Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Wzór sprzeciwu od wyroku zaocznego

Sprzeciw od wyroku zaocznegoCo powinien zawierać sprzeciw od wyroku zaocznego?

Sprzeciw od wyroku zaocznego powinien zawierać:

tytuł (sprzeciw);
dane pozwanego (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania);
dane powoda;
oznaczenie sądu, który wydal wyrok zaoczny;
zarzuty przeciwko żądaniu pozwu;
fakty oraz dowody na uzasadnienie zarzutów;
podpis pozwanego, ewentualnie podpis jego pełnomocnika;
załączniki.

Sprzeciw od wyroku zaocznego należy złożyć do sądu, który wydał orzeczenia, bez powoływania się na sąd wyższej instancji w ciągu 1 tygodnia od momentu doręczenia wyroku.


Wzór - sprzeciw od wyroku zaocznego

Katowice, 1 czerwca 2011 r

Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział I Cywilny
ul. Francuska 70A
40-028 Katowice


Powód:

Marta Grot
ul. Myśliwska 20/48
40-016 Katowice

Pozwany:

Andrzej Jurasik
ul. Starowiejska 58/16
40-015 KatowiceSygn. akt: I C 186/11

Wartość przedmiotu zaskarżenia: 65 000 zł

Sprzeciw pozwanego od wyroku zaocznego


Na podstawie art. 344 § 1 k.p.c. składam sprzeciw od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Katowicach, Wydział I Cywilny, z dnia 5 maja 2011 r., doręczonego mi dnia 25 maja 2009 r., sygn. akt I C 186/11, i wnoszę o:

- uchylenie wyroku zaocznego;
- oddalenie powództwa w całości;
- przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność pozwanego;
- zasądzenie od powoda na moją rzecz kosztów sądowych według norm przepisanych;
- zwolnienie mnie od ponoszenia kosztów rozprawy zaocznej i sprzeciwu.


Uzasadnienie


Dnia 5 maja 2011 r. w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział I Cywilny, odbyła się rozprawa, podczas której wydano wyrok zaoczny zasądzający ode mnie na rzecz powódki Marty Grot kwotę 65 000 zł z tytułu umowy sprzedaży mieszkania, zawartej w dniu 15 czerwca 2010 r. w Katowicach między mną a powódką. Kwotę powyższą zasądzono wraz z ustawowymi odsetkami oraz kosztami postępowania.

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z powódką po zawarciu umowy, kwota 65 000 zł miała zostać spłacona w trzech ratach. Jednej w kwocie 35 000 zł oraz dwóch po 15 000 zł, płatnych odpowiednio do dnia: 15 lipca, 15 sierpnia i 15 września 2010 r. (dowód: umowa sprzedaży mieszkania). Raty miały być wpłacane na konto bankowe męża powódki, Marka Grota (dowód: umowa sprzedaży mieszkania). Wszystkie raty zostały przeze mnie wpłacone terminowo, na wskazany przez powódkę numer konta (dowody: polecenia przelewów bankowych). W związku z tym w chwili wniesienia pozwu roszczenie powódki zostało już zaspokojone. Dlatego powództwo uznaję za nieuzasadnione, wnoszę o uchylenie wyroku zaocznego oraz oddalenie powództwa w całości.

Wyrok Sądu Rejonowego w Katowicach został wydany podczas mojej nieobecności na rozprawie. O rozprawie zostałem zawiadomiony, jednakże nie uczestniczyłem w niej w związku z nagłym pogorszeniem się mojego stanu zdrowia. Dnia 3 maja 2011 r. straciłem przytomność i trafiłem do Szpitala Miejskiego w Katowicach z podejrzeniem udaru mózgu. Przez 3 dni byłem nieprzytomny, a ze szpitala zostałem wypisany dopiero 13 maja 2011 r. (dowód: karty leczenia szpitalnego oraz wypis ze szpitala).

Dlatego wnoszę o uznanie mojej nieobecności za niezawinioną i na podstawie art. 348 k.p.c. zwolnienie mnie od kosztów rozprawy zaocznej i sprzeciwu.

Andrzej Jurasik
(własnoręczny podpis)


Załączniki:

- odpis sprzeciwu
- umowa sprzedaży samochodu wraz z jej odpisem
- polecenia przelewów bankowych wraz z ich odpisami
- karta leczenia szpitalnego i wypis ze szpitala wraz z ich odpisami
- dowód uiszczenia opłaty od sprzeciwuwtorek, 07 czerwca 2011, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: