Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Podział majątku przy rozwodzie

Podział majątku przy rozwodzie - orzeczenia sądowePrawo własności nieruchomości uzyskane w czasie trwania wspólności ustawowej w trybie ustawy z 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności stanowi majątek odrębny tego z małżonków, któremu przed powstaniem wspólności przysługiwało prawo użytkowania wieczystego tej nieruchomości i prawo własności posadowionych na niej budynków (uchwała SN z 19 sierpnia 2009r., sygn. III CZP 53/09).

Podział majątku wspólnego obejmuje składniki majątkowe, które były elementami tego majątku w chwili ustania wspólności ustawowej i które istnieją w chwili dokonywania podziału, tj. wydania orzeczenia. Przy jego dokonywaniu nie uwzględnia się tych składników majątkowych, które w czasie trwania wspólności ustawowej lub po jej ustaniu zostały zużyte z godnie z prawem (art.36 - 40 k.r.o. i art. 42 k.r.o.). Uwzględnia się natomiast, ale w ramach rozliczeń, tj. rachunkowo, składniki majątkowe, które zostały bezprawnie zbyte, zniszczone, zużyte lub roztrwonione przez jedno z małżonków. W tym wypadku przy podziale majątku wspólnego ich wartość podlega zaliczeniu na poczet udziału przypadającego drugiemu małżonkowi.

Ciężarami w rozumieniu art. 207 k.c. są podatki i inne świadczenia o charakterze publicznoprawnym obciążające współwłaścicieli nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności (postanowienie SN z 19 czerwca 2009 r., sygn. V CSK 485/08)

Sąd ustalając wartość przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego, nie może poprzestać tylko na przybliżonej ocenie, czy pobrana przez uczestnika postępowania (męża) odprawa, która stanowiła majątek wspólny, została wydana na zaspokojenie wspólnych potrzeb. Powinien rozważyć, czy wydatki poniesione na zakup samochodu i udział w prowadzeniu sklepu w całości pochłonęły odprawę. Należy brać przy tym pod uwagę, że sklep (prowadzony przez  żonę) przynosił również przychód oraz że część wspólnych wydatków w tym czasie pokrywała tylko wnioskodawczyni (żona) ze swoich przychodów. Dopiero wziąwszy pod uwagę wszystkie te okoliczności, należy ustalić, w jakiej części kwota odprawy pobranej przez męża została przeznaczona na pokrycie wspólnych potrzeb rodziny, a jaką zatrzymał on dla siebie (postanowienie SN z 28 października 2005 r., sygn. II CK 167/05).

Jeżeli odszkodowanie za uszkodzeniem ciała w wyniku wypadku przy pracy (art. 33 pkt 7 k.r.o.) zostało wypłacone w trakcie trwania wspólności ustawowej, to przedmioty nabyte z wypłaconych z tego tytułu kwot należą do majątku wspólnego, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 32 par. 1 k.r.o. (aktualnie - ar. 31 par. 1 k.r.o.) (postanowienie SN z 2 lutego 2005 r., sygn. V CK 454/04).

Przedmioty uzyskane przez małżonka w wyniku działu spadku w czasie trwania wspólności ustawowej należą do majątku odrębnego bez względu na obciążenie małżonka dopłatą lub spłatą, chyba że spadkodawca inaczej postanowił (art. 33 pkt 2 k.r.o) (uchwała SN z 28 września 2001 r., sygn. III CZP 52/01).

Przy podziale majątku wspólnego po rozwodzie sąd musi, ustalając wartość nieruchomości objętej podziałem, uwzględnić ciążący na niej dług zabezpieczony hipotecznie (postanowienie SN z 21 stycznia 2010 r., sygn. I CSK 205/09).

Jeżeli sąd II instancji uwzględnia powstałą w toku postępowania apelacyjnego - ze względu na upływ czasu - zmianę wartości składników majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego, dokonuje ponownego ustalenia - na dzień zamknięcia rozprawy przed sądem drugiej instancji - wartości wszystkich składników majątku wspólnego. (postanowienie SN z 21 listopada 2002 r., sygn. CKN 1018/00).

Prawomocny wyrok orzekający rozwód może być podstawą wpisu w księdze wieczystej współwłasności w częściach ułamkowych na rzecz byłych małżonków (uchwała SN z 21 czerwca 2001 r., sygn. III CZP 16/01).

W sprawie o podział majątku wspólnego, poza rozliczeniem nakładów i wydatków poczynionych z majątku wspólnego na majątek odrębny (osobisty) i z majątku odrębnego (osobistego) na majątek wspólny w czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej, rozlicza się się też nakłady i wydatki dokonane przez każde z małżonków (lub byłych małżonków) w okresie od ustania wspólności do chwilipodziału majątku wspólnego. Z art. 42 k.r.o. wynika, ze do takich wydatków i nakładów mają odpowiednie zastosowanie przepisy k.p.c. o współwłasności w częściach ułamkowych. Podstawę dokonania rozliczeń stanowią art. 567 par. 1 w związku z art. 686 k.p.c.

Sąd w postanowieniu działowym dokonuje rozliczeń z tytułu posiadania przedmiotów należących do majątku objętego współwłasnością, pobranych pożytków i innych przychodów, a także poczynionych na ten majątek nakładów i spłaconych długów w okresie między ustaniem wspólności a dokonaniem podziału majątku wspólnego

Za podstawę rozliczenia pożytków nie sposób przyjąć pożytków potencjalnych (możliwych do uzyskania w świetle opinii biegłego), lecz jedynie pożytki rzeczywiste (realnie uzyskane) (postanowienie SN z 7 stycznia 2009 r., sygn. II CSK 390/08).

W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd ustala wartość nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków bez względu na inicjatywę uczestników postępowania (uchwała SN z 2 lutego 2008 r., sygn. III CZP 148/07). 

Nakłady z majątku odrębnego jednego z małżonków na majątek odrębny drugiego podlegają rozliczeniu z majątku wspólnego tylko wówczas, gdy na przedmiot majątkowy stanowiący majątek odrębny jednego z małżonków dokonano nakładów z majątku wspólnego, jak i z majątku odrębnego małżonków (wyrok SN z 7 czerwca 2002 r., sygn. IV CKN 1108/00).


To Ci może pomóc

Jedyny taki poradnik na rynku eBooków – 162 strony wiedzy prawnej, 13 wzorów pism, w tym 2 wzory pozwu o rozwód. Jeśli planujesz rozwód lub separację, masz problemy z alimentami, nie wiesz, jak postępować na sprawie rozwodowej – ten poradnik jest dla Ciebie. Pamiętaj, nieznajomość prawa szkodzi! czytaj dalej»

Czeka Cię podział majątku wspólnego? Boisz się, bo nie wiesz, ile to kosztuje, jak przeprowadzić taki podział i jak nie stracić mieszkania, samochodu ani oszczędności swojego życia?  Dzięki eBookowi  Podział majątku wspólnego małżonków autorstwa doświadczonego prawnika Karola Jokiela dowiesz się, jak SAMEMU (bez kosztownej pomocy prawnika!) przeprowadzić korzystny dla Ciebie podział majątku. Znajdziesz tu też potrzebne wnioski: wniosek o podział majątku wspólnego oraz wzór umowy o podział majątku wspólnego.czytaj dalej»

Podobne wpisy:

wtorek, 06 marca 2012, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: