Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Wpis do rejestru dłużników - kiedy można wpisać dłużnika do KRD ?

Wpis do Krajowego Rejestru DługówKiedy można przekazać informacje o dłużniku do Krajowego Rejestru Długów?Informacje do biura informacji gospodarczej można przesłać po spełnieniu następujących warunków:

skutkiem powstania zobowiązania jest określony stosunek prawny;

łącznie kwota zobowiązań dłużnika, który nie jest konsumentem wynosi co najmniej 500 zł;

łączna kwota zobowiązań dłużnika, który jest konsumentem wynosi co najmniej 200 zł;

świadczenie jest wymagalne od co najmniej 60 dni;

od wysłania listem poleconym, na adres dłużnika lub doręczenia mu do rąk własnych wezwania do zapłaty, które zawiera ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do KRD upłynął co najmniej miesiąc.

Pamiętaj! Gdy zobowiązanie dłużnika zostało stwierdzone tytułem wykonawczym, to informacje o nim można przekazać, gdy upłynie 14 dni od wysłania listem poleconym lub doręczenia dłużnikowi do rąk własnych pisma, które zawiera ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do Krajowego Rejestru Długów.

Odebranie przez dłużnika wezwania nie jest warunkiem koniecznym do umieszczenia go w rejestrze.


Czy każdy może dopisywać zobowiązania dłużników do Krajowego Rejestru Długów?

Osoba fizyczna może przekazać informacje o zobowiązaniu dłużnika, tylko wtedy, gdy zostało ono stwierdzone tytułem wykonawczym. Jeżeli chodzi o innych wierzycieli - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, to taki wymóg nie został przyjęty.

Pamiętaj ! Zobowiązanie o którym przekazuje się informacje powinno powstać w związku z określonym skutkiem prawnym. Może to być dług, który wynika z umowy, decyzji administracyjnych czy z bezpośredniego zastosowania przepisu prawa.

Czy wezwanie do zapłaty należy wysłać do dłużnika dopiero po upłynięciu 60 dni okresu wymagalności?

Oba terminy mogą płynąc równolegle. Wezwanie do zapłaty może być już wysłane pierwszego dnia wymagalności świadczenia.

Czy można dopisać dłużnika za niespłacone odsetki?

Odsetki to także zobowiązanie, które powstało w związku ze stosunkiem prawnym, a więc mogą być  informacją gospodarczą i można je przekazać do Krajowego Rejestru Długów.

Pamiętaj ! Podstawą do dopisania informacji w tym przypadku będzie nota odsetkowa, a jako termin powstania zaległości przyjmuje się datę wymagalności zobowiązania.

Czy można przekazywać informacje gospodarcze dotyczące dłużnika znajdującego się w stanie upadłości lub wobec którego prowadzone jest postępowanie naprawcze?

Nie ma przeciwwskazań, aby w Krajowym Rejestrze Długów umieścić zobowiązania dłużników, wobec których prowadzone jest postępowanie upadłościowe lub naprawcze, dopóki przedsiębiorca nie został zlikwidowany.

Wyłączeń nie zawiera ani ustawa ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, ani w ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze ( tekst jedn.: Dz. U. 2009 Nr 175, poz. 1361).

Pamiętaj! Informacje do Krajowego Rejestru Długów będzie można umieścić, gdy spełni się łącznie warunki, które są określone w art. 15 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Czy klient może upoważnić inną firmę do korzystania w jego imieniu z usług Krajowego Rejestru Długów?

Klient Krajowego Rejestru Długów ma prawo udzielić innemu podmiotowi upoważnienia do wykonywania w jego imieniu czynności z zakresu przekazywania lub udostępniania informacji gospodarczych.

Pamiętaj! Upoważnienie nie zwalnia jednak danego podmiotu od konieczności podpisania umowy z Krajowym Rejestrem Długów.

Podmiot, który zostanie upoważniony przez klienta przekazuje informacje o zobowiązaniach, które powstały wobec klienta, działając w jego imieniu oraz na jego rzecz.  Na tej samej zasadzie klient ma prawo upoważnić osoby trzecie (np. pracowników działu księgowości, czy windykacji, zewnętrzną firmę windykacyjną lub kancelarię prawną).


Czy można dopisać długi, co do których minął już termin przedawnienia?

Tak. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych uzależnia prawo do dokonania wpisu od istnienia zobowiązania.

Pamiętaj ! Upłynięcie terminu przedawnienia nie jest powodem nieistnienia lub wygaśnięcia zobowiązania. Cechą przedawnionych wierzytelności jest ich nie zaskarżalność, a to oznacza, ze gdy upłynie termin przedawnienia, to wierzyciel nie może skutecznie dochodzić należności przed sądem (art. 117 § 2 Kodeksu cywilnego), ale takie zobowiązanie nie wygasa z chwilą upływu terminu przedawnienia. Takie zobowiązanie nadal istnieje.

Czy wierzyciel może przekazać do Krajowego Rejestru Długów informacje gospodarcze o zobowiązaniu poręczyciela (żyranta)?

Tak. Ale muszą być zachowane warunki, które przewidziane są w ustawie (art. 14 ust. 1 lub art. 15 ust. 1) wierzyciel może ujawnić informacje gospodarcze o zobowiązaniu, w przypadku, gdy dłużnikiem jest poręczyciel.

Pamiętaj! Za zobowiązania dłużnika poręczyciel odpowiada solidarnie. Dotyczy to poręczyciela z weksla, czeku, poręczyciela kredytu.

Jakie informacje gospodarcze nie mogą być udostępniane w biurze informacji gospodarczej?

Nie mogą to być dane, które pochodzą z publicznie dostępnych rejestrów, a także zbiorów oraz informacji o wygasłych zobowiązaniach dłużników.

Zobowiązanie wygasa w szczególności na skutek:
  • spełnienia świadczenia przez dłużnika;
  • kompensaty (potrącenia);
  • zwolnienia dłużnika z długu;
  • spełnienia innego świadczenia (za zgodą wierzyciela) w celu zwolnienia się z zobowiązania;
  • ważnego złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

Czy można wpisać do Krajowego Rejestru Długów dłużnika, który jest firmą zagraniczną?

Tak.  Zakres podmiotów, które mogą być dłużnikiem jest szeroko określony przez ustawodawcę. Mogą to być:
  • osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, przy czym  przepisy ustawy nie ograniczają tego tylko do terytorium RP.
Podobne wpisy:


Podatek od wynajmu mieszkania 2011
Jaki podatek od sprzedaży nieruchomości ?
Reklamacja turystyczna - wzór
Limit zwrotu VAT za materiały budowlane
środa, 17 sierpnia 2011, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu:
Komentarze
Gość: Tadeusz, *.static.ip.netia.com.pl
2017/06/01 08:18:19
Artykuł nie opisuje sytuacji w której wierzyciel chce podać do rejestru dłużników osobę która nie ma długów. Chodzi o ofiary przestępstw które zostały de facto poszkodowane przez firmy pożyczkowe czyli wierzyciela (tzw. chwilówki) tzn. firmy pożyczkowej która najczęściej nie wymagają żadnego potwierdzenia tożsamości osoby którym udzielają pożyczki. Można to sprawdzić na stronach firm pożyczkowych w jaki sposób weryfikują tzw. kredytobiorców i pożyczkowiczów, jak sprawdzają czy dane nie są spreparowane, skradzione. Czy osobie której wypłacają pożyczkę potwierdza ją osobiście swoim dowodem tożsamości i własnoręcznym podpisem.