Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Wzór umowy kupna sprzedaży samochodu osobowego

Jak napisać umowę kupna sprzedaży samochodu osobowego?Pamiętaj! Niezależnie od tego, czy kupuje się , czy sprzedaje się samochód - należy sporządzić pisemną umowę, która powinna zawierać: dane stron umowy, datę podpisania umowy, opis przedmiotu transakcji, a więc markę, model, typ samochodu (np. kombi), rok produkcji, numer nadwozia, numer rejestracyjny, numer silnika, przebieg etc.

Do tego trzeba dodać informacje o wypadkowej przeszłości samochodu, gdy taka miała miejsce oraz liczbę kluczyków do wozu.

Pamiętaj! Jeżeli osoba, która sprzedaje Ci samochód da Ci tylko jeden kluczyk, to może to w przyszłości spowodować spore problemy ubezpieczeniowe.

Umowa kupna sprzedaży samochodu osobowego powinna także zawierać wykaz stwierdzonych podczas oględzin uszkodzeń. Przyda się oczywiście także wizyta w autoryzowanej stacji obsługi danej marki.

Zwykle dużym problemem przy zawieraniu umowy kupna sprzedaży samochodu osobowego jest określenie odpowiedzialności za wady samochodu.

Pamiętaj! Bardzo często zdarza się tak, ze sprzedający koniecznie chce, by umowa zawierała określenie:"Stan techniczny samochodu jest znany kupującemu i nie będzie on rościł z tego powodu żadnych pretensji". Chodzi tutaj o to, żeby ograniczyć w ten sposób odpowiedzialność za potencjalne wady samochodu. Kupujący zwykle broni się przed tym, dodając do umowy punkt: "Sprzedający informuje, że samochód nie posiada wad ukrytych".

Wbrew pozorom ma to ogromne znaczenie.

Według art. 556 par. 1 osoba sprzedająca jest odpowiedzialna względem osoby kupującej, gdy rzecz sprzedana ma wadę, która zmniejsza jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony lub wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił osobę kupującą lub jeżeli rzecz została osobie kupującej wydana w stanie niezupełnym - rękojmia za wady fizyczne.

Pamiętaj! Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, to osoba kupująca ma prawo odstąpić od umowy lub zażądać obniżenia ceny.

Jednak praktyka to zupełnie coś innego i nie jest to takie łatwe.

Wystarczy spojrzeć na art. 557 par.1 kodeksu cywilnego, który mówi:"Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadach w chwili zawarcia umowy".

Pamiętaj! Jeżeli umowa kupna sprzedaży samochodu osobowego zawiera punkt: "Stan techniczny jest znany kupującemu i nie będzie on rościł z tego powodu żadnych pretensji", to sprzedający będzie się bronił, że o wszystkich usterkach poinformował kupującego, a tak w ogóle "widział gały co brały".

W takim przypadku osoba kupująca zawsze może powołać się na przepisy art. 558 par.2 kodeksu cywilnego, który mówi: "Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym".

Pamiętaj! Trzeba będzie wtedy udowodnić, że osoba sprzedająca nie poinformowała nas o wadzie, a to nie będzie łatwe i może się skończyć w sądzie wieloletnim procesem. Nawet, gdy wygra się sprawę, to nie zagwarantuje to tego, ze odzyska się pieniądze, bo sprzedawca może np. wyprowadzić się za granicę lub zwyczajnie nie mieć już pieniędzy.

Dlatego warto pamiętać o zawarciu w umowie kupna sprzedaży samochodu osobowego punktu: "Sprzedający informuj, że samochód wad ukrytych nie ma". W ten sposób przejmuje się na siebie część odpowiedzialności, ale gdy jest on wyjątkowo asertywny, to i tak sprawa skończy się w sądzie.

W przypadku, gdy samochód ma wady prawne, czyli sprzedała go osoba, która nie jest jego właścicielem jest jeszcze gorzej.

Wtedy oczywiście można wytoczyć sprawę sprzedawcy, gdy uda się w ogóle znaleźć, ale najczęściej w takich przypadkach samochód wraca do prawowitego właściciela (bądź ubezpieczalni, gdy właściciel dostał za nie już odszkodowanie).

Pamiętaj! Te wszystkie problemy można ograniczyć kupując samochód używany, ale z gwarancją.

Umowa kupna sprzedaży samochodu osobowego

Umowa sprzedaży samochodu

pomiędzy:

1 ...........................(wstawić imię i nazwisko osoby sprzedającej samochód, zam.......................(adres zameldowania)
numer dowodu ......................., NIP..........................................,
zwanym dalej Sprzedawcą

a

2..............................(wstawić imię i nazwisko osoby kupującej, zam..........................(adres zameldowania)
numer dowodu .............., NIP....................................................,
zwanym dalej Kupującym.

§ 1

1. Sprzedawca oświadcza, że jest wyłącznym właściciel samochodu osobowego marki ..................., model ................, typ........, rok produkcji.................., numer silnika ..................o przebiegu....................stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.

2. Sprzedawca oświadcza, że opisany w pkt 1 samochód jest w pełni sprawny, i określa jego stan techniczny jako dobry.

3. Sprzedawca oświadcza ponadto, że opisany w pkt 1 samochód jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń.

4. Sprzedawca oświadcza, że jest .............. (pierwszym, drugim, trzecim itp.) właścicielem określonego w pkt 2 samochodu.

§ 2

1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu określonego w pkt 1 § 1 niniejszej umowy, a także że dokonał jego wnikliwego przeglądu technicznego osobiście i w autoryzowanym warsztacie.................., i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego.

Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.

§ 3

1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje samochód opisany w § 1 za cenę .................... (słownie..........) płatną gotówką w chwili wydania pojazdu.

2) Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy.

3) Wraz z wydaniem przedmiotu umowy Sprzedawca przekaże Kupującemu wszelkie posiadane przez niego rzeczy służące do korzystania z samochodu, w tym dwie sztuki kluczyków, zestaw opon zimowych oraz koło zapasowe. Sprzedawca wyda także Kupującemu niezbędne dokumenty związane z samochodem, w tym dowód rejestracyjny, oraz instrukcję obsługi.

§ 4

1. Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Kupujący.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

3. W sprawach nieregulowanych zastosowanie znajda przepisy kodeksu cywilnego.

Umowę sporządzono w dwóch równobrzmiących egzemplarzach.

...................                    ...........................
Sprzedawca                       Kupujący.

Podobne wpisy:


Reklamacja wycieczki lub wczasów - wzór

Odpowiedzialność hotelu
Gdy ojciec nie płaci alimentów
Jak ustanowić pełnomocnictwo?
wtorek, 31 lipca 2012, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: