Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Kapitał początkowy emerytury

Co to jest kapitał początkowy?Osoba, która nabędzie już prawo do emerytury, zgodnie z nowym systemem emerytalnym, będzie otrzymywała świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), otwartego funduszu emerytalnego (OFE) i ewentualnie, gdy opłaca dodatkowe ubezpieczenie tzw. trzeciego filaru.

Świadczenie emerytalne z ZUS-u będzie zależne od kwoty składek, które zostały zgromadzone na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału początkowego, o ile pracowało się przed 1999 rokiem.

Obecnie, na 12 milionów osób, które są uprawnione do emerytury, jeszcze  4 miliony nie zgromadziło dokumentów, które potwierdzą zarobki oraz staż pracy, który pozwoli go wyliczyć.

Dlatego warto podjąć działania, które zapewnią nam wyższą emeryturę w przyszłości.


Kapitał początkowy


Kapitał początkowy to nasze składki na ubezpieczenie społeczne, jakie były płacone, gdy pracowaliśmy przed wejściem nowej ustawy emerytalnej, która obowiązuje od 1 stycznia 1999 r.

Pieniądze te nie przepadły w chwili wprowadzenia reformy emerytalnej i to one stanowią nasz kapitał początkowy. Kwota kapitału początkowego znajduje się na naszym indywidualnym koncie emerytalnym, do którego dopisywane są nasze kolejne składki.

Pamiętaj! Kapitał początkowy to taki nasz "posag", który otrzymujemy z ZUS-u za to, ze mamy długi staż pracy.

Komu wyliczany jest kapitał początkowy?


Do niedawna o wyliczenie kapitału początkowego można było wystąpić, gdy urodziło się po 31 grudnia 1948 r. i do stycznia 1999 r. przepracowało się co najmniej 6 miesiecy i jeden dzień.

Pamiętaj! Obecnie po zmianie mogą się o to starać także osoby, które:

        urodziły się wcześniej, przed 31 grudnia 1948 roku;
        przed 1 stycznia 1999 r. pracowały mniej niż pół roku.

Jak wyliczany jest kapitał początkowy?


Podstawą wyliczenia kapitału początkowego dla ZUS jest średnia naszych zarobków z:


 • ZMIANA! 10 kolejnych lat kalendarzowych z całego okresu zatrudnienia przez 31 rudnia 1998 r. (przed zmianą - 10 kolejnych lat pracy z okresu 1980 do 1998 r.);
 • 20 lat dowolnie wybranych z całego okresu zatrudnienia, które nie muszą następować po sobie kolejno;
 • z faktycznego czasu ubezpieczenia (dotyczy osób, które urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i nie mogą one wykazać zarobków z kolejnych 10 lat).

Pamiętaj! Osoby, które przed styczniem 1999 r. legalnie pracowały w którymś z państw UE i były ubezpieczone, to ten okres będzie mógł być uwzględniony przy ustalaniu kapitału początkowego, pod warunkiem jednak, że wynosi mniej niż rok.
ZMIANA! ZUS przed zmianami nie liczył kapitału początkowego osobom, które przepracowały przed wejściem ustawy (przed 1999 r.) mniej niż pól roku, np. tylko 4 miesiące. Obecnie liczy poszczególne dni, a nie pełne lata. Mogą skorzystać na tym osoby, które pracowały kilka lat oraz miesiecy - ZUS brał pod uwagę tylko pełne lata, a każdy okres poniżej 6 miesięcy przepadał. Teraz kapitał początkowy wyliczany jest z każdego przepracowanego dnia.

Jak wygląda nasz udział w uzyskaniu kapitału początkowego?


To my podejmujemy decyzje o tym, z którego okresu naszej pracy kapitał początkowy ma być wyliczony. Oczywiście zależy nam, by był ja najwyższy.

W tym celu należy wykazać lata, w których nasze zarobki przekraczały średnią krajową lub najbardziej się do niej zbliżyły.


Jak to zrobić?


Bierze się kartkę i dzieli się ją na pół.

Po jednej stronie, np. lewej, wpisuje się po kolei lata naszej pracy, a obok nich - zarobki (trzeba spisać je z wiarygodnych dokumentów, np. umowy o pracę, wpisu w książeczce ubezpieczeniowej).

Po prawej stronie, wpisuje się średnie roczne wynagrodzenie w Polsce w danym roku (znajduje się to np. w roczniku statystycznym) i porównuje ze sobą. Wybieramy te lata, które są dla nas najbardziej korzystne.

Pamiętaj! Należy wziąć pod uwagę nasz dochód roczny, nie miesięczny. Nie wlicza się do tego premii oraz nagród, jakie otrzymało się w zakładzie pracy.

Trzeba zadbać o dokumenty potrzebne do wyliczenia kapitału początkowego


ZUS nie obliczy nam kapitału początkowego z własnej inicjatywy.

Pamiętaj! Zrobi to tylko na nasze żądanie.

Dlatego trzeba złożyć w swoim oddziale ZUS-u następujące dokumenty:

 • wniosek o ustalenie kapitału początkowego (druk ZUS Kp-1);
 • wypełniony kwestionariusz, który dotyczy okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6);
 • świadectwa pracy, zaświadczenia oraz inne dowody, które potwierdzą okresy składkowe i nieskładkowe;
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS RP-7);
 • legitymacje ubezpieczeniowa z wpisami o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Osoby, które indywidualnie opłacały składkę na ubezpieczenie społeczne i współpracowały przy prowadzeniu działalności w kwestionariuszu (druk - ZUS Rp-6) muszą podać adres prowadzenia działalności, a także jednostkę ZUS-u, do której odprowadzane były składki a ubezpieczenie społeczne oraz Numer Konta Płatnika (NKP) nadany kiedyś przez ZUS, a także numer REGON i NIP.

W przypadku osób, które pracowały u pracodawców, którzy zatrudniali d 20 pracowników, w tym zakładach usługowych (np. u fryzjera) należy w kwestionariuszu nazwę firmy lub nazwisko i imię pracodawcy oraz adres (siedzibę) firmy, gdy ją znają.

Pamiętaj! Wszystkie dokumenty muszą być dostarczone w oryginale (ZUS je potem odsyła, a gdy tego nie zrobi, to trzeba się o nie upomnieć).

ZUS wyjątkowo dopuszcza przestawienie kserokopii (poświadczonych za zgodność z oryginałem):

 • książeczki wojskowej;
 • dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
 • wyciągów z akt wystawionych przez urzędy stanu cywilnego;
 • danych z książeczkowego dowodu osobistego.

Niezbędne druki dostępne są za darmo w każdym oddziale ZUS-u lub do pobrania z jego strony internetowej.


Warto szukać dokumentów potrzebnych do wyliczenia kapitału początkowego


Osoby przewidujące na pewno zachowały wszystkie dokumenty, które są związane z przebiegiem pacy zawodowej. One nie będą miały problemu z ich zgromadzeniem. Jeżeli jednak dokumenty się zgubiły lub zostały wyrzucone, to trzeba ich poszukać.

Gdy poprzedni zakład pracy istnieje, to nie będzie problemu. Otrzyma się w bezpłatnie potrzebne dokumenty. Jednak trzeba liczyć się z tym, ze akt płacowych raczej nie będzie (zakład przetrzymuje je przez 12 lat). Natomiast będzie posiadał akta osobowe (umowy o pracę, na których podstawie też można udowodnić nasze zarobki).

Jeżeli zakład pracy nie istnieje, to trzeba iść do oddziału ZUS-u. Posiada on specjalny informator z wykazem ponad 6 tysięcy upadłych lub zlikwidowanych zakładów pracy (można poszukać zakładu pracy na stronie ZUS-uw bazie zlikwidowanych zakładów), a gdy nic się tam nie znajdzie, to pozostaje poszukać w archiwach wojewódzkich lub Archiwum Ministerstwa Gospodarki przy PL.Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Dokumentacje zakładów pracy, które zostały zlikwidowane lub upadły znajdują się też w Archiwum Państwowej Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku (Milanówek, ul. Stefana Okrzei1, tel. 22 724 78 72).

Jeżeli zakład pracy został sprywatyzowany, to nasz dokumenty można znaleźć w firmie, która przejęła jego majątek, a gdy zmienił nazwę - w sadzie gospodarczym.

W przypadku nieudanej próby udowodnienia zarobków, ZUS sam wyliczy kapitał początkowy, będzie on jednak niższy od tego, jaki zostałby naliczony na podstawie dokumentów. Stanie się to dlatego, bo ZUS ustali go na podstawie przyjętej przez siebie średniej.

Pamiętaj! W każdej chwili, gdy odnajdą się dokumenty, można zwrócić się do ZUS-u o ponowne przeliczenie naszego kapitału początkowego.

Warto walczyć o swoje


ZUS będzie miał pól roku od otrzymania naszych dokumentów na obliczenie kapitału początkowego.

Pamiętaj! Gdy po otrzymaniu decyzji, dojdzie się do wniosku, że kapitał początkowy został błędnie wyliczony, to można odwołać się do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Odwołanie składa się za pośrednictwem ZUS-u w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeżeli wyrok nie będzie po naszej myśli, to wtedy można odwołać się do sądu apelacyjnego w terminie 21 dni od ogłoszenia orzeczenia.


Okresy składkowe i nieskładkowe


Okresy składkowe (za które opłacano składki na ubezpieczenie społeczne):

 • okres zatrudniania, okres pracy nakładczej, praca w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub inna praca (np. zlecenie), okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Okresy nieskładkowe:

 • okres pobierania m.in. zasiłku chorobowego, opiekuńczego i otrzymywania świadczenia rehabilitacyjnego, urlop wychowawczy (3 lata, a gdy dziecko jest poważnie chore - 6 lat), przerwy w pracy spowodowane opieką nad dzieckiem, czas nauki w szkole wyższej na jednym kierunku.

Jak potwierdzić staż pracy?


Staż pracy można udowodnić, przedstawiając:

 • świadectwo pracy, wpis w książeczce ubezpieczeniowej, wpis w starym dowodzie osobistym, zaświadczenie z urzędu pracy.

Wlicza się do niego służbę wojskowa oraz studia - jako dowód przestawia się książeczkę wojskową , kserokopie dyplomu oraz zaświadczenie z uczelni o odbytych studiach.

Wysokość zarobków można udowodnić, pokazując:

 • zaświadczenie z miejsca pracy o wysokości zarobków (druk RP-7);
 • wpis do książeczki ubezpieczeniowej o wysokości zarobków;
 • umowę o pracę z wpisanym tzw. przeszeregowaniem.

Pamiętaj! Należy złożyć oryginały dokumentów, które otrzyma się z powrotem po ustaleniu kapitału początkowego.Podobne wpisy:


Zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie

Podwyższenie emerytury
Podpisanie umowy o pracę - co trzeba wiedzieć?
Prowadzenie akt osobowych pracownika
czwartek, 10 listopada 2011, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu:
Komentarze
2011/11/11 11:21:43
Lekcje prawa, na życie kapitałem,
dobrze , że kiedyś tutaj zajrzałem.
pogłębia się prawnicza wiedza,
temu kto tę stronę odwiedza.