Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Wzór skargi na czynności komornika


Skarga na czynności komornikaSkargę na czynności komornika może wnieść dłużnik, jak i wierzyciel oraz każda inna osoba, której prawa zostały naruszone lub zagrożone przez czynności komornika.

Celem skargi jest zmiana, uchylenie lub nakazanie dokonania niepodjętych czynności komornika.

Skargę na czynności komornika należy wnieść do sądu przy którym działa komornik, ale gdy skarga wnoszona jest poza właściwością ogólną, to należy to zrobić do sądu właściwego dla siedziby dłużnika.

Pamiętaj! Skargę na czynności komornika należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia, w którym czynność była lub powinna być dokonana.

Jak złożyć skargę na czynności komornika?


Skargę
należy wnieść na piśmie. Trzeba w niej wskazać o jaką czynność lub jej brak chodzi oraz wskazać czy wnosi się o zmianę, uchylenie czy dokonanie danej czynności przez komornika.

W piśmie należy także wskazać:

  • sąd lub inny organ do którego kieruje się skargę;
  • nazwiska oraz adresy osób, których postępowanie sądowe dotyczy, w tym osoby wnoszącej skargę lub jej pełnomocnika;
  • podpis osoby wnoszącej skargę;
  • oznaczenie rodzaju pisma (tutaj skarga);
  • oświadczenia, dowody, wnioski etc.;
  • wymienienie załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.).

Pamiętaj! Dla sądu składa się dwa egzemplarze skargi, a dla każdej innej osoby składa się po jednym egzemplarzu pisma (tzw. odpisy pisma).


Trzeba pamiętać o jednym egzemplarzu skargi dla siebie, na którym sąd potwierdzi wniesienie pisma. 

Jeżeli skarga będzie wnoszona za pośrednictwem poczty, to należy zrobić to listem poleconym i koniecznie trzeba zachować dowód nadania pisma.

Pamiętaj! Egzemplarz skargi kierowany do sądu powinien mieć komplet załączników. Składa się w nim oryginały dokumentów (akty stanu, umowy i inne oświadczenia, faktury, rachunki itd.).

Jeżeli składa się też jakieś cenne dokumenty (np. weksle, czeki), to należy je tak wyeksponować, by sąd mógł je zabezpieczyć. 

Pismo należy własnoręcznie podpisać.

Od skargi uiszcza się opłatę sądową stałą w wysokości 100 zł.Jak napisać skargę na czynności komornika - wzór

Poniżej zamieszczam wzór skargi na czynności komornika.

Pamiętaj! To tylko wzór. Dane osób są fikcyjne. Wzór może być oczywiście modyfikowany wedle własnych potrzeb.

Katowice, 22 sierpnia 2012 r.

Do Sądu Rejonowego
Katowice-Wschód
Wydział I Cywilny
w Katowicach


Dłużnik:

Piotr Nowak zam. w
Katowicach, ul. Prosta 1A

Wierzyciel:

Jak Kowalski zam. w
Katowicach, ul. Krzywa 13

Sygn.akt. KM 254/12

Wartość egzekwowanego roszczenia: 1000,00 zł (tysiąc złotych 00/100)

Skarga na czynności komornika polegającą na nieuprawnionym zajęciu wynagrodzenia dłużnika

Wnoszę niniejszym skargę na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Katowice - Wschód w Katowicach Roberta Wilka, prowadzącego postępowanie egzekucyjne pod sygnaturą akt KM 254/12, na podstawie wniosku wierzyciela Jana Kowalskiego i wnoszę o:

1. uchylenie czynności Komornika Sądowego, polegającej na dokonaniu zajęcia wynagrodzenia dłużnika u jego pracodawcy Alba sp. z o. o. w Chorzowie.

2. nakazanie Komornikowi Sądowemu zwrotu zajętych należności dłużnika z tytułu wynagrodzenia,

3. zawieszenie postępowania egzekucyjnego KM 254/12.

Uzasadnienie

Komornik Sądowy w Katowicach Robert Wilk prowadzi wobec dłużnika postępowanie egzekucyjne pod sygnaturą akt KM 254/12, z wniosku wierzyciela Jana Kowalskiego.

Wierzyciel egzekwuje należność w wysokości 1000,00 zł, na podstawie wyroku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 13 czerwca 2012 r., sygnatura akt I C 423/11.

Dłużnik dokonał wpłaty egzekwowanej kwoty w wysokości 1000,00 zł, na rzecz wierzyciela 18 lipca br.

Dowód: - potwierdzenie wpłaty na konto bankowe wierzyciela.

W dniu 13 sierpnia dłużnik przedstawił Komornikowi pisemny dowód spełnienia swego świadczenia. Komornik nie zawiadomił o tym wierzyciela, co powinien uczynić. Komornik następnie dokonał zajęcia wynagrodzenia dłużnika ze stosunku pracy u jego pracodawcy Alby sp. z o. o. w Chorzowie.

Wobec spełnienia przez dłużnika świadczenia w całości Komornik winien postępowanie zakończyć i nie dokonywać żadnych czynności, zwłaszcza zajmować wynagrodzenia dłużnika.

Dalsze czynności tego organu są zbędne, zatem wniosek o zawieszenie postępowania jest uzasadniony.

W tym stanie rzeczy skarga jest konieczna i uzasadniona.

Piotr Nowak

Załączniki:

1. dwa odpisy skargi,
2. dowód uiszczenia opłaty sądowej od skargi w wysokości 100,00 zł


Specjaliści z różnych dziedzin prawa

Masz niecodzienne pytanie prawne?

Skorzystaj z porady sztabu specjalistów: doświadczonych prawników, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczoznawców i agentów celnych. Udzielą Ci nie tylko wyczerpującej porady, ale w razie potrzeby będą reprezentować Cię w sądzie.

Porady prawne przez internet»

Podobne wpisy:


Wzór wniosku o ustanowienie opiekuna prawnego

Wzór odpowiedzi na apelację
Wniosek o otwarcie testamentu wzór
Przyjęcie spadku wprost

środa, 22 sierpnia 2012, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: