Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji

Wzór wniosku o stwierdzenie nieważności prawomocnej decyzjiWniosek o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności prawomocnej decyzji może wnieść storna, tj. osoba, której praw lub obowiązków dotyczyła kwestionowana decyzja.

Uwaga! Organ może też z urzędu wszcząć postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

Celem złożenia takiego wniosku jest uchylenie decyzji, która została wydana w tym postępowaniu z naruszeniem przepisów tzw. prawa materialnego.

Wniosek składa się do organu wyższego stopnia nad tym, który wydał kwestionowaną decyzję.

Uwaga! Nie ma ustalonego terminu, w którym należy złożyć ten wniosek. 
Trzeba też pamiętać, że stwierdzenie nieważności decyzji będzie niemożliwe jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynie 10 lat, a także gdy decyzja wywoła nieodwracalne skutki prawne.

Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej będzie możliwe tylko w razie zaistnienia przyczyny, która jest określona w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego.


Jak wnieść wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji?

Wniosek wnosi się na piśmie.

Powinien on zawierać:

  • wskazanie strony;
  • wskazanie organu do którego kieruje się wniosek;
  • wskazanie organu, który wydał kwestionowaną decyzję;
  • wskazanie kwestionowanej decyzji;
  • żądanie stwierdzenia nieważności decyzji;
  • podanie przyczyn/y nieważności decyzji;
  • podpis strony.


Uwaga!
Od wniosku nie pobierana jest żadna opłata.


Jeśli składany wniosek spełni wymagania formalne, to wtedy organ podejmie odpowiednie czynności.

Organ rozstrzyga o stwierdzeniu lub odmowie stwierdzenia nieważności decyzji - w drodze decyzji administracyjnej.

Jak napisać wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji - wzór

Poniżej zamieszczam wzór wniosku o stwierdzenie nieważności prawomocnej decyzji.


Pamiętaj! To tylko wzór. Dane są fikcyjne. Wzór może być oczywiście modyfikowany wedle własnych potrzeb.


Katowice, 14 marca 2013 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach
za pośrednictwem Prezydenta Miasta Katowic


Wnoszący:

Andrzej Nowak,
adres do doręczeń:
ul. Nowa 1A w Katowicach


Wniosek o stwierdzenie nieważności prawomocnej decyzji Prezydenta Miasta Katowic z dnia 5 lutego
(znak sprawy 63162/56/ds-53/FDWCH)


Wnoszę o stwierdzenie nieważności prawomocnej decyzji Prezydenta Miasta Katowic z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za rok 2012.

Decyzji powyższej zarzucam, iż została wydana wobec osoby nie będącej stroną postępowania.

Uzasadnienie

W dniu 7 lutego br. doręczono mi decyzję Prezydenta Miasta Katowic w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za rok 2012, dotyczącego nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Nowej 1, objętej księgą wieczystą nr 4741 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Katowicach.

Uznałem to za pomyłkę.

Po upływie czasu, w jakim miała nastąpić zapłata podatku od nieruchomości, doręczono mi tytuł wykonawczy wydany w oparciu o w/w decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości. Organ dokonał jednocześnie zajęcia moich wierzytelności z rachunku bankowego.

Nie jestem właścicielem tej nieruchomości ani jej użytkownikiem w jakimkolwiek sensie. Nie jestem również przedsiębiorca, który wykorzystuje tę nieruchomość w jakikolwiek sposób. Niezrozumiałe jest zatem dla mnie, dlaczego uznano mnie za stronę postępowania, w jakim wydano kwestionowaną decyzję.

Decyzja ta skierowana została do osoby, która nie jest stroną w sprawie. W tym stanie rzeczy wniosek o stwierdzenie nieważności przedmiotowej decyzji jest konieczny i uzasadniony.

Andrzej Nowak

Załączniki: dwa odpisy wniosku


Podobne wpisy:


Wniosek o wyłączenie spod egzekucji

Umowa zawarta przez telefon

Wzór cesji wierzytelności

Wykreślenie wpisu z księgi wieczystej

czwartek, 14 marca 2013, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: