Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Odrzucenie spadku wzór oświadczenia


Wzór oświadczenia o odrzuceniu spadkuOświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone przez spadkobiercę, a pełnomocnictwo do złożenia takiego oświadczenia powinno być udzielone z podpisem urzędowo poświadczonym.

Cele takiego oświadczenia jest deklaracja o braku zamiaru bycia spadkobiercą. Spadek może być przyjęty lub odrzucony z mocy ustawy i testamentu i może być odrzucony z mocy ustawy i przyjęty z testamentu i odwrotnie.

Pamiętaj! Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli może być uznane względem ich za bezskuteczne.

Oświadczenie składa się w sądzie spadku - sądzie rejonowym, który jest właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego spadkodawcy, a jeśli nie można go ustalić to w sądzie w jakim znajduje się miejsce położenia majątku spadkowego lub jego części.

Pamiętaj! Gdy brak powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla miasta stołecznego.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku można także złożyć  przed notariuszem, który akt notarialny prześle do sądu.

Jak złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku?

W oświadczeniu wykazuje się swój tytuł do dziedziczenia, a ponadto powinno ono zawierać:
 • imię i nazwisko spadkodawcy;
 • datę oraz miejsce jego śmierci, a także miejsce jego ostatniego zamieszkania;
 • tytuł powołania do spadku;
 • treść złożonego oświadczeni;
 • wymienienie wszelkich wiadomych osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych;
 • wymienienie wszelkich testamentów;
 • wymienienie danych, które dotyczą treści i miejsca przechowania testamentów.Wraz z oświadczeniem składa się wypis aktu zgonu lub prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu, jeśli dowody nie zostały już poprzedni złożone.

W oświadczeniu wskazuje się:

 • sąd lub inny organ do którego się je kieruje;
 • nazwiska oraz adresy osób, których dotyczy postępowanie spadkowe, w tym osoby, która wnosi oświadczenie lub jej pełnomocnika;
 • podpis osoby wnoszącej oświadczenie;
 • oznaczenie rodzaju pisma (tutaj oświadczenie);
 • oświadczenia, dowody, wnioski etc.;
 • wymienienie załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.).

Pamiętaj! Dla sądu sporządza się dwa egzemplarze oświadczenia, a dla każdej innej osoby po jednym egzemplarzu.

Należy też pamiętać o jednym egzemplarzu pisma dla siebie, na którym sąd potwierdzi wniesienie oświadczenia.

Jeśli oświadczenie wnoszone jest za pośrednictwem poczty, to należy to zrobić listem polecony i koniecznie zachować dowód nadania pisma. 

Pamiętaj! Każdy zostawiony w sądzie egzemplarz pisma powinien mieć komplet załączników.

Egzemplarz kierowany do sądu składa się wraz z oryginałami dokumentów (akty stanu, umowy i inne oświadczenia, faktury, rachunki itd.). Jeżeli składane są jakieś cenne dokumenty (np. weksle, czeki), to należy to tak wyeksponować, by sąd mógł je zabezpieczyć. 

Pismo należy własnoręcznie podpisać. 

Opłata od wniosku wynosi 50 zł

Jak napisać oświadczenie o odrzuceniu spadku - wzór

Poniżej zamieszczam wzór oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Pamiętaj! To tylko wzór. Dane osób są fikcyjne. Wzór może być oczywiście modyfikowany wedle własnych potrzeb.  

Katowice, 31 sierpnia 2012 r.

Do Sądu Rejonowego
Katowice-Wschód
Wydział II Cywilny
w Katowicach


Wnioskodawca:

Adam Nowak zam. w
Katowicach, ul. Prosta 16

Uczestnicy
postępowania:


1) Rafał Nowak zam. w
Katowicach, ul. Krzywa 46/4

2) Magdalena Wilk, zam. w
Chorzowie, ul. Biała 26/1

3) Michał Nowak, zam. w
Katowicach, ul. Daleka 52/14
Sygn.akt. II Ns 256/12

Oświadczenie o odrzuceniu spadku

Niniejszym oświadczam, iż odrzucam spadek pozostały po zmarłej w Katowicach w dniu 17 lipca 2012 r. Marii Nowak, ostatnio zamieszkałej w Katowicach.

Spadek odrzucam, będąc powołanym do dziedziczenia po zmarłym na podstawie ustawy.

Do grona spadkobierców wchodzą, poza składającym to oświadczenie, również dzieci spadkodawcy: Rafał Nowak, Magdalena Wilk i Michał Nowak.

W załączeniu przedkładam odpis skrócony aktu zgonu Marii Nowak.

Adam Nowak

Załączniki:

1. odpis skrócony aktu zgonu Marii Nowak,
2. pięć odpisów pisma z załącznikami.


To Ci może pomóc

Jak SAMODZIELNIE załatwić sprawy spadkowe i przygotować odpowiednie pisma?»

Oto jedyny taki poradnik, który pomoże Ci nabyć SPADEK, sporządzić TESTAMENT i napisać pozew o ZACHOWEK!
Podobne wpisy:


Spadek a długi

Zgodny wniosek o separację

Jak ograniczyć prawa rodzicielskie?
Wzór skargi na czynności komornika

piątek, 31 sierpnia 2012, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: