Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Jak napisać pozew do sądu pracy?


Pozew do sądu pracyW przypadku naruszenia przez pracodawcę prawa pracy (np. bezpodstawne wypowiedzenie umowy o pracę, bezzasadne ukaranie karą dyscyplinarną lub porządkową, nie wypłacenie należnego wynagrodzenia za pracę, itd), pracownik powinien zwrócić się do sądu pracy. Pozew do sądu pracy powinien być wniesiony przez osobę poszkodowaną, ale komisja zakładowa powinna pomóc w napisaniu pozwu lub skontaktować poszkodowanego z prawnikiem zarządu regionu.

Pamiętaj! Pracownik odwołujący się do sądu pracy powinien to zrobić w określonym nieprzekraczalnym terminie:

7 dni, gdy odwołuje się od wypowiedzenia umowy o pracę;
14 dni, gdy pracodawca rozwiązał z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym);
3 lat, gdy są to inne roszczenia (np. wypłata należnego wynagrodzenia).

Uwaga!
Termin odwołania do sądu pracy liczony jest od dnia, w którym pracodawca doręczył pracownikowi pismo wypowiadające umowę o pracę lub zawiadomienie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.


Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, ze pracownik nie wniesie pozwu w terminie bez swoje winy, np. był chory lub otrzymał mylną informacje dotyczącą terminu na piśmie wypowiadającym umowę o pracę, to może wtedy wnieść do sądu wniosek o przywrócenie terminu i jeśli wskaże w nim okoliczności, które uzasadniają przywrócenie terminu, to sąd może postanowić przywrócić termin do wniesienia odwołania (art. 265 kp oraz art. 168 kpc).

Pamiętaj! Pracownik, który składa wniosek o przywrócenie terminu musi jednocześnie wnieść pozew. Pozew przeciwko pracodawcy wnosi się do sądu rejonowego-sądu pracy.

Co powinien zawierać pozew do sądu pracy?

Pismo procesowe powinno zawierać (art.126 i 187 kpc):
 • oznaczenie sądu, do którego jest kierowane (np. Do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w..........);
 • imię i nazwisko, zawód i miejsce zamieszkania powoda;
 • imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania lub siedziby pracodawcy jako pozwanego;
 • w dalszych pismach procesowych - sygnaturę akt (numer, jaki sąd nada sprawie);
 • oznaczenie rodzaju pisma (np. pozew, apelacja, wniosek dowodowy);
 • żądania oraz ich uzasadnienie (warto tutaj podać dowody na przytoczone okoliczności, np. dołączyć do pozwu dokumenty, podać nazwiska i adresy świadków);
 • określenie wartości przedmiotu sporu (w przypadku sumy pieniężnej należy ją wpisać, a gdy jest to rzecz, to podaje się jej wartość);
 • podpis powoda lub jego pełnomocnika.

Pozew może być przesłany pocztą (koniecznie przesyłką poleconą). Pracownik może go także złożyć osobiście w biurze podawczym sądu.

Pamiętaj! Należy przygotować co najmniej dwa egzemplarze pozwu: jeden dla sądu oraz drugi dla pozwanego pracodawcy. Do sądu wnosi się dwa egzemplarze, sąd jeden z nich prześle pozwanemu. Jeden egzemplarz należy zachować dla siebie.

Pełnomocnik w sądzie pracy


Jeżeli pokrzywdzony pracownik boi się sądu, to może wtedy ustanowić pełnomocnika, który będzie reprezentował jego interesy w procesie.

W tym celu należy udzielić takiej osobie pełnomocnictwa na piśmie. Taką osobom może być ktoś z komisji zakładowej lub prawnik z zarządu regionu.

Ponadto pełnomocnikiem można ustanowić (art 87§ 1 i 465 kpc):
 • adwokata lub radcę prawnego;
 • rodzica, małżonka, rodzeństwo, inspektora pracy, pracownika z zakładu pracy, w którym powód był zatrudniony.

Pamiętaj! Jeżeli potrzebny będzie adwokat, a powoda nie stać na niego, to może on zgłosić do sądu wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu (art. 117 kpc).


Sąd powinien uwzględnić taki wniosek, gdy powód złoży oświadczenie, w którym wykaże, że nie stać go na taką pomoc prawną bez uszczerbku dla utrzymania swojego oraz rodziny i ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata.

Oświadczenie takie powinno zawierać dokładne informacje o stanie rodzinnym, majątku oraz dochodach. Formularz oświadczenia dostępny jest w sądzie. 

Prawnik, który dochodzi roszczeń z zakresu prawa pracy nie ma obowiązku uiszczania opłat sądowych (art. 263 kp i 463 kpc).

Pamiętaj! Jeżeli sprawa zostanie przegrana przez powoda, to sąd może go obciążyć kosztami postępowania (np. gdy powództwo było bezzasadne). 


Prawo do aktywnego uczestnictwa w postępowaniu w sądzie pracy


Powód lub jego pełnomocnik ma prawo:

 • przeglądać akta sprawy oraz otrzymywać odpisy lub wyciągi z tych akt (art. 9 kpc);
 • składać oświadczenia (art. 210 kpc);
 • zadawać pytania zarówno świadkom, jaki stronie przeciwnej, jeśli sąd ją przesłuchuje (art. 271 i 304 kpc);
 • żądać przeprowadzenia dowodu (np. przesłuchania świadka art.217 i 232 kpc);
 • żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu rozprawy (art. 160 kpc);
 • odwołać się od wyroków i postanowień sądu (art. 367, 392, 384 kpc).

Powód może być namawiany przez sąd do ugody z pracodawcą (art. 10 kpc). Jest to sposób na szybkie zakończenie sporu z pracodawcą, podczas gdy na rozstrzygnięcie sądu czeka się bardzo długo.

Pamiętaj! Powód nie ma obowiązku godzić się na niekorzystne dla niego propozycje. Dlatego warto się zastanowić się nad tym, czy korzystniejsze będzie szybkie rozwiązanie sporu i pójście na ustępstwa proponowane przez pracodawcę, czy tez dłuższy proces sądowy, który może zakończyć się korzystnym dla powoda wyrokiem.

Odwołanie od wyroku sądu pracy


Gdy pracownik uważa, ze sąd wydal wyrok, który jest dla niego niekorzystny, to ma prawo się od niego odwołać. Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja (art. 367 kpc).

Pamiętaj! Aby móc złożyć apelację, pracownik musi najpierw zażądać uzasadnienia wyroku. Może to zrobić w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyroku.

Apelacje należy wnieść do sądu, który wydal niekorzystny wyrok. Przedstawia się w niej zarzuty przeciwko wyrokowi, a więc wskazuje dlaczego wyrok powinien być zmieniony (lub uchylony, a sprawa przekazana na nowo do sądu I instancji). Apelację wnosi się tak samo jak pozew.

Apelacja (tak samo jak kasacja lub zażalenie) jest środkiem odwoławczym i jej celem jest rozpoznanie danej sprawy przez sąd apelacyjny w tych samych granicach, w jakich mógł ją rozpoznać sąd I instancji.Pozew o sprostowanie świadectwa pracy - wzór
Specjaliści z różnych dziedzin prawa

Masz niecodzienne pytanie prawne?

Skorzystaj z porady sztabu specjalistów: doświadczonych prawników, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczoznawców i agentów celnych. Udzielą Ci nie tylko wyczerpującej porady, ale w razie potrzeby będą reprezentować Cię w sądzie.

Porady prawne przez internet»Podobne wpisy:


Pozew o przywrócenie do pracy

Urlop wypoczynkowy ile dni przysługuje?
Nowe zasady emerytalne
Umowa na czas zastępstwa

poniedziałek, 06 sierpnia 2012, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: