Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Wzór wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej


Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiejWniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej może być złożony przez każdego zainteresowanego, a zwłaszcza przez członka rodziny.

Sąd może też wszcząć postępowanie z urzędu.

Uwaga! Obowiązkiem każdego jest zawiadomienie sądu opiekuńczego o sprawie, która uzasadnia wszczęcie postępowania z urzędu - w tym o istnieniu przyczyn pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Wniosek można złożyć celem:

  • uniemożliwienia rodzicowi wykonywania władzy rodzicielskiej (tj. wykonywania pieczy na osobą i majątkiem dziecka);
  • umożliwienia wykonywania tej pieczy przez inne osoby.

Kurator ustanawiany jest, w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Wniosek należy złożyć do sądu opiekuńczego - sądu rejonowego, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania małoletniego.

Kiedy składa się wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Składa się go w sytuacji, gdy zaistnieje sytuacja, że władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo gdy rodzice dziecka w rażący sposób zaniedbują swe obowiązki albo gdy rodzice nadużywają swojej władzy.

Uwaga! Władza rodzicielska może zostać przywrócona przez sąd, gdy ustanie przyczyna do jej pozbawienia.

Jak złożyć wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej?

We wniosku wskazuje się istnienie przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej przez rodziców/rodzica.

Ponadto należy wskazać:

  • sąd lub inny organ do którego kieruje się wniosek;
  • nazwiska i adresy osób, których dotyczy postępowanie, w tym osoby która wnosi wniosek lub jej pełnomocnika;
  • podpis osoby wnoszącej wniosek;
  • oznaczenie rodzaju pisma (tutaj wniosek);
  • oświadczenia, dowody, wnioski etc.,
  • wymienienie załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.).

Uwaga! Dla sądu zawsze składa się dwa egzemplarze pisma, a po jednym dla każdej innej osoby.

Koniecznie należy też pamiętać o jednym egzemplarzu dla siebie, na którym sąd potwierdzi wniesienie wniosku.

Uwaga! Jeśli wniosek będzie wnoszony za pośrednictwem poczty, to trzeba to zrobić listem poleconym i koniecznie zachować dowód jego nadania.

Każdy zostawiony w sądzie egzemplarz wniosku powinien zawierać komplet załączników. Wraz z pismem kierowanym do sądu składa się oryginały dokumentów, a gdy składane są jakieś cenne dokumenty, to należy je ta wyeksponować, by sąd mógł je zabezpieczyć. 

Wniosek należy podpisać. 

Opłata od wniosku wynosi 40 zł.

Jeśli wniosek spełni warunki formalne, to sąd doręczy jego odpis przeciwnikowi, a jeśli ma braki formalne, to sąd wezwie do ich usunięcia w tygodniowym terminie. 

Sąd podejmuje tez inne czynności.Jak napisać wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej - wzór

Poniżej zamieszczam wzór wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej.


Pamiętaj! To tylko wzór. Dane są fikcyjne. Wzór może być oczywiście modyfikowany wedle własnych potrzeb.


Katowice, 4.02.2013r.

Sąd Rejonowy Katowice - Zachód w Katowicach
Wydział V Rodzinny i Nieletnich
 ul. Warszawska 45
40 – 010 Katowice


Wnioskodawca: Anna Leśniak
zam. w Katowicach  ul. Nowa 6/10

Uczestnik: 1)Marzena Nowak
zam. w Katowicach ul. Stara 3A
2) Bohdan Nowak
zam. w Katowicach ul. Stara 3A


Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiejWnoszę o:

1. Orzeczenie pozbawienia Marzeny Nowak i Bohdana Nowaka władzy rodzicielskiej nad ich małoletnim synem Piotrem Nowakiem, urodzonym 21 września 2003 r. roku w Katowicach.

2. Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków:

Michał i Renata Zych zam. w Katowicach ul. Stara 6 -

– na okoliczność uzależnienie rodziców małoletnich od alkoholu oraz skutków tego uzależnienia, a także na okoliczność ich postaw wobec małoletnich.

Uzasadnienie

Marzena i Bohdan małżeństwo Nowakowie są rodzicami małoletniego Piotra Nowaka.

Dowód: - odpis skróconego aktu urodzenia małoletniego.

Małżeństwo Nowakowie od lat są bezrobotni. Utrzymują się oni z dorywczych nisko płatnych prac oraz zasiłków z opieki społecznej.

Rodzice małoletnich są bardzo zadłużeni, głównie z tytułu czynszu oraz energii, której są okresowo pozbawiani.

Małżeństwo Nowakowie są od lat uzależnieni od alkoholu. Oboje małżonkowie kierowani byli na przymusowe leczenie w zakładzie lecznictwa odwykowego. Za każdym razem wracali jednak do nałogu.

Dowód: - przesłuchanie świadków Michała i Renaty Zych.

Bohdan Nowak został skazany Wyrokiem Sądu Rejonowego w Katowicach, w roku 2008, za wymuszenie rozbójnicze na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres lat trzech.

Dowód: - przesłuchanie świadków przesłuchanie świadków Michała i Renaty Zych.

Uzależnienie państwa Nowaków od alkoholu, okresowa nieobecność w domu, spowodowana leczeniem, wykonywaniem kar czy środków karnych względem nich, a także uczynienie własnego domu miejscem libacji i rozrób z udziałem ludzi półświatka, czyni ich niezdolnymi do pełnienia obowiązków rodziców.

Wskazane wyżej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej są trwałe i nieusuwalne, zważając iż podejmowali oni już przeróżne próby wyjścia z nałogu oraz zmiany swej sytuacji materialnej.

Małoletni nie może uzyskać należnych mu środków utrzymania ani tym bardziej wychowania od rodziców.

Okoliczności te uzasadniają pozbawieni państwa Nowaków władzy rodzicielskiej.

Zważając na powyższe wnoszę jak na wstępie.

Opłatę sądową od wniosku w kwocie 40 zł uiszczono poprzez naklejenie znaków opłaty sądowej w tej kwocie na niniejszym wniosku.

Anna Leśniak

Załączniki:

1. odpis skróconego aktu urodzenia małoletniego,
2. dwa odpisy wniosku z załącznikami,
3. dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku
.

Podobne wpisy:


Skarga do sądu administracyjnego na decyzję

Pozew o wydanie nakazu zapłaty

Unieważnienie małżeństwa pozew

Utrzymywanie dziecka

poniedziałek, 04 lutego 2013, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: