Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Wzór wniosku dowodowego


Wniosek dowodowy - wzórWniosek dowodowy może być złożony przez osobę, która występuje w postępowaniu (powód, pozwany) oraz przez pełnomocnika takiej osoby.

Ma to na celu wskazanie sądowi oraz innym osobom faktów, które mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Wniosek dowodowy należy złożyć sądowi, w jakim toczy się postępowanie.

Pamiętaj! Wniosek dowodowy może być złożony na każdym etapie postępowania sądowego, a w postępowaniu apelacyjnym sąd może oddalić wnioski dowodowe o przeprowadzenie nowych dowodów, jeżeli wnioskodawca miał możliwość wskazania ich sądowi wcześniej.

Jak złożyć wniosek dowodowy?


Należy złożyć go na piśmie lub ustnie na rozprawie. Jeżeli składa się go na piśmie, to powinien on zawierać, jak każde pismo, które kierowane jest do sądu:

 • orzeczenie sądu, do którego kierowany jest wniosek dowodowy;
 • imię oraz nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie rodzaju pisma (tutaj wniosek dowodowy);
 • osnowę wniosku lub oświadczenia, a także dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 • podpis strony lub jej przedstawiciela ustawowego/pełnomocnika;
 • wymienienie załączników.

Pamiętaj! Należy złożyć dwa egzemplarze wniosku dowodowego kierowane do sądu oraz po jednym egzemplarzu wniosku dowodowego dla każdej innej osoby (tzw. odpisy pisma).

Trzeba też pamiętać o jednym egzemplarzu wniosku dowodowego dla siebie na którym sąd potwierdzi wniesienie pisma.

Gdy wniosek dowodowy będzie wnoszony za pośrednictwem poczty, to należy to zrobić listem poleconym i trzeba zachować dowód jego nadania.

Pamiętaj! Każdy zostawiony w sądzie egzemplarz wniosku dowodowego powinien mieć komplet załączników. W egzemplarzu, który kierowany jest do sądu składa się oryginały dokumentów (akty stanu, umowy oraz inne oświadczenia, faktury, rachunki itd.).

Jeżeli składa się wraz z wnioskiem dowodowym jakieś cenne dokumenty (np. weksle, czeki), to należy je tak wyeksponować, by sąd mógł je zabezpieczyć.

Pismo należy odręcznie opisać.

Ze złożeniem wniosku dowodowego na ogół nie wiążą się żadne opłaty, a koszty mogą się pojawić w związku z dowodem dotyczącym opinii biegłego, w razie przesłuchania świadków i np. korzystania z pomocy tłumacza.

Wniosek dowodowy może być przeprowadzony z:

 • dokumentów;
 • przesłuchania stron (powoda, pozwanego);
 • przesłuchania świadków;
 • opinii biegłych;
 • oględzin (osoby, miejsca, przedmiotu);
 • krwi;
 • nagrań, planów, fotografii.

Pamiętaj! Sąd może dopuścić lub oddalić wniosek dowodowy, a w pewnych sytuacjach musi przeprowadzić pewne dowody. Odmowa uwzględnienia wniosku dowodowego może być podniesiona w apelacji.Jak napisać wniosek dowodowy - wzór

Poniżej zamieszczam wzór wniosku dowodowego.

Pamiętaj! To tylko wzór. Dane osób są fikcyjne. Wzór może być oczywiście modyfikowany wedle własnych potrzeb.

Katowice, 14 sierpnia 2012 r.

Podejrzany:

Marek Nowak
zam. Katowice
ul. Prosta 46/12

Sygn. akt 2Ds 211/12

Do Prokuratora Rejonowego w Katowicach

Wniosek dowodowy

Na mocy art. 176 kpk wnoszę o przesłuchanie w charakterze świadka Anny Kowalskiej zam. Katowice ul. Krzywa 26/11 na okoliczność, że drzwi od mieszkania pokrzywdzonej w czasie popełnienia przestępstwa były otwarte.

Ponadto na podstawie art. 315 § 2 kpk wnoszę o dopuszczenie mnie do udziału w przeprowadzeniu tego dowodu.

Uzasadnienie

W dniu 2 sierpnia 2012r. w Prokuraturze Rejonowej w Katowicach przedstawiono mi zarzut dokonania w dniu 26 lipca 2012r. kradzieży z włamaniem do mieszkania przy ul. Krzywej 26/12 w Katowicach poprzez uszkodzenie zamka w drzwiach i zabranie w celu przywłaszczenia telewizora, pieniędzy oraz biżuterii o łącznej wartości 7 000 zł na szkodę Magdaleny Wilk.

W czasie przesłuchania podnosiłem, że drzwi do mieszkania pokrzywdzonej były otwarte.

Anna Kowalska sąsiadka Magdaleny Wilk posiada informacje, które mogą potwierdzić powyższą okoliczność.

W dniu 26 lipca 2012r. Magdalena Wilk zostawiła drzwi od mieszkania otwarte bowiem uszkodzeniu uległ zamek w drzwiach ona zaś musiała pilnie udać się z dzieckiem do lekarza i prosiła Annę Kowalską o przypilnowanie jej mieszkania. Celowe jest zatem przesłuchanie tego świadka przez prokuratora, z tych powodów wnoszę jak na wstępie.

Marek Nowak


wtorek, 14 sierpnia 2012, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: