Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Skarga do sądu administracyjnego na decyzję

Sąd administracyjnySkarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego może być wniesiona przez stronę, na której rzecz wydano decyzję administracyjną, postanowienie, dokonano innej czynności lub wbrew obowiązkowi czynności nie podjęto.

Celem tej skargi jest kontrola decyzji (czynności/braku czynności) organu administracji z przepisami prawa (kryterium legalności działalności.

Skargę należy wnieść do sądu administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi.

Uwaga!
Skarga powinna być wniesiona w terminie 30 dni od dnia podjęcia czynności (doręczenia decyzji administracyjnej) - po wyczerpaniu środków odwoławczych, które są dostępne w toku instancji.

Jak złożyć skargę do sądu administracyjnego?

Skarga musi zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowana, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  • oznaczenie rodzaju pisma (tutaj skarga);
  • osnowę wniosku lub oświadczenia;
  • podpis strony lub jej przedstawiciela ustawowego/pełnomocnika;
  • wymienienie załączników.

Ponadto:

  • wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;
  • oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności składana skarga dotyczy;
  • określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Opłatę od skargi należy uiścić w kasie sądu lub na rachunek bankowy sądu administracyjnego.  Wysokość opłat jest zróżnicowana (cennik w przepisach rozporządzenia).

Uwaga! Należy sprawdzić, czy sprawa nie jest zwolniona od kosztów postępowania.

Sąd rozpatrzy sprawę - o ile spełnia ona warunki formalne.Jak napisać skargę do sądu administracyjnego - wzór

Poniżej zamieszczam wzór skargi do sądu administracyjnego.

Pamiętaj! To tylko wzór. Dane są fikcyjne. Wzór może być oczywiście modyfikowany wedle własnych potrzeb.

Wałbrzych, 1 lutego 2013 r.

Do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
za pośrednictwem
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu


Skarżący: Rafał Nowak, adres do doręczeń: ul. Zamkowa
12 m. 21 w Wałbrzychu,

Organ
administracji:


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w
Wałbrzychu, ul. Romana Dmowskiego 7

Skarga

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu z dnia 7 grudnia 2012 r., doręczoną mi 21 grudnia 2012 r., (znak sprawy SKO/3245/hfd/OP-32), utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego w Wałbrzychu przy ul. Zamkowej 12 m. 21 Z WNIOSKIEM O UDZIELENIE SKARŻĄCEMU PRAWA POMOCY PRAWNEJ W CZĘŚCI, POPRZEZ ZWOLNIENIE GO OD KOSZTÓW SĄDOWYCH.

Wnoszę niniejszym skargę od powyższej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, zarzucając jej naruszenie przepisów o postępowaniu administracyjnym, dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego.

Na tej podstawie wnoszę o:

1. uchylenie decyzji w całości,

2. przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi drugiej instancji,

3. zasądzenie na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Decyzja SKO w Wałbrzychu jest wadliwa, dlatego winna być uchylona.

Strona wniosła odwołanie od decyzji o wymeldowaniu, ale następnie odwołanie to cofnęła. Pismo cofające odwołanie wpłynęło do Prezydenta Miasta Wałbrzycha, wg wiedzy strony, jeszcze przed przekazaniem przez ten organ akt wraz z odwołaniem do SKO. Nawet jeśli odwołanie wpłynęło do organu po tym przekazaniu, to i tak winien on przekazać tę informację SKO w Wałbrzychu.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze procedowało jednak dalej bez mojego udziału i w dniu 7 grudnia 2012 r. wydało kwestionowaną decyzję. Bez wątpienia postępowanie odwoławcze winno być umorzone wobec cofnięcia odwołania. Postępowanie przed SKO toczyło się zatem bez udziału strony, co stanowi naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania.

W tym stanie rzeczy skarga jest uzasadniona i konieczna, dlatego wnoszę jak na wstępie.

Rafał Nowak

Załączniki: dwa odpisy skargi, wniosek o udzielenie prawa pomocy sądowej.

Specjaliści z różnych dziedzin prawa

Masz niecodzienne pytanie prawne?

Skorzystaj z porady sztabu specjalistów: doświadczonych prawników, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczoznawców i agentów celnych. Udzielą Ci nie tylko wyczerpującej porady, ale w razie potrzeby będą reprezentować Cię w sądzie.

Porady prawne przez internet»Podobne wpisy:


Pozew o wydanie nakazu zapłaty

Unieważnienie małżeństwa pozew

Utrzymywanie dziecka

Porada prawna za darmo

piątek, 01 lutego 2013, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: