Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej

Wzór wniosku o zawezwanie do próby ugodowejJak powinien wyglądać wniosek o zawezwanie do próby ugodowej?Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej powinien zawierać:

tytuł pisma (wniosek o zawezwanie do próby ugodowej);
Twoje dane (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania);
dane Twojego przeciwnika;
oznaczenie sadu rejonowego, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby przeciwnika;
wniosek o zawezwanie przeciwnika do próby ugodowej;
zwięzłe oznaczenie sprawy;
Twój podpis, ewentualnie podpis Twojego pełnomocnika;
załączniki.


Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej - wzór

Poniżej prezentuje wzór wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Przedstawiony wzór, to tylko przykład, a dane są fikcyjne.

Wzór można oczywiście modyfikować wedle własny potrzeb.

Katowice, dnia 2 maja 2012 r.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział I Cywilny
 ul. Francuska 70A,
40-028 Katowice

Wnioskodawca:
Anna Nowak
Ul. Daleka 12
40-015 Katowice

Przeciwnik:
Małgorzata Wilk
Ul. Prosta 42/18
40-016 Katowice

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie zapłaty z tytułu umowy dzieło

Wnoszę o zawezwanie Małgorzaty Wilk do próby ugodowej w sprawie zapłaty z tytułu zawartej umowy o dzieło oraz wyznaczenie w tym celu posiedzenia sądowego.

Uzasadnienie

Dnia 8 marca 2012 r. zawarłam z Małgorzatą Wilk umowę, w której zobowiązałam się do uszycia dla niej sukni ślubnej za kwotę 2500 zł. Zgodnie z treścią umowy, zapłata za suknię miała nastąpić w całości po jej wykonaniu, w momencie odbioru sukni przez Małgorzatę Wilk. Termin wykonania sukni oznaczono w umowie na dzień 23 marca 2012 r. (dowód: umowa o dzieło).

W oznaczonym w umowie terminie suknia była gotowa do odbioru. Pomimo tego, Małgorzata Wilk nie zgłosiła się po jej odbiór ani nie uiściła umówionej zapłaty. Ponieważ uważam swoje roszczenie za zasadne, zamierzam dochodzić go na drodze postępowania cywilnego.


Jednak zanim wystąpię na drogę sądową, chciałabym rozstrzygnąć zaistniały spór na drodze ugodowej.

Anna Nowak

Załączniki:

- odpis wniosku

- dowód wniesienia opłaty od wniosku
- umowa o dzieło


Czy trzeba się stawić na posiedzenie pojednawcze?

Pamiętaj! Jeżeli nie stawisz się na posiedzenie pojednawcze, to może to mieć dla Ciebie negatywne konsekwencje.

Gdy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej został złożony przez Ciebie i następnie nie stawiłeś się na posiedzenie, to sąd na żądanie Twojego przeciwnika obciąży Cię obowiązkiem zwrotu kosztów, jakie poniósł przeciwnik w wyniku próby ugodowej.

Jeżeli to Ty złożyłeś wniosek i Twój przeciwnik nie stawił się na posiedzenie bez usprawiedliwienia, to masz prawo domagać się zwrotu kosztów, jakie poniosłeś w wyniku próby ugodowej, jeśli wniesiesz do sądu pozew lub wniosek w tej samej sprawie (por. art. 186 k.p.c.). 

 


środa, 02 maja 2012, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: