Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Wzór pozwu o alimenty dla dziecka


Alimenty dla dziecka - krok po krokuPrawo nakazuje obojgu rodzicom łożyć na utrzymanie dziecka. Najlepszym rozwiązaniem jest wspólne dojście do porozumienia w tej kwestii. Jednak często zdarza się tak, że jeden z rodziców wymiguje się od płacenia. Wtedy trzeba zacząć działać.


Jak napisać pozew o alimenty?


Pozew można napisać samemu. Należy w nim podać:

  • imię i nazwisko dziecka, dane rodzica jako jego przedstawiciela ustawowego, a także adres;
  • dane pozwanego rodzica wraz z jego adresem;
  • wartość przedmioty sporu (wysokość alimentów), o jakie się ubiega (można się ich domagać za okres dłuższy niż trzy lata wstecz).

Pamiętaj! Żądanie należy uzasadnić, opisuje się swoje warunki, a także warunki materialne pozwanego rodzica (gdzie pracuje, czy ma samochód itp.). Trzeba też zaznaczyć, że prosi się o rozpatrzenie sprawy pod naszą nieobecność (może się tak zdarzyć, ze nie damy być rady na rozprawie). Pozew koniecznie musi być własnoręcznie podpisany.


Do pozwu o alimenty trzeba dołączyć:

  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka;
  • wyrok rozwodowy lub akt małżeństwa, gdy nadal jesteście małżeństwem;
  • oświadczenie o uznaniu dziecka lub wyrok ustalający ojcostwo, gdy dziecko jest z wolnego związku;
  • zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy lub urzędu pracy, gdy jest się osoba bezrobotną i pobiera się zasiłek dla bezrobotnych;
  • wyliczenie kosztów utrzymania dziecka (trzeba trzymać dowody opłat np. za leczenie, lekcje języka obcego, zakup przyborów szkolnych itp.).

Jeżeli nie jest znane miejsce pobytu pozwanego rodzica, to należy wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie dla niego kuratora.

Pamiętaj! Do pozwu trzeba dołączyć wniosek o tzw. zabezpieczenie powództwa, bo będzie to podstawą dla sądu na nakazanie płacenia alimentów jeszcze w trakcie procesu.


Składasz pismo w sądzie opiekuńczym


Pozew o alimenty składa się w sądzie rejonowym (wydział rodzinny i nieletnich). Można zdecydować się na sąd, który znajduje się w okręgu naszego miejsca zamieszkania lub, gdy to będzie wygodniejsze - sąd właściwy dla miejsca zamieszkania ojca dziecka.

Pozew w trzech egzemplarzach: dla sadu, pozwanego rodzica i dla nas można złożyć osobiście (w biurze podawczym sądu) lub wysłać listem poleconym pocztą.

Pamiętaj ! Gdy pozew będzie składany osobiście, to trzeba poprosić o pokwitowanie, kiedy złożyło się pismo.

Jeżeli pozwany rodzic przebywa za granicą i nie znany jest jego adres, wtedy trzeba wystąpić do sądu okręgowego o jego ustalenie, bo dopóki pozwany nie otrzyma pozwu, sprawa się nie zacznie.

Pamiętaj! Pozew o alimenty nic nie kosztuje.

Wysokość alimentów


Wysokość alimentów uzależniona jest od uzasadnionych potrzeb dziecka, a także zarobków i majątkowych możliwości pozwanego rodzica. Sąd wydajać ocenę, bierze pod uwagę nie tylko rzeczywiste zarobki, ale także predyspozycje i możliwości pozwanego rodzica, bo często zdarza się tak, ze podejmują on gorzej płatna pracę, by móc argumentować, ze źle zarabia.

Kwota alimentów powinna być określona racjonalnie. Gdy pozwany rodzic pracuje w prywatnej firmie, to można przyjąć, że nieźle zarabia i zażądać sporych alimentów.

Jeżeli pracuje np. w budżetówce lub np. jest na zasiłku dla bezrobotnych, to pozew o alimenty, gdzie domagamy się znacznej kwoty, nie ma szans na powodzenie.

Pamiętaj ! Gdy Twoim zdaniem wyrok sądu nie jest sprawiedliwy, to możesz się od niego odwołać do sądu okręgowego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji z uzasadnieniem.

Sąd z urzędu nadaje tytułowi egzekucyjnemu, który zasądza alimenty klauzule wykonalności, a tytuł wykonawczy doręcza wierzycielowi.

Egzekucja alimentów


Masz przyznane alimenty na dziecko, ale rodzic, które ma je zasądzone nie chce ich płacić?  Masz w takiej sytuacji dwa wyjścia.

Można samemu wyegzekwować alimenty i jeżeli niepłacący rodzic ma stała pracę, złożyć prawomocny wyrok w jego zakładzie pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest co miesiąc potrącać z wynagrodzenia za pracę dłużnika określoną przez sad kwotę pieniędzy.

W przypadku dłużnika - emeryta (rencisty) wyrok należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Pamiętaj! Pracodawca może potracić tylko 3/5 pensji dłużnika.

Drugim rozwiązaniem jest powierzenie sprawy komornikowi.

W tym przypadku trzeba wybrać komornika, który jest najbliżej naszego miejsca zamieszkania (można to ustalić w sądzie, który orzekł alimenty).

Należy ze sobą zabrać dowód osobisty oraz wyrok alimentacyjny. Potrzebny będzie też wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów (do pobrania w kancelarii komorniczej lub ściągnięcia w Internecie).

Nie ma obowiązku mówienia komornikowi, z czego ma przeprowadzić egzekucję. Ustalenie majątku dłużnika, to jego obowiązek, a gdy będzie miał z tym problemy, to może poprosić o pomoc policję.

Obowiązkiem komornika jest informowanie o tym co zrobił. Jednak lepszym rozwiązaniem jest dowiadywanie się o postępach jego pracy.

Pamiętaj! Jeżeli Twoim zdaniem komornik nie robi nic w Twojej sprawie, to złóż na niego skargę w sądzie rejonowym przy którym on działa. Kosztuje to 100 zł. Można to zrobić w ciągu 7 dni, od kiedy wiesz o jego niewłaściwym postępowaniu.

Pieniądze z fundusz alimentacyjnego


Jeżeli komornik (choć bardzo się stara) nie będzie w stanie wyegzekwować alimentów, bo dłużnik np. nie pracuje, to wówczas można ubiegać się o pieniądze z funduszu alimentacyjnego.

Ale muszą być spełnione przewidziane przepisami warunki:

  • przyznane wyrokiem sądu (ugodą) alimenty na dziecko, ale komornik nie jest w stanie co najmniej przez dwa miesiące ściągnąć pieniędzy z dłużnika. Wtedy musi wydać Ci zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji;
  • spełniony warunek kryterium dochodowego, bo o pieniądze z funduszu alimentacyjnego można się ubiegać, gdy dochód w Twojej rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza 725 zł (za rok poprzedzający złożenie wniosku).

Za wniosek o przyznanie alimentów z funduszu nie trzeba płacić. Należy go złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Uzyskasz tam także informacje o dokumentach, które musisz przedstawić.

Pamiętaj ! Pieniądze z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Wzór pozwu o alimenty

Katowice, dnia 04.10.2011 r.

Sąd Rejonowy VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
40-010 Katowice, Warszawska 45

Powód: Marcin Białas, działający przez przedstawicielkę ustawową matkę Danutę Nowak zam. 40-016 Katowice, ul. Prosta 1/20

Pozwany: Artur Białas
zam. 40-015 Katowice, ul. Krzywa 2/30

Wartość przedmiotu sporu: 9 600 zł

Pozew O Alimenty

W imieniu powoda wnoszę:

1. O zasądzenie od pozwanego Artura Białasa na rzecz małoletniego Marcina Białasa alimentów w kwocie 800 zł miesięcznie, płatnych na konto matki Danuty Nowak, z góry do dnia 10 każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat.

2. O zasądzenie od pozwanego Artura Białasa na rzecz powoda Marcina Białasa kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Pozwany Artur Białas jest ojcem mojego syna Marcina Białasa (dowód: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka). Nie jesteśmy małżeństwem. Obowiązek alimentacyjny wobec naszego syna nie został do tej pory ustalony. Od czasu wyprowadzenia się jego ojca z domu, tzn. od 20.03.2010 r., pozwany dobrowolnie co jakiś czas dawał na syna 300–400 zł, czasami kupował mu ubrania lub zabawki. Jednak od 4 miesięcy nie kontaktuje się ani z synem, ani ze mną. Nie przekazał też na nią żadnych pieniędzy.

Potrzeby dziecka są duże. Syn ma obecnie 7 lat i chodzi do szkoły. Kupiłam mu podręczniki, wyprawkę szkolną, pomoce naukowe. Syn jest utalentowany muzycznie, uczęszcza więc do szkoły muzycznej. W związku z tym konieczny był zakup skrzypiec, nut itp. W tym roku syn rozpocznie też prywatne lekcje języka angielskiego.

Przeciętne miesięczne koszty utrzymania syna wynoszą 1600 zł (dowód: wykaz kosztów utrzymania córki z ostatnich 3 miesięcy oraz rachunki). Ojciec dziecka ma wykształcenie wyższe ekonomiczne i dobrze zarabia. Ja pracuję jako pielęgniarka. Zarabiam 2200 zł miesięcznie (dowód: zaświadczenie o zarobkach). Wnoszę o alimenty w wysokości 800 zł miesięcznie.

Danuta Nowak

Załączniki:

1. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
2. wykaz kosztów utrzymania dziecka
3. zaświadczenie o zarobkach matki
4. odpis (kopie) pozwu


Jak skutecznie wyegzekwować świadczenia alimentacyjne wraz z wzorami pism sądowych i egzekucyjnych...


Kliknij i sprawdź»

wtorek, 04 października 2011, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: