Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Stwierdzenie nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy


Stwierdzenie nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy (podstawa prawna).Sąd na wniosek osoby, która ma w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach, które są określone w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia jest spadkobiercą.

Przeciwko domniemaniu, które wynika ze stwierdzenia nabycia spadku nie można powołać się na domniemanie wynikające z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Względem osoby trzeciej, która nie rości sobie praw do spadku z tytułu dziedziczenia, spadkobierca może udowodnić swoje prawa, które wynikają z dziedziczenia tylko stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia.

Jeżeli ten, kto uzyskał stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, lecz spadkobierca nie jest, rozporządza prawem, które należy do spadku na rzez osoby trzeciej, osoba, na której rzecz rozporządzenie następuje,nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku, chyba że dział w złej wierze.

Spadkobierca może zażądać, a żeby osoba, która włada spadkiem jako spadkobierca, lecz spadkobierca nie jest, wydała mu spadek. To samo dotyczy poszczególnych przedmiotów, które należą do spadku.

Do roszczeń spadkobiercy o wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotów, które należą do spadku, o zwrot pożytków lub o zapłatę ich wartości, jak również o naprawienie szkody z powodu zużycia, pogorszenia lub utraty tych przedmiotów oraz do roszczeń przeciwko spadkobiercy o zwrot nakładów stosowane są odpowiednio przepisy o roszczeniach między właścicielem a samoistnym posiadaczem rzeczy.

Powyższe przepisy stosowane są odpowiednio w wypadku, gdy żąda wydania swego majątku osoba, co do której zostało uchylone orzeczenie o uznaniu jej za zmarłą.


Odpowiedzialność za długi spadkowe

Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca jest odpowiedzialny za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za długi z całego swojego majątku.

W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia.

Gdy spadek zostanie przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, gdy spadkobierca podstępnie nie podał do inwentarza przedmiotów, które należą do spadku lub podał do inwentarza nieistniejące długi.

Jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacił niektóre długi spadkowe, nie wiedząc o istnieniu innych długów, ponosi odpowiedzialność za niespłacone długi tylko do wysokości różnicy między wartością ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku, a wartością świadczeń, które zostały spełnione na zaspokojenie długów, które spłacił.

Jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacając niektóre długi spadkowe, wiedział o istnieniu innych długów spadkowych, ponosi on odpowiedzialność ze te długi ponad wartość stanu czynnego spadku, jednakże wyłącznie do takiej wysokości, w jakiej byłby obowiązany je zaspokoić, gdyby spłacał należycie wszystkie długi spadkowe.

Odpowiedzialność spadkobiercy z tytułu zapisów oraz poleceń ogranicza się zawsze do wartości stanu czynnego spadku.

Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości udziałów.

Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe do wielkości udziałów.


Podstawa prawna: art. 1025 -1034  Kodeksu Cywilnego

Czeka Cię sprawa spadkowa, złożenie pozwu o zachowek lub sporządzenie testamentu, a nie wiesz, jak sobie z tym poradzić? Oto poradnik, dzięki któremu SAMODZIELNIE załatwisz sprawy spadkowe i przygotujesz odpowiednie pisma (znajdziesz tu aż 10 wzorów pism, m.in. wzór testamentu, pozwu o zachowek czy wniosku o stwierdzenie nabycia spadku). Nie zwlekaj z załatwieniem spraw spadkowych – przekroczenie terminów może Cię kosztować dużo więcej niż ten poradnik! Prawo spadkowe w praktyce z wzorami pism

Czeka Cię sprawa spadkowa, złożenie pozwu o zachowek lub sporządzenie testamentu, a nie wiesz, jak sobie z tym poradzić? Oto poradnik, dzięki któremu SAMODZIELNIE załatwisz sprawy spadkowe i przygotujesz odpowiednie pisma (znajdziesz tu aż 10 wzorów pism, m.in. wzór testamentu, pozwu o zachowek czy wniosku o stwierdzenie nabycia spadku). Nie zwlekaj z załatwieniem spraw spadkowych – przekroczenie terminów może Cię kosztować dużo więcej niż ten poradnik!

Dzięki poradnikowi Prawo spadkowe w praktyce z wzorami pism będziesz w stanie SAMEMU:

  • przeprowadzić sprawę spadkową i uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • sporządzić testament,
  • sporządzić pozew o zachowek,
  • przeprowadzić dział spadku,
  • rozliczyć się z urzędem skarbowym w sprawie podatku od spadku.

A to tylko najważniejsze zagadnienia. Zobacz, jaką jeszcze cenną wiedzę zawiera ten poradnik.

szczegóły: Prawo spadkowe w praktyce z wzorami pism

Podobne wpisy:


Wspólność majątku spadkowego i dział spadku

Zwrot podatku VAT za materiały budowlane 2011
Reklamacja biuro podróży
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
czwartek, 14 lipca 2011, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: