................Spółka z o.o.


§ 2


Spółka zawarta jest na czas ..........................................................................................................

§ 3

Firma działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Spółka może tworzyć na terenie swojego działania: zakłady, oddziały oraz filie, uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych, w tym także w innych spółkach.

§ 4

Kapitał zakładowy wynosi .................. i został zgromadzony w sposób następujący:


Wspólnik .................................................................. wnosi .............................................złotych
Wspólnik .................................................................. wnosi .............................................złotych
Wspólnik .................................................................. wnosi .............................................złotych
Wspólnik .................................................................. wnosi .............................................złotych

§ 5

Przedmiotem działalności spółki jest................................................................


§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi ...................................................

I dzieli się na ...........................udziałów po ............................... złotych. został zgromadzony w sposób następujący:

Wspólnik ........................................... wnosi .............................................złotych  obejmuje .............................udziałów po..........................................złotych każdy.
Wspólnik ........................................... wnosi .............................................złotych  obejmuje .............................udziałów po..........................................złotych każdy.
Wspólnik ........................................... wnosi .............................................złotych  obejmuje .............................udziałów po..........................................złotych każdy.
Wspólnik ........................................... wnosi .............................................złotych  obejmuje .............................udziałów po..........................................złotych każdy.

§ 7

Udziały w spółce są równe i niepodzielne. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.

§ 8

Władzami Spółki są : Zgromadzenie Wspólników i Zarząd. Zgromadzenie wspólników może powołać Radę Nadzorczą. 

§ 9

Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli obecni są Wspólnicy lub ich pełnomocnicy.

§ 10

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadkach, w których przepisy ustawy wymagają kwalifikowanej większości, większością przez Kodeks Handlowy wymaganą.

§ 11

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku wyników;

Podział zysków i pokrycie strat.

Udzielanie Zarządowi lub Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Wybór lub odwołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej .

Ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Zbycie, nabycie, obciążanie nieruchomości przedsiębiorstwa.

Zbycie i nabycie udziałów

Powiększanie lub obniżanie kapitału zakładowego.

Zmiana umowy Spółki .

Rozpatrzenie i rozstrzyganie wniosków Zarządu.

§ 12

1. Zarząd Spółki składa się z ....................................................... powołanych przez Zgromadzenie Wspólników na okres .............................................. .

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

§ 13

Zarząd do prowadzenia bieżącej działalności Spółki może powołać pełnomocników.

§ 14

Umowy z członkami Zarządu zawiera Spółka reprezentowana przez przedstawiciela wybranego przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 15

Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 16

Udziały są zbywalne. Zbycie udziałów wymaga zgody pozostałych wspólników. Prawo pierwokupu udziałów przeznaczonych do zbycia mają wspólnicy.

§ 17

Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału przez Zgromadzenie Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

§ 18

Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych przypadkach wskazanych przez przepisy prawa.

§ 19

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu i i inne aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 20

Wszelkie spory o prawa majątkowe i niemajątkowe wynikające z niniejszej Umowy lub jej dotyczące będą rozpatrywane przez sądy powszechne.

§ 21

Wypisy tego aktu można wydawać stawającym i Spółce w dowolnej ilości

§ 22

Koszty związane z zawarciem tej umowy ponoszą wspólnicy w częściach równych

Podpisy:
................................                   ................................       
                     
poniedziałek, 28 marca 2011, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: