Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Wzór pozwu o zaprzeczenie ojcostwa

Pozew o zaprzeczenie ojcostwaPozew o zaprzeczenie ojcostwa może być wytoczony przez męża matki, matkę dziecka, dziecko po osiągnięciu pełnoletności, każda z wymienionych pozywa dwie pozostałe. W postępowaniu tym uczestniczy prokurator.

Celem pozwu jest ustalenie kto nie jest ojcem dziecka (nie służy mu władza rodzicielska, nie dziedziczy po dziecku ani po jego zstępnych itd).

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa należy złożyć w sądzie rejonowym, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego.

Pamiętaj! Powództwo może być wytoczone przez męża matki w ciągu 6 miesięcy od dnia kiedy dowiedział się o urodzeniu dziecka, jednak nie później niż do osiągnięcia pełnoletności przez dziecko. Matka dziecka może wytoczyć powództwo w ciągu 6 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Dziecko może wytoczyć powództwo nie później niż w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności.

Uwaga! Zaprzeczenia ojcostwa nie można żądać po śmierci dziecka.

Jak złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

W pozwie należy wykazać brak możliwości obcowania z matką dziecka w okresie możliwego poczęcia.

Pamiętaj! Należy załączyć odpis pozwu dla prokuratora.

Ponadto w pozwie o zaprzeczenie ojcostwa należy wskazać:

  • sąd do którego kieruje się pozew;
  • nazwiska oraz adresy osób, których dotyczy postępowanie sądowe, w tym osoby, która wnosi pozew lub jej pełnomocnika;
  • podpis osoby wnoszącej pozew;
  • oznaczenie rodzaju pisma (tutaj pozew);
  • oświadczenia, dowody, wnioski etc.;
  • wymienienie załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.).

Pamiętaj! Dla sądu składa się zawsze dwa egzemplarze pisma, a po jednym dla każdej innej osoby (tzw. odpisy pisma).

Trzeba również pamiętać o jednym egzemplarzu pozwu dla siebie, na którym sąd potwierdzi jego wniesienie.

Jeśli pozew będzie wnoszony za pośrednictwem poczty, to należy to zrobić listem poleconym i koniecznie zachować dowód jego nadania.

Pamiętaj! Każdy zostawiony w sądzie egzemplarz pozwu powinien mieć komplet załączników.

Wraz z egzemplarzem kierowanym do sądu składa się oryginały dokumentów (akty stanu, umowy i inne oświadczenia, faktury, rachunki itd.), a jeżeli składane są jakieś cenne dokumenty (np. weksle, czeki), to należy je tak wyeksponować, by sąd mógł je zabezpieczyć.

Pismo należy własnoręcznie podpisać. 

Opłata sądowa wynosi 200 zł.

Jeśli pozew o zaprzeczenie ojcostwa spełnia warunki formalne, to sąd doręczy jego odpis przeciwnikowi i wyznaczy termin rozprawy, a gdy ma braki formalne, to sąd wzywa wtedy do ich usunięcia, wyznaczając na to tygodniowy termin.

Jak napisać pozew o zaprzeczenie ojcostwa? - wzór

Poniżej zamieszczam wzór pozwu o zaprzeczenie ojcostwa.

Pamiętaj! To tylko wzór. Dane osób są fikcyjne. Wzór może być oczywiście modyfikowany wedle własnych potrzeb.

Wałbrzych, 2 października 2012 r.

Do Sądu Rejonowego
Wydział IV Rodzinny i Nieletnich
w Wałbrzychu

Powód: Mirosław Wójcik zam. w Wałbrzychu,
ul. Prosta 223/12


Pozwany: 1) małoletni Adam Wójcik zam.
w Wałbrzychu, ul. Biała 42/4,
zastępowana przez kuratora,

2) Magdalena Rolska, zam. w
Wałbrzychu, ul. Biała 42/4

Zainteresowany: Prokurator Rejonowy w
Wałbrzychu


Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

Wnoszę o:

1. ustalenie, że powód nie jest ojcem małoletniego Adama  Wójcika – syna Magdaleny Rolskiej – urodzonego w Wałbrzychu, dnia 4 lipca 2012 r., którego akt urodzenia sporządzono w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wałbrzychu pod nr 153/2012,

2. dopuszczenie dowodów z dokumentów wskazanych w uzasadnieniu, na okoliczności tam przytoczone,

3. dopuszczenie dowodu z przesłuchania świadków:

a) Barbary Wilk, zam. w Wałbrzychu, ul. Biała 42/6,

b) Grzegorza Wąskiego, adres do doręczeń: MIX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wałbrzychu, ul. Podwale 2a,

4. zasądzenie od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kosztów postępowania,

5. ustanowienie kuratora dla małoletniego Adama Wójcika na potrzeby postępowania.

Uzasadnienie

Powód i pozwana Magdalena Starska są małżeństwem od 2003 r. (bezsporne).

Powód od lat pracuje na kontraktach zagranicznych we Francji, Hiszpanii i Algierii.

Dowód: - zaświadczenie od pracodawcy powoda

W okresie od marca do grudnia  2011 r. powód przebywał w Algierii uczestnicząc w budowie gazociągu z Maroka.

Dowód:

- zaświadczenie od pracodawcy powoda,
- przesłuchanie świadka Grzegorza Wąskiego,
- przesłuchanie stron.

W dniu 4 lipca 2012 r., urodził się Adam . Jej akt urodzenia sporządzono w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wałbrzychu pod nr 153/2012

Dowód:


- odpis skróconego aktu urodzenia Kingi Malewicz,
- przesłuchanie świadków Barbary Wilk,
- przesłuchanie świadka Grzegorza Wąskiego,

Powód przebywał poza granicami kraju w okresie możliwego poczęcia dziecka i w tym okresie nie mógł on zatem mieć z matką dziecka fizycznego kontaktu.

Powód nie jest zatem ojcem małoletniego Adama Wójcika.

W tym stanie rzeczy powództwo jest konieczne i uzasadnione.

Wniosek o ustanowienie kuratora jest uzasadniony, skoro matka nie może go reprezentować.

Opłatę sądową w kwocie 200 zł, uiszczono poprzez naklejenie znaków opłaty w tej wysokości na niniejszym pozwie.

Mirosław WójcikZałączniki:

1. zaświadczenie od pracodawcy powoda,
2. odpis skróconego aktu urodzenia Kingi Malewicz,
3. dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu w kwocie 200 zł,
4. dwa odpisy pozwu.

Podobne wpisy:


Pozew o rozwód i alimenty wzór

Pisemne uzasadnienie wyroku
Czy żona odpowiada za długi męża?
Jakie dokumenty do rozwodu?
wtorek, 02 października 2012, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: