Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Wzór prokury

Udzielenie i odwołanie prokury - wzórProkura - pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę, które podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców i obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Uwaga! Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona pisemnie. Przepis art. 99 par. 1 ( "Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie) nie jest stosowany.

Prokurentem może być osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych.

Do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, a także do zbywania i obciążenia nieruchomości jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności.

Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie.

Kierowane do przedsiębiorcy oświadczenia lub doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednej z osób, którym udzielono prokury łącznie.

Uwaga! Prokurę można ograniczyć do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa (prokura oddziałowa).

Prokura nie może być przeniesiona. Prokurent może ustanowić pełnomocnika do poszczególnych czynności lub pewnego rodzaju czynności.

Uwaga! Prokura może być w każdym czasie odwołana.

Prokura wygasa wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru oraz ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji, a także przekształcenia przedsiębiorcy.

Prokura wygasa ze śmiercią prokurenta.

Śmierć przedsiębiorcy ani utrata przez niego zdolności do czynności prawnych nie powoduje wygaśnięcia prokury.

Udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do rejestru przedsiębiorców. Zgłoszenie o udzieleniu prokury powinno określać jej rodzaj, a  w przypadku prokury łącznej także sposób jej wykonywania.

Prokurent składa własnoręczny podpis, zgodnie ze znajdującym się w aktach rejestrowych wzorem podpisu, wraz z dopiskiem wskazującym na prokurę, chyba że z treści dokumentu wynika, że działa jako prokurent.


Wzór udzielenia prokury


Prokura


Wspólnicy spółki dnia .............................................................................................  ustanawiają dla spółki .............................................................................  z siedzibą w ............................................................... Prokurenta w osobie Panu (i) ............................................................................................. zamieszkałemu w ............................................................................................. legitymującego się dowodem osobistym seria ....................nr .................................................... wydanym przez........................................................................
do  wykonywania w imieniu wyżej wymienionej spółki wszystkich czynności sądowych i pozasądowych samodzielnie.

.................                              ..................
                 podpisy Wspólników


Wzór odwołania prokury


Odwołanie prokuryMy niżej podpisani wspólnicy spółki ...........................................................................................
z siedzibą w........................................................................ z dniem ........................odwołujemy prokurę....................................................zamieszkałemu  w .............................. legitymującego się dowodem osobistym seria .............. nr.......................................................... wydanym przez................................................................................

.................                              ..................
                 podpisy Wspólników

Podobne wpisy:


Umowa sprzedaży na raty

Umowa kredytu bankowego

Umowa składu wzór

Jak napisać umowę darowizny?
wtorek, 26 lutego 2013, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: