Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Wzór pozwu o uchylenie alimentów

Pozew o uchylenie alimentówUchylenia obowiązku alimentacyjnego można zażądać, gdy osoba uprawniona uzyskała zdolność do samodzielnego utrzymania się (np. rozpoczęła pracę zarobkową). Można żądać uchylenia obowiązku alimentacyjnego także wtedy, gdy zobowiązany do płacenia alimentów utracił całkowitą zdolność do uzyskiwania dochodów (np. kalectwo).

Uwaga! Obowiązek alimentacyjny wygasa na wskutek śmierci osoby, która należy do kręgu osób zobowiązanych z tytułu alimentów względem określonej osoby. Obowiązek ten nie przechodzi na spadkobierców zobowiązanego. Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego powoduje również śmierć uprawnionego.

Jak napisać pozew o uchylenie alimentów - wzór


......................., dnia ........................... r.

Sąd Rejonowy
w .......................
.......... Wydział Rodzinny i Nieletnich

Powód:..............................
zam................................

Pozwany:............................
zam............................

Wartość przedmiotu sporu ............... zł.


Pozew o uchylenie alimentów

W imieniu własnym wnoszę o:

1. uchylenie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu ........................ z dnia ................ r., w sprawie sygn. akt ......................, od powoda ....................... na rzecz pozwanej .................. w kwocie ............... zł miesięcznie, płatnych z góry do rąk.......................do dnia ............każdego miesiąca,

2. zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia ......... r. wydanym przez Sąd....................., w sprawie sygn. Akt ..............., powód został zobowiązany do zapłaty na rzecz pozwanej alimentów w wysokości ...............zł miesięcznie, płatnych z góry do rąk....................do dnia ................ każdego miesiąca.

Dowód: Wyrok Sądu ................... z dnia ............. r., w sprawie sygn. Akt .................

W chwili obecnej pozwana ........................................................................... (należy uzasadnić dlaczego w przekonaniu powoda obowiązek alimentacyjny powinien zostać uchylony)

Wobec powyższego bezspornym jest, że powód nie jest już zobowiązany łożyć na rzecz pozwanej alimentów w jakiejkolwiek wysokości, dlatego wnoszę jak we wstępie.

............................................
(własnoręczny podpis powoda)

Załączniki:

1. dowody wskazane w pozwie,
2. odpis pozwu i załączników.
sobota, 28 grudnia 2013, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: