Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Jak wypełnić wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy?

Wniosek o ustalenie warunków zabudowyJeżeli składa się wniosek o pozwolenie na budowę, to nie potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy, gdy dla danego terenu uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Uwaga! Gdy nie ma takiego planu, to wtedy należy złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.


Warunki, które trzeba spełnić, by otrzymać decyzję o warunkach zabudowy

Należy spełnić pięć warunków:

1. Co najmniej jedna działka sąsiednia, która jest dostępna z tej samej drogi publicznej, musi być zabudowana w taki sposób, który pozwala na określenie wymagań, które dotyczą nowej zabudowy.

Chodzi tu m.in. o gabaryty oraz formę architektoniczną obiektów budowlanych, linię zabudowy, a także intensywność wykorzystania terenu.

2. Teren musi mieć dostęp do drogi publicznej.

3. Istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego.

Uwaga! Warunek ten będzie uznany za spełniony, gdy wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy, która zostanie zawarta między wykonawca takich prac, a inwestorem.

4. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

5. Jeśli decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Uwaga! Powyższe zasady nie są stosowane do zabudowy zagrodowej, gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego, które związane jest z tą zabudową jest większa niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w danej gminie.
Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu, a także nie narusza prawa własności oraz uprawnień osób trzecich. Tak więc wystąpić o nią może zarówno właściciel (użytkownik wieczysty) nieruchomości, jak i osoba, która jest zainteresowana jej nabyciem.

Decyzja może być też wydana kilku wnioskodawcom jednocześnie.

Uwaga! Jeżeli wnioskodawca nie uzyska prawa do terenu, to nie przysługuje mu wtedy roszczenie o zwrot nakładów, które poniósł w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Obowiązkiem organu, który wydał decyzję o warunkach zabudowy (za zgodą strony, na rzecz której wydano decyzję) jest przeniesienie jej na rzecz innej osoby, pod warunkiem, ze przyjmuje ona wszystkie warunki, które zawarto w decyzji.

Uwaga! Jeśli ma ona inny pomysł na zagospodarowanie terenu, to musi wystąpić o nową decyzję o warunkach zabudowy.
Dal przykładu: otrzymujemy decyzję o warunkach zabudowy dla swojej działki, ale zmieniamy zdanie i chcemy ją sprzedać. Potencjalny nabywca zapoznał się z decyzją i uznał, że ma inne plany na zagospodarowanie terenu. Przeniesienie decyzji w tym przypadku jest bezzasadne i nabywca powinien wystąpić z wnioskiem o nową decyzję o warunkach zabudowy.

Jak przygotować wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy?

Na początku należy oznaczyć wnioskodawcę.

Osoby fizyczne wpisują imię, nazwisko, adres, numer dowodu tożsamości, a gdy wnioskodawcą jest np. spółka handlowa, to wtedy należy podać nazwę przedsiębiorcy (firmę), jego siedzibę, numer pod jakim figuruje w rejestrze przedsiębiorców i kto prowadzi ten rejestr.

Kolejny krok to wskazanie organu.

Tak więc trzeba wskazać do kogo kierowany jest wniosek - w zależności od gminy, na terenie której znajduje się tren budowy - do wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Następny w kolejności jest przedmiot wniosku.

Trzeba teraz określić, że wnosi się o ustalenie warunków zabudowy dla konkretnej nieruchomości i podać dane, które jej dotyczą:
  • numer działki ewidencyjnej i obręb ewidencyjny, gminę, nazwę ulicy (jeżeli jest) i miejscowości.

Uwaga! Warto też przywołać podstawę prawną złożenia wniosku – art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przepis ten mówi m.in., że zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy.

Teraz przyszedł czas na granice terenu.

We wniosku należy zawrzeć określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej (przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego). Mapy w skali 1:500 lub 1:1000 (a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000) powinny obejmować teren, którego wniosek dotyczy, i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać.

Następny krok, to sposób zagospodarowania terenu.

Podaje się tutaj charakter inwestycji, np. że planuje się budowę domu jednorodzinnego, pawilonu handlowego, a następnie gabaryty oraz powierzchnię planowanego obiektu:

  • jego długość, szerokość, wysokość, powierzchnię zabudowy, powierzchnię użytkową, kubaturę, liczbę kondygnacji, kąt nachylenia dachu.


Uwaga!
Jeżeli planowana jest budowa obiektu handlowego, to wniosek musi zawierać określenie powierzchni sprzedaży. 

Teraz rozwiązania komunikacyjne.

Należy tutaj określić, czy działka ma dostęp do drogi publicznej i w jaki sposób (np. bezpośrednio przylega do drogi, dojazd drogą wewnętrzną).

Przyszedł czas na infrastrukturę techniczną.

W składanym wniosku należy określić:

  • zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów.

Ponadto należy zawrzeć informację, w jaki sposób dana inwestycja wpłynie na środowisko.

No i na koniec podpis.

Wniosek należy własnoręcznie podpisać.

Formalności związane z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek składa się w urzędzie gminy, na której terenie znajduje się nieruchomość, która planowana jest pod zabudowę.

Uwaga! Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy może być zawieszone na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy, od dnia złożenia wniosku. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje postępowanie i wydaje decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy, jeżeli:
  • w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o
  • przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu lub jego zmiany.

W przypadku, gdy wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, dla którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, to wtedy postępowanie jest zawieszane do czasu uchwalenia planu.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr80, poz. 717 ze zm.);
  • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
Podobne wpisy:


Opłaty za wywóz śmieci

Zmiany w egzaminie na prawo jazdy 2013 r.

Zmiany w przepisach 2013 r.

Podwyższenie czynszu

poniedziałek, 14 stycznia 2013, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: