Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane


Wniosek o zwrot VATZwrot podatku VAT za materiały budowlane dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej, który należy złożyć w urzędzie skarbowym. Małżonkowie (z wyjątkiem tych, wobec których sąd orzekł separację) mogą złożyć taki wniosek wspólnie lub odrębnie dla każdego z nich.

Pamiętaj! Bez względu na to, czy wniosek zostanie złożony wspólnie lub odrębnie, musi być podpisany przez obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie składają odrębne wnioski o zwrot podatku VAT za materiały budowlane do dwóch różnych urzędów skarbowych, to ich obowiązkiem jest powiadomienie właściwego dla małżonka urzędu skarbowego o złożeniu wniosku.


Przykład zawiadomienia małżonków


    Katowice 30 lipca 2011 r.


    Marian Kasprzyk
    ul. Starowiejska 48/1
    40-015 Katowice
    NIP 000-000-00-00*

    Naczelnik Drugiego
    Urzędu Skarbowego w Katowicach
    ul. Paderewskiego 32B
    40-282 Katowice

    Mając na uwadze postanowienia ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym zawiadamiam tutejszy urząd skarbowy, jako właściwy dla mojej żony Danuty Kasprzyk zam. w Katowicach, ul. Prosta 4/12, 40-016 Katowice, NIP 000-000-00-00*, że w dniu dzisiejszym złożyłem w swoim urzędzie skarbowym, tj. w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Katowicach, wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych.* - jeżeli nie posiada się NIP, to należy podać PESEL, a gdy osoba składająca wniosek nie ma nadanego żadnego z tych numerów, to podaje się rodzaj i numer dokumentu tożsamości, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska.  

Ważne! Wzór wniosku (do ewentualnego wykorzystania) można znaleźć na stronach internetowych izb skarbowych, a także urzędów skarbowych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Pamiętaj! Przedmiotowy wniosek nie jest wzorem urzędowym (określonym w drodze rozporządzenia), a więc nie trzeba bezwzględnie go stosować. Ale trzeba pamiętać o tym, że wniosek musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w przepisach ustawy.


Co powinien zawierać wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane?


Wniosek powinien zawierać, co najmniej:

 • imię i nazwisko,
 • numer NIP lub numer PESEL, gdy osoba fizyczna nie posiada numeru NIP, a w przypadku, gdy osobie fizycznej składającej wniosek nie nadano żadnego z tych numerów – rodzaj oraz numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska,
 • adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków – obojga małżonków,
 • wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek,
 • rodzaj poniesionych wydatków, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy,
 • rok rozpoczęcia inwestycji,
 • wykaz faktur, a także wartość poniesionych wydatków w związku z inwestycjami, które polegały  m.in. na budowie budynku mieszkalnego, remoncie budynku (lokalu) mieszkalnego,
 • kwotę zwrotu,którą obliczono zgodnie z przepisami ustawy,
 • oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu,gdy roboty te nie wymagają pozwolenia na budowę,
 • wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu; gdy wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy – wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej, która składa wniosek, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków - numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot,
 • podpis osoby, która ubiega się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków (czyli osób pozostających w związku małżeńskim z wyjątkiem osób, w stosunku do których sąd orzekł separację) – podpisy obojga małżonków.

Załączniki do wniosku o zwrot VAT za materiały budowlane


Wraz z wnioskiem należy dołączyć kopię:

 • pozwolenia na budowę, gdy inwestycja wymagała pozwolenia na budowę,
 • faktur, które dokumentują poniesione wydatki,
 • dokumentu, który potwierdza tytuł prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego, którego remont nie wymagał pozwolenia na budowę; za tytuł prawny uważa się m.in.: własność, umowę użyczenia, umowę najmu lub dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z budynku (lokalu) mieszkalnego, np. umowę na podstawie której członek spółdzielni jest obowiązany do ponoszenia kosztów eksploatacji związanych z użytkowaniem nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego.

Pamiętaj! Zarówno wniosek o zwrot VAT na materiały budowlane, jak i załączniki do niego dołączone, nie stanowią przedmiotu opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.), a tym samym nie podlegają tej opłacie.

Kiedy można złożyć wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane?


Wniosek można składać nie częściej niż raz w roku (bez względu na liczbę prowadzonych inwestycji).

Pamiętaj! W obecnym stanie prawnym nie obowiązuje wymóg składania wniosków w terminie do sześciu miesięcy po zakończeniu inwestycji.

Zwrot VAT przez Urząd Skarbowy


Urząd Skarbowy określa kwotę zwrotu w drodze decyzji, która zostaje wydana w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku o zwrot VAT za materiały budowlane. Następnie w terminie 25 dni od dnia, w którym doręczono decyzję - urząd skarbowy wypłaci kwotę zwrotu.

Jeżeli złożony wniosek jest prawidłowy i nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokona zwrotu kwoty, która jest wskazana we wniosku bez wydawania decyzji. Wtedy wypłata nastąpi w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Pamiętaj! Pieniądze zostaną wypłacone pod warunkiem, ze nie posiada się zaległości podatkowych. W przeciwnym razie zwrot VAT za materiały budowlane podlegać będzie z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę.

Jeżeli wniosek zostanie wysłany poczta, to za datę jego złożenia uważa się dzień otrzymania wniosku przez organ podatkowy.

Warto pamiętać, ze składając wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane można dokonać wyboru sposobu wypłaty pieniędzy, tj.:

 • w kasie lub
 • za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej (w tym przypadku należy podać numer rachunku bankowego),lub
 • za pośrednictwem poczty; z tym, że kwota zwrotu wypłacana za pośrednictwem poczty jest pomniejszana o koszty jej przesłania.

Gdy urząd skarbowy nie wyda decyzji w terminie lub kwota zwrotu nie zostanie wypłacona w terminie, to kwota zwrotu podlega oprocentowaniu w wysokości opłaty prolongacyjnej, która jest ustalona w przypadku odroczenia terminu płatności podatków, które stanowią dochód budżetu państwa, obowiązującej w dniu, w którym upłynął termin wypłaty kwoty zwrotu. Oprocentowanie należy się od dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin, który jest ustalony ustawą, włącznie do dnia wypłacenia kwoty zwrotu.

Pamiętaj! Kwota otrzymanego zwrotu wolna jest od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 123 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.).


sobota, 30 lipca 2011, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: