Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Jak starać się o rentę?


Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracyPrawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która jest ubezpieczona. Aby ją otrzymać należy spełnić następujące warunki:

być niezdolnym do pracy;

mieć za sobą staż pracowniczy;

niezdolność do pracy powstała w czasie zatrudnienia i pobierania zasiłku chorobowego lub opiekuńczego albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Za niezdolną do pracy uważa się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła niezdolność do pracy zarobkowej i nie rokuje odzyskania tej zdolności po zmianie kwalifikacji. 

Jeżeli utraciło się zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, to jest się osoba całkowicie niezdolną do pracy, a za częściowo niezdolna do pracy uważa się osobę, która utraciła zdolność do pracy, która jest zgodna z posiadanymi przez nią kwalifikacjami.

Jak wystąpić o rentę?

Aby otrzymać rentę należy złożyć wniosek do ZUS-u na druku Rp-1. 

Powinien on zawierać dane osoby starającej się o rentę, wskazanie rodzaju świadczenia, numer konta bankowego.  

Wraz z wnioskiem należy złożyć:
  • kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-7) oraz dokumenty, które to potwierdzą;
  • zaświadczenie pracodawcy o wysokości osiąganego wynagrodzenia (na formularzu według wzoru określonego przez ZUS);
  • druk ZUS RP-7 lub legitymację ubezpieczeniową, która zawiera wpisy dotyczące zarobków;
  • zaświadczenie o stanie zdrowia, które zostało wydane przez lekarza prowadzącego;
  • inną dokumentację medyczną, którą posiada osoba ubiegająca się o rentę i może mieć znaczenie dla wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS;
  • ankietę wypełnioną przez pracodawcę (wywiad zawodowy).

Ocena niezdolności do pracy

Dokonuje jej w formie orzeczenia lekarz orzecznik ZUS.

Ocenia on niezdolność do pracy, jej stopień, ustala datę powstania niezdolności do pracy, trwałość lub przewidywany okres niezdolności do pracy.

Pamiętaj! Organem, który orzeka w I instancji jest lekarz orzecznik ZUS. W II instancji orzeczenie wydają komisje lekarskie ZUS.

Od orzeczenia lekarza orzecznika przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej. Należy to zrobić w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Wnosi się go za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która jest właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

Jakie renty przyznaje ZUS?

Jest kilka rodzajów rent przyznawanych przez ZUS.

Do renty stałej ma prawo osoba, której niezdolność do pracy uznano za trwałą. Renta okresowa będzie przyznana n okres wskazany w decyzji organu rentowego (najczęściej jest to 5 lat). niedziela, 11 marca 2012, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: