Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Gdzie złożyć pozew o rozwód?


Do jakiego sądu pozew o rozwód?Sprawy o rozwód (separację), rozstrzygane są przed sądem okręgowym. Na podstawie art. 41 kodeksu postępowania cywilnego pozew o rozwód lub wniosek o separację należy kierować do tego sądu okręgowego, w którym oboje małżonkowie mieli wspólne miejsce zamieszkania, gdy choć jeden z nich nadal w tym okręgu przebywa.

Gdy małżonkowie nie mieli wspólnego miejsca zamieszkania lub w chwili wnoszenia pozwu rozwodowego żaden z nich nie mieszkał w okręgu sądu, na którego terenie mieli wspólne miejsce zamieszkania, to pozew powinien być kierowany do sądu, który jest właściwy według miejsca zamieszkania strony pozwanej.

Dla przykładu: Po rozstaniu z żoną, mąż zamieszkał w Katowicach, a żona z dziećmi nadal mieszka w Krakowie. Jeżeli pozew rozwodowy będzie wnosić żona, to musi ona kierować go do Sądu Okręgowego w Katowicach, a gdy to mąż będzie chciał rozwodu, to musi wnieść pozew przeciwko niej do Sądu Okręgowego w Krakowie.

Jeśli nie ma i takiej podstawy jak miejsce zamieszkania strony pozwanej (np. żona, przeciwko której mąż chce wnieść pozew o rozwód, mieszka stale za granicą), to należy skierować pozew do sądu okręgowego, który jest właściwy dla jego miejsca zamieszkania jako powoda. 

Pamiętaj! Pozew składa się w dwóch egzemplarzach, bo sąd musi go przesłać stronie pozwanej. Pozwanemu przysługuje prawo do złożenia w sądzie, najpóźniej do pierwszej rozprawy, odpowiedzi na pozew.

Sprawa rozwodowa w odrębnym postępowaniu


Sprawy o rozwód (separację)
 sąd rozpatruje w odrębnym postępowaniu od innych spraw cywilnych, które rządzi się własnymi prawami.

W tym samym odrębnym trybie rozpatruje się sprawy o unieważnienie małżeństwa, a także o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa. 

Sprawy o rozwód (separację) rozpatruje w I instancji sąd, w którego skład wchodzi:
  • sędzia zawodowy oraz dwóch ławników. 
Posiedzenie sądowe odbywa się przy drzwiach zamkniętych, chyba że obie strony zgodnie zażądają publicznego rozpoznania sprawy, a sąd uzna, że jawność sprawy nie jest zagrożeniem dla moralności. 

Pamiętaj! Na sali sadowej mogą znaleźć się także osoby zaufania - po dwie z każdej strony. Mogą to być zarówno członkowie rodziny, jak i np. znajomi. 

sprawie o rozwód (separację) sąd rozstrzyga kompleksowo o wielu sprawach rodziny. Tak więc w czasie procesu rozwodowego nie można wszcząć odrębnej sprawy o zaspokojenie potrzeb rodziny ani o alimenty pomiędzy małżonkami czy alimenty od nich dla ich wspólnych dzieci za czas od wytoczenia sprawy.

Nie można także wszczynać spraw, które dotyczą władzy rodzicielskiej lub o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Apelacja od wyroku sądu okręgowego

Od wyroku sadu okręgowego przysługuje każdemu z małżonków wniesienie apelacji do sądu apelacyjnego. 

Pamiętaj! Trzeba wtedy zwrócić się do sądu o doręczenie wyroku z uzasadnieniem. 

Termin do żądania uzasadnienia wynosi siedem dni, które liczone są:
  • od doręczenia wyroku z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia apelacji, który otrzymuje strona występująca w sprawie bez adwokata czy radcy prawnego, gdy nie była obecna przy ogłoszeniu wyroku;
  • od ogłoszenia wyroku, gdy małżonek, który chce wnieść apelację, był obecny przy ogłoszeniu wyroku sądu. 
Apelacja wnoszona jest za pośrednictwem sadu, który wydal wyrok. Termin jej wniesienia do dwa tygodnie, które liczone są od dnia doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem małżonkowi, który chce kwestionować wyrok I instancji lub adwokatowi (radcy prawnemu), gdy korzysta się z pomocy fachowego pełnomocnika. 

Gdy z jakiś względów niezadowolony z wyroku nie zażądał uzasadnienia, to może on wnieść apelację, ale wtedy musi to zrobić w ciągu dwóch tygodni, które są liczone od dnia, w którym upłynął termin żądania uzasadnienia. 

Apelacje rozpatrzy sad, który składa się z trzech sędziów zawodowych. 

Od wyroków w sprawach rozwodowych wydanych w II instancji nie przysługuje kasacja i nie trafiają one do Sądu Najwyższego. 

W apelacji można zakwestionować cały wyrok lub tylko niektóre jego postanowienia (np. rozstrzygnięcie dotyczące alimentów na żonę lub na dziecko czy kontaktów z dzieckiem). 

To Ci może pomóc

Jedyny taki poradnik na rynku eBooków – 162 strony wiedzy prawnej, 13 wzorów pism, w tym 2 wzory pozwu o rozwód. Jeśli planujesz rozwód lub separację, masz problemy z alimentami, nie wiesz, jak postępować na sprawie rozwodowej – ten poradnik jest dla Ciebie. Pamiętaj, nieznajomość prawa szkodzi!
wtorek, 28 lutego 2012, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: